Календарь событий

28 ноября 2022

Сюйген жырчыларыгъыз сакъларыкъдыла

Тамбла Музыка театрда КъЧР-ни 100-жыллыгъына жораланнган концерт ётерикди. 

Газдан сабийле нек ууланнгандыла?

Экинчи Лескенде сабийле газдан ууланнганлары бла байламлы КъМР-ни прокурору Николай Хабаровну буйругъу бла  тинтиуле башланнгандыла.    

Машиналары, праволары да сыйырылгъандыла

«Кеф водитель» кезиулю энчи жумушланы кезиуюнде эсирип руль артына олтургъан эмда машинаны жюрютюрге эркинликлери болмагъан 37 водительни ачыкълагъандыла жолда жюрюуню къоркъуусузлугъуну инспекторлары. 32 машина сыйырылып, энчи жерге салыннгандыла.

Аскерчилеге саугъала эмда алгъышла

Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ) бизни республикада бёлюмюню келечилери, къырал статистика ведомствону адамлары бла бирге кезиулю гуманитар болушлукъ жыйып, энчи аскер операция бара тургъан тийреге жибергендиле.

Жашауну сакъларыкъ жорукълагъа юйрете

Нальчикде бир-бир предметледен терен билим берген А. С. Пушкин атлы бешинчи номерли орта школда ТОК-ДЕРС ётгенди. Аны бла «Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю жангы коммуникациялы проектини биринчи атламын этгенди.

Жол тап ишлене турады

Нальчикде, Мовсисян атлы орамны эки километр чакълы кесеги жангыртыла турады. Подряд организацияны ишчилери алгъаракъда аны мурдорун топуракъ бла зыгъыр къуюп жарашдыргъандыла. 

Жаш тёлю бла ишлеуню амаллары сюзюлгендиле

Бу кюнледе Элбрус районда КъМР-ни жаш тёлюсюню форуму бардырылгъанды. Аны къурагъанла КъМР-ни Жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосу, районну жер-жерли администрациясы эм билим бериу управлениясы болгъандыла.

Жангыртыуну сылтауу бла ахча урланнганды

Экономикада бузукълукълагъа къажау мадарланы толтургъан кезиуде. РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары, КъМР-де МВД-ны келечилери бла бирге культура магъаналы объект  жангыртылгъанда, бюджет ахча урланнганын ачыкълагъандыла.   1925-1926 жыллада жазыучу А.Фадеев «Разгром» романны жазгъанда жашагъан журтну жангыртыуну юсюнден барады сёз. Толу болмагъан тергеулеге кёре, къыралгъа  этилген къоранч 8,2 миллион сомгъа жетеди.

«Сабий саулукълу болур ючюн, анга сюймеклик керекди»

Бизни къыралда педиатрланы профессионал байрамлары бла Сабийни кюню бирге байланып, экисин да бир кюнню ичинде ноябрьде белгилейдиле. Барыбыз да ангылагъандан, ол а бошдан тюйюлдю. Байрамланы эм баш мураты гитчелени саулукълары бла байламлыды.

Сабийлени байрамлары болургъа керекди

Донбассдан къачхынчыла болжаллы халда тургъан жерледе «Единая Россияны» башламчылыгъы бла жангы жылгъы назы терекчикле орнатыллыкъдыла. Партия аскерчилени байрамла бла алгъышларгъа хазырланады.

Маданиятны айнытыугъа тийишли юлюш къоша

Бу кюнледе Москвада Россейни Правительствосуну финансла университетини жыйылыула бардырылыучу залында къууанчлы иш болгъанды

Мекямы жангыртыллыкъды, багъыучу онглары да ишленирикдиле

Бу кюнледе Нальчикни Вольный Аул микрорайонунда  орналгъан  поликлиникагъа тынгылы ремонт этиле турады. Ол 1986 жылда ишленнгенди, болсада  аллай бир заманны ичинде анга  тынгылы  къаралмагъанлай тургъанды.

Хар сабий да, энчиликлерине къарамай, окъуялырча, усталыкъ да алалырча

Саулукълары, акъыллары жаны бла да энчиликлери болгъан сабийле  тийишли билим алалырча этер ючюн энчи болумла къуралыргъа керекдиле. Анга инклюзив билим бериу дейдиле. Бизни республикада ол жаны бла  иги  тюрлениуле эсленедиле, болсада  тамамланыуну излеген жумушла да бардыла. Аланы эмда кёп башха затланы юслеринден хапар айтады КъМР-ни жарыкъландырыу эмда илму министрини орунбасары Екатерина Мисостова.

Казбек Коков «муниципал сагъатны» бардыргъанды

КъМР-ни Башчысы ыйыкъ сайын бардырылыучу «муниципал сгъатны» ётдюргенди. Аны ишине КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны Башчысы Мухамед Кодзоков эм муниципал къуралыуланы таматалары къатышхандыла.