Сют продукция къоркъуусуз эм хайырлы болурча

Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарда управлениясы республикада сатылгъан сют продукцияны качествосуна дайым контроль бардыргъанлай турады, деп билдириледи ведомствону сайтында.

Быйыл озгъан алты айны ичинде  управленияны келечилери  сют продукция  чыгъаргъан эмда сатхан 52 объектни тинтгендиле.  Алада санитар-химия эм микробиология анализлеге 242 проба алыннганды. Этилген эсеплеге кёре,  адамны саулугъуна заран салырча элементле, радионуклидле эм ГМО-ла  табылмагъандыла. Микробиология кёрюмдюледен а 209 пробадан онтогъузу неда 9,0 проценти  мардалагъа келишмегендиле, патоген организмле уа табылмагъандыла.  

Арт заманлада тохташдырыла тургъаныча, бузукълукъланы  асламысы  продукция терс асыралгъаны, аны чыгъаргъанла, сатханла заманында медицина осмотрну ётмегенлери,  Таможня союзну техника регламентине келишмегени,  продукцияны  юсюнден толу жазылмагъаны эмда башха шартла бла байламлыды.  

Рейдлени чеклеринде Роспотребнадзорну келечилери 84 килограмм чакълы тёрт партияны сыйыргъандыла. Андан сора да, санитар –эпидемиялы жаны бла законну бузгъанлары ючюн 29 адам административ жууапха тартылгъандыла. Ала саулай да 570 минг сом чакълы тазир тёлерге керек боллукъдула.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: