13.12.2019, 08:50 - Спорт

Ростов областьда 2006 жылда дери туугъан къызланы араларында баскетболдан Россейни биринчилиги бардырылгъанды. Анда Санкт-Петербургдан, Курскдан, Люберцевден, Дондагъы Ростовдан, Нальчикден бла Азовдан командала ойнагъандыла. 

13.12.2019, 08:45 - Право

КъМР-де МВД-ны Миграцияны ишлери жаны бла управлениясында къуллукъ этгенле  республикада УФСИН-ни  4-чю номерли тюзетиучю колониясын жокълагъандыла эмда анда тургъан тыш къыраллыла бла ушакъ бардыргъандыла. 

13.12.2019, 08:42 - Билим

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде КъМР-де  чекленнген жууаплылыгъы болгъан   "Къызыл Жор" регион бёлюм къурап студентлеге деп  информация-жарыкъландырыу иш бардырылгъанды.

13.12.2019, 08:35 - Саулукъ

Кёп болмай  Нальчикни 1-чи номерли  клиника  больницасында бауурунда  онкологиясы  болгъан саусузгъа   операцияны жангы тюрлюсю  этилгенди.

13.12.2019, 08:25 - Илму

Яникойчу Хутуйланы Тамерлан Юг федерал университетни Инженер-технология академиясыны Таганрогдагъы Компьютер технологияланы бла информация къоркъуусузлукъну институтуну 3 курсуну студентиди. Кёп болмай ол тенги Дмитрий Мингалёв бла бирге «Жаш устала» деген ючюнчю вузла аралы чемпионатха къатышханды. Жашла «Разработка решений с использованием блокчейн технологий» деген проектни хазырлагъандыла.

13.12.2019, 08:20 - Право

Ата журтну жигитлерини кюнюнде КъМР-де МВД-ны келечилери Россейни Жигити Анатолий Кяровну атасын жокълагъандыла. 

13.12.2019, 08:00 - Маданият

Кёп болмай Нальчикде, мектеплени таматаларыны юйретиу жаны бла орунбасарлары эм  музейлерини ишчилери къатышып,  «Школда Махтаулукъну музейин къурау эм ишлетиу» деген  семинар-кенгеш  болгъанды, деп билдиргендиле «115-чи атлы дивизия» деген  излеу отряддан. Быллай магъаналы проект излеу отрядны башчысы Олег Заруцкийни бла ара шахарыбызны   билим бериу департаментини бёлюмюню таматасы  Светлана Тхагапсоеваны башламчылыкълары бла бардырылады.  

11.12.2019, 08:19 - Жамауат

Бурун заманладан бери къайсы къыралда да адам санын тергеу иш бардырылгъанды. Аны хайыры бла аскер къуллукъгъа неллай бир адамны чакъырыргъа, халкъдан къаллай бир налог жыяргъа боллугъун билгендиле. Перепись буруннгулу Къытайда, Грецияда, Римде, башха къыраллада да бардырылып тургъанды.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

13.12.2019 - 08:58

Адам кесине не игиликни излей эсе да, башхагъа да алай къараргъа керекди

Сёзсюз, интернетни кёп игилиги барды. Алай анда кёпле кеслерини керти атларын да букъдуруп, миллетлени бир бирге юсгюрюр ючюн кёп кюч – къарыу саладыла. Анга ислам дин къалай къарайды? Бу сорууну биз Яникой элни иймамы Элеккуланы Хасаннга бергенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 5
13.12.2019 - 08:10

«Жашауумда битеу жетишимлени да атамы бла анамы хайырындан болдуралгъанма»

КъМР-ни Парламентини спикерини орунбасары Жанатайланы Салим депутатланы арасында эм сынаулуду десек, жангыллыкъ болмазбыз. Ол законла чыгъарыучу органнга сайланнганлы жыйырма жылгъа жууукъ болады, бу кезиуде депутатдан комитетни башчысына, спикерни орунбасарына дери ёсгенди.  Биз аны парламентаризмни айнытыуну, юйюрюню, сюйген китапларыны юслеринден ушакъ этгенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 4
11.12.2019 - 08:19

Келир жылда переписьде электрон технологияла кенг хайырланыллыкъдыла

Бурун заманладан бери къайсы къыралда да адам санын тергеу иш бардырылгъанды. Аны хайыры бла аскер къуллукъгъа неллай бир адамны чакъырыргъа, халкъдан къаллай бир налог жыяргъа боллугъун билгендиле. Перепись буруннгулу Къытайда, Грецияда, Римде, башха къыраллада да бардырылып тургъанды.

Подробности... | Просмотрено: 4
11.12.2019 - 08:19

Къолларынг ариу болурун сюе эсенг

Къолланы териси суудан бузулмаз ючюн косметологла резин къол къапла кийигиз дейдиле.  Алай ары дери къолланы тынгылы жуууп, къурутуп, аз-маз тальк себерге тийишлиди. Быстыр, адыр, пол жуууп бошагъаныгъыздан сора уа къолларыгъызны  къол къапланы тешмей тургъанлай жууугъуз, ызы бла аланы тешип,  ичлерин чайкъагъыз, сора, къурутуп, эки жанындан да тальк себип  салыгъыз. Къол къапланы тешгенден сора, къолларыгъызны да жылы сууда  жууаргъа, ала къургъакъсыгъандан сора уа крем жагъаргъа керекди.

Подробности... | Просмотрено: 5
11.12.2019 - 08:19

Письмо да жазарла, сёлешип да айтырла

Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарда Управлениясындан аны атындан хыйлачыла телефон бла сёлешген неда письмо жазып жиберген кезиуле тюбегенлерин билдиргендиле.

Подробности... | Просмотрено: 2
11.12.2019 - 08:19

Бёрюле табийгъатны тюрлендиргендиле

Табийгъатда магъанасыз бир зат да жокъду. Хар битим, жаныуар, ургъуй окъуна  да уллу экосистеманы кесегин тутадыла.

Подробности... | Просмотрено: 2
11.12.2019 - 08:19

Жазылыу – 2020

Жангы жылгъа – «Заман» бла бирге!

 Сыйлы жамауат!
Биз кюн сайын республикабызда тамамланнган ишлени газетни бетлеринде ачыкълайбыз, халкъыбызны тарыхыны, маданиятыны, къууанчларыны, жарсыуларыны, ниетлерини бла муратларыны юсюнден материалла басмалайбыз.

Подробности... | Просмотрено: 4
11.12.2019 - 08:17

Къыйматлы проектлени бардырыуну къайгъысын кёре

Кёп болмай РФ-ни Эл мюлк министерствосуну мелиорация жаны бла департаменти видеоконференция халда  кенгеш бардыргъанды.

Подробности... | Просмотрено: 5

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Экономика

13.12.2019 - 09:00

Республиканы предприятияларыны продукциясы - Абу-Дабиде

Талай кюн алгъа Бирлешген Араплы Эмиратланы (ОАЭ) ара шахары Абу-Дабиде аш-азыкъланы эмда суусап сууланы SIAL Middle East 2019 деген кёрмючю болгъанды. Анга 50 къыралдан мингден артыкъ компания къатышханды.

Подробности... | Просмотрено: 3
Тарых

13.12.2019 - 09:00

Ата журтларына керти къуллукъ этгенле

 Огъары Малкъарны Сауту элинде Уллу Ата Журт уруш аллы жыллада  Къарчаланы Абдулланы эм аны  юйюрюн танымагъан адам болмаз эди. Аны къадары толусунлай къыралда болгъан игиликле эм къыйынлыкъла бла байламлыды.

 

Подробности... | Просмотрено: 3
Спорт

13.12.2019 - 08:55

Ёхтемленирча адамларыбыз кёпдюле, сабийлерибизни да алача болургъа юйретейик

Къыралыбызда, андан тышында да атларын айтдыргъан айтхылыкъ адамларыбызны асламысы, ол санда спортчуларыбыз да, эллерибизден чыкъгъандыла. Аны алай болуруна уа уллу къыйын элледе сабийлени юйретиуге заманларын, къарыуларын да аямагъан адамла саладыла. Аладан бири Анахаланы Мустафады. 

Подробности... | Просмотрено: 3
Спорт

13.12.2019 - 08:50

Командабыз - жарым финалда

Ростов областьда 2006 жылда дери туугъан къызланы араларында баскетболдан Россейни биринчилиги бардырылгъанды. Анда Санкт-Петербургдан, Курскдан, Люберцевден, Дондагъы Ростовдан, Нальчикден бла Азовдан командала ойнагъандыла. 

Подробности... | Просмотрено: 5
Право

13.12.2019 - 08:45

Жорукълагъа тюшюндюрюр муратда

КъМР-де МВД-ны Миграцияны ишлери жаны бла управлениясында къуллукъ этгенле  республикада УФСИН-ни  4-чю номерли тюзетиучю колониясын жокълагъандыла эмда анда тургъан тыш къыраллыла бла ушакъ бардыргъандыла. 

Подробности... | Просмотрено: 4
Билим

13.12.2019 - 08:42

Биринчи болушлукъ бераллыкъдыла

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде КъМР-де  чекленнген жууаплылыгъы болгъан   "Къызыл Жор" регион бёлюм къурап студентлеге деп  информация-жарыкъландырыу иш бардырылгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 4
Право

13.12.2019 - 08:40

Законланы да билирге, усталыкъларын да кётюрюрге – ахшы себеплик

ФСИН-ни Къабарты-Малкъарда  Управлениясында юйрениуле  бардырылгъандыла. Алагъа тюзетиучю учрежденияланы таматаларыны  орунбасарлары,  бёлюмлени начальниклери да къатышхандыла, деп билдиргендиле КъМР-де УФСИН-ни пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 3
Саулукъ

13.12.2019 - 08:35

Баууру ауругъаннга – жангы амал

Кёп болмай  Нальчикни 1-чи номерли  клиника  больницасында бауурунда  онкологиясы  болгъан саусузгъа   операцияны жангы тюрлюсю  этилгенди.

Подробности... | Просмотрено: 5
Илму

13.12.2019 - 08:30

Адам кесин игиге буюрса, кёбюрек ышарса, жашауну ачы чакъларын хорлаяллыкъды

Белгилиди, жашаугъа жарыкъ кёз бла къарагъан  юйюнде,ишинде  жумушланы да жетишимли бардырады, стресследен кесин къоруулайды, жашауда тюбеген къыйынлыкъланы тынч хорлайды неда, ауругъаны болса , терк къайтышады.

Подробности... | Просмотрено: 5
Илму

13.12.2019 - 08:30

Алимле байламлыкъда ишлерге таукелдиле

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде «Жангы производство технологияланы «Элбрус» инженеринг арасы,  Санкт-Петербургну Пётр Великийни атын жюрютген политехника университетини (СПбПУ)  алчы производство   технологияла институтуну Жангы компетенция арасы  телемост ётдюргендиле.

Подробности... | Просмотрено: 4
Илму

13.12.2019 - 08:25

Университетни атын айтдыргъанды

Яникойчу Хутуйланы Тамерлан Юг федерал университетни Инженер-технология академиясыны Таганрогдагъы Компьютер технологияланы бла информация къоркъуусузлукъну институтуну 3 курсуну студентиди. Кёп болмай ол тенги Дмитрий Мингалёв бла бирге «Жаш устала» деген ючюнчю вузла аралы чемпионатха къатышханды. Жашла «Разработка решений с использованием блокчейн технологий» деген проектни хазырлагъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 5
Право

13.12.2019 - 08:20

Россейни Жигитини атасын жокълагъандыла

Ата журтну жигитлерини кюнюнде КъМР-де МВД-ны келечилери Россейни Жигити Анатолий Кяровну атасын жокълагъандыла. 

Подробности... | Просмотрено: 4
Право

13.12.2019 - 08:15

Бушуу бла бошалгъан даулаш

Бахсан районну инсанына ачылгъан уголовный иш тинтилип, сюдню къараууна берилгенди. Ол РФ-ни УК-сыны 109-чу статьясыны 1-чи кесегине кёре терсленеди. Башхача айтханда, билмей, адамны ёлтюргенине ишеклик барды.

Подробности... | Просмотрено: 3
Саулукъ

13.12.2019 - 08:05

Къан тамырланы кючлейик

Бюгюнлюкде Россейде эм жайылгъан аурууладан бешден бири къан тамырла бла байламлыдыла. 

Подробности... | Просмотрено: 4
Маданият

13.12.2019 - 08:00

Мектепледе - Уллу Ата журт урушха жораланнган музейле

Кёп болмай Нальчикде, мектеплени таматаларыны юйретиу жаны бла орунбасарлары эм  музейлерини ишчилери къатышып,  «Школда Махтаулукъну музейин къурау эм ишлетиу» деген  семинар-кенгеш  болгъанды, деп билдиргендиле «115-чи атлы дивизия» деген  излеу отряддан. Быллай магъаналы проект излеу отрядны башчысы Олег Заруцкийни бла ара шахарыбызны   билим бериу департаментини бёлюмюню таматасы  Светлана Тхагапсоеваны башламчылыкълары бла бардырылады.  

Подробности... | Просмотрено: 6
Илму

11.12.2019 - 08:19

Буз къабырлада къалгъан жигитлерибизни тийишлисича асыраргъа

Шимал Кавказны гитлерчи аскерден къоруулай, 1942 жылда Минги тауну этеклеринде кёп совет аскерчи жоюлгъанды. Аланы ёлюклерин сый берип асырау, атларын а ёмюрлюк этиу бизни адамлыкъ борчубузду.
Подробности... | Просмотрено: 6

Страницы