Календарь событий

12 ноября 2022

Жаныуарла къалай кечинедиле?

Кюз артыны бу заманында  чапыракъла, саргъалып, къызарып, тохтаусуз агъадыла. Бир-бирледе уа жауун жаууп, жел уруп, сууукъ да болады. Анга  да къарамай, солуу паркыбыз адамланы кесине тартханлай турады. Зоопаркны жокълагъанла да кёпдюле.

Закийни аты унутулмазча

Алгъаракъда билдиргенибизча, Магас шахарны администрациясы Къулийланы Къайсынны 105-жыллыгъына жораланнган чыгъармачылыкъ конкурсну бардыргъанды. 

Хорлагъанлагъа – кубокла, грамотала, саугъала да

Алгъаракълада  Быллымда  чаришле ётгендиле. Аланы элни администрациясы  эмда районну ветеринар службасы къурагъандыла. Эришиуге, быллымчыладан сора да,   Бахсан, Чегем, Черек районланы эмда  Акъ-Суу элни  келечилери да къатышхандыла. Алай бла байрам  эсде къалырча  болгъанды.

Даражалы чемпионатдан – хорлам бла

Кёп болмай Москвада саулукълары бла байламлы чекленнген онглары болгъанланы арасында профессионал усталыкъдан "Абилимпикс" миллет чемпионат болгъанды. Анга Россейни 78 субъектинден 40 компетенцияда 1100 адам къатышханды. Къабарты-Малкъардан а Гергъокъланы Лейля баргъанды.