Календарь событий

10 июля 2019

«Ангушт» хорлагъанды

Тырныауузну «Тотур» стадионунда футболдан тёрели турнир ётгенди. Ол «Элбрус» команданы футболчулары Толгъурланы Алимни бла Муса Моловну хурметлерине бардырылгъанды.

Тийрелени губуладан тазалау къыстау барады

Жер-жерледе губуланы санын азайтыр эмда аланы жайылыууна чек салыр умутда алагъа къажау мадарла бардырылып башланнгандыла бизни республикада. Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарда управлениясындан билдиргенлерине кёре,  бюгюнлюкге битеу да кёп къалмай 200 гектаргъа  дарман къуюлгъанды, ол санда сабийле кечиннген жай солуу эм саулукъландырыу учрежденияланы тийрелеринде 50 гектардан артыкъ жерлеге.

Жаш тёлю форумну магъаналылыгъы ёсе баргъаны ачыкъды

Алгъаракълада Х.М. Бербеков атлы Къабарты-Малкъар  къырал  университетде жаш тёлю проектлени «Пред Машук – 2019» деген эришиуню биринчи регион хазырланыу уруму озгъанды. Тири, ётгюр, къыралны тамблагъы кюнюне юлюш къошаллыкъларына ийнаннган  жашла бла къызла Жаш тёлю жаны бла федерал агентствону бла «Машук – 2019» билим бериу форумну кураторлары бла  тюбешгендиле.  Ала «Машук  – 2019»  Шимал-Кавказ онунчу форумгъа  хазырланыуда чыкъгъан сорууланы сюзгендиле, проект ишледе кеслерини хунерликлерин айнытыргъа излегендиле.

Аз сансызлыкъ уллу палахха келтиреди

Къабарты-Малкъарда от тюшюу  бла  байламлы къоркъуулу кезиу мартда  башланнганды. Агъачлада ёртенлени, къаураны къабыннганыны сылтауу асламысында адамдады, аны уллу кёллюлюгюнде неда жууапсызлыгъында. Аны бла бирге  къыйын болумланы санын азайтыу да аны кесини къолундады.

Бу кезиуде къургъакъ  кырдыкны  чексиз, контрольсуз кюйдюрюу бегирекда къоркъуулугъа саналады.  Аллай кезиуледе от агъачха жетерге, ууакъ жаныуарла, чыпчыкъла, къурт-къумурсхала, битимлени зыгытлары да къырылыргъа боллукъдула.

Сабий садиклени санына къошулады

Нальчик шахар округну школгъа дери билим берген алты учреждениясында ясли мекямланы къурулушу бошала турады.

Сют продукция къоркъуусуз эм хайырлы болурча

Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарда управлениясы республикада сатылгъан сют продукцияны качествосуна дайым контроль бардыргъанлай турады, деп билдириледи ведомствону сайтында.

Малчылыкъгъа уллу заран салгъан нодулярный дерматит

Маллагъа жукъгъан бек къыйын аурууладан бири нодулярный неда, башхача айтханда, узелковый дерматитди. Аны бла энчи вирусха жукъгъан малла къыйналадыла. Россельхознадзорну КъМР-де эмда Шимал Осетия-Аланияда Управлениясыны специалистлери айтханнга кёре, бу инфекция терк жайылгъанладан бирине саналады, кеси да малчылыкъгъа уллу заран салады. Сёз ючюн, деп айтханда, анга жукъгъан тууарланы 95 проценти окъуна къырылыргъа боллукъдула.

Урунуу бла тюзетиуге энчи эс бура

Жамауат къараучуланы республикалы  комиссиясына кирген  Хажпаго Кочесоков бла  Ауес Бирмамитов 5-чи номерли колонияны бла  1-чи номерли тюзетиучю араны жокълагъандыла. 

Жолланы эмда арбазланы жангыртыу къыстау барады

Жай жылыулада кёп жерледе жоллагъа, арбазлагъа ремонт этиледи. КъМР-ни Къурулуш эмда жол мюлк министерствосундан билдиргенлерича, бу кюнледе Тырныаууз, Прохладный эмда Майский шахарлада тийишли ишле къыстау барадыла.

«Кавказ» трассада кёпюрге тынгылы ремонт этилликди

КъМР-де «Кавказ» къырал жолну Малка элни къатында кёпюрлеринден биринде жангыртыу ишле башланнгандыла алгъаракълада.

Малкъаргъа жолоучулугъун эсинден кетмезлик, кёлюн кётюрген сейирлик кезиуге санагъанды

Быйыл 7 июльда СССР-ни халкъ артисти, Социалист  Урунууну Жигити, Ленинни атын жюрютген премияны лауреаты, битеу  дунияда да бек иги меццо-сопрано, операны жулдузу Елена Образцовагъа 80 жыл толлукъ эди.

Жемишлени патчахы

Гранатны кюшлюрек сууун кёпле сюедиле. Ол кеси да бек хайырлыды. Бу жемишни энчи айырмалыкълары бардыла. Аны бюртюклери окъуна, багъалы ташчыкълача, ариу тюрсюнлюдюле.

Усталыкъларын ёсдюрюп, жетишимли ишлерге юйренедиле

Бу кюнледе Пятигорскда РАНХиГС Шимал-Кавказ институт-филиалны мурдорунда социал сферада башчылыкъ этген кадрланы усталыкъларын ёсдюрюу жаны бла Президент программа ишин башлагъанды.

Бирлик болмаса, къарыусузла къыйналырла

Бизни жашауубузну тутурукълары халкъ адетле бла тёреледиле. Хау, аланы бир–бирлери къуругъандыла, башхалары къарыусуздула. Сёз ючюн,  миллет кийимлерибизден хазна зат къалмагъанды, биз башха халкъланы быстырларына толусунлай кёчгенбиз.

Ветеранлагъа сезимли болушлукъ

Россейни регионларындан Уллу Ата журт урушну ветеранларыны «Къызыл къарампил» деген акцияны хайырындан бийик технологиялы медицина болушлукъ алыргъа онглары барды. Битеу къыралда  бу патриотлукъ акция ахырына жете келеди.

«Мени баш къайгъырыуум – табийгъатыбыз адамлагъа заран келтирмез амалланы табыуду»

Республикабыздан тышында да белгили гляциолог, география илмуланы кандидаты Керимланы Абдуллах экспедиция бла Памирде болуп, СССР-ни бек бийик таууну – пик Коммунизманы (Таджикистан) тёппесине  (7495 м.) эки нёгери-айтхылыкъ альпинистле эм алимле Нурис Урумбаев эм Борис Струков бла бирге ёрлегенди. Бу тауну башында къардан Керим улу пробала алгъанлы 35 жылдан атлагъан эсе да, ол бюгюн да дунияда рекордха саналады. Нек дегенде андан бийикден алыкъа аллай затны киши мажармагъанды.

Наркотиклеге къажау болгъанларын билдиргендиле

КъМР-ни наркополициячылары Спорт министерство бла бирге акъылбалыкъ болмагъанлагъа эришиуле къурагъандыла.

Батыр лётчик жашны ачыулу къадары

Лётчик жашыбыз Малкъондуланы Хашимни ачыулу къадарыны юсюнден, редакциягъа келип, аны туугъан къарындашы Харун айтханды. Ахыр кере ол аны 1940 жылда Львов шахардан бери къысха отпускун ётдюрюрге келгенинде кёрген эди. Ёлгенини юсюнден республикагъа биринчи извещение аны юсюнден келгенди. Хашим 21 жылында Латвияны къоруулай жоюлгъанды - душман огъу аны тюз да тюз жюрегине тийген эди. Юйюр къурамагъанды, къабыры да тыш къыралдады, дегенди бизге Харун.  

Къыралны бай эм къолайсыз регионларыны тизмеси жарашдырылгъанды

«РИА Новости» къыралда адамла къайда эм бай, къайда уа эм жарлы жашагъан регионланы тизмелерин жарашдырырча, тинтиуле бардыргъанды.

Сюймекликни бла кертичиликни кюнюню байрамы

Элбрус райондан жыйырма беш жылны келишиулюкде бла сюймекликде жашагъан  юч сыйлы юйюрге жамауат  саугъа – «Сюймеклик эмда кертичилик ючюн» майдалла берилгендиле. Байрам  Къулийланы Къайсын атлы Маданият юйде  бардырылгъанды.

Элбрус районну башчысы Залийханланы Къаншаубий, къонакъланы байрам бла алгъышлап, жаш тёлю тамата тёлюден кёргенин  этгенин, тин къыйматланы, маданият тёрелени багъаларгъа гитчеле абаданладан юйреннгенлерин белгилегенди. Ол кёп сабийли юйюрлеге, сабийле алып ёсдюргенлеге жюрек халаллыкълары, тёзюмлюлюклери ючюн энчи ыразылыгъын билдиргенди.

Наркотиклени ауурлугъу килограммгъа жетгенди

Наркополициячыла Кахунда оператив жумушланы кезиуюнде бир ненча элчини тутхандыла.

Федерал излеуде болгъан тиширыу тутулгъанды

Хыйлачылыкъ ючюн (РФ-ни УК-сыны 159-чу статьясы) федерал излеуде болгъан тиширыу ары дери да сюдню оноуу бла жууапха тартылгъанды.

Къуллугъун артыгъы бла хайырланып, тёрт миллион сом къоранч этгенди

Полициячыла газ бла жалчытыу службаны Зольск  районда абонент бёлюмюню алгъыннгы таматасы кесини къуллугъун артыгъы бла хайырланнганын тохташдыргъандыла.