Илму

Тюшлени юсюнден уяннганлай айтыу игиди

Аман тюшле 5-7 кюнден сора жангыдан кёрюнюрге боладыла. Алимле айтханнга кёре, ол мыйыны ишлеуюню энчиликлери бла байламлыды. Ала анга къайтарылып кёрюннген тюшлени ышаны  дейдиле.

«Компания битеудуния даражагъа чыкъгъанды, энди уа сабийлеге болушуругъум келеди»

ITV/AxxonSoft  компания Россейде угъай, битеу дунияда да белгили фирмады, ол къоркъуусузлукъ системаланы жарашдырыу бла кюрешеди. Аны башламчысы, иеси да таулу жашды – Алтууланы Къазийни жашы Мурат.

«Биз бардыргъан жангы тинтиуле жамауатны айныууна къошумчулукъ этедиле

Химия илмуланы кандидаты, КъМКъУ-ну «Прогрессив материалла эмда аддитив технологияла» арасыны полимерлени синтезлери бла байламлы бёлюмюню башчысы, тамата илму къуллукъчу Курданланы Жанна алимлик жолунда алыкъа жаш специалистге санала эсе да, ол бардыргъан тинтиуле  бюгюнлюкде бу жаны бла кюрешген кёплеге сейирдиле. Ол РФ-ни Правительствосуну  стипендиясына тийишли кёрюлгенди, жети патентни эмда «Скопус», «Weв at Science» базалагъа кирген изданиялада басмаланнган онюч статьяны авторуду. ВАК-ны илму журналларында да аны отуздан аслам иши чыкъгъанды.

«Бу илму айныр ючюн жамауатны ниет байлыгъы тутхучлу болургъа керекди»

Филология илмуланы кандидаты, КъМР-ни Гуманитар тинтиуле бардыргъан институтуну къарачай-малкъар адабият бёлюмюню тамата илму къуллукъчусу, КъМКъУ-ну къарачай-малкъар филология кафедрасыны доценти Ёзденланы Тауланны къызы Фатима танг кесек ишни авторуду, аланы санында юч даражалы монография да барды.

Миллет энчиликлени эм экономика къоркъуусузлукъну юсюнден сёлешгендиле

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде «Миллет энчиликле эм экономика къоркъуусузлукъ» деген ат бла   халкъла аралы илму-практика конференция ётгенди. Ол «Россейни фундаментал тинтиулери» фондну ахча   себеплиги бла бардырылгъанды. Анга Россейни, Абхазияны, Беларусияны, Азербайджанны алимлери, Къабарты-Малкъарны  бир къауум министерстволарыны бла ведомстволарыны келечилери да  къатышхандыла.

Жангы композит материалла иги кесек бёлюмде хайырланыладыла

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни Элбрусда билим бериу-илму арасында «Жангы полимер композит материалла. Микитаевни чтениялары» деген XVI халкъла аралы конференция бардырылгъанды. Анга Россени регионларындан жюз адам чакълы келгенди, ол санда тюзюнлей халда   тыш къыраллы алимле да  къатышхандыла, деп билдириледи вузну пресс-службасындан.

Сабийигиз Интернетден чыкъмай тура эсе…

Шёндюгю заманны сабийлери планшетсиз, телефонсуз жашау этер амал болмагъан сунадыла.  Жарсыугъа, виртуал дуния алагъа кертини алышындырып къойгъанды.  Гаджетлени хайырланыуда гитчелеге керек болгъан жорукъланы юсюнден биз  биология илмуланы доктору, профессор, РАО-ну академиги, Жыл сан физиология институтну директору Марьяна Безруких бла сёлешгенбиз.

Бахсан ауузунда - доммакъ эм темир ёмюрледен къалгъан суратла

Орус география обществону «Альтаир» жаш тёлю клубуну башчысы Мокъаланы Тенгиз айтханнга кёре, бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарны Бахсан ауузунда краеведле къаялада табылгъан суратланы тинтиу бла кюрешедиле.

Туугъан элингде къалып, даражалы компаниягъа ишге кирирге, уллу хакъ алыргъа онгла бардыла

13 сентябрь – Программистни кюню

Жылны 256-чы кюнюнде программистле кеслерини профессионал байрамларын белгилейдиле. Бу кюн нек сайланнганды дегенде уа, бу тарих сегиз разрядны байтны болушлугъу бла тюрлю-тюрлю санауланы чыгъарыргъа болады. 

МГУ-ну бла Гарвардны профессору Анатолий Клесов: Оруслуланы украинлыладан башхалыкълары жокъду

Жер башында бир халкъны да болмаз аллай бир мифлери бла таурухлары, оруслуладача.  Бирле айтханнга кёре, «оруслула жокъдула», бирсиле уа  оруслула  славянлыла тюйюлдюле, угро-финнледиле дейдиле, ючюнчюлери уа  барыбызны да тамырларыбызда татарлыла турадыла, деп шарт оюмлайдыла. Русьну варягла къурагъандыла дегенле да табыладыла…

Страницы

Подписка на RSS - Илму