Календарь событий

03 ноября 2022

Битеу бёлюмлени болумлары тынгылы ачыкъланнгандыла, борчла салыннгандыла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков республиканы Парламентини кезиуден алгъа бардырылгъан жыйылыуунда Къабарты-Малкъарны 2022 жылда социал-экономикасыны болумуну эмда келир кезиуге  борчланы юслеринден доклад бла сёлешгенди.

Энтта да бир жол жангыртылгъанды

«Къоркъуусузлу качестволу жолла» деген миллет проектни чеклеринде бизни республикада тийишли ремонт ишле эбине жете турадыла. Бу кюнледе Куба бла Малка эллени арасында жол жангыртылып, хайырланыугъа берилгенди. Аны узунлугъу 6,6 километрди, ол кеси да «Кавказ» трассагъа къошулупду.

Тишлени гитчеликден сакъларгъа тийишлиди

Алгъын аппаланы, ынналаны тишлери жыл санлары жетгенде окъуна сакъланнганларына шагъатбыз. Бусагъатда уа алай тюйюлдю. Витаминлеми жетмейдиле огъесе къарай, сакълай билмейбизми? Аны юсюнден Нальчик шахарны стоматология поликлиникасыны врачы Мокъаланы Валентина бла ушакъ этгенбиз.

 

Тюкенде суратха тюшюрюрге жараймыды?

Алай этерге къоймагъан закон бармыды? Къайсы отоулада жарамайды суратха тюшюрюрге? Бу соруулагъа Роскачествону гражданла эмда организацияла бла ишлеген бёлюмюню башчысы Елена Карпенко айтханды:

Ток тас болмаз ючюн

«Россети Северный Кавказ»-«Каббалкэнерго» биригиу энергокюч эркинликсиз аслам къоратылгъан Зольск, Бахсан районлада бла Бахсан шахар округда  ток тас болгъанын азайтырча программаны бардырады. 

Товарны багъасы юсюнде жазылгъандан башха эсе

Адам тюкенде абери алып, кассагъа келгенде уа аны багъасы юсюнде жазылгъандан башха болгъанын кёрсе, не зат этерге керекди? Аны юсюнден Роскачествону гражданла эмда организацияла бла ишлеген бёлюмюню башчысы Елена Карпенко былай айтханды:

Усталыкъларын ёсдюредиле

Автоинспекторла бла экстремал службаны специалистлери Россейни Ич ишле министерствосуну Краснодарда университетини квалификацияны ёсдюрюу Шимал-Кавказ институтуну преподавательлери бла бирге полициячыланы усталыкъларын ёсдюрюр ючюн, энчи дерсле ётдюредиле. 

Битуроссей конкурсну финалына тюшгенди

1 ноябрьде «Комсомольская правда» сайтда хар жылдан къуралгъан битеуроссей  «Халкъ участковый» деген конкурсну ахыр кезиую ётгенди, анда эришиуге къатышханланы юслеринден толу информация да бериледи. 

Къартлыкъ къачан башланады ?

 Алимле, тинтиулерини эсеплерине таянып, бюгюнлюкде жыл санлары 40-гъа, 50-ге, 55-ге жетгенле уллайгъан  кезиулерине 75-80 жылларында кирликлерин айтадыла. 

Тарыхны, маданиятны, адет-тёрелени билирге онг берген байрам

Халкъны бирлигини кюнюне

Тышындан келтирилгенни орунуна – кесибизде жарашдырылгъан, бийик качестволу продукция

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында конкуренция болумлада айнырыкъ производстволаны къурау, импортну алышындырыу программаланы жарашдырыу эм промышленностьну технология жаны бла жангыртыуну эсеплерин тинтгендиле. 

Республикада адамланы солууларын къурауну юсюнден Беларусьда билликдиле

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствода ведомствону башчысы Мурат Шогенцуков белгили журналист, «Союз къырал» эм «Союз вече» изданияланы келечиси Валерий Чумаков бла тюбешгенди.