16.06.2021, 16:42 - Право

Бу кюнледе республиканы хар къалайында да «Должник» деген ат бла  ведомствола аралы оператив-профилактика  иш бардырылгъанды.

16.06.2021, 15:56 - Жамауат

Сабанлада пестицидлени неда агрохимикатланы себерни аллында, бал батманла тутханлагъа заран салмаз ючюн, аграрийле алагъа аллындан окъуна билдирирге борчлудула, дегендиле КъМР-ни Эл мюлк министерствосунда.

16.06.2021, 15:48 - Жамауат

Жер тюбюне эм сейир экспедицияладан бири Холам-Бызынгы эм Хари-Су ауузланы араларында Хумалан ёзеннге болгъанды. Анга къатышханланы араларында Орус география обществону члени белгили краевед Мокъаланы Тенгиз болгъанды. Ол анда кёп сейир зат билгенди, жер тюбюнде ишлеуден жангы сынам алгъанды. Дорбунда кёргенин а газет окъуучулагъа билдирирге сюйгенди.

16.06.2021, 15:30 - Право

Бу кюнледе  ФСИН-ни КъМР-де Управлениясыны  4-чю  номерли колониясында  тургъанлагъа ата-аналары эмда башха жууукълары бла тюберге онг берилгенди. 

16.06.2021, 15:25 - Право

ФСИН-ни КъМР-де Управлениясыны  уголовный-толтуруучу инспекциясыны Бахсанда бёлюмюнде ишлегенле,  Бахсан, Зольск районлада

16.06.2021, 15:05 - Жамауат

Алма, кертме, башха жемиш тереклери болгъанла аладан иги тирлик алырча бахчаларына тынгылы къарап турургъа керекдиле. Ол санда заранлы къурт-къумурсхаланы пестицидле эмда ядохимикатла бла къырыргъа да. Бу затланы кёп тюрлюсю барды.

11.06.2021, 08:46 - Спорт

 Ханты-Мансийскде ауур атлетикадан Россейни чемпионаты бардырылгъанды, анда кюмюш майдалны Балаланы Хас-Магомед къытханды. 

11.06.2021, 08:35 - Жамауат

Коммунал тёлеуле жарсытмагъан хазна адам болмаз. Бютюнда къыш келип, ала да кёбейип тебиреселе. Тарифлеге жыл сайын къошула баргъаны бир да къууандырмайды. Аланы тыяр амалыбыз жокъду, алай тёлеулени азайтыргъа уа къолубуздан келликди. Алай бла мында бир ненча амал барды.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

16.06.2021 - 15:56

Бал батманлагъа заран салмазча

Сабанлада пестицидлени неда агрохимикатланы себерни аллында, бал батманла тутханлагъа заран салмаз ючюн, аграрийле алагъа аллындан окъуна билдирирге борчлудула, дегендиле КъМР-ни Эл мюлк министерствосунда.

Подробности... | Просмотрено: 1
16.06.2021 - 15:48

Республиканы эм терен, уллу да дорбунуна - сейирлик жолоучулукъ

Жер тюбюне эм сейир экспедицияладан бири Холам-Бызынгы эм Хари-Су ауузланы араларында Хумалан ёзеннге болгъанды. Анга къатышханланы араларында Орус география обществону члени белгили краевед Мокъаланы Тенгиз болгъанды. Ол анда кёп сейир зат билгенди, жер тюбюнде ишлеуден жангы сынам алгъанды. Дорбунда кёргенин а газет окъуучулагъа билдирирге сюйгенди.

Подробности... | Просмотрено: 2
16.06.2021 - 15:44

«Жаланда жигерлик бла табаргъа боллукъду сый-намыс эмда къолайлыкъ»

Социалист Урунууну Жигити Моллаланы Якубну жашы Шарафутдинни жыл саны   90 -дан иги да атлагъанды. Анга да къарамай, акъсакъал тириди. Айтхан акъыллы сёзлерине адамланы тынгылата биледи. Республикада мен билген адам болуп, аны юсюнден ахшы сёз айтмагъанны, анга бийик багъа бичмегенни кёрмегенме. Анга къыралны, республиканы  да оноучулары да не заманда да уллу хурмет этип келедиле. 

Подробности... | Просмотрено: 3
16.06.2021 - 15:30

«Сабий сад не жаны бла да гитчелени тюз ёсдюрюу арагъа айланыргъа тийишлиди»

Арт кезиуде билим бериуде тюрлениуле бола, жангычылыкъла кийириледиле. Мектепге дери окъутуугъа да энчи эс бурулады. Бабугентни «Чынарчыкъ» сабий садыны башчысы Асанланы Танзиля да жашчыкъланы бла къызчыкъланы  айнытыугъа аслам заманны юлюшюн къошуп келеди.  Биз профессионал байрамны аллында  аны бла ишини юсюнден ушакъ этгенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 2
16.06.2021 - 15:05

Терек бахчалада заранлы къурт-къумурсхаланы къырыуда сакълыкъ бек изленеди

Алма, кертме, башха жемиш тереклери болгъанла аладан иги тирлик алырча бахчаларына тынгылы къарап турургъа керекдиле. Ол санда заранлы къурт-къумурсхаланы пестицидле эмда ядохимикатла бла къырыргъа да. Бу затланы кёп тюрлюсю барды.

Подробности... | Просмотрено: 2
11.06.2021 - 08:43

Ырысхыгъа жан атмагъанды, адамлыкъны, билимлиликни эм башха салгъанды

 Холаланы Хусейинни жашы Якуб Хасанияда намысы-сыйы  бийик жюрюген адамладан бири болгъанды. Жаннетли болсун, бу кюнледе анга  95 жыл толлукъ эди. Аны  дагъыда бир кере эсгериуню дурус кёргенме. Ол  анга тийишлиди.

Подробности... | Просмотрено: 2
11.06.2021 - 08:35

Жашау журт-коммунал жумушла ючюн азыракъ тёлер амалла

Коммунал тёлеуле жарсытмагъан хазна адам болмаз. Бютюнда къыш келип, ала да кёбейип тебиреселе. Тарифлеге жыл сайын къошула баргъаны бир да къууандырмайды. Аланы тыяр амалыбыз жокъду, алай тёлеулени азайтыргъа уа къолубуздан келликди. Алай бла мында бир ненча амал барды.

Подробности... | Просмотрено: 10
11.06.2021 - 08:30

Керти муслийман сагъыш этерге, халалны бла гюняхны айырыргъа борчлуду

Шёндю бир-бир шартлагъа Къыяма кюнню белгисиди, деп тохтайдыла бирле. Кертиси бла да ала бармыдыла?  Бу соруугъа жууапны Хасания элни иймамы Мисирланы Тимур хажи береди:

Подробности... | Просмотрено: 3
11.06.2021 - 08:10

Белгисиз тас болгъанны табаргъа болушлукъ излейдиле

РФ-ни Следствие комитетини следствие управлениясы белгисиз тас болгъан Абрегов Валерий Сафарибиевични излейди.

Подробности... | Просмотрено: 2
11.06.2021 - 08:10

Къыраллыкъны тохташыууну, жангы тарыхыны, Ата журтубузну ёмюрледен бери келген жашау жолуну белгиси

12 июнь – Россейни  кюню

2002 жылдан бери   12  июнь Россейни кюнюча белгиленеди,   ол РФ-ни жалынчакъсызлыгъыны декларациясы къабыл этилгенини белгисиди. 

 
Подробности... | Просмотрено: 2

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Право

16.06.2021 - 16:42

Тёлеулери болгъанлагъа – къаты контроль

Бу кюнледе республиканы хар къалайында да «Должник» деген ат бла  ведомствола аралы оператив-профилактика  иш бардырылгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 1
Экономика

16.06.2021 - 15:30

Тамашалыкъ табийгъатыбызгъа энчи хар бирибиз да сакъ болургъа керекбиз

Бизни республикада табийгъатыны ариулугъу, байлыгъы тыш къыраллада окъуна белгилиди. Алай адам болгъан жерде, не десенг да, тёгерекдеги къудуретге дайым сакъ болуп турургъа тюшеди. Бу ишни къырал бла бирге тюрлю-тюрлю экология жамауат организацияла, биригиуле да бардырадыла. Орус география жамауатны КъМР-де «Альтаир» жаш клубуну башчысы, краевед Мокъаланы Тенгиз да ол жумушла бла бек тири кюрешгенледен бириди.

 
Подробности... | Просмотрено: 2
Право

16.06.2021 - 15:30

Ачыкъ эшиклени кюню

Бу кюнледе  ФСИН-ни КъМР-де Управлениясыны  4-чю  номерли колониясында  тургъанлагъа ата-аналары эмда башха жууукълары бла тюберге онг берилгенди. 

Подробности... | Просмотрено: 1
Право

16.06.2021 - 15:25

Ишге тохтаргъа, усталыкъ алыргъа да онг барды

ФСИН-ни КъМР-де Управлениясыны  уголовный-толтуруучу инспекциясыны Бахсанда бёлюмюнде ишлегенле,  Бахсан, Зольск районлада

Подробности... | Просмотрено: 1
Тарых

16.06.2021 - 15:20

Эрттегили бохчаны хапары

Къабарты-Малкъарда орта ёмюрледен къалгъан история эсгермеленн тинтиучю, история илмуланы кандидаты Исмаил Мизиев Ташлы Таланы тийресинде буруннгулу къабырланы къазып ачханлы эки жыйырма жылгъа жууукълашханды. Ма ол заманда табылгъан эди къуру бизни республикада угъай да, битеу Шимал Кав­казцы тау тийрелеринде окъуна бек сейирликге саналгъан зат. 

Подробности... | Просмотрено: 1
Тарых

16.06.2021 - 15:15

Тас болгъан дуния

Хапар айт, хапар айт деп къадалгъанса да,  къоймайса. Адам санга не этсин? Къарайма да, айырылыр акъылынг жокъду. Баям, сен айтханны этгинчи манга тынчлыкъ боллукъ болмаз. Ант жетмесин санга. Айтчы, не зат эшитирге сюесе? Къулакъ бла эшитгенними, огъесе кёз бла кёргенними? Сайла кесинг.

Подробности... | Просмотрено: 1
Саулукъ

16.06.2021 - 15:01

Жайда жарсыргъа тюшмезча

Жай жууукълашханы, жемишле бише башлагъаны бла ууланып ауругъанланы саны да ёседи. Алай чеги инфекциядан сакъланыр чююн къыйын болмагъан жорукъланы тутаргъа керекди. Аланы юслеринден ушакъны врач-инфекционист Кульчаланы Залина бла бардыргъанбыз.

 
Подробности... | Просмотрено: 1
Политика

16.06.2021 - 15:00

Жыйылгъан ахчаны халкъыбызны ырахматлы жашауун къураргъа къоратыла эсе, биз борчубузну толтуралабыз

Россейни кюнюнде КъМР-ни Башчысы Казбек Коков къууанчлы халда тюрлю-тюрлю сфералада жетишимле болдургъан жерлешлерибизге къырал саугъала бергенди. Белгиленнгенлени араларында уа Юсюпланы Исмайылны жашы Мусса да бар эди. Ол кёп жылланы бет жарыкълы уруннганы ючюн КъМР-ни Сыйлы грамотасына тийишли болгъанды. 

 
Подробности... | Просмотрено: 1
Спорт

16.06.2021 - 15:00

Гёжеф къарыу алгъанындан тышында, билимли, адежли да болургъа тийишлиди

Бабугентден Герийланы Руслан, спорт бла гитчелигинден кюреше, каратеде, бютюнда уа къол тюйюшде жетишимлери бла белгилиди. Республика, округ, къырал даражалы эришиуледе ол хорлагъанланы къауумуна дайым киргенлей тургъанды. Къол тюйюшде сермешлерин болжалдан алгъа хорлам бла аз кере бошамагъанды. Бийик усталыгъы, хорламгъа итиниулюгю ахшы эсеплеге да келтиргенди – анга Россейни спортуну устасы деген ат берилгенди.

 
Подробности... | Просмотрено: 2
Спорт

11.06.2021 - 08:46

Россейни чемпионатындан – кюмюш майдал

 Ханты-Мансийскде ауур атлетикадан Россейни чемпионаты бардырылгъанды, анда кюмюш майдалны Балаланы Хас-Магомед къытханды. 

Подробности... | Просмотрено: 8
Тарых

11.06.2021 - 08:40

Хорламгъа жол Брест къаладан башланнганды

   Уллу Ата журт уруш башланнганлы 80-жыллыгъына

1941 жылда 22 июньда эрттенликде сагъат тёртде Уллу Ата журт  уруш башланнганды. Иги хазырланнган  эки миллион  сынаулу немисли солдат, 2500 танк, 33 минг топ бла миномёт къыралыбызны юсюне айланнгандыла.  Аны кюнбатыш чегини битеу узунлугъунда  къызыу сермешле башланнгандыла. 

Подробности... | Просмотрено: 5
Саулукъ

11.06.2021 - 08:38

«Суу жашлыкъны шауданыды»

Битеу дунияда косметологла адамны саулугъуна, ариулугъуна да сууну магъанасын чертедиле. Алай къаллай сууну, къаллай бир ичерге керекди – аны юсюнден Огъары Малкъарны больницасыны врачы Чаналаны Аслижан бла ушакъ этгенбиз.

 
Подробности... | Просмотрено: 1
Тарых

11.06.2021 - 08:33

Малкъар халкъны, тау къушлача, жигит, ётгюр аскерчи уланлары

Бу материалны 2015 жылда Ахметланы Хажикъасым жазгъанды. Анда биз билмеген алай кёп шарт да болмаз, алай озгъан сур жылланы жигитлерини атларын унутмагъанлай, аланы сагъына туруу хар бирибизни да сыйлы борчубузду.

Подробности... | Просмотрено: 6
Жангылыкъла

11.06.2021 - 08:28

Жемиш тереклени тозуратхан къурт

Терек бахчаланы онгларын алгъан, заран салгъан аз зат жокъду. Тюрлю-тюрлю битим аурууланы, къурт-къумурсхаланы саны уллуду. Бирлери тереклени ёсюмюн тыядыла, къурутадыла, башхалары уа алманы неда кертмени къабугъун тешип жукъгъа жарамазча этедиле.

Подробности... | Просмотрено: 3
Жангылыкъла

11.06.2021 - 08:25

Алгъадан сёлешип жазылырча

Къабарты-Малкъарны Пенсия фондуну бёлюмюнден  билдиргенлерине кёре,  анга приёмгъа алгъадан  сёлешип жазылыргъа керекди. Аны ючюн фондну сайтында энчи кабинетде неда Къырал жумушланы порталында эсепге тюшерге эм бу телефон номерлеге сёлеширге боллукъду:

Подробности... | Просмотрено: 1
Тарых

11.06.2021 - 08:22

«Руссо-Балт» - сериягъа чыкъгъан биринчи автомашинабыз

Россейде биринчи болуп, аслам халда чыгъарылып башланнган автомашинаны аты «Руссо-Балт» эди. Бу машинаны аллында заводну эшиклери 1909 жылда 8  июньда ачылгъандыла. Аны кесин да жангы затла къураучула Яковлев бла Фрезе 1896 жылда ишлеген эдиле.

Подробности... | Просмотрено: 5

Страницы