Календарь событий

21 ноября 2022

Нальчикни аэропортунда интернет иги ишлейди

Нальчикде аэропортну тийресинде эмда саулай ол районда Мегафон компаниядан 4G мобильный интернет ишлерикди. Аны инженерлери алайлада LTE станция орнатып бошагъандыла. 

Татлы ашарыкълары бла къууандырыр умутлуду

Бюгюнлюкде жаш тёлюбюзде, къабыргъаларын жашаугъа жарашдыра, къол хунерлери бла кеслерине жол табып, тутхан ишлеринден зауукълукъ алгъанларындан сора да, этген затлары бла бирсилени къууандыргъанла да аз тюйюлдюле. Аладан бириди хасаниячы къыз Этезланы Светлана.

Сирке сууну кючю

Къолларыгъыздан аман ийисни кетерир ючюн, суугъа азчыкъ сирке суудан (уксус) къуюп, анда бираз тутугъуз. Ызы бла сууукъ сууда жууугъуз.

Жолла тап эм къоркъуусуз болурча

Элбрусда «Къоркъуусуз эм качестволу жолла»  миллет проектге кёре, Сога атлы эм Лесная орамлагъа, саулай эки километрден артыкъгъа  тынгылы ремонт этилгенди.

Къуу тюзледе

Къуу, юзмезли тюзле бир кишини да къууандырлькъ тюйюлдюле, кёлюн да кётюрмезликлери баямды. Тереги, чырпысы болмагъан, кюн кюйдюрген, желле къурутхан ачы кырдыклы сары тюзледе жашау этерге бек къыйынды.

Борчларыгъызны билигиз

Россейни Сюд приставларыны федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны келечилери РФ-ни МВД-сыны транспортда линейный бёлюмюню келечилери бла бирге  «Борчларынгы юслеринден бил» акцияны бардыргъандыла.

Наркотиклени юслеринден энтта да бир кере

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарда «Россейни сабийлери» деген ат бла ведомствола аралы  комплекс оператив- профилактика иш бардырылгъанды.  Аны  КъМР-де УФСИН-ни  Май райондагъы муниципалла аралы бёлюмюнде  ишлегенле къурагъандыла. Анга  Тёбен Курп элни  орта школуну 8-11 классларыны окъуучулары къатышхандыла.

Фахмулулукълары бла сейирсиндиргендиле

 Нальчикде Владимир Вороков атлы  Маданият фондда «Мени  жерим  айны эмда жашна» деген  ат бла  къолдан уста жаш адамланы ишлерини кёрмючю  къуралгъанды.  Ол  Къабарты-Малкъарны 100-жыллыгъына  эмда  Маданият фондну 35-жыллыгъына жораланнган кёп ишледен бириди.

Казбек Коков Тимбора Мальбаховну эсгертмесине гюлле салгъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков белгили къырал къуллукъчу эм республиканы айтхылыкъ оноучусун Тимбора Кубатиевич Мальбаховну эсгергенди, ол туугъанлы бу кюнледе 105 жыл болады. КъМР-ни Башчысы Тимбора Мальбаховну эсгертмесине гюлле салгъанды.   

Кесекледен сакълагъан битимле

Ашагъан ашыбыз татыулу болгъаны бла къалмай,саулугъубузну кючлерге болушхан кёп тюрлю витаминледен да бай болургъа керекди. Сууукъла келирни аллында кесекледен сакъларгъа боллукъ бир ненча ашарыкъ бла шагъырей этерге сюебиз.

Сурат – озгъан заманны кюзгюсю

Бу суратны юсюнден редакциягъа КъМР-ни маданиятыны сыйлы къуллукъчусу Геляланы Лиза 2012 жылда жазгъан эди. Ол суратдагъы тиширыуланы ариулукълары кимни да сейир этдирирчадыла, таулу къызланы айбатлыкълары, тизгинликлери уа ёхтемлендирирчады. Аллай ариулукъну къайтарып окъуучуларыбызны эслерине салыр мурат бла, авторгъа уллу хурмет бла Лизаны ол къысха материалын бюгюн къайтарып беребиз.