Лыжалада учаргъа хазырланадыла

Озгъан солуу кюнледе «Эльбрус» курортда тау лыжалада учууну къыш кезиуюню ачылыуу болгъанды. Анда солургъа эм заманларын зауукълу ётдюрюрге  келгенлени саны уа 2 мингнге жете эди. Аланы араларында  «Кавказ.РФ» акционер обществону келечилери да бар эдиле. 
Тёреде болуучусуча, трассаны хазырлыгъын акционер обществону директору Хасан Тимижев орунбасарлары Беккаланы Хыйса эм  Николай Гончаров бла бирге сынагъандыла. Ызы бла уа ала журналистле бла тюбешип, курортну жангы кезиуге хазырлыгъыны юсюнден билдиргендиле. 
Хасан Тимижев билдиргеннге кёре, быйыл бу тийреде машина салырча жерле ишлегендиле – битеу да 800. 
- Ала курортха жетген жердедиле. Туристлени алайдан солуу тийрелеге дери уа энчи транспорт ташырыкъды. Парковкала декабрь айдан ишлеп тебирерикдиле. Дагъыда жылны ахырына дери сатыу бардырырча майдан къураллыкъды. Андан узакъ болмай а эстрада сахна да ишленирикди. Ол курортну бир архитектура ызда болуууна себеплик этерикди, - деп билдиргенди ол. 
Дагъыда курортда банк карталаны хайырланыр онг боллугъу ишни женгил этерикди. 
31 декабрьден 7 январьгъа дери уа байрам ярмаркала эм концерт программа солугъанлагъа заманларын зауукълу ётдюрюрге себеплик этерикдиле.
 
 
Къасымланы Аминат.
Поделиться: