Урунуу бла тюзетиуге энчи эс бура

Жамауат къараучуланы республикалы  комиссиясына кирген  Хажпаго Кочесоков бла  Ауес Бирмамитов 5-чи номерли колонияны бла  1-чи номерли тюзетиучю араны жокълагъандыла.  Аланы биргелерине ары  КъМР-де УФСИН-ни таматасыны тюзетиучю учреждениялада адамны эркинликлерин  сакълау жаны  болушлукъчусу  Текаланы Рита,  5-чи номерли  колонияны начальнигини къуллугъун толтургъан  Газаланы Исса да баргъандыла, деп билдиргендиле бизге КъМР-де УФСИН-ни пресс-службасындан.  

 Правону къоруулаучула   тутмакъла тургъан общежитде, юйретиу, окъутуу иш бардырылгъан отоулада болгъандыла, ашханада уа этилген азыкъны татыуун  да кёргендиле.  

Биринчи тюзетиучю араны  таматасы Арсен Шогенов къонакълагъа бу учрежденияны энчиликлерини юсюнден хапарлагъанды.  Анда биринчи кере тутулгъанла эмда артыкъ уллу аманлыкъ этмегенле турадыла. Ала эки айдан башлап беш жылгъа дери мында борчлу халда ишлейдиле. Бери дагъыда башха колонияладан кеслерин тап жюрютген тутмакъланы да ётдюредиле.

Сюд оноу чыгъаргъандан сора, терсленнген адам кеси аллына тюзетиучю арагъа барып, урунуу келишимге кёре ишлеп башлайды. Аны иш хакъындан къыралгъа сюдню оноуу бла 5-20 проценти ётдюрюледи.  Ол коммунал жумушлагъа эмда башха ишлеге да тюзетиучю ара этген къоранчланы ай сайын къайтарады.

Ол халда сюд этилгенле общежитледе турадыла, алагъа тохташдырылгъан болжалны ючден бири тауусулгъандан сора, низамны бузмагъаннга юйюрю бла  тюзетиучю ара орналгъан муниципал къуралыуну тийресинде общежитден тышында да турургъа эркин этиледи.  Аурусала уа, медицина полюс бла къайсы врачха да барып, кеслерине бакъдырыргъа боллукъдула.

Эсигизге салайыкъ: 100 адам турурча тюзетиучю ара быйыл январьда ачылгъанды.

Люба Адилова.
Поделиться: