Календарь событий

18 ноября 2022

Жаш тёлю политиканы игилендириуге алланып

Кёп болмай КъМР-ни Жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосу къурап  Куба элни Маданият юйюнде жаш тёлю политиканы игилендириу  жаны бла форум болгъанды. Анга сагъынылгъан ведомствону таматасы Азамат Люев,  Бахсан районну администрациясыны башчысы Артур Балкизов,  онюч элден 180 активист эм башхала  къатышхандыла.

«Коронавирус бла кюрешни унуталлыкъ тюйюлме»

Элбрус районну ара больницасыны баш врачыны поликлиника иш жаны бла орунбасары Тилланы Айшат саулукъ сакълау бла къадарын байлап, жамауатха болушлугъун аямай келгенли энди отуз жылдан да атлагъанды. Сайлаууна кертичилей къала, саусузлагъа не жаны бла да онг тапдыргъаны ючюн а сагъынылгъан районну администрациясыны, КъМР-ни эмда РФ-ни Саулукъ сакълау министерстволарыны Сыйлы грамоталары, Ыразылыкъ къагъытлары бла да дайым белгиленнгенлей келеди. 2019 жылда уа анга «РФ-ни Саулукъ сакълаууну отличниги» деген даражалы ат берилгенди. Аны биргесине ишлегенле, бютюнда бег а аллына болушлугъун, себеплик этерин излеп келгенле, ол шартха жюрекден къууана, огъурлу, жумушун да тынгылы билген тиширыугъа алгъышларын айтхандыла.

Жигерлиги бла тапханды сый-намыс

Тау эллерибизде уруннган ахшы адамларыбызны юслеринден жаза турабыз. Огъары Чегемде да кёп болгъандыла жигерликлери бла махтау, сый-намыс тапханла. Хочуланы Ибрагим аллайладан бири эди. Жигерлиги бла ол  Къазахстанда окъуна атын айтдыргъанды.  Анда ол шофёрлукъ этгенди, махтаулу да болгъанды. Бери къайтханда уа жол мюлкде ишлегенди. Ол заманда, не букъдурлугъу бар эди, жолла тозурап эдиле. Ибрагим алгъа Чегем ауузунда шофёр эди, ызы бла аны бригадир, мастер да этедиле. Ишин асыры сюйгенден, анга бек къайгъыргъанды.

Яникойчу батыр

Бу элден жигит жашла чыкъгъанлары барыбызгъа да белгилиди. Совет Союзну Жигити, лётчик-истребитель, гвардияны капитаны Байсолтанланы Алим, жаяу аскер полкну командири, Къызыл Байракъны ордени бла эки кере саугъаланнган майор Къойчуланы Иосиф да яникочу жашла эдиле.  Бюгюннгю хапарыбыз а Гелястанланы Махмутну юсюнденди. Атасы Зулкъа граждан урушха  къатышханды, Яникойда эл Советни биринчи  председатели да ол эди. Аны юсюнден Къулбайланы Алийни очеркин басмалайбыз.

Шахарны орамлары тапландырыладыла

Къабарты- Малкъарда жамауат магъанасы болгъан жерлени тапландырыу ишле бардырыладыла. КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Нальчикде Шогенов атлы орамны бир кесегине къарагъанды, ол жол «Дубки» микрорайоннга  эм «Восточный» жангы микрорайоннга элтеди.

Энтта да бир кёпюр жангыртылгъанды

Кёп болмай кёпюрню къурулушу бла кюрешген  подряд организацияны келечилери  «Прохладный — Баксан — Элбрус» А-158 федерал жолда Элбрус элни къатында орналгъан, узунлугъу  жыйырма беш метрге жетген кёпюрге тынгылы ремонт этип бошагъандыла.  Ишлени кезиуюнде объектни кенглигине беш метр къошулуп   онюч метрге дери жетдирилгенди.    

Комбинатны къурулушун башларыкъдыла

РФ-ни Промышленность, энергетика  эмда сатыу-алыу министерствосундан билдиргенлерича,  экинчи  жыл Тырныауузда вольфрам-молибден чыгъаргъан жангы комбинатны къурушу башланырыкъды.

Узакъ ёмюрню жашырынлыкълары: тирилик, жарыкъ кёллюлюк, игиликге ийнаныу

Таулула узакъ ёмюрлюле болгъанлары белгилиди. Бизни заманыбызда ата-бабаларыбызча жашар ючюн не этерге керекди? Аны юсюнден Нарткъаланы больницасыны врачы Бёзюланы Залимхан бла ушакъ этгенбиз.

 

Ол шине алай сакъ эди

Миллет газетибизни тарыхын алып къарасакъ, ол жашауубузну кюзгюсю  болгъанлай, республикада экономиканы, культураны  айнытыугъа юлюшюн къошханлай келеди.