17.09.2018, 12:29 - Статьи

Бу кюнледе Бахсан районну администрациясында жыйылыу къуралгъанды. Ол СССР-ни къырал саугъаларына тийишли болгъан къызыл аскерчилени орденлерин бла майдалларын жууукъларына къууанчлы халда бериу бла байламлы эди.

17.09.2018, 12:27 - Статьи

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыууну повесткасы кенг эди. Аны спикер Татьяна Егорова бардыргъанды. 

17.09.2018, 12:26 - Статьи

Хар инсанны да жашауунда аны юйретген, тюз жолгъа салгъан адамла боладыла. Отарланы Захират да – Кёнделенни тёртюнчю номерли школуну педагогу – кесини къадарында анга усталыкъны сайларгъа, аны жашырынлыкъларына тюшюнюрге болушлукъ эте келгенлеге аслам кере тюбегенди.

17.09.2018, 12:24 - Статьи

Къудайланы Чукайны жашы Мухтарны аты «Балкария»  къырал фольклор-этнография тепсеу ансамбльни жаратылыуу, саулай да къарачай-малкъар тепсеу искусствону жангырыуу, аны андан ары къарап-къарагъынчы айныуу бла къалгъанды эсибизде.

17.09.2018, 12:22 - Статьи

РФ-ни МВД-сыны Нальчик шахарда Управлениясында Жамауат советни кезиулю жыйылыуунда жылны аллындан бери озгъан 9 айны ичинде тамамланнган ишни эсеплери чыгъарылгъандыла.

17.09.2018, 12:21 - Статьи

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарны агъач мюлкюнде ишлерин сюйген, сынамлары болгъан адамла къармашадыла. Биз аладан бири  «Чегем лесничествону» баш агъашчысы Наршауланы Муслим бла учрежденияларыны юсюнден сёлешгенбиз. 

17.09.2018, 12:19 - Статьи

Элбрус районда, Шимал Кавказда да Галия Абулькина эм белгили спортчуладан бириди. Жыйырмадан артыкъ жылны ичинде ол сермешлени талай тюрлюсюнде уллу жетишимле болдуралгъанды, жюзден аслам майдал къытханды, аланы асламысы уа алтындандыла.

Последнее


Федерал ара бла келишимлени чеклеринде республикада 430 объект салынырыкъды, тюрлю-тюрлю жумушла толтуруллукъдула

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков тюнене Правительствону юйюнде Министрлени кабинети бла жылны аллындан бери озгъан 9 айны ичинде республиканы социальный сферасын бла экономикасын айнытыуда эсеплени  тинтгенди.

Жууукълашыугъа, шуёхлукъгъа тюз атламла

Тюнене Нальчикде къууанчла бардырылыучу «Акрополь» юйде «Къонакъбайлыкъ – 2018» проект  башланнганды. Аны, хар замандача, КъМР-ни Граждан  обществосуну институтлары бла байламлыкъла къурау эмда миллетлени ишлери жаны бла министерство къурагъанды эмда бардыргъанды.

Жашла, къызла къадалып окъургъа итиниулюк антларын эшитдиргендиле

Озгъан шабат кюн  «Россей студенчествону парады – Къабарты-Малкъар Республика» деген байрам къуралгъанды. Анга бизни республикадан билим берген онюч учреждениядан тёрт мингнге жууукъ жаш адам  къатышханды.

Тепсеу - аны жашауу, аны къадары

Бу кюнледе республиканы жамауаты белгили балетмейстер, халкъ маданиятха тинтиу ишлери бла уллу къошумчулукъ этген, «Балкария»  къырал фольклор-этнография тепсеу ансамбльни къурагъан, КъМР-ни, КъЧР-ни да культураларыны сыйлы къуллукъчусу Къудайланы Чукайны жашы Мухтарны 80-жыллыкъ юбилейине аталгъан концерт программагъа къарагъанды.

Ичгичиликни хатасын аслам юлгю бла ангылатхандыла

Бу кюнледе Россейде ичгичиликге къажау кюнню белгилегендиле. Аны сентябрьде бардырыу а бизни къыралда озгъан ёмюрден бери да тёреди, христиан дин бла да байламлыды. Аны ючюн ол кюн къыздырыучу, кефлендириучю ичгилени сатхан лавкала жабылгъандыла, дин ахлула уа кеслерини тёрели борчлу постларын тутхандыла. 

Табийгъатны керти тенглери

Россейни Президентини буйругъуна тийишлиликде 2018 жыл волонтёрну жылына саналады.  Аны чеклеринде Табийгъат байлыкъла эм экология министерствону болушлугъу бла «Экодемия»  проект бардырылады. Анга жай лагерьледе энчи билим бериу программагъа кёре къудурет жаны бла жарыкъландырыу иш бардырыу да киреди.

Жигитлени тийишли саугъаларын заман толкъунла жуталмагъандыла

Бу кюнледе Бахсан районну администрациясында жыйылыу къуралгъанды. Ол СССР-ни къырал саугъаларына тийишли болгъан къызыл аскерчилени орденлерин бла майдалларын жууукъларына къууанчлы халда бериу бла байламлы эди. Тюбешиуге урушха къатышханланы жашлары, къызлары, туудукълары, къарындашлары, эгечлери, башха жууукълары да келгендиле.        

Жол фондну кёбейтиуню къошакъ мадарлары тохташдырылгъандыла

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыууну повесткасы кенг эди. Аны спикер Татьяна Егорова бардыргъанды. 

Даражасын окъуучуларыны жетишимлеринде кёреди

Хар инсанны да жашауунда аны юйретген, тюз жолгъа салгъан адамла боладыла. Отарланы Захират да – Кёнделенни тёртюнчю номерли школуну педагогу – кесини къадарында анга усталыкъны сайларгъа, аны жашырынлыкъларына тюшюнюрге болушлукъ эте келгенлеге аслам кере тюбегенди.

КЪАРТЛАДАН ЭС СУРАГЪАН, ЖАШЛАДАН ТОЙ КЪУРАГЪАН

Къудайланы Чукайны жашы Мухтарны аты «Балкария»  къырал фольклор-этнография тепсеу ансамбльни жаратылыуу, саулай да къарачай-малкъар тепсеу искусствону жангырыуу, аны андан ары къарап-къарагъынчы айныуу бла къалгъанды эсибизде. Ол хунерли балетмейстер, хореограф, фольклорчу, этнограф эди – барыбызгъа да къарындаш.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS