Календарь событий

26 ноября 2022

Гинжилеринде - танышыулу сыфатла

Бир жол  къолдан усталаны  кёрмючлерине  къарай келип, бир сейирлик ишленнген  гинжилени кёреме. 

Лыжалада учаргъа хазырланадыла

Озгъан солуу кюнледе «Эльбрус» курортда тау лыжалада учууну къыш кезиуюню ачылыуу болгъанды.

Тауладан иги жаланда тауладыла

Элбрусну этеклеринде кёп кере болгъан,  белгили актёр, жырчы эмда назмучу Владимир Высоцкий кесини бир жырында: «Тауладан иги жаланда сен алыкъа болмагъан  тауладыла», -  деп бошдан айтмагъанды.