Маданият

Мектепледе - Уллу Ата журт урушха жораланнган музейле

Кёп болмай Нальчикде, мектеплени таматаларыны юйретиу жаны бла орунбасарлары эм  музейлерини ишчилери къатышып,  «Школда Махтаулукъну музейин къурау эм ишлетиу» деген  семинар-кенгеш  болгъанды, деп билдиргендиле «115-чи атлы дивизия» деген  излеу отряддан. Быллай магъаналы проект излеу отрядны башчысы Олег Заруцкийни бла ара шахарыбызны   билим бериу департаментини бёлюмюню таматасы  Светлана Тхагапсоеваны башламчылыкълары бла бардырылады.  

«МАДАНИЯТ КОД ДЕГЕНЛЕРИ УА БИЗДЕ ЖАН АУРУТУУ БЛА СЮЙМЕКЛИКДИЛЕ»

Искусстволаны Шимал-Кавказ къырал институтуну келечилери бу кюнледе Санкт-Петербургда баргъан «Глобализация болумда маданият кодла» деген VIII халкъла аралы маданият форумгъа къатышхандыла. Ары токъсан къыралдан отуз беш минг адам келгендиле.  Жыйылыуну иши магъана жаны бла юч тюрлюге бёлюнюп баргъанды: биринчи къауумда профессионалла ишлегендиле; экинчиде – искусствогъа бла энди байламлы бола тургъанла, аны юсюнден кёп билирге сюйгенле; ючюнчюге уа  жамауатдан ким сюйсе да  къатышханды. Ала, энчи-энчи дискуссия арала къурап, алай ишлегендиле. 

Тиширыуну сыйына - уллу хурмет бла

Белгилисича, Шимал Кавказны поэзиясында Зумакъулланы Танзиля, тиширыу ауазны туура этип, жангы, айырмалы, эр киши поэтлени да сейирге къалдыргъан назмула къурагъанды.  Быйыл аны юбилей жылы болгъаны себепли шайырны чыгъармачылыгъы бла байламлы аслам материал басмалагъанлай турабыз. Бу жол а аны тиширыу сезим лирикасына эс бургъанбыз.

Поэзияны жарыкъ дуниясында

Декабрьни ал кюнлеринде Къабарты-Малкъарны халкъ поэти, РСФСР-ни М.Горький атлы  къырал саугъасыны иеси Зумакъулланы Танзиляны 85-жыллыгъына жоралап поэзияны байрамлары къураллыкъдыла.

КЕЧ-ЭРТТЕ БОЛСА ДА, ТЮЗЛЮК ХОРЛАГЪАНЫНЫ ЮСЮНДЕН

Гуртуланы Элдар къыркъгъа жууукъ китапны авторуду. Чам хапарла, повестьле, романла жазады. Аны чыгъармалары немец, ингилиз, испан, поляк тиллеге кёчюрюлгендиле. «Хасанны китапчыгъы», «Къая жашы – къаячы» деген повестлери ючюн Элдар эки кере да Битеусоюз конкурсну саугъасыны лауреаты, «Къызылкъанат тангларым» деген китабы ючюн а Николай Островский атлы адабият конкурсну сыйлы дипломуна тийишли болгъанды. «Ай байракълы къоншубузда» деген китабы ючюн а анга «Россейни журналистле союзуну лауреаты» деген ат аталгъанды.

Студентле миллет маданиятлары бла шагъырейлендиргендиле

Кёп болмай Пятигорск шахарда Халкъ мюлкню эм къырал  къуллукъну россейли академиясыны (РАНХиГС) Шимал Кавказда бёлюмюнде миллетлени бирикдирген   «Маданиятланы арасында ушакъ» деген фестиваль болгъанды. 

КЕЗИУЛЮ ФЕСТИВАЛЬДА МАСТЕР-КЛАССЛА

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарда баргъан Шимал Кавказны миллет драма театрларыны «Южная сцена» атлы Халкъла аралы фестивальларыны чеклеринде актёр усталыкъдан бир къауум мастер-класс болгъанды.  Аны россей театр режиссёр, драматург, ГИТИС-де драма режиссураны кафедрасыны доценти Екатерина Геннадьевна Гранитова-Лавровская бардыргъанды. 

Къараучуланы толкъун къарслары – ыразылыкъларыны шагъаты

Бу  кюнледе Дагъыстанны  Э. Капиев атлы  Лаклы  къырал музыкалы-драма театры  "Культура" миллет проектге кёре Нальчикге келгенди. Быллай гастрольла Россейни халкъларын бирикдирир, бир бирни адет-тёрелерин, маданият хазналарын билирча, хурметлерча этер муратда къураладыла. 
 

«Артист сахнада битеу халкъны къадары, жазыуу аны къолунда болгъанча алай ишлерге борчлуду»

Къабарты-Малкъар, Ингуш республикаланы халкъ артисти, Россейни халкъларыны артиадасыны  лауреаты, Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал драма театрны директору Жангуразланы Байдуллахны жашы Мажит. Бу жарыкъ кёллю, ачыкъ жюрекли, къудурет фахмудан толу юлюшлю сахна жулдузну танымагъан бизни республикада угъай, битеу Шимал Кавказда да хазна болмаз.

Александр Пушкинни «Татар Поэмасыны» Жаратылыуу

Уллу орус поэт Александр Сергеевич Пушкинни поэмаларында тюрк дуния бла байламлыкъ эсленеди – тюрк сёзле, сюжетле, жигитлерини атлары окъуна хайырланадыла. Ол затха шартла толудула.

Страницы

Подписка на RSS - Маданият