Илму

Халкъны ауузунда аты иги бла жюрюген доктор

    Тёбен Чегемде билимли, чомарт адамларыбыз асламдыла. Россей Федерацияны, КъМР-ни да сыйлы врачы, медицина илмуланы доктору, профессор Мустафаланы Шабазны жашы Магомет аладан бириди. Ол Къабарты-Малкъарны къырал университетини стоматология бёлюмюне таматалыкъ этеди.  Мен аны юсюнден сизге хапар айтыргъа сюеме.

Тирилиги, къармашыуу юлгюге тутарчады

   Тырныауузну 6-чы номерли школуну окъуучусу Жаппуланы Хусей муратларына жетерге итиниулюгю, бола тургъан ишлеге тири къатышханы бла айырмалыды. Хар жыл сайын ол регион, битероссей эм халкъла аралы эришиуледе жетишимли болады. Физикадан «Инфо дерс» халкъла аралы дистанционный олимпиадада 15 баллдан барын да алгъанды.

Шуёхланнгандыла, билимлерин кенгертгендиле

Школ дерследе -робототехника

Бюгюнлюкде  робототехника жаны бла къошакъ  дерсле орта билим берген окъуу учреждениялада кенг сингдириле барадыла. Аны хайыры бла информатика, математика,  физика, химия эм биология илмулагъа  окъуучула асламыракъ эс бурадыла. Аны ангылап, Долинскде  генерал Зокаланы Валерий атлы  8-чи номерли орта школда  аллай дерсле бардырыугъа энчи эс бурадыла.

Подписка на RSS - Илму