Календарь событий

24 ноября 2022

Къайры кетсенг, къайда жашасанг да, сен бизни эллисе!

Кюнлеринде биринде элде ныгъышда биргебизге ишлеген, дунияларын алышхан эллилерибизни да эсгерип, мудах да, сагъышлы да болдукъ. Ол халдан Махмут тенгибиз чыгъарды. «Унутханмысыз, Мусабий ёлгенди деп, элде ётюрюк хапар жайылып, элни адамы ачыкъ машиналагъа жыйылып, анга дууагъа баргъаныбыз», - деди.

Хайырлы жолоучулукъ

«Сабийлеге праволу болушлукъну кюню» битеуроссей акцияны чеклеринде Нальчикни 2-чи номерли лицейини окъуучулары КъМР-де МВД-ны Акъылбалыкъ болмагъан бузукъчула болжаллы халда тургъан арасыны иши бла шагъырейленнгендиле.

Ачы къазауатны бетлери

Къурманны танымагъан элде адам жокъду. Орта школну айырмалы бошап, бийик окъуу юйге кирирге деген муратын да толтуруп, сайлагъан усталыгъына юйренеди. Болсада, окъууну чырмаусуз бардырыргъа, ууахтысында жетишимли бошаргъа уа тюшмеди. Ол жыллада аскерге бийик окъуу юйледе иш усталыкъ ала тургъан жашланы да аямай ала эдиле. Баям, адам жетишимсизликден этиле эди алай.

Аскерчи борчларын толтургъанлагъа бла юйюрлерине къайгъырыу - баш борч

«Единая Россия» политика партия мобилизация бла аскерге чакъырылгъанланы эм аланы юйюрлерини эркинликлерин сакълайды.

Анга бек уллу саугъа окъуучуларыны жетишимлериди

Устаз, баям, уста деген сёзден  чыкъгъан болур.