Илму

Усталыкъ алып чыкъгъанлагъа аны ёсдюрюрге - жангы амал

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни ректору Юрий Альтудов бла   «Техно Спарк» компанияны таматасы  Денис Ковалевич «Точка кипения» арада бардырылгъан жыйылыуну  кезиуюнде келишимге къол салгъандыла.   Анга кёре энди КъМКъУ-ну    бошагъанла  предпринимательстволукъ жаны бла билимлерин  алада ёсдюрюрге боллукъдула.  Тюбешиуге   преподавательле, студентле, вузланы илму эм инвестициялы партнёрлары да къатышхандыла. 

«Жамауат бла юйюр юйретиуню биригиип бардырыргъа керекдиле»

ЮНЕСКО-ну 1999 жылны 17 ноябринде бардырылгъан генеральный конференциясында 21 февраль Ана тиллени халкъла аралы кюнюне саналлыгъы билдирилген эди. Артдаракъда уа сагъынылгъан организация 136 тилни алты критерийге тийишлиликде тас бола тургъаннга тергеп, аланы атласын къурагъанды. Анга Шимал Кавказны бирси халкъларыны тиллери бла бирге бизники да къошулгъанды. Сагъынылгъан байрамны аллында, биз, Гуманитар тинтиуле бардыргъан институтну къарачай-малкъар тил бёлюмюню башчысы, филология илмуланы доктору Мусукланы Борисге тюбеп, ушакъ бардыргъанбыз.

«Бизге дери сакъланнган ниет ырысхыбызны ызыбыздан келгенлеге жетдириу алимлени борчуду»

Филология илмуланы кандидаты, Гуманитар тинтиуле бардыргъан институтну малкъар адабият секторуну тамата илму къуллукъчусу Атабийланы Асият, алимлик ишни алып айтханда, алыкъа анда жаш специалистге саналады. Профессионал байрамыны аллында биз аны бла илмугъа, жашаугъа кёз къарамыны, башха затланы юслеринден да ушакъ этгенбиз

-Асият, бизге дери тёлюледе тиширыуну илму бла кюрешгенине бир кесек башха тюрлю къаралгъанды. Санга уа ол мени жолумду деген сезим къалай бла келгенди?

Жерлешибиз даражалы форумгъа къатышханды

Кёп болмай Пятигорск шахарда  Халкъ мюлкню  эм къуллукъну  россейли академиясыны (РАНХиГС) ючюнчю курсунда окъугъан  Гузойланы Далхат Гайдарны «Россей эм дуния: Жангы онжыллыкъны  излемлери» деген  XI форумуна къатышханды. Бирде анга халкъла аралы  магъаналыгъы ючюн «Орус Давос» деп да айтадыла, -  деп билдириледи вузну пресс-службасындан.  

Къырал органла, жамауат, ата-анала да бирге кюч салып кюрешсек, жаланда ол заманда сёлеширикдиле сабийле ана тиллеринде

Россейни илмула академиясыны Къабарты-Малкъарда илму арасы къуралгъанлы бери ётген къысха заманны ичинде республиканы алимлери, магъаналы тинтиуле бардырып, къыралда кеслерине тийишли жер алгъандыла. Биз филология илмуланы доктору, профессор, РФ-ни Естестволу илмуларыны академиясыны академиги, КъМР-ни бла КъЧР-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу Улакъланы Махти бла араны тарых жолуну, жаш алимлени хазырлауну, мындан ары илмуну айнытыуну жолларыны юслеринден ушакъ этгенбиз.

Ырхыланы бойсундургъан алим

Анахаланы Назирни жашы Кошкинбайгъа уллу алим деп арсарсыз айтыргъа боллукъду. Аллай атха  этген ишлери бла тийишлиди.   Ол техника илмуланы докторуду, профессорду, КъМР-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусуду.

Адам кесин игиге буюрса, кёбюрек ышарса, жашауну ачы чакъларын хорлаяллыкъды

Белгилиди, жашаугъа жарыкъ кёз бла къарагъан  юйюнде,ишинде  жумушланы да жетишимли бардырады, стресследен кесин къоруулайды, жашауда тюбеген къыйынлыкъланы тынч хорлайды неда, ауругъаны болса , терк къайтышады.

Алимле байламлыкъда ишлерге таукелдиле

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде «Жангы производство технологияланы «Элбрус» инженеринг арасы,  Санкт-Петербургну Пётр Великийни атын жюрютген политехника университетини (СПбПУ)  алчы производство   технологияла институтуну Жангы компетенция арасы  телемост ётдюргендиле.

Университетни атын айтдыргъанды

Яникойчу Хутуйланы Тамерлан Юг федерал университетни Инженер-технология академиясыны Таганрогдагъы Компьютер технологияланы бла информация къоркъуусузлукъну институтуну 3 курсуну студентиди. Кёп болмай ол тенги Дмитрий Мингалёв бла бирге «Жаш устала» деген ючюнчю вузла аралы чемпионатха къатышханды. Жашла «Разработка решений с использованием блокчейн технологий» деген проектни хазырлагъандыла.

Буз къабырлада къалгъан жигитлерибизни тийишлисича асыраргъа

Шимал Кавказны гитлерчи аскерден къоруулай, 1942 жылда Минги тауну этеклеринде кёп совет аскерчи жоюлгъанды. Аланы ёлюклерин сый берип асырау, атларын а ёмюрлюк этиу бизни адамлыкъ борчубузду. Аны юсюнден асламлы информация органлада кёп айтылады, алай бу жазмабызны энчилиги автор - краевед, Орус география обществону келечиси Мокъаланы Тенгиз, кеси экспедициялагъа къатышып, кёзю бла кёргенни, сынагъанны жазгъанындады.
 

Страницы

Подписка на RSS - Илму