Календарь событий

25 ноября 2022

Ахшы инсанны эм фахмулу поэтни юсюнден жарыкъ эсгериуле жюреклерибизде сакъланырыкъдыла

Бу кюнледе поэт, прозачы, КъМР-ни маданиятыны сыйлы ишчиси Губжоков Лиуан Мухамедович туугъанлы 85 жыл толлукъ эди.

Сууукълагъа хорлатмазны буруннгулу амаллары

Къыш жууукълаша келгени себепли жётел этген, чючкюрген, бурун суулары келген адамла кёпден - кёп бола барадыла.

Ичген затларыбызны бла саулугъубузну байламлыкълары

Кюн сайын ичген чайыбыз, башха затларыбыз саулугъубузну къалай тюрлендиредиле? 

Бек багъалы эм къаугъалы да чемпионат

Белгилисича, Футболдан дунияны 22-чи чемпионаты ахча къоранчла жаны бла аны тарыхында бек багъалыды.

Гепард

Гепард дунияны башында бек ариу жыртхыч жаныуаргъа саналады.

Эки сюйгенни ачы къадарлары

Оюлгъан хунала, юй тюпле, айланч-къыланч орамларын чырпыла, юлкюле, шинжиле басып. Тюп болгъан эл. Алгъын а къаллай жашау бар эди мында! Ныгъышда акъсакъалла лахор эте, жашла тери ийлей, сабийле уа ашыкъ ойнай, тутуша. Бирлери уа, чыбыкъ атларына да минип, желчик бла эрише. Ол а аладан къача, хунадан-хунагъа секире. Бирде уа, хайнухча бурула, шайтан желчик сыфат ала. Нечик зауукълу эди заман!

Аш орунну сакълауну амаллары

Мындан талай жыл алгъа алимле адамны киндигин тинтип къарагъандыла да, анда бактериаланы 1400 тюрлюсюн тапхандыла. Аладан 662 тюрлюсю илмугъа ары дери арталлыда белгили болмагъандыла.

Не зат биледи адам?..

Бир инсанны да жашау жолу тюз тюйюлдю, абыннган да этеди, жангылгъан кезиулери да боладыла. Алай не заманда да биреуге хата этмей, жамауатха аз-кёп болса да, хайыр келтирген уллу насыпды.