28.04.2017, 17:46 - Новости

Орта кюн 6.00 сагъатда Минги таугъа ёрлей баргъан къауумдан экеулен 4900 метр бийикликден кетип ёлгендиле. Аны юсюнден къутхарыучуланы службаларына болумну кёргенледен бири сёлешип билдиргенди.

28.04.2017, 17:46 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында республиканы муниципал къуралыуларында санитар-экология болумну тинтген ведомствола аралы комиссияны жыйылыуу болгъанды. Анда эсепле чыгъарылгъандыла, район, эл администрациялагъа эсгертиуле этилгендиле.   

28.04.2017, 17:45 - Новости

Прохладна районда «Овощи юга» ООО къуралгъанлы экинчи жыл барады.

28.04.2017, 17:44 - Статьи

КъМР-ни Айырыу комиссиясында «Айырыу система шёндюгю демократиялы къыралны амалы» деген темагъа «тёгерек стол» бардырылгъанды. Анга толтуруучу власть органланы келечилери, Парламентни депутатлары, жамауат организацияланы келечилери да къатышхандыла.

28.04.2017, 17:44 - Статьи

КъМР-ни Парламентини кезиулю пленар жыйылыуунда былтыр Правительство  тамамлагъан ишни эсеплери чыгъарылгъандыла.

28.04.2017, 17:40 - Новости

27 апрельде Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечисинде советни жыйылыуу болгъанды. Аны ишине КъМР-ни Башчысы Юрий Коков къатышханды.

27.04.2017, 17:08 - Новости

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда токну хайырланнганлары ючюн ахча тёлемегенлени мингле бла санаргъа боллукъду. Аллайланы «Каббалкэнерго» сюдге береди. Анда тийишли оноу чыгъаргъандан сора ишни приставла къолгъа  аладыла.  

Последнее


Таулада – ажымлы иш

Орта кюн 6.00 сагъатда Минги таугъа ёрлей баргъан къауумдан экеулен 4900 метр бийикликден кетип ёлгендиле. Аны юсюнден къутхарыучуланы службаларына болумну кёргенледен бири сёлешип билдиргенди.

Экология къоркъуусузлукъну жалчытыуда адамланы сезимлеринден, къылыкъларындан да кёп зат къалады

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында республиканы муниципал къуралыуларында санитар-экология болумну тинтген ведомствола аралы комиссияны жыйылыуу болгъанды. Анда эсепле чыгъарылгъандыла, район, эл администрациялагъа эсгертиуле этилгендиле.   

«Балтиморгъа» бадыражанла Прохладнада ёсдюрюледиле

Прохладна районда «Овощи юга» ООО къуралгъанлы экинчи жыл барады. Аны производствосуна эмда томатла ёсдюрюлген сабанларына къараргъа озгъан геуюрге кюн республикагъа Россейни эмда тыш къыралланы бир-бир телевидение, радио компанияларындан, газетледен бла журналладан журналистле келген эдиле.

Май указланы толтуруу - баш къайгъырыуду

КъМР-ни Правительствосуну кёп болмай бардырылгъан жыйылыуунда Россей Федерацияны Президентини «Узакъ болжаллы къырал экономика политиканы юсюнден» 2012 жылда 7 майда чыгъарылгъан 596-чы номерли Указы эмда «Къырал управленияны амалларын игилендириуню баш мадарларыны юсюнден» 601-чи номерли указы Къабарты-Малкъарда 2017 жылны биринчи кварталында къалай толтурулгъанларына къаралгъанды.

Къол кётюрюу системаны айнытыу амалларын излегендиле

КъМР-ни Айырыу комиссиясында «Айырыу система шёндюгю демократиялы къыралны амалы» деген темагъа «тёгерек стол» бардырылгъанды. Анга толтуруучу власть органланы келечилери, Парламентни депутатлары, жамауат организацияланы келечилери да къатышхандыла.

Жетишимле асламдыла, энди аланы бегитирге борч салыннганды

КъМР-ни Парламентини кезиулю пленар жыйылыуунда былтыр Правительство  тамамлагъан ишни эсеплери чыгъарылгъандыла. Премьер-министр Мусукланы Алий докладында бюджетни толтурууда, инвестицияланы кёбейтиуде, къурулушда, эл мюлкде жетишимлени, социал сферада болумну юслеринден шартланы белгили этгенди.

Тозурагъан юйледен кёчюрюу къалай барады

27 апрельде Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечисинде советни жыйылыуу болгъанды. Аны ишине КъМР-ни Башчысы Юрий Коков къатышханды. Анда Россей Федерацияны СКФО-гъа кирген субъектлеринде журтланы экология къоркъуусузлукълары бла байламлы вопросла сюзюлгендиле.

Телевизорундан къуру къалмаз ючюн борчун тёлегенди

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда токну хайырланнганлары ючюн ахча тёлемегенлени мингле бла санаргъа боллукъду. Аллайланы «Каббалкэнерго» сюдге береди. Анда тийишли оноу чыгъаргъандан сора ишни приставла къолгъа  аладыла.  

Къууандыргъан кёрюмдюле

Кёп болмай Ростов областьда РФ-ни Миллет гвардиясыны аскерчилерини араларында жазгъы служебный биатлондан бла женгил атлетикалы кроссдан Шимал-Кавказ федерал округну чемпионаты болгъанды. Анга тогъуз команда къатышханды.

Тырмашыуну ахшы эсеплери

Нальчикде 2002-2003 жыллада туугъан жашланы араларында грек-рим тутушуудан республиканы биринчилиги бардырылгъанды.
Анга Элбрус районну сабий-жаш тёлю спорт школунда жарау этгенле да къатышхандыла. Кеслерини ауурлукъ категорияларында призёрланы санына Къудайланы Заур, Ислам Урусов бла Геккиланы Шамил киргендиле. Аланы тренерле Балаланы Адим бла Этезланы Ибрагим юйретедиле.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS