Календарь событий

31 октября 2022

Юйюнде наркоманланы жыйып тургъанды

Нальчикде наркоманланы жыйылыулу жерлери табылгъанды.

Федерал излеуде болгъан табылгъанды

Нальчикни полициячылары Чегем районда жашагъан тиширыуну тутхандыла. 

Сабийле жоллада ачымазча

2022 жылны 1-20 ноябрине дери школчулагъа жолда жюрюуню жорукъларыны юсюнден битеуроссей онлайн-олимпиада боллукъду, деп билдиреди КъМР-ни Къырал автоинспекциясы. Бу иш сабийле жолда ачымазгъа мадарла этиуню чегинде тамамланады.

Табийгъатны кесинден чыкъгъаннга ушайды

Кёнделеннге бурулгъан жерге жете баргъанлай, юсюнде жамычысы бла эр кишини эсгертмесин узакъдан окъуна кёрюрге боллукъду. Халкъда анга  «Сагъышлы таулу» дейдиле. Кертиси бла да, эсгертмеге жууугъуракъ келип къарасанг, аны бетинде терен сагъышны, мудахлыкъны эслерге боллукъду. Аны адам ишлеп, алайгъа кеси орнатхан сунмазса. Ол алайгъа асыры тап келишгенден, табийгъатны кесинден чыкъгъаннга ушайды. Бу аламат затны къалай, не мурат бла ишленнгенини юсюнден аны архитектору Каркаланы Мухарбий айтханды.

Исса Плиевге жораланып

Республиканы Спорт министерствосу билдиргенине кёре, бу кюнледе Владикавказда дзюдодан эки кере Совет Союзну Жигити Исса Плиевни хурметине жораланнган битеу россей эришиуле ётгендиле. Ол жыйырма юч жыллары толмагъан жаш спортчуланы аралырында бардырылгъанды. Ары Россейни онбеш субъектлеринден онбеш ауурлукъ категориялада 150-ден аслам спортчу кеслерин сынагъандыла.

Ыннаны алдап, 765 мингин алгъандыла

КъМР-де МВД-ны хыйлачыланы ётюрюклерине алданмазгъа, сакъ болургъа чакъырады. 

Республикада билдириу системаны тинтирикдиле

РФ-ни МЧС-ини КъМР-де Баш управлениясындан билдиргенлерине кёре 1 ноябрьде Къабарты-Малкъарда халкъгъа билдириу этиу системаны ишин тинтиу боллукъду.

Кеси ахчасына аскерчилеге дарманла алгъанды

Озгъан ыйыкъда социальный сетьледе Нальчик шахарны 14-чю гимназиясыны 6-чы классыны къуучусу Мухамед Моков кесини ахчасына Украинада бардырылгъан энчи операциягъа къатышхан россейли аскерчилеге медицина керекле алып жибергенини юсюнден информация кенг жайылгъанды. Жашчыкъны итиниулюгю ючюн КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ыспас къагъыт да жибергенди. Аны Мухамедге Къабарты-Малкъарны жаш тёлюню ишлери жаны бла министри Азамат Люев келип саугъалагъанды.

Аллергия ауруулагъа багъыуда шёндюгю амалланы сезгендиле

Бу кюнледе Нальчикде Аллергологланы бла  клиникалы иммунологланы ассоциациясыны 20-жыллыкъ юбилейине жораланнган илму- практика конференция ётгенди. Аны ишине медицинаны бу сферасында ишлеген жюзден артыкъ специалист къатышханды. Ала бери Москва, Санкт-Петербург, Дондагъы Ростов шахарладан, Ставрополь крайдан, Ингуш, Чечен эм Шимал Осетия-Алания республикаладан келгендиле.

Къыйналып табылгъан насып

Таулу анала!.. Сизге жетген ким болур?  Къыйын кезиуледе да юй тутдугъуз, сабий ёсдюрдюгюз, жашауну кёп тюрлю бёлюмлеринде урундугъуз, ненча кере халкъны сакъладыгъыз? Сый, даража да излемедигиз аны ючюн кесигизге. Аллахны махтауу болсун сизге!

Боюнлугъун сатама деп, ахчасындан къуру къалгъанды

2022 жылны 22 октябринде КъМР-де МВД-ны «Прохладна» бёлюмюне 20-жыллыкъ жаш келгенди. Ол боюнлугъун интернетде сатыугъа салгъанын, алыучу да табылгъанын айтханды. Болсада ол алыучу угъай, хыйлачы эди. Ол боюнлукъну сатып алама деп, жашны бир сайтха кийирип, банк картасыны номерлерин жаздыргъанды, алай бла 21350 сомун къымгъанды.

«Ёлюм къайда сатылгъанын айт»

«Ёлюм къайда сатылгъанын айт» деген битеуроссей акцияны экинчи кесегинде  МВД-ны Черек районда акъылбалыкъ болмагъанланы  ишлери жаны бла бёлюмюню инспектору полицияны капитаны Марина Жерухова бла лейтенант Залина Эражибова Бызынгыны школунда болгъандыла. Ведомствону къуллукъчулары абадан классланы окъуучулары бла наркотиклени юсюнден ушакъ бардыргъандыла.

Токъсан жылында Россейни инсанлыгъын алгъанды

Урван районнга Запорожье областьдан кёчген тиширыугъа Россей Федерацияны паспортун бергендиле.

Халкъ медицина къачан болушады?

Медицина статистикагъа кёре, жыл сайын дунияда гриппден бла кесекледен ауругъанланы саны миллионла бла саналады. Бу аурууланы аякъ юсюнде кётюргенле аз тюйюлдюле, врачла уа алай этерге арталлыда жарамагъанын къайтарып айтадыла. Уллу кёллюлюк этиу бош кесеклени окъуна пневмониягъа, менингитге, къулакъ ауруулагъа дери жетдирирге боллукъду. Гриппден ауушханла да аз тюйюлдюле.

Энди жол жангы мардалагъа келишеди

Бу кюнледе  «Регион, муниципал эм жер-жерли  магъаналы автомобиль жолланы игилендириу» федерал программаны чеклеринде «Майский – Октябрьский» жолну 5,09 километр чакълы бирин мардалагъа келиширча этгендиле.  Аны юсюнден бизге  КъМР-ни Транспорт эм жол мюлк министерствосундан билдиргендиле.

Арбазла кёзге хычыуун кёрюнюрча

Къабарты-Малкъарны ара шахарында жамауат аслам хайырланнган жерледен тышында,  кёп фатарлы юйлени арбазларын тапландырыугъа да аслам эс бурулады. Быйыл да  «Иги шахар болум къурау» миллет проект бла  59 736 квадрат метрде бардырылгъан  ишлени хайырындан  элли арбаз   мардалагъа келиширча болгъандыла.  Аны кезиуюнде асфальт жайылгъанды, кир-кипчик атарча орунла,  олтурурча шинтикле да  салыннгандыла.

Фермалагъа - къошакъ халда электрокюч

«Россети Шимал Кавказ» компания быйыл тогъуз айны ичинде Къабарты-Малкъарда агропромышленность комплексге кирген 50 объектни электрокюч сетьлеге къошханды.