Илму

Акъыл къудуретден жаратылгъан буруннгулу эм сейирлик байлыкъ

                                                              Халкъны  кёлден  чыгъармачылыгъы
    Жашауубузда, турмушубузда тюбеген затланы эслей, аланы магъаналарына тюшюнюрге да излейсе. Бирде  окъууу, жазмасы болмагъан халкъ кесини  эсинде, ангында къаллай бир байлыкъны сакълагъанына тамашагъа къаласа.

Устазла финансла жаны бла билимлерин ёсдюргендиле

   Къабарты-Малкъарда къошакъ билим бериу жаны бла «Тохтаусуз айнытыу арада» «Тюрлю-тюрлю категориялы окъуучуланы финансладан билимлерин ёсдюрюрча курсланы къурау эмда методикасы» деген программагъа кёре дерсле къуралгъандыла. Аны финансла жаны билим берген Шимал-Кавказны халкъла аралы методика арасы (ММЦ) бардыргъанды. Анга республиканы окъуу учрежденияланы эм профессионал билим бериу организацияланы устазлары къатышхандыла. Ала энчи эм юйюрню финанслары, финанс инструментле эм аланы къыйматлы хайырланыу жаны бла теорияны ётгендиле.

Агъач кишиле: кертимиди огъесе ётюрюкмюдю?

   Бир талай жыл мындан алгъа «Комсомольская правда» газетден журналистле Кавказ таулада агъач кишини  кёрген, билген болгъанын соруп, тинтип, тау элледе айланнганларыны юсюнден статьяла жазылып тургъандыла. Алагъа  Къабарты-Малкъардан журналистле да къошулгъан эдиле.

Энтта да экзаменлени, тюрлениулени юслеринден да айтхандыла

   Кёп болмай Нальчикни  администрациясыны Билим бериу департаментинде ата-анала бла тюбешиу болгъанды. Сёз анда ЕГЭ-ни юсюнден баргъанды. Жыйылыугъа департаментни таматасы Эдуард Бароков,  КъМКъУ-ну вузгъа хазырлау эм усталыкъ сайларгъа себеплик этиу управлениясыны таматасы Аксана Карашева, гитче школ академияны таматасы Артур Насипов эмда Социал-гуманитар институтну башчысы Муслим Тамазов къатышхандыла.

Бек тирилеге бла хунерлилеге – сый-махтау

   Кёп болмай  Къабарты-Малкъар къырал университетни волонтёрларыны жыйылыуу болгъанды.  Анда алагъа аталгъан жылда къаллай ишле тамамланнганларыны юсюнден  айтхандыла.

Жаш тёлюню коррупция уллу аманлыкъ болгъанына тюшюндюрюрча

   КъМР-ни  Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери  жаны бла министерствосуну  Жаш тёлю кёп функциялы арасыны башчылыгъы бла  бу кюнледе "Тарыхны, экономиканы, правону, обществознанияны дерслеринде коррупциягъа  къажау кюрешни юлгюлерин хайырланыу" деген ат бла республикалы семинар бардырылгъанды. Аны ишине, устазладан сора да, КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны, сагъынылгъан ведомствону, прокуратураны келечилери,  дагъыда  башхала   къатышхандыла.

Хорлагъанла Москвагъа атланырыкъдыла

Школчуланы  битеуроссей олимпиадасыны Къабарты-Малкъарда кесеги  быйыл 11 январьда башланнганды эмда  25 февралгъа дери бардырыллыкъды. Анга республиканы районларындан, шахарларындан, эллеринден  да  9-11-чи классладан  мингден артыкъ окъуучу  къатышыргъа ыразылыкъларын билдиргендиле.

Ариулукъну бла саулукъну ала бир бирден айырмайдыла

     Долинскде "Синдика" къонакъ юйде  "Адамны ариулу эмда саулугъу бла байламлы  проблемаланы кетериу"  деген  битеуроссей  форум  бардырылгъанды. Аны  КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосу, Къабарты-Малкъар къырал университет,  Шимал Кавказда  жаякъ-бет, пластика хирургия эм стоматология илму-практика ара эмда КъМР-ни стоматологларыны  регион жамауат организациясы къурагъандыла. Анга Москвадан, Санкт-Петербургдан, Саратовдан, Дондагъы Ростовдан, Италиядан, Дагъыстандан да белгили врачла, косметологла, стоматологла  да келгендиле. 

Алимлерибизни жангычылыкъларына - бийик багъа

Кёп болмай Юг Кореяны ара шахары Сеулда  илму ишлеге бла технологиялагъа жораланнган эмда аланы коммерцияда хайырланырча онг тапдыргъан   «SILF-2018» - деген XIV халкъла аралы инновациялы  кёрмюч-ярмарка болгъанды. Анда 31 къырал илмуну тюрлю-тюрлю бёлюмлеринден эм техникадан  640-дан аслам иш  кёргюзтгендиле. Эм кёп жангычылыкъланы Юг Корея, Къытай, Малайзия, Таиланд, Иран, Египет эм Польша хазырлагъандыла.

Билим бериуде инновацияла бла шагъырейлениу

    Бу кюнледе Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде «Россейни педагоглары: билим бериуде инновацияла» деген битеуроссей форум бардырылгъанды. Аны ишине КъМР-ни жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министр Ауэс Кумыков, вузну ректору Аслан Апажев, «Единая Россия» политика партияны республикада бёлюмюню башчысы Дмитрий Парфилов, орта школланы, сабий садиклени таматалары эм келечилери къатышхандыла, деп билдиргендиле КъМКъАУ-ну пресс-службасындан.

Страницы

Подписка на RSS - Илму