Маданият

Малкъар адабиятны алтын тёлюсю

Малкъар адабиятха 1960-чы жыллада келгенлеге бизде алтын тёлю дейдиле. Ала, сюргюн къыйынлыгъын сабийлей кёргенле, киши жеринде ачлыкъ-жаланнгачлыкъ, учузлукъ сынагъанла, не къыйынлыкъланы да хорлап, окъуу-билим алып, малкъар адабиятны бир да болмагъанча бийиклеге чыгъаргъандыла.

Эрттегили акъылманны санатлары

Орта ёмюрледе кёп тюрлю хунерлери, уллу окъуулары болгъан адамла аз тюйюл эдиле.  Араплы Григорий Иоанн Абуль-Фарадж Бар-Эбрей  аллайланы ичинде энчи жерни алады.

Фахмулу актёрла, эсде къалгъан оюнла

Белгили актёр Андрей Мироновха быйыл 80 жыл толургъа керек эди.

Жигит эм жигер адамларыбызны юслеринден

Бу кюнледе Нальчикде «Славные сыны и дочери Балкарии» деген ат бла жангы китап чыкъгъанды. Аны белгили поэт, жазыучу Мусукаланы Азнорну къызы Сакинат жарашдыргъанды. Китапны биринчи кесеги (тому) басмадан алгъаракълада чыкъгъан эди.

Белгили назмучу Мусукаланы Сакинатха - 65 жыл

Белгили поэт Мусукаланы Азнорну къызы Сакинатны чыгъармачылыгъы жашаууну кюзгюсюдю дерге боллукъду. Ол Къыргъызда Сынташ элде туугъанды. Малкъар халкъ кёчгюнчюлюкден къайтханда, Мусукаланы юйюр туугъан эллери Кёнделенде орналадыла.

«Сизге уллу сюймеклик бла»

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар, Ингушетия эмда Юг Осетия республикаланы сыйлы артисткасы Ирина Даурованы  уллу концерти болгъанды. «Сизге сюймеклик бла» деген ат бла къуралгъан байрам программа бек бай эди. Анга, жырладан, тепсеуледен сора да, сейирлик оюнла киргендиле. «Жырланы билгенле», «Бек иги эмда бек сейир алгъыш жазгъанны письмосу» дегенча конкурсла да бардырылгъандыла. Алада хорлагъанлагъа саугъала да берилгендиле. Къысхасы, Курорт залгъа жырчыны концертине келгенле бир такъыйкъагъа да эрикмегендиле.

Кюйген жулдуз

«…СССР-ни Баш Советини Президиумуну 40-чы жылланы кезиуюнде эмда 50-чи жылланы башында репрессиялагъа тюшгенле бла байламлы тюзлюкню тохташдырыу жаны бла къошакъ мадарланы юсюнден» 1989 жылны 16 январында чыгъылгъан указыны 1-чи статьясыны 1-чи кесегине тийишлиликде, Ахкёбекланы Хызырны къызы Фатиматны терслиги болмагъаннга санаргъа…»

Къаялада - бурун жашагъан адамланы суратлары

Орус география обществону «Альтаир» жаш тёлю клубуну башчысы Мокъаланы Тенгиз айтханнга кёре, Къабарты-Малкъарны Бахсан ауузунда краеведле къаялада табылгъан суратланы тинтиу бла кюрешедиле. Аланы биринчи 2013 жылда Хапаланы Назир эслеген эди, ол суратланы жууукъ-тенглерине кёргюзте тургъанды. Тарыхчыла бла археологла уа аланы юслеринден кёп болмай билгендиле.

ТАС БОЛУП КЪАЙТХАН НАСЫП

Жашауда неден да баш, неден да магъаналы тёзюм болгъанын кимден да ахшы биледи Асият. Бютюнда жашауу экиге бёлюннгенли. Жанына тиедиле нёгерлерини айтылгъан, айтылмагъан да сёзлери. Тынгылайды, сейир эте адам табийгъатына: жюрегинг жалан, жаралы болса, анга тюкюрлюкле топпа-толу кёреме тёгерекде.

Къазакъланы музейлери Шимал кавзны республкиаларында ачыллыкъдыла

Ставрополь крайны къазакъланы тарыхларыны мультимедиялы музейини бёлюмлери Къабарты-Малкъарда, Чеченде, Шимал Осетия-Аланияда бла Дагъыстанда ачыллыкъдыла. Бу субъектлени барысында да Къазакъланы Терк аскер обществолары барды. Музейни башчысы Игорь Кочубеев айтханнга кёре, ала ишлерин быйыл сентябрьде башларыкъдыла.

Страницы

Подписка на RSS - Маданият