Календарь событий

14 ноября 2022

Сен а ненча тюрлюсюн билесе ашыкъ оюнну?

Халкъыбызда келген оюнладан бек эрттегилисинден бири ашыкъ оюнду десек, ётюрюк болмаз. Аны уллу, гитче да бек сюйгендиле. Анга кёп адам къатышыргъа болады.

Кесибизде чыгъарылгъан урлукълагъа кёчерге

Россейни эл мюлк министри Дмитрий Патрушев министерствону оператив штабыны кезиулю кенгешин бардыргъанды.

Ёсюп келген тёлюню патриот ниетледе юйретиуге - аслам эс

Бу кюнледе  Москвада Хорламны музейинде  РФ-ни  Жамауат палатасыны «Сообщество»  форуму бардырылгъанды.

Агъачны сакълаугъа юлюшлерин къоша

«Агъачны сакълайыкъ» экология акцияны чеклеринде  Росгвардияны КъМР-де Управлениясыны аскерчилери регионда министерстволаны бла ведомстволаны келечилери бла бирге Нальчикде Хорламны паркында эки мингден аслам терекчик орнатхандыла. 

Тютюн ичиуню къалай къояргъа боллукъду?

Бусагъатда тютюн ичиу суу уртлагъанлай болуп къалгъанды. 

Акъылманны хурметине

Нальчикге къыралыбызны регионларындан эркин тутушуудан Мечиланы Кязим атлы Битеуроссей турнирге къатышыргъа жаш гёжефле жыйышхандыла. Бюгюн алада базманда  ауурлукъларын тохташдырыу боллукъду.  Эришиуле уа 15-18 ноябрьде бардырыллыкъдыла.

Таулада связьны игилендириу барады

МТС организация Минги тауну тийресинде связьны тап халгъа келтириу жаны бла кёп иш бардыра келеди. Алай бла бу кюнледе ол жумушуланы кезиулю ишлерин тамамлап бошагъандыла. Энди ол тийредеги элледе бла турист объектледе 4G сеть ишлеп тебирерикди.

Танг кесек терек орнатыллыкъды

Ноябрьни ал кюнлеринде «Агъачны сакълайыкъ» деген битеуроссей акция башланнганды. Аны чеклеринде   Къабарты-Малкъарда  60 минг терек  орнатыллыкъды. Ала республиканы агъач питомнигинде ёсдюрюлгенледиле.  

Аскерчилерибизге - сабийледен саугъала

Кёп болмай Элбрус районну онюч билим бериу учреждениясыны окъуучулары Украинада энчи операциягъа къатышхан аскерчилерибизге жылы затла эм башха абериле  жыйып, Нальчикге пунктха жибергендиле.  

Элле Интернет бла жалчытылынырча

РФ-ни Цифралы айнытыу, связь эмда аслам коммуникацияла жаны бла министерствосу кесини  телеграм-каналында  «Цифралы кемчиликлени кетериу» деген къыйматлы  проект жашауда  къалай тюрлю бардырылгъанын ангылатханды. 

Юй сатып алгъанда сакъ болугъуз

Сиз кесигизге юй неда фатар сатып алама десегиз, ол ишге болушлукъчуланы къатышдырыргъа керек тюйюлдю, деп ангылатадыла Росреестрни Къабарты-Малкъарда Управлениясында. Быллай сатыу-алыугъа хакъ излеп болушлукъ этерге сюйген адамланы биз да билалмазча аллай билимлери хазна болмаучуду. Сёз ючюн, келишим этиуню, къагъытланы хазырлауну юсюнден десек да. Ведомствону башчысы Виталий Дмитриев айтханыча, бюгюннгю кюнде жашау журтланы – юйлени, фатарланы эмда аланы бир юлюшлерин сатыу-алыу бла байламлы келишимлени къырал регистрациясын этерге керекмейди. Алай быллай мюлкге иеликни уа – керекди!

Сууаплыкъ алгъандыла

Къабарты-Малкъар Республикада  сабийлени эмда жаш тёлюню социал-культура жаны бла айнытыугъа себеплик этген  регион жамауат организацияны  директору  Зита  Кабулова бу кюнледе бир къауум жаш адам бла  жандауурлукъ ишле этгендиле. Ала Нальчикде 1-чи номерли  культурология гимназия-интернатда бла «Намыс»  реабилитация арада тургъан сабийлеге акцияла къурагъандыла.  

Къырал Дума къыйын болумгъа тюшгенлеге ипотека каникулланы къабыл этгенди

Онунчу ноябрьде Къырал Дума техноген эм табийгъат бла байламлы къыйын болумлагъа тюшген инсанлагъа ипотека каникулланы берирге деп жарашдыргъан законопроектни биринчи окъулуунда къабыл этгенди.