Календарь событий

19 ноября 2022

«Аламдан бизге къаллай эсе да бир кюч а келеди»

Огъары Бахсан Кыртык суу Бахсан черекге къошулгъан  ташлы ёзенде  орналыпды. Сол  жанында тёшледе кёрюннген узун  жаяу жолчукъ Сылтыран сууну ташлы жагъалары бла аллай  аты болгъан кёлге барады. Бузла тенгинде къуралгъан ол кёплени кесине, мукъуладисча тартып, чакъырып тургъанлы кёп заман бола эди. Ары  жолоучуланы  къаууму бла  ёрлегенини юсюнден эсгере, мени бир эллим, айтхылыкъ альпинист Холамханланы Сахайны къызы Тамара  сейирлик хапар айтхан эди. Аны окъуучуларыбыз да билселе сюеме.

Ишини баш магъанасы – маданиятыбызны айнытыуду

Аллай адамла боладыла: фахмулу да, ариу да. «1 КъМР» телеканалны «Малкъар» редакциясыны баш редактору, КъМР-ни сыйлы журналисти Мишаланы Ахузат аладан бириди. Социальный сетьледе  бериулерине къарагъанла ыспас сёзлерин «Ариу Ахузат» деп башлаучудула. 

Экономика налогла къалай жыйылгъанларына кёре айныйды

Будайланы Расул РФ-ни Налог службасыны КъМР-де Управлениясыны таматасыны орунбасарыды. Ол РФ-ни къырал граждан службаны 1-чи класслы кенгешчисиди, «КъМР-ни сыйлы экономисти» атха тийишли кёрюлгенди. Биз аны бла налог органлада жангычылыкъланы, бизнесге этилген женгилликлени юслеринден ушакъ бардыргъанбыз.