Малчылыкъгъа уллу заран салгъан нодулярный дерматит

Маллагъа жукъгъан бек къыйын аурууладан бири нодулярный неда, башхача айтханда, узелковый дерматитди. Аны бла энчи вирусха жукъгъан малла къыйналадыла. Россельхознадзорну КъМР-де эмда Шимал Осетия-Аланияда Управлениясыны специалистлери айтханнга кёре, бу инфекция терк жайылгъанладан бирине саналады, кеси да малчылыкъгъа уллу заран салады. Сёз ючюн, деп айтханда, анга жукъгъан тууарланы 95 проценти окъуна къырылыргъа боллукъдула.

Анга жукъгъан малда аурууну биринчи ышанлары отуз кюнню ичинде ачыкъланып тебирейдиле. Алай асламысында уа бир ыйыкъны неда он кюнню ичинде кёрюнедиле. Ол кеси да иммунитетни кючлюлюгюне кёре алай болады. Саулугъу иги болгъан малда вирусну инкубация кезиую аны  терисин 40 градусха дери исси эте кетип алай бошалады. Алай къарыусузланы уа нодулярный дерматит онгларын бек алады. Алада безгек, этин тас этген, къыйын солугъан, ётген дегенча аллай ышанла боладыла,  терилери чапырады, юслерин саргъылдым болгъан, ызы бла уа ирин этип башлагъан къотурла басадыла. Быллай малланы кёзлери жаралы болады, ауузларындан бла бурунларындан а шыты келеди.

Нодулярный дерматит бек къоркъуулуду, алай, насыпха, бюгюнлюкде аны къутхарыр амалла да бардыла. Ол умут бла ауруулу болгъанланы энчи препаратла бла багъадыла. Сау къалгъан маллада уа дерматитге къажау иммунитет къуралады.

Быллай заранлы затха тюбемез ючюн, бек биринчиден, профилактика амаллагъа уллу кёллю болмазгъа тийишлиди. Ол санда маллагъа кезиу-кезиу тынгылы къараргъа, халлерин тинтирге, ишекликге тюшгенлени жукъмагъанладан ташада (карантинде) тутаргъа, къоркъуулу регионладан тууарла неда малчылыкъ продукция сатып алмазгъа, аурууну жайгъан затлагъа къажау ишни да дайым бардырып турургъа керекди. Вакцинация да къыйматлы амалгъа саналады. Аны юч айлыкъларындан башлап этип тебирейдиле, кесин да хар жыл сайын къайтарып биришер кере. Специалистле ол бары да мал сюрюуню нодулярный дерматитден тынгылы сакълайды, дейдиле.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: