26.08.2020, 08:08 - Экономика

Республикада эл мюлк жерле не халда болгъанларын билир умутда Россельхознадзорну КъМР-де Референт арасыны специалистлери дайым тинтиуле бардыргъанлай турадыла. Бу ишни кезиуюнде топуракъдан пробала алып, лабораторияда тюрлю-тюрлю кёрюмдюлеге тинтедиле.

26.08.2020, 08:06 - Билим

КъМР-ни профсоюз организацияларыны биригиуюнде алгъаракъда интеллект оюн бардырылгъанды. Бу иш Мадина Табухова къурагъан «Жаш тёлю клуб «Оюнда интеллект» деген проектни чеклеринде болгъанды, деп билдиргендиле Къабарты-Малкъар къырал аграр университетден.

26.08.2020, 08:05 - Жамауат

Россельхознадзорну Къабарты-Малкъар Республикада управлениясы ууакъ малла тутханлагъа, къойла эмда эчкиле жукъгъан чечек ауруу бек къоркъуулу болгъаныны юсюнден эсгереди. Ведомствода айтханларына кёре, быйыл Россей Федерацияда бу ауруу эки регионда ачыкъланады: Псков эмда Иванов областьлада.

26.08.2020, 08:03 - Экономика

Бу кюнледе  «Сады Баксана» биригиуде алманы «Гала»  тюрлюсюн  жыйып башлагъандыла. Орта эсеп бла алып айтханда, быйыл  андан  1800 тонна алыр муратлыдыла, деп билдириледи Бахсан муниципал районну пресс-службасындан.  

26.08.2020, 08:03 - Жамауат

Хасаниядан Жангоразланы Алий кёп сейирлик ишлеге къатышханды. Ол Сочиде Олимпиада оюнлада, «Формула-1» эришиуде, футболдан дунияны чемпионатында эм талай башха даражалы турнирледе волонтёр болгъанды. Алий Къабарты-Малкъар къырал университетни Туризм эм сервис факультетин тауусханды, юридический жаны бла да билим алгъанды.

26.08.2020, 08:02 - Жангылыкъла

Кёп болмай КъМР-ни къурулуш эмда жашау журт – коммунал мюлк жаны бла министри Альберт Бербеков Нальчикни 52-чи эм 19-чу  номерли садиклерини  мурдорларында гитче къауумлагъа  ишлене тургъан яслилени къурулушлары  бла  шагъырейленнгенди. Ол эки объекте да ишле графикден иги да алгъа баргъанлары эмда качестволу тамамланнганлары ючюн ыспас этгенди.

26.08.2020, 08:01 - Спорт

Спорт бла кюрешген жашларыбызны, къызларыбызны хорламларын кёрсек, айхай да, къууанабыз. Алай хорламлагъа жол а тынч тюйюлдю – кёп затха чыдаргъа, къуруда чыгъа тургъан чурумлагъа къарамай, алгъа барыргъа керекди. Насыпха, миллетибизде аллай адамларыбыз кёпдюле.

19.08.2020, 09:05 - Жангылыкъла

Бу кюнледе «Шахар тийрелени игилендириу» къырал проектни чеклеринде  Чегем шахарда кёп фатарлы беш юйню арбазында  тынгылы ремонт  бардырылады.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

15.01.2021 - 15:32

Жазылыу – 2021

Халны тюзетирге амал барды

         Хурметли жамауат!

Подробности... | Просмотрено: 5
15.01.2021 - 15:09

Журналистни кесини оюму, сёзю болургъа керекди, терсликге тёзерге, башын жабаргъа жарамайды

13 январь – Россейли басманы кюню

Подробности... | Просмотрено: 3
15.01.2021 - 14:41

Сыйлы Къуран адам улуну жашау жоругъуду

Къуран къалай берилгенини, аны сураларыны къуралыуларыны юслеринден Аль-Азхар ислам университетни бошагъан Аккайланы Хасим хажи айтады:

Подробности... | Просмотрено: 3
15.01.2021 - 08:10

Кюннге, Айгъа, адамгъа хурмет

Акъ суучу Бабаланы Хызырны жашы Ибрахим  сюргюнден къайтхандан сора  Нальчикде медицина училищеде, ызы бла уа университетни филология факультетинде билим алгъанды. Усталыкъларыны бири  жан бакъгъан, бири – сан бакъгъан. Хорлагъан а поэзияны ныхыт жолу этди. Поэзияны биринчи сейирсиндириу дерслерин Ибрахим тауда мал кютген, бичен этген атасындан алгъанды. Андан жазгъанды:

Подробности... | Просмотрено: 5
13.01.2021 - 13:10

«Журналистни иши не заманда да тынч болмагъанды, бир затны юсюнден жаза эсенг, тохтамагъанлай сагъыш этгенлей, оюмлагъанлай турургъа тюшеди»

Россей Басманы кюнюне

Дуния башында кёп усталыкъла бардыла, аланы  ахшы да, махтаулу да этгенле уа, белгилисича, уруннган адамладыла, жанларын, къанларын да аямагъанлай, сюйген ишлерине солуугъа кетгенден сора да къуллукъ этип тургъанла.  Аллайгъа  тюберге, андан дерс алыргъа онг болса уа, ол уллу къууанчды.

 
Подробности... | Просмотрено: 6
13.01.2021 - 08:15

Ток бла ишлеген прибор кюйгенине ким жууаплыды?

Юйде ишлей тургъан электроприборла кюйселе, эм биринчиден, сетьде ток артыгъы бла келгенин, кесин да кюнюн эмда заманын жазып алай тохташдырыргъа керекди.  Иш алай болгъанлай, диспетчер службагъа сёлешип, дежурный бригаданы чакъырыргъа тийишлиди, деп ангылатадыла Роспотребнадзорну КъМР-де управлениясында.

Подробности... | Просмотрено: 4
13.01.2021 - 08:10

Дунияда бола тургъан ишле

Къайсы сенаторлагъа болжалсыз ишлерге къоярыкъдыла?

Россейни Президенти Федерация Советге (ФС) 30-гъа дери келечисин (аладан 7-чи ёлгюнчюге дери сенаторланы къуллукъларын толтураллыкъдыла) иерге боллукъду, алай ол бу онгу бла алыкъа хайырланмагъанды. Бусагъатда Советге 170 инсан киредиле: хар субъектден   экеулен. Владимир Путин президент къуллугъуну болжалы тауусулса, кеси да аллай сенатор болургъа эркинди, аллай онг Дмитрий Медведевге да берилгенди.

Подробности... | Просмотрено: 3
25.12.2020 - 16:55

Халал къыйын эмда таза ниет – жашаууну тутуругъуча

Бюгюнлюкде дуния къалай эсе да терк тюрлене, эллерибизде окъуна узакъ ёмюр сюрген ынналарыбыз, аппаларыбыз азайгъанлары да бирде сагъышландырады. Узайып кетген сабийлик жылларынгда таныгъан, билген аммачыкъларынгы эсинге тюшюре, айхай да, акъылынгда тансыкълайса, жюрегинг бла хурметлей, аланы адамлыкъ ышанларына да сейирге къаласа. Жашауларыны къадар деген жоллары сыйдам болмагъан эсе да, ала бизни, ёсюп келген тёлюню, башыбызны сылай, аныкъыды-мунукъуду демей, эркелете, кёп затлагъа тюшюндюрген да этгендиле.

Подробности... | Просмотрено: 11

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жангылыкъла

15.01.2021 - 16:47

Белгили поэтлени хурметлерине эсгертме орнатыллыкъды

Кёп болмай Чегем муниципал  районну администрациясыны башчысы Юра Борсов Россейни  Художниклерини  союзуну келечиси,  скульптор Станислав Катони бла тюбешгенди.  Тюбешиуге  аны  орунбасарлары Жанкишиланы Жагъафар,  Жанна Арипшева, Тёбен Чегемни бла Шалушканы таматалары Къонакъланы Илияс эм Хачим

Подробности... | Просмотрено: 2
Тарых

15.01.2021 - 15:28

Буруннгулу патчахланы чам атлары

Эртте заманлада жашагъан кёп патчахланы кеслерини атларына чам атла да къошуп болгъандыла. Бирини къылыгъы, башхасыны уа бет неда сан ышаны. Не зат этерге керек болур эди Сабий сюй неда Ит сёгун деген атла берилир ючюн алагъа…

 

Подробности... | Просмотрено: 4
Право

15.01.2021 - 15:01

Керексиз даулашладан сакъланырча – келишимни тауусургъа

Юйюр – ол эр кишини бла тиширыуну бирге жашаргъа закон бла бегитилген оноуларыды.

Подробности... | Просмотрено: 4
Саулукъ

15.01.2021 - 14:29

Дарман салыудан къачаргъа керек тюйюлдю

Грипп  жукъгъан аурууду. Андан къалай сакъланыргъа боллугъуну юсюнден Инфекция ауруулагъа эм СПИД–ге къажау  араны врач–инфекционисти Аппайланы Шамил   бла ушакъ этгенбиз.

- Гриппни къыйын ауруугъа  санаргъа боламыды?

Подробности... | Просмотрено: 2
Маданият

15.01.2021 - 14:23

Алмостула жокъ эселе, аланы юслеринден хапарла халкъда нек жюрюйдюле?

Алмосту жаныуармыды, адаммыды? Аны юсюнден даулашла бюгюн да барадыла. Кёп тюрлю миллет  литературада, артыгъыракъда фольклорда, анга тюберге боллукъду. Аны барлыгъына малкъар халкъ да ийнаннганды. Биз анга шагъатлыкъны аны таурухларында  табабыз.

Подробности... | Просмотрено: 2
Экономика

15.01.2021 - 14:16

Шемишледен бла тахта кёгетледен 13 процентге аслам сатылгъанды

Федерал таможня  службаны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнден билдиргенлерича, былтыр республиканы агропромышленный комплекси чыгъаргъан продукциядан 22 миллион долларгъа экспорт этилгенди.  Ол а  планда белгиленнген кёрюмдюден 13 процентге кёпдю. 

Подробности... | Просмотрено: 3
Жангылыкъла

15.01.2021 - 14:11

Дачниклеге – жангы излемле бла жорукъла

Быйыл  Россей Федерацияда от тюшюу  къоркъуусузлукъ жаны бла жорукъла  къабыл этилгендиле.

Подробности... | Просмотрено: 3
Спорт

15.01.2021 - 14:06

Къыйын болумлада чыныгъа, хорламгъа таймай барады

Хорламла келтирген спортчула, фахмулу жазыучула бла жырчыла, умутландыргъан алимле – ала барысы да халкъны кёлюн кётюрген, миллетлигин чертген ышанладыла. Таулу халкъ да хунерли жашлагъа бла къызлагъа байды. Ахшы муратла туудургъан уланларыбыздан бири спортчу Жаникаланы Асланды.
Подробности... | Просмотрено: 3
Тарых

15.01.2021 - 08:20

Антилопала

Бу хайыуанла кёп тюрлюдюле, асламысыны тыш кёрюмдюлери кийик эчкилеге ушай эселе да, тууарлагъа жууугъуракъ малладыла.

Подробности... | Просмотрено: 4
Тарых

13.01.2021 - 18:54

Ленинград блокада

Урушну андан ары барыуунда, шахарны къутхарыуда да  магъаналы операция

1943 жылда 12 январьда къуршоугъа тюшген Ленинградны эркин этиу, блокаданы жокъ этиу операция башланнганды.  Ол кезиуге жигит шахар душманны къуршоуунда тургъанлы юч жыл озгъанды. Немисли командование Ленинград ючюн сермешде   аскерчилери, техникалары кёп санда тас боллукъларын  ангылап, шахарны ачдан, суусапдан къыйнап, жер юсюнден жокъ этерге умутлары болгъанды. Алай шахарны эркин этиу жаны бла мадарла ол къуршоугъа тюшген кюнден   тохтамагъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 3
Право

13.01.2021 - 13:05

Полициячыла финанс пирамиданы ишин тохтатхандыла

КъМР-де МВД-ны Экономика къоркъуусузлукъ эм коррупциягъа къажау эмда Уголовный розыск управленияларыны келечилери, хыйлачылыкъ этип, адамланы ахчаларын жыйгъанланы тутхандыла.

Подробности... | Просмотрено: 3
Право

13.01.2021 - 13:00

Адамны эркинликлерин сакълау прокуратураны баш борчуду

12 январь – Прокуратурада ишлегенлени кюню

Шёндюгю заманда прокуратураны борчлары къаллайладыла, адамланы эркинликлерин сакъларгъа, законлукъну жалчытыргъа полномочиялары жетишемиди?  Аны юсюнден КъМР-ни прокуратурасында РФ-ни следствие органларыны ишлерине надзор тамамлау жаны бла бёлюмюню башчысы Мызыланы Магомет бла ушакъ бардыргъанбыз.

 
Подробности... | Просмотрено: 3
Тарых

13.01.2021 - 12:59

Мамыр жашауну сакълагъан жигитле – хурмет, ёмюрлюк

11 январьда Къабарты-Малкъар гитлерчиледен азатланнганды

Уллу Ата журт урушну ал кюнлеринден окъуна Къабарты-Малкъарны промышленный предприятиялары аскер продукцияны чыгъарып башлайдыла. Заводлада, фабрикалада минала, гранатла, самолёт ишлегенде хайырланылгъан фанера, аскер кийимле эм кёп башха затла этедиле.

Подробности... | Просмотрено: 3
Маданият

13.01.2021 - 08:23

БЕК КЪУУАНЧЛЫ КЮНЛЕРИ

Салимни бек къууанчлы кезиую эгечи босагъадан атлагъан кюню болгъанды. Аны жарыкъ кёзлерин кёрсе, дуния жарсыуларын унутханды. Хау, жаланда эки адам киргендиле аны кенг жюрегине – жашы бла эгечи. Аладан жууукъ да, татлы да болмагъанды анга дунияда.

Подробности... | Просмотрено: 5
Илму

13.01.2021 - 08:20

Гепард

Гепард дунияны башында бек ариу жыртхыч жаныуаргъа саналады. Кеси да бек женгил затды. Уугъа айланнганында, кийиклени ызларындан сагъатны ичинде жюз километр терклик бла къууады. Бу орта азиялы таз деген уучу итлеге ушашлы иничке узунаякъ «киштик» Африканы къуу ёзенлеринде, Юг-запад Азияда тюбейди. Гитчелигинде адам къолуна тюшсе, бек женгил юйюрсюнеди. Ол себепден эртте заманладан бери да байланы бла бийлени юйлеринде аланы киштикленича, ариу жаныуарланыча тутхандан сора да, къалауур итленича да хайырланнгандыла, ала бла Африкада антилоп уулагъа, Азияда уа эчки уулагъа жюрюп  болгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 5
Экономика

13.01.2021 - 08:18

Электрон амал бла тёлеулеге сурам ёседи

Озгъан жылда Къабарты-Малкъарда тюрлю-тюрлю  товарла бла жумушла ючюн картала бла 24,6 миллион сом чакълы тёленнгенди. Буруннгу жыл бла тенглешдиргенде ол эки кереге кёпдю. Быллай амалны  бюгюнлюкде жамауатны 43 проценти хайырланады эмда аны ёлчеми   16,7 миллиард сомгъа жетеди.  

Подробности... | Просмотрено: 5

Страницы