20.02.2018, 11:20 - Новости

16 февральда Краснодарда къатыш единоборстволадан эришиулени къураучу АСВ 80 промоутер компания  кезиулю турнир бардыргъанды. Анда 13 тюбешиуден бек магъаналыгъа уа Тюменланы Альбертни америкалы На-Шон Баррел бла сермеши санала эди.

20.02.2018, 11:14 - Статьи

Тюнене материал басмагъа хазырлангнган кезиуде Россейни командасы 3 «кюмюш» эм 8 «доммакъ» бла майдал зачётну 20-чы тизмесинде орналады. Битеу да бу Оюнлагъа 25 къыралны командасы къатышханын эсге ала, россейлилени болумлары артыкъ  къууандырырча тюйюлдю. 

20.02.2018, 11:10 - Новости

Ингушетияны Назрань шахарында «Магас» спорт мекямда 18 жыллары толмагъан спортчуланы араларында грек-рим тутушуудан Россейни биринчилиги бардырылгъанды. Юч кюнню ичинде майдалла ючюн къыралны 63 регионундан 420 гёжеф 11 ауурлукъ къауумда тутушханды. 

19.02.2018, 11:20 - Новости

Пхёнчханда бардырылгъан къыш Олимпиаданы бюгюннгю эсеплерине кёре, Россей майдалланы саны бла онекинчи жердеди. Алыкъа атлетлерибиз алтын майдал алалмай турадыла.

19.02.2018, 11:14 - Новости

Кёп фатарлы юйлени толу ремонтлары ючюн налог тохташдырылгъанлы иги кесек заман озгъанды, алай соруула уа дайым чыкъгъанлай турадыла.

19.02.2018, 11:10 - Статьи

Алгъаракълада Къабарты-Малкъар къырал Аграр университетни экономика институтунда буккроссинг-тийре къууанчлы халда ачылгъанды, деп билдиргендиле окъуу учреждениядан.

06.02.2018, 11:25 - Статьи

Хайырланылгъан электрокюч ючюн борчланы азайтыуну эмда бу жаны бла низамлыкъны тохташдырыуну юсюнден сёлешиннгенди алгъаракъда «Каббалкэнерго» компанияда бардырылгъан кенгешде.

Последнее


Дунияда геополитика хал сакълыкъны эмда къоркъуусузлукъну бютюнда кючлендириуню излейди

Тюнене Юрий Коков Правительствону юйюнде Россейни ФСБ-сыны Чекчи службасыны кадрла управлениясыны таматасы Сергей Стрельников эмда Россейни ФСБ-сыны жер-жерли Чекчи управлениясыны жангы башчысы Андрей Павлов бла тюбешгенди.  Ушакъны кезиуюнде  ведомствону алгъыннгы башчысы Анатолий Пугачёв Россейни чеклеринде къоркъуусузлукъну жалчытыугъа уллу къыйын салгъаны белгиленнгенди.

Нальчикде - энтта бир гемодиализ ара

Тюнене республиканы ара шахарында Шортанов атлы орамда жангы гемодиализ ара ачылгъанды. Къууанчлы ишге КъМР-ни Башчысы Юрий Коков, республиканы саулукъ сакълау министри Марат Хубиев эм башхала къатышхандыла.

Альбертни кезиулю хорламы

16 февральда Краснодарда къатыш единоборстволадан эришиулени къураучу АСВ 80 промоутер компания  кезиулю турнир бардыргъанды. Анда 13 тюбешиуден бек магъаналыгъа уа Тюменланы Альбертни америкалы На-Шон Баррел бла сермеши санала эди.

Хоккей командабызны оюнун ашыгъып сакълайбыз

Тюнене материал басмагъа хазырлангнган кезиуде Россейни командасы 3 «кюмюш» эм 8 «доммакъ» бла майдал зачётну 20-чы тизмесинде орналады. Битеу да бу Оюнлагъа 25 къыралны командасы къатышханын эсге ала, россейлилени болумлары артыкъ  къууандырырча тюйюлдю. 

Келгенлени жумушларын терк да, тынгылы да тындырадыла

Къабарты-Малкъарны Кёп функциялы арасында, аны районлада бёлюмлерини таматалары да къатышып, кенгеш бардырылгъанды. Анда учрежденияны былтыргъы ишини эсеплерин чыгъаргъандыла эм тамамланыллыкъ борчланы юсюнден да айтхандыла, деп билдиргендиле МФЦ –ны пресс-службасындан. 

Сёлешиу ачыкъ халда баргъанды

Тырныауузда  Жаш тёлю палатаны советини ючюнчю жыйылыууна жаш депутатла администрацияны башчысы Залийханланы Къаншаубийни чакъыргъандыла. Бу органны жангы къаууму къуралгъанлы алай кёп болмайды, былтыр ноябрьде башлагъанды ишин, алай къысха заманны ичинде талай магъаналы жумушну башламчысы болгъанды, иги кесегин да кеси бардыргъанды.

Алда - даражалы кюрешле

Ингушетияны Назрань шахарында «Магас» спорт мекямда 18 жыллары толмагъан спортчуланы араларында грек-рим тутушуудан Россейни биринчилиги бардырылгъанды. Юч кюнню ичинде майдалла ючюн къыралны 63 регионундан 420 гёжеф 11 ауурлукъ къауумда тутушханды. 

Ток ызлагъа эркинликсиз къошулгъан игиликге келтирмез

Шимал Кавказны регионла аралы сетевой компаниясыны (МРС СК) Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде – «Каббалкэнергода» - токну урлаугъа къажау кюреш дайым бардырылгъанлай турады. Быйыл январьда да бу ишни эсеплери иги болгъандыла, деп билдиргендиле компаниядан.

Май буйрукъланы толтуруу энчи контрольдады

КъМР-ни Правительствосунда Россей Федерацияны Президентини май буйрукъларын толтуруу жаны бла ведомствола аралы ишчи къауумну кенгеши бардырылгъанды. Анга республиканы къырал кенгешчиси Натби Бозиев, Правительствону Председателини биринчи орунбасары Таймураз Ахохов, министерстволаны, ведомстволаны эм жер-жерли администрацияланы башчылары бла келечилери къатышхандыла.

Не бек къысхан эселе да, спортчуларыбыз апчымайдыла

Пхёнчханда бардырылгъан къыш Олимпиаданы бюгюннгю эсеплерине кёре, Россей майдалланы саны бла онекинчи жердеди. Алыкъа атлетлерибиз алтын майдал алалмай турадыла.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS