Календарь событий

02 ноября 2022

Жолчула къармашадыла

«Къоркъуусузлу качестволу жолла» деген миллет проектни чеклеринде бизни республикада аслам иш этиле барады. Бу кюнледе жол къурулушчула Инаркой бла Огъары Курп эллени арасында жолну жангыртыу бла кюрешедиле. Аны узунлугъу 4,2 километр болады, деп билдиргендиле республиканы Транспорт эмда жол мюлк министерствосундан.

Тазирлени тёлетмей къоярыкъ тюйюлдюле

Черек районда Къырал автоинспекция бла Сюд приставланы службасы профилактика рейд бардыргъандыла. 

Спортчуларыбызда – беш майдал

Самарада дзюдодан «Трудовые резервы» обществону саугъаларына тёрели битеуроссей эришиу къуралгъанды. Майдалла эм Россейни биринчилигине къатышыргъа эркинлик ючюн анда 16 региондан 21 жыллары толмагъан 100 юниор тутушхандыла.

«Мени атам бла анам полицияда ишлейдиле»

КъМР-де «Мени атам бла анам полицияда ишлейдиле» деген битеуроссей конкурсда айырыу кесегинде хорлагъанланы атлары белигили болгъанды.

Социал сетьлени болушлукълары бла наркотиклени сатхандыла

Зольск районда жууукъдагъы тыш къыралланы инсанларына законсуз наркотиклени сатыу-алыу бла терсленнгенлери бла байламлы уголовный иш ачылгъанды, ол сюдге жиберилгенди.

Сатаргъа эркин этилмеген уу табылгъанды

Наркотиклени законсуз сатыу-алыугъа къажау жумушланы тамамлагъан кезиуде РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары, ич ишле органланы келечилери бла бирге  Прохладна райондан Д.Мазлоеваны аманлыкъчы ишин тохтатхандыла. Ол хайырланыргъа эркин этилмеген затланы сатханына ишеклик бар эди.

Ишчиге къаллай себепликле тохташдырыладыла?

Организация жабылса, неда анда ишлегенлени саны къысхартылса, ишчи къаллай жорукъланы билирге керекди. 

Магъаданчыла – Социалист Урунууну Жигитлери

Тырныауузну вольфрам-молибден комбинатыны -Къабарты-Малкъарны промышленностуну баш магъаналы предприятиясыны - тарыхы анда ишлегенлени урунуу жигерликлери бла байламлыды. Анга уа мингле бла адамла кеслерини къошумчулукъларын этгендиле – шахтёрла, байыкъландырыучула, геологоразведканы бардыргъанла эм башха усталыкъланы келечилери.

Тышына аслам продукция жиберилгенди

Къабарты-Малкъардан бирси регионлагъа быйыл 200 минг тонна продукция жиберилгенди. Тенглешдирип айтханда, ол былтырдан  кёп къалмай эки кереге асламды.

Тапсыз товар ючюн тёленнген ахчаны къайтарыр амалы

Качествосу осал болгъан товарны багъасын къайтарыргъа сюйгеннге закон бла неллай бир заман бериледи? Аны юсюнден Роскачествону хайырланыучуланы эркинликлерин къоруулау жаны бла бёлюмюню башчысы Игорь Поздняков хапарлагъанды:

Предпринимательлени бла компанияланы арасында байламлыкъла къурагъан платформа

Гитче эмда орта предпринимательствону айнытыу жаны бла федерал Корпорация (АО «Корпорация «МСП»), промышленностьха къыралны жанындан себеплик этиуню чеклеринде, продукцияларын сатаргъа энтта да бир жангы амал табаргъа сюйгенлеге эмда товарла алыргъа излегенлеге тийишли онгла береди, дегендиле КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосунда.

Басманы юсюнден законланы бузмаз ючюн

Роскомнадзорну КъМР-де Управлениясында республикалы эм район газетлени келечилерине окъутуу семинар бардырылгъанды. Журналистлени газетлени басмалагъанда, интернет сайтланы жарашдыргъанда тыш сыфатларын къалай жарашдырыргъа кереклисине юйретгендиле. Къаллай кемчиликле болуучуларын, ала ючюн жууаплылыкъны да ангылатхандыла.

Эл мюлкню айнытыуда энчи эс – мелиорациягъа

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны кезиулю жыйылыуун ача, агропромышленный комплекс (АПК), табийгъат бла экологияны сакълау жаны бла комиссиясыны башчысы Юрий Колесников республикада мелиорацияны айнытыу уллу жерни алгъанын чертгенди.

Билим миллет байлыкъны бек аллындады

Совет власть бизнича миллетлеге берген игиликлени санасакъ, ол уллу хазнады. Ол байлыкъны бек аллында, айхайда, билим турады. Кертиди, алда да болгъандыла билимли адамларыбыз, алай ала асламысында арап окъуугъа тюшюннгенле эдиле. Кёнделенде тёрт межгит болгъанды. Алада медиреселеде башха элледен, Къарачайдан окъуна келип окъугъандыла. Къашхатау да ол кезиуледе уллу эл тюйюл эди, эки жюзге жууукъ юй. Алай анда Огъурлуланы Хажини медиресесинде элли-алтмыш жаш адам окъугъандыла.