Аскерчи борчларын толтургъанлагъа бла юйюрлерине къайгъырыу - баш борч

«Единая Россия» политика партия мобилизация бла аскерге чакъырылгъанланы эм аланы юйюрлерини эркинликлерин сакълайды. Федерал мадарла бла бирге, депутатланы башламчылыкълары бла, къыралны 80 субъектинде аскерчилеге, мобилизация бла эмда кеслерини ыразылыкълары бла къуллукъ этгенлеге себепликни  регион мадарлары къуралгъандыла. Аны юсюнден бизге партияны КъМР-де регион бёлюмюню пресс-службасындан билдиредиле.

Энчи операция башланнган кезиуде «Единая Россия» партия бир ненча законну жарашдыргъанды. Ала аскерчилеге къырал себепликни системасыны мурдорун къурагъандыла. Бу жаны бла иш андан ары бардырылады. Ол а законлада болгъан кемчиликлени кетерирге онг береди. Аны бла бирге уа РФ-ни Президенти Владимир Путинни буйрукъларын толтура, аскерчилеге социал болушлукъну кенгертирге болушады.

- «Единая Россия» хар заманда да эм уллу байлыкъ адам болгъанын айтханды. Инсанларыбызны къайгъыларына сансыз болургъа жарамайды. Бюгюнлюкде уа къыралыбызгъа къыйын кезиудю. Аны себепли мобилизация бла аскерге чакъырылгъанлагъа эмда аланы юйюрлерине болушлукъ партияны баш борчларындан бириди,-дегенди партияны башчысы Дмитрий Медведев.

Законланы юслеринден айтханда, мартда къабыл кёрюлген праволу актха тийишлиликде, энчи операциягъа къатышханлагъа къаугъаны ветераны деген ат берилгенди. Алай бла уа аскерчилеге бла офицерлеге социал себепликни мадарлары тохташдырылгъандыла: ай сайын ахча тёлеуле этиледиле, жашау журт-коммунал жумушла ючюн тёлеулеге,  транспортда жюрюгенде, санаторийлеге баргъанда, медицина жумушланы толтургъанда льготала тохташдырылгъандыла.

Энчи операциягъа кеслерини ыразылыкълары бла къатышханлагъа да ветеранла деген ат бериу жаны бла закон  ючюнчю окъулууда къабыл кёрюлгенди. Аны авторларындан бири партины Генсоветини секретары Андрей Турчакды. 

Башха законнга тийишлиликде, къаугъаны ветераны деген ат энчи операциягъа чакъырылгъан граждан къуллукъчулагъа да бериледи: ремонт бардыргъан къауумлагъа, врачлагъа эм башхалагъа. 

Партия Правительствогъа энчи операциягъа къатышханлагъа барысына да, къайда жашагъанларына къарамай, бирча льготала бериуню юсюнден предложение этгенди. Андрей Турчак премьер-министр Михаил Мишустиннге жазгъан письмода  аскерге чакъырылгъанлагъа бла кеслерини ыразылыкълары бла къуллукъ этгенлеге бир кере 195 минг сом тёлеуню юсюнден айтылады. Дагъыда ипотека борчлары, башха кредитлери болгъанла «кредит каникулла» алгъан кезиуде  процентлени санамазгъа, банклагъа уа ахчаны федерал бюджетден тёлерге кереклиси да белгиленнгенди.

 - Энчи операция бардырылгъан кезиуде аскерчилеге бла аланы юйюрлерине себепликни кёп мадарлары къабыл кёрюлгендиле. Регионлада уа 50 тюрлю болушлукъ этиледи – сабийлеге школда хакъсыз жылы аш бла жалчытыудан башлап, налог льготалагъа дери. Москваны, неда Тюменьни инсанларына болушлукъ этерге къолайлыкълары жетгени баямды. Башха регионланы онглары аладан азды. Алай жашларыбыз фронтда барысы да   бирча жигитлик кёргюзтедиле. Аны себепли бу сорууда да тенглик болургъа керекди. Энчи операциягъа къатышханлагъа барысына да бирча льготала бла себеплик этилирге керекди, къайда жашагъанларына къарамай. Регионну къолайлыгъы жетишмей эсе, федерал бюджетден болушлукъ этилирге керекди,-деп жазгъанды Андрей Турчак Правительствогъа  письмода.

Льготаланы федерал тизмесине партия энтта бир ненча магъаналы жумушну кийирирге кереклисин айтады: аскерчилени сабийлерин школда жылы аш бла эки кере жалчытыргъа, операцияда ёлген аскерчилени сабийлерине дарманланы хакъсыз берирге, операцияны кезиуюнде ёлген аскерчини юйюрюне, ол санда атасына, анасына санаторийлеге хакъсыз путёвкала берирге.  Къаугъаны ветеранларына уа санаторийледе бла пансионатлада хар жыл да кеслерине бакъдырыргъа эркинликле берирге, алагъа  путёвканы хакъыны жартысына учуз этерге,  жерине баргъанда жолну хакъсыз этерге кереклиси да белгиленеди.

Партияны башламчылыгъы бла тюзетиуле урунуу законлагъа да кийирилгендиле. Алагъа кёре, иш бериучюле мобилизация бла аскерде къуллукъ этгенлени ишчи жерлерин сакъларгъа борчлудула. Ала къуллукъ этген кезиу стажгъа кирликди. Пенсия саналгъан кезиуде уа коэффициент экиге кереленирикди.

Битеу регионлада да мобилизация бла аскерде къуллукъ этгенлени юйюрлерине болушлукъну штаблары къуралгъандыла. Алагъа партияны волонтёрлары бла #МыВместе къымылдауну келечилери  болушадыла.

Аскерчилеге болушлукъну мадарларын къурау иш андан ары бардырыллыкъды. Сёзге, Къырал Думаны къараууна берилген законопроектде мобилизация бла аскерде къуллукъ этген инсанлагъа сюдде дау берилген эсе, ишни тохтатыуну юсюнден башламчылыкъ этилгенди.

 - Къабарты-Малкъарда мобилизация бла аскерге чакъырылгъанланы юйюрлерине 50 минг сом берилгенди – хазырланнганда этилген къоранчланы артха къайтарыр мурат бла. Правительство хар ай сайын аскерчилени юйюрлерине 25 минг сом тёлерикди. Аланы сабийлери сабий садха жюрюй эселе, ата-анала тёлеуден эркин этилгендиле. Республикада «Биз биргебиз» волонтёр ара къуралгъанды. Биз мобилизация бла аскерге чакъырылгъанны юйюрюню паспортларын къурагъанбыз. Алада уа юйюр сынагъан жарсыула жазылгъандыла: ахча, аш-суу болушлукъ, неда юй жумушланы толтурургъа, сабийле бла окъургъа.  Мобилизация бла чакъырылгъанлагъа бла юйюрлерине берилген болушлукъну энчи операциягъа кеслерини ыразылыкълары бла кетгенле да аладыла.

 Бу кюнледе уа партияны регион бёлюмюню секретары Казбек Коков аскерчи борчларын толтургъанланы юйюрлери бла тюбешгенди. Ол къаллай болушлукъ керек болгъанын, жарсыуларын да сурагъанды,-дегенди партияны регион бёлюмюню толтуруу комитетини таматасы, КъМР-ни Парламентини депутаты Дмитрий Парафилов.

 

Басмагъа Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: