Гинжилеринде - танышыулу сыфатла

Бир жол  къолдан усталаны  кёрмючлерине  къарай келип, бир сейирлик ишленнген  гинжилени кёреме. Ала артыкъ уллу болмагъан таулу кийизни юсюнде сюеледиле, алларында уа -  ючаякъ, аны юсюнде – табакъда хычинле. Алагъа тюрслеп къарагъанымы  кёрген  тиширыу, къатыма жууукълашып: «Сорлугъугъуз бармыды, болушайым, была меникиледиле»,-дейди. Ушакъ эте келгенибизде, ол Мысакаладан болгъанын айтады. 
«Мен оруслума, баш ием Мысакаланы Даулетни жашы Альбертди.Аланы юйюрлери революциядан сора кулакгъа чыгъарылып,Сибирьге  кёчюрюлгюнчю огъары Чирик кёлню къатында  элде жашагъандыла. Аланы уллу жерлери да  болгъанды. Арт жыллагъа дери да анда аланы  юйлерини хунасы, алма тереклери да  сакъланып эдиле. Алай ол тийрелеге кёпден бери  бармагъанма да, шёндюгю халны  билалмайма»,- деп, ол бираз сагъышланды.
Бир кесекден хапарын андан ары бардырды: «Къайын атамы кёчюргенлеринде, анга жаланда жети жыл толгъан  эди. Уллу жаш болгъанында уа, ол оруслу къызны сюйюп, аны бла бир юйюр къурайды. Алагъа Альберт, дагъыда къыз да тууады. Бери къайтыргъа эркинлик берилгенде, ала Нальчикге келедиле. Баш ием да биринчи классха мында барып башлагъанды. Милицияны бийик школун бошап, Ич ишле министерствода къуллукъ этгенди. Лейтенантдан полковникге дери ёсгенди. Аны кёп къырал саугъалары да бардыла. Альберт  таулу болгъаны бла ёхтемленнгенди, миллет адет-тёрелени жюрютгенди. Жарсыугъа, ол  жашаудан эртте кетгенди»,- дегенди Вера Константиновна ушагъыбызны кезиуюнде.  
Ала эки жаш да ёсдюргендиле. Аладан бири кёп заманны Москвада  инженер болуп ишлегенди, экинчилери уа Пенсия фондну  республикадагъы бёлюмюнде  баш специалистди. Экиси да юйдегилидиле. «Баш иеми таулу болгъанына ёхтемлениую туудукъларыбызгъа да кёчгенди, аладан миллетлерин сорсала, таулулабыз, дейдиле. Биз хычинни шиш бла тутуп ашап башласакъ: «Сиз терс этесиз, хычинни къолгъа алып  ашаргъа керекди»,- деп юйретедиле.
Билемисе, поэт Байзуллаланы Алийни юй бийчеси мени къайын къызымды. Биз жууукълукъну юзмейбиз, бир бирни къаты тутабыз. Мысакалары  кёп тюйюлдюле, бир къауумлары уа къабартылылабыз деп жазыладыла. Болсада  ушакъ эте келгенде, бизни ата-бабаларыбыз малкъарлыладыла, демей къоймайдыла. Алай биз адамланы миллетлерине кёре бир заманда да юлешмегенбиз. Кесим оруслу болгъанлыкъгъа, тауча да билеме,  кийиз согъама, эшиу эшеме, хычинле да эте билеме»,-деп ышарады ушакъ нёгерим.     
-Сизни гинжилеригизни бетлерине къарасанг, аланы къайсы миллетге ушагъанларын билген къыйын тюйюлдю. Аллай  ушашлыкъгъа къалай жетерге боллукъду? -деп сорама. 
-Бек тынч. Гинжини этип  башлардан алгъа, мен бир адамны бетин сайлайма. Анга ушатыргъа кюрешеме. Анга керекли  затланы уа Интернетден, тюкенледен, базардан сатып алама, тарых магъаналы китаплагъа да къарайма. Гинжини сайлагъан сыфатха ушатып, тап кёргюзтюрге сюе эсенг, аны магъанасын тас этмезге керекди. Алагъа  кийимлени да кесим тигеме, ма ала да тарых магъаналыдыла.  Ма бу сиз былайда кёрген кийизни, столчукъну, хычинлени да кесим ишлегенме,-дейди уста тиширыу.
Таулу келин  кёп жылланы Нальчикде Жабагъы  Казаноко атлы  сабий эмда жаш тёлю чыгъармачылыкъ арада, ызы бла  сурат ишлеу жаны бла студияда  къызчыкъланы бла жашчыкъланы юйретип тургъанды. Бусагъатда пенсиядады.  Аны  бош заманы да аслам болгъанды. Бир жол бир кёрмючге кесини 4-5 гинжисин элтип салады. Аланы кёрмючню къурагъан Аслан Урусов  кёреди. Алай бла  кюнден-кюннге кёпден-кёп гинжи ишленеди.
 
 
Холаланы Марзият.
Поделиться: