Маданият

Халкъыбызны сейир эм зауукълу да оюнлары

Буруннгу заманлада халкъда: «Не курт оюн этип айланаса! Кел юйге!» - дегенни терк-терк эшитирге болгъанды. Алай аны магъанасы не болгъанын а туудукъла артыкъ аламат билмейдиле.

«Къарачай-малкъар фразеология сёзлюк»

Фразеология айланчла малкъар тилни байлыгъын, кенглигин, эрттеге ата-бабаларыбызны эслиликлерин, тенглешдире билиулерин кёргюзтгедиле. Ала ана тилни энчи айбат бутагъын къурайдыла.

Жашауун тау халкъланы азатлыгъына жоралагъан

Шимал Кавказны адабиятында уллу ыз къойгъан поэт, жарыкъландырыучу Коста Леванович Хетагуровну жашау эм чыгъармачылыкъ жолу энчи болгъандыла. Аны саулай Шимал Кавказны маданият айныууна салгъан къыйыны бек магъаналыды, аны бла сейирди ол бизге, бюгюннгю окъуучулагъа.

Сёз байлыкъ

Фразеология айланчла малкъар тилни эрттелилигин бла къалай бай болгъанын кёргюзтгедиле. Аланы билгенни ушагъы бай болады. анга къайда да сюйюп тынгылайдыла.

«Иймансыз» жашаууму кёрмейме

«Ийман» жырчы къауум 90-чы жылланы ахырында къуралгъанды, бюгюнлюкде халкъ сюйген кёп жырчыла аны санында сахнагъа чыкъгъандыла. Аланы араларында жаш жырчы Жаболаны Арсен да болгъанды.

 

«Къарачай-малкъар фразеология сёзлюк»

(Баргъаны)
 
Фразеология айланчла хар бир халкъны да тилине кёп жылланы сыйдамланып,  алай киредиле. Аланы тасха магъаналарын жаланда тилибизни иги билген адам ангыларыкъды. Аланы хайырланыу ушагъыбызны толу да, ариу да этеди.

Огъурлукъну, тюзлюкню эмда ариулукъну ёкюллери

Биринчи студия

Юч нюрлю жан Жаболаны Мариям, Бачиланы Куля бла Рахайланы Люба колхоз-совхоз театр студияны бошагъан биринчи актрисаладандыла. Анда юйренип чыкъгъан къауум тау эллеге саулайда 51 кере баргъандыла, спектакльле кёргюзте. Алагъа къарагъан адамланы саны да, бирге къошханда, 20 мингнге жетгенди. Жамауат сакълай эди таулу жашла, къызла да ана тилде чынтты миллет спектакльни сахнагъа чыгъарлыкъларын. 

«Къарачай-малкъар фразеология сёзлюк»

(Баргъаны)
 
Бу тюрлю сёз тутушла нарт сёзлеча, айтыулача, алай киргендиле тилибизге. Аланы хар бири да жашау къурауну, итиниулерини, умутларыны, игиликни бла аманлыкъны юслеринден толу суратлау магъана жюрютедиле.

«Къарачай-малкъар фразеология сёзлюк»

Бу тюрлю сёз тутушла ана тилибизни байлыгъын, кенглигин кёргюзтген шартладан биридиле. Аланы халкъ, минг жылланы ичинде кёре келген затларын эс этип, алай къурагъанды.

«Хореография - мени жаным-тинимди»

Редакциябызны бюгюннгю къонагъы жашауун тепсеу искусство бла  къаты байлагъан, балетмейстер - хореограф Мусукаланы Анжеликады. Онбеш жылдан артыкъ заманны ол «Балкария» фольклор-этнография къырал тепсеу ансамбльде ишлегенди. Бусагъатда уа «Басият» сабий юлгюлю  къауумну художестволу башчысыды, аны репертуарыны асламысы  да кеси салгъан  номерледиле.

 

Страницы

Подписка на RSS - Маданият