Тамблагъы кюнню усталыгъы

Кёп болмай битеуроссей форумну чеклеринде компьютерден билим  бериу провайдерледени бири бардырып  Къабарты-Малкъар къырал университетде “В IT и точка” темагъа жоралап конференция болгъанды. Быллай жыйылыуну баш магъанасы жаш адамланы  тамблагъы кюнню усталыгъына - информация технологиялагъа   эслерин бурургъады. Анга эки жюзге жууукъ студент къатышханды. 

 Эсге сала айтсакъ, Нальчикде IT -компанияны  бёлюмю ишлегенли  бир жыл чакълы  болады. Бюгюнлюкде анда тёрт жюзден аслам адам окъуйду. Информация технологияланы къыйматлыгъыны юсюнден аны келечилери хапарлагъандыла. Экспертлени эсеплерине кёре, жууукъ он жылда ишчи рынокга эки миллион чакълы  IT-специалист керек боллукъду.

Тюбешиуде студентлени сынамлы коллегалары къыйын заманда жаш адамла фахмуларына кёре эмда  таукел иш бла  жалчытылынырча къайсы усталыкъланы сайласала иги боллугъун билдиргендиле.  Быллай жыйылыула россейни алтмыш шахарында  ётгендиле. Аланы хар биринде да энчи мастер-классла ишлегендиле. Ол санда  «видеонаблюдение», «видеоаналитика» эм къоркъуусузлукъ жаны бла программала  КъМКъУ-де жарашдыргъан компанияны келечилери  студентлеге  ишлерини юсюнден хапарлагъандыла.

КъМР-ни цифралы айнытыу министрини орунбасары Аскер Бозиев айтханнга кёре, жууукъ заманда регионда IT-парк эм гитче IT- элчик ишлерге сюйгенлерин да билдиргенди. Къурулушну бардырыргъа инвестор да табылгъанды. Бюгюнлюкде проект бла байламлы  жумушла сюзюле турадыла.

Бизни корр.
Поделиться: