Аз сансызлыкъ уллу палахха келтиреди

Къабарты-Малкъарда от тюшюу  бла  байламлы къоркъуулу кезиу мартда  башланнганды. Агъачлада ёртенлени, къаураны къабыннганыны сылтауу асламысында адамдады, аны уллу кёллюлюгюнде неда жууапсызлыгъында. Аны бла бирге  къыйын болумланы санын азайтыу да аны кесини къолундады.

Бу кезиуде къургъакъ  кырдыкны  чексиз, контрольсуз кюйдюрюу бегирекда къоркъуулугъа саналады.  Аллай кезиуледе от агъачха жетерге, ууакъ жаныуарла, чыпчыкъла, къурт-къумурсхала, битимлени зыгытлары да къырылыргъа боллукъдула.

Быллай амалны бир тюрлю хайыры жокъду. От салгъанла суннганларыча,  ол жерни минерал веществола бла байыкъландырмайды, алай топуракъдан битимлени онгдургъан кючюн а алады. Быллай башламчылыкъланы ахыры - кюйген юйледиле,  юзюлген  ток чыпынладыла, хуналадыла, башха  хаталадыла.

Россейни тийресинде быйыл къургъакъ кырдыкгъа от салыннганы ючюн  адамла ёлген  кезиуле  да болгъандыла. Ол себепден КъМР-ни Табийгъат байлыкъла эм экология министерствосу агъачха баргъанда къоркъуусузлукъну тийишли жорукъларын сансыз этмезге чакъырады:

- къабыннган тютюнню, сирнекни жерге атмазгъа, ала толусунлай ёчюлгенин шарт кёрмей;

- бара тургъан машинада тютюн ичгенде,  аны мыдыхын энчи оруннга жыяргъа, башында айтылгъаныча,  аны къалгъанын, сирнеклени да тышына атмазгъа;

- от этиллик жерни тынгылы сайларгъа;

- къалын кырдык, тюшген чапыракъла аслам болгъан, къургъакъ отунла тёгюлген жерледе, тереклени тюплеринде да от этмезге;

- отну желден ташада этерге, кесин да кёп отун салмай алай;

- от этерни аллында ол тийрени хар неден да тазаларгъа;

- жаннган отха дайым кёз-къулакъ болургъа, кетерни аллында уа анга отун атмазгъа;

- от керек болмагъандан сора аны суу къуюп ёчюлтюрге неда топуракъ бла жабаргъа. Алайда дагъыда къабыныргъа боллукъ затланы къояргъа   жарамайды.

- агъачда кир-кипчик къояргъа, анда кырдыкны кюйдюрюрге да жарамайды.

Агъачда от тюшгенин эслесегиз, олсагъат окъуна бу номерледен бирине сёлешигиз:

•    Федерал диспетчер служба: 8-800-100-94-00;

•    регион диспетчер служба: 8(8662)97-38-76;

•    КъМР-ни Табийгъат байлыкъла эмда экология министерствосу: 8(8662)74-05-06;

•    МЧС-ни КъМР-де Баш Управлениясы: 01, 101.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: