Календарь событий

22 ноября 2022

Ачыкъ соруула – тынгылы жууапла

Черек районну полициячылары Праволу болушлукъну битеуроссей кюнюнде окъуучула бла бирге акция бардыргъандыла. Школчуланы право низамны сакълаучулагъа соруула берирге эмда алагъа тынгылы жууапла алыргъа онглары болгъанды. Тюбешиуде ОМВД-да жамауат советни келечиси Анахаланы Аида да къатышханды.

Харкюнлюк къонакъларыбыз

Телевидениени магъанасына багъа берген къыйынды. Кюн сайын юйге келгенибизлей, къолгъа пультну алып, диваннга олтуруп, телевизордан  айтылгъан жангылыкълагъа, сейирлик шартлагъа, концерт программалагъа, дагъыда алагъа ушаш башха магъаналы бериулеге къараргъа ким сюймейди.

Керексиз чынттылыкъ

Масхара

 Бизни Шохай деп бир шагъырейибиз барды. Бизни десем да, аны кёпле таныйдыла. Алай аны керти сырын, къылыгъын а хазна адам билмейди. Ол сёзюнде турмагьан, экибетлиди. Мен сизни аны бла шагъырей этейим.

Эллиле намысларын кёредиле

Акъ-Суу уллу эллерибизден бириди. Анда бусагъатда сабийлени саны сегиз  жюзден  асламды.  Ала сау-саламат ёсер, аурумаз, жукъгъан, башха аурууладан къыйналмаз ючюн, заманында дарман саладыла, аланы айныуларыны биринчи  айларында, андан сора уа тохташдырылгъан графикге кёре элни амбулаториясыны  врачы –Аналаны Сагидуллахны къызы Хайырланы Зайнаф эмда аны биргесине ишлеген медсестра Рахайланы Хамматны къызы Фатимат битеу керекли затланы этедиле.

Жаныуарланы къылыкълары

Азияны киштиклери: къапланлары, арсланлары, пантералары, леопардлары да, африкалы киштиклеча, жыйынла болуп, жашау этмейдиле уугьа да алача, ючеу-тёртеу, андан да кёп болуп, бармайдыла. Азияны киштиклери энчиликни сюйген затладыла. Быланы жыйынларында кёп болса да, бир юйюр болады - анасы бла биржыллыкъ балалары. Андан сора хар бири кеси аллына болады, кеси башына кеси оноу этеди, кеси тутады кесин. Жаланда кьапланла чыгъаргъа боллукъдула, анда-санда экеу-ючеу болуп, уугъа.

Элни аллында ыспасха, хурметге да тийишли бола

Къыралыбызда «Россейни эм иги садлары» деген ат бла Битеуроссей ачыкъ-къарау конкурс, талай жылдан бери бардырыла, мектепге дери бёлюмлени айныуларына къошумчулукъ эте, аланы къалай ишлегенлерин да жамауатха ачыкълай келгенли талай заман болады. Бу эришиуге бизни узакъ эллерибизни махкемелери да къатышханлары алагъа кеслерини жетишимлерин, къаллай ызланы эмда мадарланы хайырланнганларын кёргюзтюрге онг бергенинден сора да, бирси, бюгюннгю излемлеге тийишлиликде уруна, бийик кёрюмдюлеге жетген садиклени ишлери бла шагъырейленирге, башхаладан юлгю алыргъа себеплик этеди.

 

Кесине махтау, энчи онгла да излемеген акъыллы оноучу, адепли адам

Къабарты-Малкъарны айныууна къыйын салгъанла

Асланби Нахович Ахоховну жашау эмда урунуу жолуну шартларына къарасанг, къадарына, адамлыгъына да  сейир этесе. Ол  1912 жылда Экинчи  Чегемде туугъанды, атасындан эртте ёксюз къалгъанды – 1919 жылда аны акъ аскерчиле ёлтюрген эдиле. Анасы, юч сабийни кечиндиралмай, Асланбини Нальчикде интернатха береди. Анда ол 1928 жылгъа дери тургъанды. Андан сора уа Ленинчи окъуу шахарчыкъда окъугъанды.

Сабийлени жашауларын сакъларгъа тилегендиле

Ноябрьни хар ючюнчю ыйых кюнюнде битеу дунияда да авариялада жоюлгъанланы эсгериуню кюнюча белгиленеди. Ол кюн битеу дунияда да жол-транспорт болумлада ачыгъанланы эсгередиле, жорукъланы сакъларгъа чакъырыула этиледиле.