Илму

Жаш алимлеге жангы жол

Бу кюнледе Х.М. Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетде Россейни  жаш алимлерини онунчу форуму къууанчлы халда ачылгъанды. Къураучуланы муратлары – Россейни Жаш алимлерини союзу (КъМР-ни регион бёлюмю) бла КъМКъУ – форумну «Жаш инноваторланы школу» деген халда бардырыргъа эди.

Дугъум

Къызыл бла къара дугъумгъа башха-башха къараргъа кереклисин кёпле биле да болмазла. Алайды да аланы къалайгъа салыргъа, не бла багъаргъа, не халда къараргъа тийишли болгъаныны юсюнден айтайыкъ.

Америкалы преподавательледен къыйматлы дерсле

Кёп болмай  Къабарты-Малкъар къырал университетни право, экономика эм финансла институтуну студенти  Муртазланы Лана АБШ-ны Массачусетс штатыны ара шахары Бостонда «Women2Women international Leadership Conference» деген халкъла аралы конференциягъа къошулгъанды.

Сейирсиндирме сёзлюкню баргъаны

Габаш, гамож – кийизден не сахтияндан этилген юйде кийиучю женгил аякъ кийим.

Габушур – ташны юсюн жапхан къаты топуракъ.

Жаш тёлюню дипломатия жаны бла сейирлерин къозгъарча

Къабарты-Малкъарны къырал университети Нальчикде 4-чю номерли гимназия бла бирге бу кюнледе «Келир заманны дипломатлары» деген биринчи илму-практика конференцияны бардырадыла. Вуздан билдиргенлерине кёре, ол жаш тёлюню дипломатия бла кюрешиуге сейирлерин къозгъар умутда къуралгъанды. Аны кезиуюнде орта, энчи орта эмда бийик билим бериу бёлюмледе байламлыкъланы кючлендириуге, битеу да билим бериу системаны айнытыуда социал эмда культура башламчылыкълагъа да асламыракъ эс бурулгъанды.

Жулдузлагъа жол ачхан

…Космосха учууланы башламчыларыны атлары белгилидиле, деген оюм жюрюйдю. Болсада космонавтиканы мурдорун салгъанланы араларында кёп жылланы ичинде жашырынлыкъда тургъан адамла бардыла. Аладан бири Сергей Королёв бла къаты байламлыкъда ишлеп тургъан Энейланы Тимурду. 

 

Аслам контрактха бла келишимге къол салыннганды

Алгъаракълада ара шахарыбызда  Сколково илму эм технологияла институтда битеуроссей билим бериу  «Остров 10-22» атлы интерсив ётгенди. Аны эсеплерине кёре, Къабарты-Малкъар къырал университет къыралны алчы вузлары эмда илму-билим бериу аралары бла аслам контрактха къол салыу жаны бла алчыланы санына къошулгъанды. КъМКъУ-да ётген конкурсну эсеплерин чертип, анда къурашдырылгъан цифралы тюрлениулени концепциясын жарашдырып башлагъандыла.

Индиялы къонакъ кёргенин жаратханды, бийик багъа бергенди

РАН-ны КЪМР-де Илму арасыны таматасыны къуллугъун толтургъан Залимгерий Нагоев Инженерия жаны бла АНАНД халкъла аралы колледжни проректору профессор Правин Агарвал бла тюбешгенди. Къонакъны бери келиую – Фундаментал  тинтиулени россейли фондуну бла Индияны  правительствосуну илму эм технологияла жаны бла департаментини байламлыкъла жюрютюулерини хайырындан болгъан ишди. Аны юсюнден бизге  илму араны пресс-секретары Фатима Магомедова билдиргенди.

Нейтрино кесекчиклеге энтта бири къошуллукъду

Элбрус районда Нейтрино обсерваторияда "BEST" (Baksan Experiment on Sterile Transitions) деген сынау ишле  бардырылып башланнгандыла. Алимле нейтрино кесекчикни жангы тюрлюсюн излеу бла кюреширикдиле, деп билдиргенди РФ-ни илму эмда бийик билим бериу министрини орунбасары Григорий Трубников ТАСС агентствогъа.

КъМКъУ-ну келечилери Сколковода тёрт тюрлю проект кёргюзтюрюкдюле

Кёп болмай Сколковону илму-техника институтунда быйыл бла экинчи кере бардырылгъан «Остров 10-22» деген билим бериу  интенсив башланнганды. Анда регионланы  университетлеринден жюз эм  Россейни бла тыш къыралланы 1600-ге жууукъ илму-жарыкъландырыру араларыны келечилери ишлерикдиле. 

Страницы

Подписка на RSS - Илму