Илму

Жюрекледе огъурлу ыз къойгъанды

2019 жылда 20 июньда алим-филолог Джамалдин Нахович Коков дуниясын алышханды. Юбилейи жетерге жыл жарым къалгъанда кетгенди ол жашаудан, ахыр кюнюне дери КъМКъУ-да ишин къоймагъанлай, жангы статьяла бла монографияла жазгъанлай. Бу материал филология илмуланы кандидаты, доцент Лейла Джамалдиновна Кокованы жазмаларына кёре хазырланнганды.

Эсепле белгили журналлада басмаланырыкъдыла

Къабарты-Малкъарны къырал университетинден билдиргенлерине кёре, бу кюнледе булутланы физикасы эм гидрометеорология процесслерини къуралгъанлары бла байламлы Битеуроссей конференция ишин бардыргъанды. Ол Къабарты-Малкъар Республиканы Бийик-тау геофизика институтда ётгенди.

Ёзек тема – гидрометеорология къоркъуусузлукъну магъаналылыгъы

Озгъан бараз кюн республикада  Бийик-тау геофизика институтда  «Булутланы  физикасы эмда гидрометеорология болумгъа аланы  cебепликлери» деген   Битеуроссей  ачыкъ конференция  къуралгъанды. Ол юч кюнню баргъанды.  Аны ишине   РФ-ни Росгидрометини директоруну орунбасары  Владимир Соколов, РАН-ны академиги, Залийханланы  Михаил, «ВГИ»- ФГБУ-ну директору  Беккиланы Мухтар,  Россейни кёп регионундан  алимле,  МЧС-ни  ишчилери,   Молдавияны, Белоруссияны,  Азербайджанны да  келечилери  къатышхандыла.  

Илмугъа ахшы къошумчулукъ

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде «тёгерек стол» болгъанды. Ол битимлени генетика ресурсларыны Н.И. Вавилов атлы битеуроссей институтуну бла КъМКъУ-ну алимлерини тёртюнчю илму экспедицияларыны  эсеплерине жораланнганды. Проектни  магъанасы Къабарты-Малкъарда кеси алларына ёсген кёгетлени бла  хансланы жангы тюрлюлерин табаргъады.        

Айырмалы студентлени санында

РФ-ни Журналистлерини союзуну келечиси, «Минги-Тау» журналны бёлюмюню редактору Байтуугъанланы Исмайыл Илму тинтиуле ючюн Жалынчакъсыз къыралланы бирлешмесини «Фахмулу жаш тёлюню халкъла аралы энциклопедиясы» «Эм ахшы студент-2021» 3-чю китап коллекциясына тюшгенди. Жаш Дербент шахарны Социал-педагогика институтун тауусханды, В.М. Коков атлы Къабарты-Малкъар аграр университетни студентиди.

Битимлени кёп тюрлюлеринден бай республика

Бюгюн сагъат онда Къабарты-Малкъар къырал университетде «тёгерек стол» бардырыллыкъды. Анда битимлени генетика ресурсларыны Н.И. Вавилов атлы Битеуроссей институтуну (ВИР) бла КъМКъУ-ну алимлерини илму экспедицияларыны эсеплерин чыгъарлыкъдыла. Бу ишни ала Къабарты-Малкъарда кеси алларына ёсген кёгетлени жангы тюрлюлерин излер хыйсап бла къурагъан эдиле.

Инновациялы урлукъчулукъ – тыш къыраллада рыноклагъа чыгъар амал

Бизни республиканы эл мюлкюнде иги перспективалары болгъан сферагъа урлукъчулукъ саналады. Бу жаны бла мында  бай илму эмда практика сынам жыйылгъанды. Жарашдырылгъан урлукъланы качествосу тыш къыралладан келтирилген материалгъа бир жаны бла да хорлатмайдыла, дегендиле Россельхозараны КъМР-де бёлюмюнде.

Алимле битимлени жангы тюрлюлерин излерикдиле

Къабарты-Малкъар Республика  мында ёсген битимлени тюрлюлюгюню байлыгъы бла энчи тийреге саналады дерге боллукъду. Саулай Кавказда флораны (тропика эмда субтропика тюрлюлеринден башхалары) экиден бири бизде да табылады.

Кеси гитче, хатасы уа уллу болгъан картоф къурт

Тахта кёгетлеге заран салмагъан аз зат жокъду. Аллай къурт-къумурсхаладан бирине картоф къурт да саналады. Аны ата журту Къыбыла Америкады. Бизни къыралда ол къыбыла регионлада, Шимал Кавказда да табылады. Бахчаны андан къалай къорууларгъа боллугъуну юсюнден Россельхознадзорну Шимал-Кавказда Управлениясыны специалистлери айтхандыла.

Къабарты-Малкъарда къаллай жилянла бардыла эм алагъа тюбегенде не этерге керекди?

 Жаз башы-жай келгени бла Къабарты-Малкъарда жилянла бла байламлы проблема да кесин билдире башлайды. Жилянла къышдан сора уяннгандыла эм жашауларын тири бардырып тебирегендиле, бу кезиуде уа ала бютюн огъурсуз да болуучудула. Алгъаракълада социальный сетьледе Чегем районда жилянланы уясы табылгъаныны юсюнден билдириу чыкъгъан эди. Анда жашагъанла алдыргъан видеода аланы уялары окъуна кёрюнеди. Жилянла бирге къышны жукъуда ётдюрюр ючюн жыйыладыла, апрель-май айлада уа ала «юйюрле къурап» башлайдыла.

Страницы

Подписка на RSS - Илму