Аскерчилеге – саугъала, жылы сёзле

Битеуроссей Халкъ фронтну бизни республикада бёлюмюню келечилери, энчи аскер операциягъа тебиреген жашлагъа абериле бергендиле, ол санда дарманла, бёркле, жылы кийимле, сора школчуладан письмола да.

Бу иш «Хар нени да хорламгъа!» деген жандауурлукъ проектни чеклеринде бардырылады.

Быллай огъурлу ишге кёпле къатышадыла. Сёз ючюн, бир нальчикчи тиширыу жылы чындайла сатып алып келгенди. Хар бирини ичине уа ыразылыкъ письмола жазып салгъанды. ОНФ-ни бёлюмюне «Кюн шахар» сабий академияны окъуучулары да письмоларын келтиргендиле.

«Биз мында энчи аскер операция баргъан жерлеге кеслери ыразылыкълары бла тебирегенлеге билеклик этер хыйсап бла жыйылгъанбыз. Ала хорлам бла сау-саламат къайтырларын тежейбиз. Хар бирине да керекли затладан саугъала хазырлагъанбыз. Алай аскерчиле уа бегирекда сабийлени письмоларына къууаннгандыла», - дегенди ОНФ-ни келечиси Ислам Макоев.

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: