17.05.2019, 09:50 - Тарых

1813 жыл. Оруслу академик Вишневский Минги тауну бийиклиги 5421 метр болгъанын биринчи болуп белгилегенди.

17.05.2019, 09:45 - Тарых

Бу сейирлик, тарых магъаналы шартланы эсгерип, газетге материал жазарыбызны  Шауаланы Замуратны жашы  Малик тилеген эди.

17.05.2019, 09:30 - Жамауат

Нальчикде Къырал концерт залда Сабанчыланы Арипаны «Мени атамы юсюнден айтыгъыз» деген документли фильми кёргюзтюлгенди. Ол Совет Союзну Жигити Балтиканы тенгиз авиациясыны лётчиги Байсолтанланы Алим туугъанлы  100 жыл толгъаны бла байламлы алыннганды. Аны баш жигити Алим Юсуфовични жашы Валерийди, ол атасыны  кишилигини, аны саугъаларыны, энчи жашаууну юсюнден билдиреди,  аны бла бирге къуллукъ этгенле бла тюбешиулерин эсгереди. 

17.05.2019, 09:15 - Жангылыкъла

«РусГидро» компанияны Къабарты-Малкъар  Республикада бёлюмюнден билдиргенлерине кёре, регионну ГЭС-лери, быйыл жаз башы - жай кезиуде черекле кётюрюлюу кезиуге толу хазыр болгъандыла. Бёлюмню тамата инженерини орунбасары Резуан Ашевни  башчылыгъы бла ишлеген комиссия аны бла байламлы актха бу кюнледе къол салгъанды.

17.05.2019, 09:10 - Жангылыкъла

Кёп болмай КъМР-ни саулукъ сакълау министри Марат Хубиев жангы республикалы сабий клиника больница (РДКБ) боллукъ мекямда ремонт  къалай баргъаны бла шагъырейленнгенди, деп билдиргендиле КъМР-ни Салукъ сакълау министерствосуну пресс-службасындан. 

17.05.2019, 09:05 - Жангылыкъла

Кёп болмай Май муниципал районну Александровское элинде мал ашла чыгъаргъан «Голдкорм» завод сынау халда ишлеп башлагъанды, деп билдиредиле КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну пресс-службасындан. 

17.05.2019, 09:00 - Жангылыкъла

Пенсия фондну Черек районда управлениясыны башламчылыгъы бла Черек районну Бабугент элини школуну устазларына пенсия системаны, анда бола тургъан тюрлениулени ангылатыу бла байламлы семинар къуралгъанды, аны управленияны ишчилери Башийланы Расул бла Атабийланы Амина бардыргъандыла.

16.05.2019, 08:24 - Спорт

Уллу Хорламны кюнюне жораланып, Санкт-Петербургну «Къыш стадион» спорт комплексинде эркин тутушуудан битеукъырал эришиу болгъанды. Анга Къабарты-Малкъардан гёжефле да къатышхандыла, майдалла къытаргъа да жетишгендиле. Алай бла биринчи жерге Багъатырланы Руслан (74 кг.) чыкъгъанды.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАНГЫЛЫКЪЛА

17.05.2019 - 09:15

«РусГидро» компанияны Къабарты-Малкъар  Республикада бёлюмюнден билдиргенлерине кёре, регионну ГЭС-лери, быйыл жаз башы - жай кезиуде черекле кётюрюлюу кезиуге толу хазыр болгъандыла. Бёлюмню тамата инженерини орунбасары Резуан Ашевни  башчылыгъы бла ишлеген комиссия аны бла байламлы актха бу кюнледе къол салгъанды.

Подробнее | Просмотрено: 10

17.05.2019 - 09:10

Кёп болмай КъМР-ни саулукъ сакълау министри Марат Хубиев жангы республикалы сабий клиника больница (РДКБ) боллукъ мекямда ремонт  къалай баргъаны бла шагъырейленнгенди, деп билдиргендиле КъМР-ни Салукъ сакълау министерствосуну пресс-службасындан. 

Подробнее | Просмотрено: 7

17.05.2019 - 09:05

Кёп болмай Май муниципал районну Александровское элинде мал ашла чыгъаргъан «Голдкорм» завод сынау халда ишлеп башлагъанды, деп билдиредиле КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну пресс-службасындан. 

Подробнее | Просмотрено: 12

ИЛМУ

26.04.2019 - 09:15

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде мехатроникадан бла робототехникадан  «Прорыв в роботронию» деген республикалы  бешинчи ачыкъ чемпионат  болгъанды. Анга   7-17 жыллары толгъан эллиден аслам школчу къатышханды.

Подробнее | Просмотрено: 9

19.04.2019 - 08:12

Бу кюнледе  Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни  агрономия факультетинде  «Жер эм адам» деген интерактив тюбешиу болгъанды. Аны   КъМР-ни  Жамауат палатасында Жаш тёлю советни агропромышленный комплексни айнытыу жаны бла комиссиясы къурагъанды.

Подробнее | Просмотрено: 3

БИЛИМ

17.05.2019 - 09:20

Окъуу юйлерибизде эрттеден да тохташдырылгъан тёреле, жангычылыкъла да бусагъатдагъы тёлюге сайлагъан усталыкъларыны жашырынлыкъларына толусунлай тюшюнюрге онг бередиле.  Бюгюнлюкде алада тюрлениуле аслам болгъанларына да къарамай, ёсюп келген жашла бла къызла заманны излемине келиширге итинедиле.

Подробнее | Просмотрено: 10

СПОРТ

17.05.2019 - 09:25

«Заман» газетге гимнастика бла кюрешген къызчыкъланы аналары сёлешип, аланы тренерлери Елена Продуновагъа ыразылыкъларын билдиргендиле. Тиширыула айтханларыча, ол келгенли алай кёп заман озмагъанлыкъгъа,  къызчыкъла бла жашчыкъла жетишимле болдуруп башлагъандыла.  

Подробнее | Просмотрено: 4

16.05.2019 - 08:24

Уллу Хорламны кюнюне жораланып, Санкт-Петербургну «Къыш стадион» спорт комплексинде эркин тутушуудан битеукъырал эришиу болгъанды. Анга Къабарты-Малкъардан гёжефле да къатышхандыла, майдалла къытаргъа да жетишгендиле. Алай бла биринчи жерге Багъатырланы Руслан (74 кг.) чыкъгъанды.

Подробнее | Просмотрено: 10

16.05.2019 - 08:00

Калининград областьны Советск шахарында грек-рим тутушуудан СССР-ни спортуну устасы Валентин Бабиновну хурметине XXVII халкъла аралы эришиу бардырылгъанды. Анга Россейден, Белоруссиядан, Литвадан бла Германиядан 9-17-жыллыкъ гёжефледен 145-си къатышхандыла.

Подробнее | Просмотрено: 4

ПОЛИТИКА

19.04.2019 - 08:27

КъМР-ни Ветеринария управлениясыны инспекторлары биология  къалгъан-къулгъанланы жыйыу, жарашдырыу эмда къурутуу жаны бла излемлени сансыз этгенлени ачыкълар умутда республиканы районларында рейдле бардырадыла, деп билдиргендиле ведомстводан.

Подробнее | Просмотрено: 10

17.04.2019 - 09:40

Тиширыуну баш борчу -  сабийле ёсдюрюудю, юйню от жагъасын сакълауду, аны турмушну тапландырыуду. Ол бизни ата-бабаларыбыздан келген тёреди, битеу динле да аны излейдиле.

Подробнее | Просмотрено: 9

05.04.2019 - 08:03

КъМР-ни Парламентини Аграр политика, экология, табийгъатны хайырланыу эм жер халла эмда Социальный политика, урунуу эм саулукъ сакълау комитетлерини кенгертилген жыйылыуунда республиканы эл мюлкюнде ишлегенлени социал-экономика излемлери бла эркинликлери къалай сакъланнганлары сюзюлгенди.

Подробнее | Просмотрено: 12

ПРАВО

16.05.2019 - 08:08

Къабарты-Малкъарда УФСИН-ни  коллегиясыны  Управленияны таматасы, ич службаны полковниги  Аслан Лиховну башчылыгъы бла бардырылгъан  жыйылыуунда 2019 жылны биринчи кварталында оператив-къуллукъ этиу эм  производство-мюлк  ишни эсеплери  чыгъарылгъандыла.

Просмотрено: 5

01.05.2019 - 08:10

Бу кюнледе  КъМР-де УФСИН-ни колонияларында производство секторну айнытыугъа жораланнган тюбешиу болгъанды.

Просмотрено: 3

26.04.2019 - 10:00

Быйыл 13 апрельде РФ-ни МВД-сыны Элбрус районда бёлюмюне Элбрус элден тиширыу аны юйюнден 489 минг сом багъасы алтын затла тас болгъанларына тарыкъгъанды.

Просмотрено: 5

ЖАМАУАТ

17.05.2019 - 09:30

Нальчикде Къырал концерт залда Сабанчыланы Арипаны «Мени атамы юсюнден айтыгъыз» деген документли фильми кёргюзтюлгенди. Ол Совет Союзну Жигити Балтиканы тенгиз авиациясыны лётчиги Байсолтанланы Алим туугъанлы  100 жыл толгъаны бла байламлы алыннганды. Аны баш жигити Алим Юсуфовични жашы Валерийди, ол атасыны  кишилигини, аны саугъаларыны, энчи жашаууну юсюнден билдиреди,  аны бла бирге къуллукъ этгенле бла тюбешиулерин эсгереди. 

Подробнее | Просмотрено: 10

16.05.2019 - 08:20

2017 жылда дунияда эм бийик таугъа – Эверестге - чыкъгъан Аккайланы Алимни жашы Азнауур  кёп болмагъанлай  Гималайлада Непал бла Къытайны чеклеринде орналгъан Лхоцзеге (8516 метр) ёрлегенди.

Подробнее | Просмотрено: 7

16.05.2019 - 08:15

«Бир киши да унутулмагъанды…» деген ат бла ветеранла бла тюбешиуледе, музыка-адабият композициялада школда окъугъан кезиуюбюзде кёп кере бола тургъанбыз. Бизге, сабийлеге, къазауатха къатышханла бир башха дунияны адамларыча  кёрюне эдиле. Къаллай бир огъурлулукъ бар эди аланы кёзлеринде.

Подробнее | Просмотрено: 3

16.05.2019 - 08:07

Согаланы Сейитни  жашы Зейтун бла биринчи кере Чеченде «Кавказ оюнланы» кезиуюнде тюбешген эдик. Анда эришиулеге къатышхан хар республика, ала уа жети болгъандыла, уллу майданда  къошла къурагъан эдиле.

Подробнее | Просмотрено: 3

ЭКОНОМИКА

16.05.2019 - 08:19

ВТБ агропромышленный предприятиялагъа льгота халда кредитле бериуню пограммасыны чеклеринде Нальчикни сют комбинатына бир жылгъа беш процентден кёп тёлемезча амал бла  100 миллион сом ётдюрлюкдю, деп билдиредиле банкны пресс-службасындан.  

Подробнее | Просмотрено: 6

19.04.2019 - 08:29

Электрокюч бла жалчытыучу «Каббалкэнерго» компанияны специалистлери Россейни МЧС-и бу кюнледе бардыргъан битеуроссей команда-штаб юйрениулеге къатышхандыла.

Подробнее | Просмотрено: 12

МАДАНИЯТ

01.05.2019 - 08:16

Бу кюнледе Мальбахов атлы къырал миллет библиотеканы  справка эм информация бёлюмюнде «Библионочь» деген битеуроссей акцияны чегинде,  дагъыда 2019 жыл Театрны жылы болгъаны бла байламлы, «Сахнада жашау» деген ат бла белгили режиссёр эм актёр Казбек Дзудтаговну эсгергендиле. 

Подробнее | Просмотрено: 3

01.05.2019 - 08:13

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар къырал университетни Отарланы Керим атлы Малкъар маданият арасында малкъар эм къарачай студентлени халкъыбызны ниет байлыгъына, къылыкъ хунерине – Ёзден адетге аталгъан эришиулери болгъанды.

Подробнее | Просмотрено: 3

ТАРЫХ

17.05.2019 - 09:50

1813 жыл. Оруслу академик Вишневский Минги тауну бийиклиги 5421 метр болгъанын биринчи болуп белгилегенди.

Подробнее | Просмотрено: 10

17.05.2019 - 09:45

Бу сейирлик, тарых магъаналы шартланы эсгерип, газетге материал жазарыбызны  Шауаланы Замуратны жашы  Малик тилеген эди.

Подробнее | Просмотрено: 9

САУЛУКЪ

17.05.2019 - 09:40

Мындан бир къауум жыл алгъа, жыл санлары абадан адамла кёзлери осал кёргенлерине тарыкъсала, жанынг ауруса да, сейир кёрюнюучю эди. Энди уа ол жарсыу уллу-гитче дей турмайды. Жаш адамланы, сабийлени, аны къояйыкъ да, къагъанакъланы араларында окъуна кёзлери кереклисича иги кёрмегенле кёп бола барадыла.

Подробнее | Просмотрено: 4

13.03.2019 - 08:09

Кир-кипчикни ташыу ючюн тёленнген ахчаны  ёлчеми  юйде жашагъанланы санына кёре тергеледи (РФ-ни Правительствосуну 2011 жылда 6  майдан 354-чю номерли бегимине тийишлиликде). Ол кеси да  бир журтда неда  фатарда дайым тургъанлагъа кёре угъай, талай заманны башха жерде жашагъанлагъа  кёре да.

Подробнее | Просмотрено: 6