Ветеранлагъа сезимли болушлукъ

Россейни регионларындан Уллу Ата журт урушну ветеранларыны «Къызыл къарампил» деген акцияны хайырындан бийик технологиялы медицина болушлукъ алыргъа онглары барды. Битеу къыралда  бу патриотлукъ акция ахырына жете келеди.  Аны кесин да «Тёлюлени эси» жандауурлукъ фонд къурагъанды.  «Мен эсимде тутама. Мен болушлукъ этеме» деген чакъырыу бла, ветеранлагъа ыразылыкъны билдирирча, кийимге тюйрерге жарагъан къызыл гюлню сураты бла эсгериу значокла юлешиннгендиле.

Быйыл  «Къызыл къарампилни» географиясы къыралны 65 регионундан 85 регионнга дери жайылгъанды. Волонтёрла къатышып ол 83 регионда бардырылгъанды. Алты мингнге жууукъ адам кеслери ыразылыкълары бла значокланы  парклада,  скверледе, шахарланы ара орамларында юлешгендиле. Аланы акцияны партнёрлары болгъан сеть тюкенледе, улоулагъа отлукъ къуйгъан станциялада да алыргъа онг берилгенди.

Былтырча, жандауурлукъ акция  «Хорламны волонтёрлары»  деген битеуроссей жамауат къымылдауну себеплиги бла бардырылгъанды. Аны келечилери Россейни 79 регионунда  жандауурлукъ жыйыулагъа болушлукъ этгендиле.  Андан сора да, аслам регионда  проектге  «кюмюш»  волонтёрла къошулгъандыла – тамата тёлю.

Акцияны чегинде  эки миллиондан аслам значок юлешиннгенди, жыйырма эки миллион ахча жыйылгъанды. Ырысхы ветеранлагъа бийик технологиялы медицина болушлукъгъа жоюллукъду.

«Къызыл къарампил»  акция  кеслерини жашауларын, саулукъларын бизни эсенглигибиз ючюн берирге хазыр ветеранлагъа  жаланда хурметни билдириу угъай, алагъа керти болушлукъ этеригибизни кёргюзтген ишди. 2019 жылда  проект кезиулю кере  Россейни миллионла бла адамларын бирикдиргенди, ол а ветеранлагъа деп  багъалы дарманла, коляскала, эшитирча аппаратла алыргъа, медицина операциялагъа тёлерге болушханды.

«Биз партнёрларыбызгъа бек ыразыбыз, аланы араларында  энчи специализациялы волонтёр организацияла, уллу  ритейлерле, логистика компанияла, банкла, сеть автозаправкала бардыла.  Аланы къатышыулары къошакъ жыйылыуланы  жалчытханды, ол а  болушлукъ алгъан ветеранланы санын кёбейтиуге себеплик этгенди», - деп белгилегенди «Тёлюлени эси» фондну толтуруучу директору Екатерина Круглова.

Анастасия Сальникова.
Поделиться: