Календарь событий

05 июля 2019

ЖОЮЛАДЫЛА СЕНИЧА ИГИЛЕ

Хочуланы Шабазны жашы Салих малкъар прозаны мурдорун салгъан жазыучуду. 

Дуния барыбызгъа да бирди…

Бу къуралгъан хапарды, алай мында бир-бир жашауда болгъан затла хайырланнгандыла. Артур аскерден къуллукъ этип къайтханында, эм биринчи анасыны эгечи Зайнафны кёрюп, юйюне уа артда барыргъа оноу этди.

Къайгъы сёз кёзбау тюйюлдю

Мен кёре келген заманладан бери адамы ёлген аны садакъасын, ашын да къолундан келгенича этеди. Бирле  азыракъ да эте болурла, аны ючюн аланы сёзлерин этерге жарамайды. Бир бирлерине эришип кюрешгенле да бардыла. Бирле хуржунлагъа омакъ кружкала, табакъла саладыла, башхала целлофан пакетлени орунларына челекле къурашдырадыла. Мен аны терсге санайма, тышындан къарагъаннга да бек эриши кёрюннген сунама.

Таш бла заман

Желле жалай, жауунла да жууа чукуюн, аламы берген болурла ташха бу тюрлю сыфатны, огъесе эртте, бурун заманлада, аллай мазаллы адамламы жашагъандыла, быллай уллу ташны ишлеп, жонуп келтирип, тау башына орнаталгъан. Къалай-алай эсе да, Малкъар ауузларындан биринде, черекни онг жанында, бийик тау башында, уллу таш барды.

«Къууанчны – къууанчха ушатып, бушууун – бушууча ётдюре билген халкъыбыз къонакъбайлыкъ адетин унутмагъанды»

Жашауну барыуу, айныуу, анга жангы затланы сингдириу къайсы миллетни да харкюнлюк турмушун алгъадан башха жолгъа саладыла, аны оюмун, кёз къарамын кеслерине тапха бурадыла. Былайда хар зат да инсанны кесини къолундады дерге да боллукъду. Алай заманны, къадарны тюрлендирирге кимни кючю жетсин? Болсада бу жорукъ къачан да бирча ишлемейди. Халкъыбызны тарыхы да анга шагъатды.

Европаны бла дунияны чемпионатларына къатышыргъа эркинликни къоруулагъандыла

Уфада бел бауладан тутуп тутушуудан Россейни чемпионаты къуралгъанды. Ахыр жыллада бардырылгъан эришиуледен ол эм уллу болгъанды – анга къыралны 32 регионундан 300-ге жууукъ эм кючлю гёжеф къатышхандыла, деп билдиргендиле Къабарты-Малкъарны Черек районуну пресс-службасындан. 

Жигитлени Минги тауну тийресинде хазырлайдыла

Къабарты-Малкъар жангы сабий проектни жашауда бардырыу майдан болгъанды – Элбрусда  «Жигитле» деген энчи айнытыу лагерь ишлеп башлагъанды. Тёрт сменагъа бери Москвадан бла Москва областьдан 10-17 жыл санлы 200 сабий келликди.

Миллет гвардияны келечилери донорлукъ этедиле

РФ-ни Миллет гвардиясыны КъМР-де Управлениясында Россейде кеси ыразылыкълары бла донор къан бериу ишни айнытыу программаны чегинде акция къуралгъанды. Эрттенликден башлап Управленияны тийресинде Лермонтов шахарда  Шимал-Кавказ федерал илму-клиника араны 101-чи номерли клиника больницасыны  къан алыу кёчюрюлген  станциясы ишлеп башлагъанды.

«Мында къонакъбай, чомарт, ёхтем адамла жашагъанларына тюшюннгенме»

Журналистни жоллары кёп сейир адамла бла тюбешдиредиле. Аны ючюн сюеме мен бу усталыкъны. Мени да аллай тюбешиулерим кёп болгъандыла. Кертиди, бирле эсингде къаладыла, бирле уа – угъай.   Белгили россейли актёр эмда жырчы Александр Дьяченко бла тюбешиуюм, ушакъ этгеним да аллай унутмазлыкъ кезиулеримден бири болгъанды. 

Тёлеулерин болжалгъа салып тургъанланы приставла жокълагъандыла

«Каббалкэнерго» компанияны эмда Сюд приставланы федерал службасыны КъМР-де управлениясыны келечилери алгъаракълада бирге рейдле бардыргъандыла. Аланы кезиуюнде талай элде ток ючюн хакъ тёлемей тургъан 367 адамны юйлеринде болгъандыла.

Амброзия - адамгъа, сабанлагъа да заранлыды

Амброзия деп жап-жашил, ариу чапыракълы битимге айтадыла. Къабарты-Малкъарда аны орамлада, арбаз тийреледе, жол жанларында, бахчалада да аслам тюберге боллукъду. Жарсыугъа, адам улугъа бу ариу битимни хатасы болмаса, бир тюрлю хайыры жокъду.

Кёнделенде жоллагъа ремонт этип башлагъандыла

Тынгылы жангыртыу ишле Байзулла улуну атын жюрютген эмда Мельничная орамлада бардырыладыла, деп билдиргендиле Элбрус районну администрациясыны пресс-службасындан.

Заранлы къурт-къумурсхаланы жайылыуларын тыярча

Россельхознадзорну Къабарты-Малкъарда эмда Шимал Осетияда Управлениясыны специалистлери бизни республиканы тийресинде карантин фитосанитария болумну тинтиу бла кюрешедиле. Ведомствода айтханларына кёре, бу иш заранлы къурт-къумурсхаланы тюрлюлерин тохташдырыр, ала битимлеге бла битимчилик продукциягъа не хата салыргъа боллукъларын эмда карантин кийирилирге кереклисин билир умут бла бардырылады.

Муртазланы Борис РФ-ни МВД-сыны Черек районда бёлюмюню жангы таматасы бла танышдыргъанды

Ючюнчю июльда ыйыкъ сайын бардырылыучу жыйылыуда Черек районну администрациясыны башчысы  Муртазланы Борис  кенгешге къатышханланы Россейни МВД-сыны Черек районда бёлюмюню жангы таматасы, полицияны подполковниги Къартлыкъланы Музафарны жашы Зейтун бла танышдыргъанды.