Усталыкъларын ёсдюрюп, жетишимли ишлерге юйренедиле

Бу кюнледе Пятигорскда РАНХиГС Шимал-Кавказ институт-филиалны мурдорунда социал сферада башчылыкъ этген кадрланы усталыкъларын ёсдюрюу жаны бла Президент программа ишин башлагъанды. «Саулукъ сакълауда управление» эмда «Культурада управление» программаланы чеклеринде Къабарты-Малкъардан, Къарачай-Черкесден, Чеченден, Ингушетиядан, Дагъыстандан саулукъ сакълау эмда маданият махкемелени 85-ден аслам таматасы окъуу курсланы ётерикдиле.

Билимлерин ёсдюрлюклени сагъынылгъан институтну директору, РФ-ни Жамауат Палатасыны келечиси Азамат Тлисов алгъышлагъанды. Ол сагъынылгъан программаны магъаналылыгъын, бюгюнлюкде керек болуп тургъанын ангылатханды. «Бизни хар бирибиз да энчи кесибизни ишлеген жерлерибиздеги кемчиликлени, жарсыуланы бегирек билебиз. Аны ючюн а окъуугъа кёл салып, андан хайырны толусунлай алыргъа керекбиз», - дегенди. Билим бериуню форматы артда регионланы кеслеринде жашауда бардырыллыкъ проектлени жарашдырыргъа жол ачханын да белгилегенди.

Аны орунбасары экономика  илмуланы доктору, профессор Наталья Кисилёва программаны борчу башчылыкъ этиуню тапландырыу, игилендириу эмда аланы ишлерине проектле хазырлауну кийириу болгъанын ангылатханды. Тренинглени бла лекцияланы РАНХиГС-ни экспертлери бла специалистлеринден сора да, СКФО-ну министерстволарындан, ведомстволарындан, бизнес-структураларындан чакъырылгъан келечиле бардырыллыкъдыла.

Окъуу курсланы ётериклеге саулукъ сакълау эмда маданият сфералада башчылыкъ этиуню информациялы технологияларына, организациялагъа таматалыкъ этиуню проект амалларына, маркетингге бла PR-ге тюшюнюрге керек боллукъду.

Аланы арасында Ахмед Бараков (ол Майскийде стоматология поликлиниканы баш врачыны орунбасарыды) да барды. Ол а усталыкъны сагъынылгъан амал бла ёсдюрюу хар къайсы махкемени башчысына да хайырлы болгъанындан сора да, жетишимли ишлерге онг берлигине ийнаннганын билдиргенди.

Трамланы Зухура.
Поделиться: