Календарь событий

07 ноября 2022

Сынауларын ишде кёргюзтгендиле

Нальчикни 1-чи автовокзалыны тийресинде къутхарыучуланы от тюшюуге къажау – амаллагъа юйрениулери болгъандыла. 

Илмуда, жашауда да жетишимликни юлгюсю

Бек насыплы заманы – атасы бла тенгизге чыкъгъаны

Тиширыула, ариу болабыз деп, сыфатларын нек бузадыла?

 Шёндюгю дунияда тиширыула кеслерини сыфатларын тюрлендирир ючюн этмеген амаллары къалмайды.

Миллет магъанасы болгъан белги

Барыбыз да билгенден, бу кюнледе закий Къайсыннга 105 жыл толлукъ эди. 

Къырал ахчаны къымгъанды

Экономика аманлыкълагъа къажау жумушланы бардыргъан кезиуде Россейни ФСБ-сыны Управлениясыны къуллукъчулары Терк районну  финансла жаны бла управлениясыны башчысыны алгъыннгы орунбасары А.Дуковну аманлыкъ ишлерине чек салгъандыла. 

Кёп фатарлы юйню аллында парковка къурар амал

Кёп фатарлы юйлени арбазларында машина салыр жер болмаса, водительлеге аланы тротуарлада, къыртишде, сабийле ойнаучу майданчыкълада къояргъа тюшеди. Сёзсюз, ол тапсыз ишди. Ма аны себепли аллай юйледе жашагъанла управляющий компаниялагъа арбазлада аллай жерле къураргъа кереклисин дайым айтып туруучудула. Бютюнда машиналары болмагъанла. Нек дегенде бирле техникаларын подъезд аллында къоюп кетселе, алагъа юйге кирирге, колясканы чыгъарыргъа окъуна къыйын болады.

Электрон жумушланы женгил тамамлар онглары

Къабарты-Малкъарда Кадастр палатаны специалистлери озгъан тогъуз айны ичинде неллай бир электрон выписка бергенлерини, жеринден тепдирилмеген мюлкню юсюнден аны къайда алыргъа боллугъуну эмда алай этерча не зат керегини юсюнден айтхандыла ведомствода.

Къачып келгенлеге болушлукъ тапдыргъандыла

Битеуроссей халкъ фронтну Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери, республикадан предпринимательлени себепликлери бла Украинадан къачып келген кёп сабийли юйюрлеге болушлукъ этгендиле.

Спортну кеси да сюйгенди, башхаланы да анга табындырыргъа итиннгенди

Маглуланы Зулкъарнийни жашы Хусей Тырныауузда физкультураны бла спортну айнытыугъа уллу къыйын салгъан адамларыбыздан бири болгъанды. Спортну кеси да сюйгенди, башхаланы да анга табындырыргъа итиннгенди. Ол штанга кётюрюу бла гитчелигинден кюрешгенди, кючлю спортчугъа саналгъанды. 1961 жылда Тырныауузда ауур атлетикадан республиканы чемпиону болгъанды.

Налог билдириу - ол неди?

Быллай билдириуню налог органла адамлагъа жыл сайын жибередиле. 

«Саулугъунгу сакълар ючюн кюч-къарыу излеген жумушла бла кюреширге керекди»

Саулукъну сакълар ючюн, кёп тюрлю амалла бардыла. Алай аладан эм магъаналысы, хайырлысы да, баям, физкультурады. Физкультура инсанны ауруулагъа хорлатмазгъа, хомух, эринчек болмазгъа, дайым къымылдаргъа юйретеди.