Календарь событий

29 ноября 2022

Черек райондан билдириуле

Къашхатаудагъы  сабий чыгъармачылыкъны юйю 1955 жылда къуралгъан эди.  

«Жюрек жылыуубузну ёсюп келген тёлюге берирге итинебиз»

Арт кезиуде школгъа дери билим бериуге да аслам эс бурула, энди республикада садикледе жерле жетиширча болгъаннга саналады. 

Эл мюлк

Россейде эл мюлк продукция чыгъарыучуланы онгдурурча быйылны ахырына дери 889 миллион сом бёлюнюрюкдю. Тийишли бегимге РФ-ни Правительствосуну Председатели Михаил Мишустин къол салгъанды. Быллай жумушлагъа быйыл къыралны бохчасындан битеуда 32,8 миллиард сом къоратылгъанды. 

 

Аграр илмуну жетишимлери иги хайыр келтиредиле

«Россельхозараны» Къабарты-Малкъарда бёлюмю битимлени биологиялы амалла бла къоруулагъан затланы чыгъарыу жаны бла иги къармашады. 

Жолда бузукълукъла ючюн жууаплылыкъ къатыланнганды

Жолда жюрюуню жорукъларына бузукълукъла ючюн жууаплылыкъны къатыландырыугъа бурулгъан праволу актла къабыл кёрюлгендиле. Аланы бизге КъМР-ни прокуроруну тамата болушлукъчусу Сотталаны Жанна ангылатады.

 

Бек башы - жаш адамланы тарыхны не къадар терен билирге итиниулюклериди

Бу кюнледе «Призвание» медицина колледжде  тарых магъаналы «Ахыр трибунал» деген  битеуроссей конкурс бардырылгъанды.

Къурулуш бла байламлы соруулагъа къарагъандыла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков капитал къурулуш соруула бла байламлы оператив штабны жыйылыуун бардыргъанды.

Эт ашамагъанла арыкъ боламыдыла?

Жер башында вегетерианецле кёпден-кёп болуп барадыла. 

Бузукълукъну кетерирге буюрулгъанды

КъМР-ни прокуратурасы акъылбалыкъ болмагъанны дарманла эм медицина керекле бла жадчытыу жаны бла закон къалай толтурулгъанын тинтгенди.

Эл устазы

Теммоланы Мусса малчылыкъ бла кюрешген юйюрде 1916 жылда туугъан эди. 

Жырлары, тепсеулери бла да къууандыргъандыла

Музыка театрда Росгвардияны Россейни халкъ артисти генерал-майор Виктор Елисеев башчылыкъ этген академиялы жыр, тепсеу ансамблини концерти болгъанды. Ол артистлени Шимал-Кавказ федерал округда гастрольларыны чеклеринде къуралгъанды.