Илму

Туугъан элингде къалып, даражалы компаниягъа ишге кирирге, уллу хакъ алыргъа онгла бардыла

ITV/AxxonSoft  халкъла аралы компания «Мен программистме» деген программаны Къабарты-Малкъарда толтургъанлы ючюнчю жыл барады. Проектни башламчысы эмда информация технологиялада къоркъуусузлукъну жалчытыу видео системала бла кюрешген  фирманы таматасы Алтууланы Муратды. Аны бизге айтханына кёре, быйылдан башлап, информация технологиялагъа юйретиу жаны бла курсла элледе да ачылгъандыла. Окъутуу хакъсызды, программа кеси да тёрт жылгъа созулупду.

Фразеология сёзлюк

Фразеология айланчла ана тилибизни кенг онгларын белгилейдиле. Аланы хар бирини магъанасы башха сёзле бла ачыкъланады. Алай а халны, болумну толу суратлар ючюн, ата-бабаларыбыз бу айтылыуланы къурагъанды. Ол тюрлю жюрютюлюулеринде ала бизни тил байлыгъыбызны чексиз кенгликлерин, миллетибизни оюм эте,тенглешдире билиуде бийик хунерин ачадыла.

Тинтиулери Сибирьни гитче халкъларыны миллет энчиликлерин айнытыргъа себеп болгъандыла

Россейни илму академиясы чыгъаргъан «Этнографическое обозрение» журналны 2006 жылда басмаланнган экинчи  номеринде белгили алим, этнограф Гемуланы Нухну жашы Исмайылны юсюнден А.В. Баулону эсгериую басмаланнганды.

Жер тюбюню сейир дуниясын тинте

«Космопоиск» битеуроссей илму-тинтиу биригиуню бла жер-жерли спелеологланы бирикген экспедицияларыны чеклеринде Сары-Талада эм узуннга саналгъан «Главный калибр» атлы дорбуннга тюшюу болгъанды. Алимлени муратлары, алгъа жылладача, быйыл да жер тюбюнде илмугъа алыкъа белгили болгъан жангы жолланы, объектлени тизлеу, шёндюгюлю илму ангылаталмагъан табийгъат эм башха болумланы табыу эм ачыкълау эди.

Усталыкъ алып чыкъгъанлагъа аны ёсдюрюрге - жангы амал

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни ректору Юрий Альтудов бла   «Техно Спарк» компанияны таматасы  Денис Ковалевич «Точка кипения» арада бардырылгъан жыйылыуну  кезиуюнде келишимге къол салгъандыла.   Анга кёре энди КъМКъУ-ну    бошагъанла  предпринимательстволукъ жаны бла билимлерин  алада ёсдюрюрге боллукъдула.  Тюбешиуге   преподавательле, студентле, вузланы илму эм инвестициялы партнёрлары да къатышхандыла. 

«Жамауат бла юйюр юйретиуню биригиип бардырыргъа керекдиле»

ЮНЕСКО-ну 1999 жылны 17 ноябринде бардырылгъан генеральный конференциясында 21 февраль Ана тиллени халкъла аралы кюнюне саналлыгъы билдирилген эди. Артдаракъда уа сагъынылгъан организация 136 тилни алты критерийге тийишлиликде тас бола тургъаннга тергеп, аланы атласын къурагъанды. Анга Шимал Кавказны бирси халкъларыны тиллери бла бирге бизники да къошулгъанды. Сагъынылгъан байрамны аллында, биз, Гуманитар тинтиуле бардыргъан институтну къарачай-малкъар тил бёлюмюню башчысы, филология илмуланы доктору Мусукланы Борисге тюбеп, ушакъ бардыргъанбыз.

«Бизге дери сакъланнган ниет ырысхыбызны ызыбыздан келгенлеге жетдириу алимлени борчуду»

Филология илмуланы кандидаты, Гуманитар тинтиуле бардыргъан институтну малкъар адабият секторуну тамата илму къуллукъчусу Атабийланы Асият, алимлик ишни алып айтханда, алыкъа анда жаш специалистге саналады. Профессионал байрамыны аллында биз аны бла илмугъа, жашаугъа кёз къарамыны, башха затланы юслеринден да ушакъ этгенбиз

-Асият, бизге дери тёлюледе тиширыуну илму бла кюрешгенине бир кесек башха тюрлю къаралгъанды. Санга уа ол мени жолумду деген сезим къалай бла келгенди?

Жерлешибиз даражалы форумгъа къатышханды

Кёп болмай Пятигорск шахарда  Халкъ мюлкню  эм къуллукъну  россейли академиясыны (РАНХиГС) ючюнчю курсунда окъугъан  Гузойланы Далхат Гайдарны «Россей эм дуния: Жангы онжыллыкъны  излемлери» деген  XI форумуна къатышханды. Бирде анга халкъла аралы  магъаналыгъы ючюн «Орус Давос» деп да айтадыла, -  деп билдириледи вузну пресс-службасындан.  

Къырал органла, жамауат, ата-анала да бирге кюч салып кюрешсек, жаланда ол заманда сёлеширикдиле сабийле ана тиллеринде

Россейни илмула академиясыны Къабарты-Малкъарда илму арасы къуралгъанлы бери ётген къысха заманны ичинде республиканы алимлери, магъаналы тинтиуле бардырып, къыралда кеслерине тийишли жер алгъандыла. Биз филология илмуланы доктору, профессор, РФ-ни Естестволу илмуларыны академиясыны академиги, КъМР-ни бла КъЧР-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу Улакъланы Махти бла араны тарых жолуну, жаш алимлени хазырлауну, мындан ары илмуну айнытыуну жолларыны юслеринден ушакъ этгенбиз.

Ырхыланы бойсундургъан алим

Анахаланы Назирни жашы Кошкинбайгъа уллу алим деп арсарсыз айтыргъа боллукъду. Аллай атха  этген ишлери бла тийишлиди.   Ол техника илмуланы докторуду, профессорду, КъМР-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусуду.

Страницы

Подписка на RSS - Илму