Календарь событий

27 ноября 2022

Кёп сабийли аналагъа – майдалла, ыспас сёзле

Россейде Ананы кюнюню аллында беш эм андан кёп сабий ёсдюрген 21 тиширыу  «Ана махтаулукъну» майдалы бла саугъаланнгандыла. Анга аталгъан къууанчлы жыйылыу Правительствону юйюнде болгъанды. Аналаны саугъалары эм байрам бла КъМР-ни Башчысы Казбек Коков алгъышлагъанды. Къууанчлы тюбешиуге КъМР-ни Парламентини спикери Татьяна Егорова, Правительствону башчысы Мусукланы Алий, КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы Мухамед Кодзоков, районланы таматалары да къатышхандыла. 

Келир кезиуню бюджети биринчи окъулууда къабыл кёрюлгенди

КъМР-ни Парламентини кезиулю пленар жыйылыуунда 2023 жылны эм 2024-2025 план кезиуню бюджетини проекти биринчи окъулууда къабыл кёрюлгенди эмда быйылны бюджетине тюзетиуле кийирилгендиле. Битеу да бирге депутатла 13 сорууну тинтгендиле. Кенгешни спикер Татьяна Егорова бардыргъанды. 

Уммайланы Мухажир – Малкъарны алтын жулдузу

Огъары Малкъарда Совет Союзну Жигити Уммайланы Мухажирни 100-жыллыгъына аталгъан къууумла болгъандыла. Тюбешиуню Абайланы Мисост атлы 2-чи номерли битеулю орта билим берген мектеп къурагъанды.

Бир ниетлиликлерин, таукелликлерин да кёргюзтгендиле

Тюнене Нальчикде Украинаны тийресинде бардырылгъан энчи аскер операция жанлы болгъанланы  митинги  бардырылгъанды. Аны КъМР-ни Миллетлени ишлери эмда жамауат проектле жаны бла министерствосу къурагъанды. Анга республиканы Парламентини депутатлары, политика партияланы эм жамауат организацияланы келечилери къатышхандыла.

Бегимлени иги кесеги социал магъаналыдыла

КъМР-ни Правительствосуну кезиулю кенгешинде аслам бегимни проектлери сюзюлгендиле. Бирлери ведомстволаны ишлерин тийишдириу, алгъыннгы оноуланы тюрлендириу, сора дагъыда ЖКХ, арада байламлыкъла къурау эм башха жумушла бла байламлы эдиле. Къолайсызлагъа эмда къыйын жашау болумлагъа тюшгенлени онгдуруу да арт кезиуледе тёреге айланнганды – аны бла байламлы эки бегим къабыл этилгенди. Жыйылыуну Правительствону Председатели Мусукланы Алий бардыргъанды.