Тауладан иги жаланда тауладыла

Элбрусну этеклеринде кёп кере болгъан,  белгили актёр, жырчы эмда назмучу Владимир Высоцкий кесини бир жырында: «Тауладан иги жаланда сен алыкъа болмагъан  тауладыла», -  деп бошдан айтмагъанды. Ол сёзлени тюзлюклерине  тауланы сюйген кёпле тюшюннгендиле. Манга да тауладан ариу бир зат да кёрюнмейди.
Быйылгъа дери  тау жерлеге кёп кере  баргъанма. Минги таугъа 3.500 метрге дери ёрлегенме. Анда, бийикликде, бир сейир сезим бийлейди жюрегинги. Кёкге жууукълашаса, булутла жерге тюшгенча кёрюнедиле. Къолунгу узатханлай, алагъа жетип къаллыкъчады. Ол деменгилиликни ичинде  санга къанатла битгенча кёрюнеди, бусагъат аланы керип, учуп кетерик сунаса, хар неден да азат боласа,  бир сейирлик насыпны сынайса. 
Кёп болмай а Кавказ тауланы  самолётдан  къарап кёргенме. Ала  манга бютюн   деменгили кёрюннгендиле. Жюрегинге жетген бу аламат суратны кёрюп, акъылым къайры эсе да кетип къалды. Бу таула  къаллай  бир жашырынлыкъны сакълайдыла. Аланы кеслерине тартхан бир сейир кючлери барды. Алай болмаса, бурун заманладан бери да  акъылманла, жазыучула, жолоучула алагъа нек тартылгъандыла? Ала тауладан кюч, илхам тапхандыла.
Бусагъатда  тауланы башларын аз-маз къар басханды. Анга да къарамай, ала кеслерини деменгилиликлерин, ариулукъларын тас этмейдиле, ол угъай да, кюнде бютюнда ариу жылтырайдыла. Эртте заманлада таулула ишлеген къалала уа аланы араларында  ёхтем сюеледиле.
 
Далхатланы Марзият.
Поделиться:

Читать также: