Календарь событий

16 ноября 2022

КъМР-ни Башчысы «муниципал сагъатны» бардыргъанды

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков тёрели «муниципал сагъатны» бардыргъанды. 

17 ноябрь- студентлени халкъла аралы кюнюдю. Аны бла байламлы Къабарты-Малкъарны баш вузларында болгъанбыз.

Вузда билим алгъан къайсы жаш адамны окъуудан сора да, кюн сайын сейирлик  ишле, тюбешиуле, танышыула  сакълайдыла. 

Алимле бла бизнесменле экономиканы айнытыргъа таукелдиле

 Россей «Илму» миллет проектге кёре, 2024 жылгъа илму  эм инновациялы проектле жаны бла  беш алчы къыралны тизмесине чыгъарыргъа керекди. 

Иш кёллюлюк, жылла бла алыннган сынам да

Баксанёнокда жашагъан Арсен Озов терек бахчалыкъ бла гитчелигинден кюрешип башлагъанды. 

Борчлары болгъанла токсуз къалгъандыла

«Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню специалистлери озгъан октябрьде бардыргъан рейд жумушларыны кезиуюнде 82 фатаргъа баргъан токну кесип кетгендиле. Аланы иелерини барыны да 2,2 миллион берликлери болуп, аны тёлемей тургъанлары ючюн.

Диабетден къыйналгъанлагъа татлы зат ашаргъа жараймыды?

Сахарный диабетден  ауругъанла татлы  затланы  ауузланыугъа  энчи эс бурадыла. Бу ауруугъа  хорлатмаз ючюн, тюнене татлы  затланы  ашагъанла  аланы бюгюн  арталлыда хайырланмай къоядыла. Ол тюзмюдю? Аны юсюнден Нальчик шахарны экинчи номерли поликлиникасыны терапевти Чеченланы Аминат бла ушакъ этгенбиз.

 

Сау дуниягъа къууат, кюч берген тиширыуларыбыз

Таулу тиширыугъа къаллай уллу махтау берсек да, тамамлыкъ этерик тюйюлдю. Аны юсюнден Сыйлы Къуранда да айтылады. Анда ананы ыразылыгъын тапмагъан балагъа жаннет эшиги ачылмазлыгъы шарт чертиледи. Акъылманла да узакъ ёмюрледен бери аны алайлыгъына шагъат болгъанлай келедиле. 

Кир-кипчикни айырып жыяргъа нек керекди?

Тёгерекдеги къудуретни багушландырыудан къутулурча, тазалыкъгъа хар ким да эс бурургъа, жууаплы болургъа, тийишли ишлеге къатышыргъа керекди. Аны айтханда, анда эмда экологияны тазалауда кёп тюрлю жумуш барды, ол санда – кир-кипчикни айырып жыйыуну да белгилерге керекди.

Инсанланы тарыгъыуларына кёре иш тамам болгъанды

Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ) Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери, Тырныауузда кёп фатарлы юйледен биринде таза суу бла жалчытыу тап болурча этгендиле.

Хорлам болдуруп, саугъасын, а солдатлагъа жибергенди

Бу кюнледе Ингушетия Республиканы  ара шахары Магасны    администрациясында ишлегенле   бизни айтхылыкъ халкъ поэтибиз,  прозаик эмда журналист, Уллу Ата журт урушну  кезиуюнде аскер  корреспондент, КъМАССР-ни халкъ поэти, Ленинчи саугъаны лауреаты, СССР-ни   эмда РСФСР-ни Максим Горький атлы Къырал саугъаларына тийишли болгъан Къулийланы Къайсын туугъанлы 105 жыллыгъы бла байламлы конкурс  къуралып бардыргъандыла. Аны эсеплерине кёре уа къууанчлы жыйылыу да болгъанды.