Календарь событий

08 ноября 2022

Жемиш эм наныкъ терекчикле орнатыладыла

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарны  терек бахчалыкъларында бла питомниклеринде  къыстау  жемиш эм наныкъ терекчикле орнатадыла.

Бюйрекледе ташла къоркъуулудула?

Арт заманда бюйреклеринде ташлары болгъанла кёп болуп барадыла. Ол не бла байламлыды? Аны юсюнден онколог эм уролог  Улбашланы Азамат бла ушакъ этгенбиз.

 

Башындан ахча къошуп сатханды

КъМР-ни прокуратурасы наркотиклени сатхан инсаннга ачылгъан терслеу ишни сюдню къараууна бергенди.

Фатарны кёргюзтюр ючюн хакъ излегенди

Фатарны кёргюзтюр  ючюн хакъ излегенди

Эсирип, башына палах тапханды

Право низамны сакълаучуну саулугъуна артыкъ уллу къоркъуу болмагъан заран салгъан эмда аны халкъны аллында даражасын тюшюрген инсан жууапха  тартыллыкъды.

Ата-ана хакъсыз турургъа эркиндиле

Келир жыл 1 январьдан 317-ФЗ номерли закон кючюне киреди, ол быйыл 14 июльда жарашдырылгъанды. Ол «РФ-де инсанланы саулукъларын сакълауну асламлы гарантияларыны юсюнден» 323-ФЗ номерли законнга тюзетиуле кийиргенди.

Айдаболланы Азнор ким болгъанды?

Онтогъузунчу ёмюрню ахыры, жыйырманчыны уа ал жылларында Малкъарда акъылы, намысы, иши бла да белгили эм сыйлы адамларындан бири Айдаболланы Мимболатны жашы Азнор болгъанды.  Алгъышлада аты айтылгъан. Аны бир-бир айтханларын а, нарт сёзленича, эсде тутхандыла.

Хорлагъанла къыралны биринчилигине къатышырыкъдыла

Бу кюнледе Нальчикде «Гладиатор» спорт комплексде шахаматладан СКФО-ну биринчилиги бардырылады. 

Болушлукъ артыкъ болмайды

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасы «Своих не бросаем» акцияны чеклеринде Украинада энчи аскер  операциягъа къатышхан аскерчилеге  гуманитар болушлукъ жыяды.

Клубларыбызны гёжефлеринде – аслам майдал

Черек районда «Къашхатау» спорт арада эркин тутушуудан эки кюнню ичинде битеуроссей эришиу бардырылгъанды, ол СССР-ни спортуну устасы Оракъланы Харунну хурметине аталып къуралгъанды. 

Эл мюлк техниканы иги билгенлени белгилегендиле

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни «Эл мюлкню механизациясы» факультетинде олимпиада ётгенди. 

Киеу нёгер

Малкъарлыла жашагъан тау ырбынлагъа машина угъай, арба окъуна кючден сыйыннганды. Ол себепден киеу нёгерге жыйгъан кезиуде, бек алгъа иги атлары болгъанланы чакъыргъандыла. Тепсей, жырлай, чамгъа уста жюз атлыдан къуралгъан жыйыннга уллу багъа бергендиле. 

Терроризмге бла экстремизмге къажау кюрешде - биригирге

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында республиканы муниципал биригиулеринде экстремизмни бла терроризмни профилактикасы къалай бардырылгъаныны, миллетлени араларында ахшы байламлыкъланы къурауну юсюнден айтылгъанды. Жыйылыугъа толтуруучу власть эм муниципал власть органланы, жамауат биригиулени келечилери къатышхандыла.  

Бизнесге право жаны бла болушлукъ бериуню къайгъысын эте

«Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю «Санкцияла кийирилген сагъатда бизнес» деген темагъа «тёгерек стол» къурагъандыла. 

Журналистле бла блогерле кеслерин сынагъандыла

Нальчикде 2 номерли от тюшюу-къутхарыу бёлюмде ишлгенле «Почувствуй себя пожарным!» деген блог-тур ётдюргендиле.