12.05.2021, 14:42 - Жамауат

Шёндюгю байрам кюнлени хар жерледеча Майский шахарда да той-оюн халда оздургъандыла. Физкультура-саулукъландырыу комплексни аллында майданда урунууну эмда шахарны кюнлерине атап уллу концерт бардырылгъанды.

12.05.2021, 14:38 - Жамауат

Май районда Котляревская станицада Маданият юйню аллында скверде тынгылы жангыртыу ишле барадыла. Муниципалитетни жер-жерли администрациясындан билдиргенлерине кёре, къурулушчула шёндю алайда жангы бордюрла орната турадыла. Узакъгъа созмай асфальт да саллыкъдыла. Ишле бары да «Шахарда тап болум къурау» деген программаны чеклеринде тамамланадыла. Аланы «Л.В.З. – Строй» эм «Сервис+» подряд организацияла тындырадыла. Этиллик мадарлагъа битеуда 859,3 минг сом къоратыллыкъды.

12.05.2021, 14:35 - Жамауат

Къабарты-Малкъарда сабанланы эмда эл мюлк жерлени буз ургъандан къоруулау жумушлагъа быйыл 25 миллион сом бёлюнюрюкдю, деп билдиргендиле республиканы Эл мюлк министерствосундан. «Буз ургъан жаны бла бизни регион саулай Россейде окъуна эм къоркъуулуладан бирине саналады.

12.05.2021, 14:32 - Жамауат

Былтыр Къабарты-Малкъарда тюрлю-тюрлю бёлюмлеге жарарча  оборудование чыгъарыу танг ёсгенди.  Ол санда компьютер, электрон эм оптика техниканы производствосу   145,9 процентге,  электрон  оборудованияны уа  123,1 процентге жетгенди.

30.04.2021, 16:56 - Жангылыкъла

Россельхоз араны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде бу кюнледе бардырылгъан кенгешде ведомствону ишини эмда аграрийлеге ол не бла себеплик этерге боллугъуну юсюнден хапарлагъандыла. Анга бёлюмню специалистлери, КъМКъАУ-ну келечилери, арендаторла эм башхала къатышхандыла.

30.04.2021, 16:52 - Жангылыкъла

Быйыл «Россети Северный Кавказ» энергокюч компания бёлюмюне «Каббалкэнерго» биригиуге  кадрланы билимлерин эм  сынамларын ёсдюрюрге 9,6 миллион сом берликди, деп билдириледи организацияны пресс-службасындан.

30.04.2021, 15:42 - Тарых

Сейир эм бушуулу къадарлы юйюрле миллетибизде не заманда да кёп болгъандыла. Ол затла тюрлю-тюрлю шартла бла байламлы эдиле. Озгъан ёмюр ол жаны бла бек кюйсюз эди. Бирле - акъ аскерчиледен, экинчилери большевикледен къыйналгъандыла. Думалачы Гемуланы Омарны юйюрю аллайладан бириди.

30.04.2021, 08:18 - Жангылыкъла

1-10 майда  Нальчикде Уллу Хорламны кюнюне жоралап  къол устала ишлеген аберилени ярмаркасы эм кёрмючю ётерикди. Ол шахарны эрттегили районунда Къабарты орамны баш жанында  къураллыкъды.  Шахарны айнытыу жаны бла  «Арт-зал „Платформа“» деген институтну таматасы Оксана Шухостанова айтханнга кёре, анга республиканы эм башха регионланы да белгили  усталары къатышырыкъдыла. 

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

12.05.2021 - 15:08

Мардасыз къоранчла керекмидиле?

Бюгюнлюкде къарачай-малкъар миллетни айныууна чырмау болгъан шартладан бири бернеди. Нек? Бек биринчиден, орта къолайлы юйюрле да, байларыбыздан артха къалмай той ётдюрюрге, сый берирге излегенлерини хатасындан. Ахча-бохча ючюн ненча юйюр къуралмай къалгъанды? Ненча къызыбыз турадыла эрге чыкъмай?

Подробности... | Просмотрено: 3
12.05.2021 - 14:55

ЭСГЕРИУЛЕ – ТЕЙРИ КЪЫЛЫЧ

Юйден узакъда

Подробности... | Просмотрено: 1
12.05.2021 - 14:53

Халкъ кёргенни ала да сынагъандыла

Мухамматха жашау нёгерни атасы Бекболат сайлагъан эди. Насыбы къолуна келип тургъанын алдан ангыламаса да, Мухаммат ол аны къалай тюз этгенине андан сора иги кесек заман озуп тюшюннгенди. Кишиге эшитдирмесе да, жашау узунуна атасына, юй адамына да ыразылыгъын айтханлай тургъанды.

Подробности... | Просмотрено: 2
12.05.2021 - 14:45

Жолчулада иш къазауатды

Республиканы жер-жерлеринде жолланы жангыртыу ишле аслам халда бардырылгъанын ким да кёрюрчады. Сёз ючюн, Кёнделенде Эней улу эмда Ленин атлы орамлада жол къурулушчула эски асфальтны къырып, мурдорун тынгылы жарашдырып, ызы бла жангы асфальт салыргъа дейдиле. Битеуда он километр чакълы участкада мадар этилликди. Ишлени барын да келир айда бошаргъа умут этедиле.

Подробности... | Просмотрено: 2
12.05.2021 - 14:42

Майскечиле урунууну эмда шахарны кюнюн белгилегендиле

Шёндюгю байрам кюнлени хар жерледеча Майский шахарда да той-оюн халда оздургъандыла. Физкультура-саулукъландырыу комплексни аллында майданда урунууну эмда шахарны кюнлерине атап уллу концерт бардырылгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 2
12.05.2021 - 14:38

Жамауат тийрелени тапландырыу барады

Май районда Котляревская станицада Маданият юйню аллында скверде тынгылы жангыртыу ишле барадыла. Муниципалитетни жер-жерли администрациясындан билдиргенлерине кёре, къурулушчула шёндю алайда жангы бордюрла орната турадыла. Узакъгъа созмай асфальт да саллыкъдыла. Ишле бары да «Шахарда тап болум къурау» деген программаны чеклеринде тамамланадыла. Аланы «Л.В.З. – Строй» эм «Сервис+» подряд организацияла тындырадыла. Этиллик мадарлагъа битеуда 859,3 минг сом къоратыллыкъды.

Подробности... | Просмотрено: 4
12.05.2021 - 14:35

Буз булутланы чачхан энтта да бир пункт ишлене турады

Къабарты-Малкъарда сабанланы эмда эл мюлк жерлени буз ургъандан къоруулау жумушлагъа быйыл 25 миллион сом бёлюнюрюкдю, деп билдиргендиле республиканы Эл мюлк министерствосундан. «Буз ургъан жаны бла бизни регион саулай Россейде окъуна эм къоркъуулуладан бирине саналады.

Подробности... | Просмотрено: 3
12.05.2021 - 14:32

Бизде чыгъарылгъан рентген аппаратны кёп жерледе сюйюп аладыла

Былтыр Къабарты-Малкъарда тюрлю-тюрлю бёлюмлеге жарарча  оборудование чыгъарыу танг ёсгенди.  Ол санда компьютер, электрон эм оптика техниканы производствосу   145,9 процентге,  электрон  оборудованияны уа  123,1 процентге жетгенди.

Подробности... | Просмотрено: 2
12.05.2021 - 14:26

Магъаналы проектлени толтурууну качестволарына энчи эс бургъанды

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков «Чегем-парк» проектни бардырылыууна къарагъанды. Ол гитче шахарлада эм тарыхлы жерледе ырахат шахар болумла къураугъа аталгъан Битеуроссей эришиуде эм ахшыгъа саналгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 1
12.05.2021 - 14:22

Рамазан айда этилген иги жумушла ючюн саугъа кёбейип къайтарыллыкъды

Битеу муслийманлагъа багъалы Ораза ай бошалады, Аллах аны къабыл кёрсюн.  Айны ичинде  кеслерин  ашдан бла суудан  тыйып, кёзлерин, тиллерин харамдан сакълагъанла къаллай саугъагъа тийишлидиле,   ораза байрамгъа къалай тюберге керекди.

Подробности... | Просмотрено: 3

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Политика

12.05.2021 - 15:05

Тюрлениулени жамауат къабыл кёрсе, ол кюн окъуна барысы да кючлерине кирликдиле

РФ-ни Конституциясына тюзетиуле бла байламды битеуроссей къол кётюрюу 22 апрельде бардырыллыкъды. Ол солуу кюн боллукъду, инсанла къыралны Баш законуна тюрлениулени юслеринден оюмларын эрттенликде 8.00 сагъатдан ингирде 20.00 сагъатха дери белгили эталлыкъдыла.

Подробности... | Просмотрено: 2
Политика

12.05.2021 - 14:59

Хорламны магъаналылыгъын бир киши да тюшюраллыкъ тюйюлдю

9-чу  майда битеу россейли халкъ  совет къырал Уллу Ата журт урушда  фашист Германияны хорлагъанын белгилегенди.  Москвада, Къызыл майданда, тёреде болуучусуча,   парад бардырылды, урушда ёлген аскерчилени къабырларына аланы сабийлери бла туудукълары гюлле салдыла, байрам хантланы артында олтуруп

Подробности... | Просмотрено: 1
Тарых

12.05.2021 - 14:58

Фашист авиацияны 34 чабыуулуна къажау сермешген таулу разведчик

Улбашланы Таулуну жашы Малик 1916 жылда туугъанды. Гитчелигинден да ата-анасы аны ишлерге, жигер болургъа юйретгендиле. Ол а иш кёллюден сора да, жангычылыкълагъа ачыкъ, билимге итиниулю болуп ёсгенди.

Подробности... | Просмотрено: 3
Право

12.05.2021 - 14:52

Ипотеканы теркирек тёлеуню беш амалы

Эсеплеге кёре, хар бешинчи россейли фатарны кредитге алады. Бу ишни борчха кирмей тамамларгъа не бек сюйсек да, кёбюсюнде ансыз болалмайбыз. Ипотеканы алгъандан сора, адамланы асламысы аны теркирек тёлерге кюрешедиле.

Подробности... | Просмотрено: 2
Спорт

12.05.2021 - 14:48

«Инсан умутун юзмей, алгъа барса, муратына жетмей къалмаз»

Жерлешибиз Емельян (Эмиль) Биткаш каратеде болдургъан жетишимлери бла белгилиди. Ол Россейни чемпионатында хорлагъанды, эришиуню эм иги спортчусуна да саналгъанды. Бу жетишими бла  ол кесине Берлиннге Европаны чемпионатына къатышыргъа жолну ачханды, Германияда да анга жетген чыкъмагъанды. Аны бла ол республикасына даражалы чемпионатдан алтын майдалны саугъалагъанды. Алай спортчуну хорламгъа жолу алай тыйгъычсыз, къысха да болмагъанды. Аны юсюнден сейирлик хапарны ол бизни бла ушагъында айтханды.

Подробности... | Просмотрено: 1
Маданият

12.05.2021 - 14:24

Жер таусуз болмаз, адам улу оюнсуз болмаз

Кеслерини кёп ёмюрлю тарыхларында тюрклюлени, бирси халкъланыча, жамауатны жарау этиу эм спорт оюнла жаны бла юйретген бай тёрелери къуралгъандыла, ала аланы битеу социал-экономика кезиуледен да тас этмегенлей ётдюралгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 1
Жангылыкъла

30.04.2021 - 17:41

Газ ызлагъа хата жетмезча

Черекле къутуруп келген кезиуде аланы жагъалары бла баргъан газ быргъыла юзюлмезча «Газпром газораспределение Нальчик» компания МЧС-ни КъМР-де Управлениясы бла бирге мадар этедиле. Бу айдан башлап, сентябрьни аллына дери компания республикада битеу газ мюлкню тинтип чыгъарыкъды. Бегирекда сагъынылгъан жерледе быргъылагъа къараргъа дейдиле. Андан билдиргенлерине кёре, быллай тийреледе 193 быргъы барды, аланы узунлугъу 11,6 километр болады. Аланы къатларында суу жагъаланы кючлендирирге, тийрелени кир-кипчикден эмда терек бутакъладан тазаларгъа умут этедиле. Керек болса, специалистле алайлада кече, кюн да дежурство бардырлыкъдыла.

Подробности... | Просмотрено: 7
Жангылыкъла

30.04.2021 - 17:38

Биреуню жууапсызлыгъы кёплеге хата келтиреди

Республикада жашагъан гражданла, сора бюджет предприятияла эм организацияла быйылны биринчи кварталында хайырланылгъан электрокюч ючюн толусунлай тёлегендиле, деп билдиргендиле «Каббалкэнерго» компаниядан. Ахча бла тергегенде, битеу да 1,2 миллиард сом жыйылгъанды. Былтырны биринчи кварталы бла тенглешдиргенде, ол юч процентге (121 миллион сомгъа) аслам болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 6
Жангылыкъла

30.04.2021 - 17:16

ЭЛ МЮЛК

Сабанлада иш къазауатды

Быйыл Бахсан районда урлукъну битеу да 32,7 мин гектарда себерге дейдиле. Ал тергеулеге кёре, аграрийле 2,6 миллиондан артыкъ центнер мирзеу жыяргъа умутлудула. Райондан билдиргенлерича, жерни асламысында (24 минг гектарда) мирзеулюк нартюх ёсдюрюллюкдю. Андан сора да, аз-маз арпа, чёплеу эмда будай урлукъ себерге умутлудула. Тахта кёгетлени бла жашил къудоруну уа 1300 гектаргъа саллыкъдыла.

Подробности... | Просмотрено: 13
Жангылыкъла

30.04.2021 - 16:56

Иги урлукъ бай тирликни мурдоруду

Россельхоз араны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде бу кюнледе бардырылгъан кенгешде ведомствону ишини эмда аграрийлеге ол не бла себеплик этерге боллугъуну юсюнден хапарлагъандыла. Анга бёлюмню специалистлери, КъМКъАУ-ну келечилери, арендаторла эм башхала къатышхандыла.

Подробности... | Просмотрено: 12
Жангылыкъла

30.04.2021 - 16:52

Энергетиклени билимлерин ёсдюрюрге алланып

Быйыл «Россети Северный Кавказ» энергокюч компания бёлюмюне «Каббалкэнерго» биригиуге  кадрланы билимлерин эм  сынамларын ёсдюрюрге 9,6 миллион сом берликди, деп билдириледи организацияны пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 10
Жангылыкъла

30.04.2021 - 16:05

Айбатландырыугъа тийишли жерни шахарчыла кеслери сайларгъа боллукъдула

Нальчикни администрациясындан билдиргенлерине кёре, «Тынчлыкълы шахар среданы къурау» федерал проектни чеклеринде 26 апрельде шахарны жер-жерлерин игилендириу бла байламлы къол кётюрюу башланнганды.

Алай бла Нальчикде айбатландырыугъа жараулу жети объект айырылгъанды:

Подробности... | Просмотрено: 4
Право

30.04.2021 - 16:03

Техниканы алгъанда къаллай шартлагъа эс бурургъа тийишлиди

Бюгюнлюкде техника адамны турмушуну кесеги болгъанды. Ансыз юйюр жашауда, ишде да жумушубузну хазна толтуралмайбыз. Кёп тюкенле кеслерине тюрлю-тюрлю ариу рекламала бла чакъырадыла, бирлери бизде качество игирекди дейдиле, башхалары уа учуз багъалагъа эс бурдуртадыла.

Подробности... | Просмотрено: 3
Саулукъ

30.04.2021 - 16:00

Диабетден сакъланыр ючюн, жашауну къалай тюрлендирирге тийишлиди

Диабетден ауругъанланы саны, медицина алгъа баргъанлыкъгъа, айхай да азаймайды. Андан къыйналгъанланы араларында сабийле да аз болмагъанлары уа бютюнда жарсытады. Аны юсюнден тинтиуню «Экспресс газета» бардыргъанды.

1. Сакъ болургъа ким керекди

Подробности... | Просмотрено: 5
Спорт

30.04.2021 - 15:58

Адамлада эм магъаналы шартла кертичилик, кёзбау этмей бир бирден файда тюшерин излемей, таза жюрекден шуёхлукъ жюрюте билиудю

Гёжеф Локияланы Жамболат грек-рим тутушууда болдургъан жетишимлери бла белгилиди. Бу айда ол Европаны чемпионатында «алтынны» къытып къууандыргъанды. Аны биринчи уллу хорламы 2011 жылда Россейни кадетлени араларында биринчилигинде къытхан доммакъ майдалы эди. Эки жылдан ол къыралны юниор биринчиликлеринде кюмюш эм доммакъ майдалланы алгъанды. 2015  жылдан бери Россейни чемпионатларында, Иван Поддубныйни мемориалында алчы жерлеге дайым чыкъгъанлай турады, Европалы, халкъла  аралы, дуния даражалы эришиуледе хорлагъанланы санына кирмей къалмайды. Россейни тутушуудан жыйымдыкъ командасыны баш тренери Гоги Когуашвили аны усталыгъына бийик багъа бичеди, ол умутландыргъан спортчу болгъанын белгилейди.

Подробности... | Просмотрено: 4
Тарых

30.04.2021 - 15:42

«Атамдан андан сора хапар эшитмегенбиз»

Сейир эм бушуулу къадарлы юйюрле миллетибизде не заманда да кёп болгъандыла. Ол затла тюрлю-тюрлю шартла бла байламлы эдиле. Озгъан ёмюр ол жаны бла бек кюйсюз эди. Бирле - акъ аскерчиледен, экинчилери большевикледен къыйналгъандыла. Думалачы Гемуланы Омарны юйюрю аллайладан бириди.

Подробности... | Просмотрено: 18

Страницы