26.08.2020, 08:08 - Экономика

Республикада эл мюлк жерле не халда болгъанларын билир умутда Россельхознадзорну КъМР-де Референт арасыны специалистлери дайым тинтиуле бардыргъанлай турадыла. Бу ишни кезиуюнде топуракъдан пробала алып, лабораторияда тюрлю-тюрлю кёрюмдюлеге тинтедиле.

26.08.2020, 08:06 - Билим

КъМР-ни профсоюз организацияларыны биригиуюнде алгъаракъда интеллект оюн бардырылгъанды. Бу иш Мадина Табухова къурагъан «Жаш тёлю клуб «Оюнда интеллект» деген проектни чеклеринде болгъанды, деп билдиргендиле Къабарты-Малкъар къырал аграр университетден.

26.08.2020, 08:05 - Жамауат

Россельхознадзорну Къабарты-Малкъар Республикада управлениясы ууакъ малла тутханлагъа, къойла эмда эчкиле жукъгъан чечек ауруу бек къоркъуулу болгъаныны юсюнден эсгереди. Ведомствода айтханларына кёре, быйыл Россей Федерацияда бу ауруу эки регионда ачыкъланады: Псков эмда Иванов областьлада.

26.08.2020, 08:03 - Экономика

Бу кюнледе  «Сады Баксана» биригиуде алманы «Гала»  тюрлюсюн  жыйып башлагъандыла. Орта эсеп бла алып айтханда, быйыл  андан  1800 тонна алыр муратлыдыла, деп билдириледи Бахсан муниципал районну пресс-службасындан.  

26.08.2020, 08:03 - Жамауат

Хасаниядан Жангоразланы Алий кёп сейирлик ишлеге къатышханды. Ол Сочиде Олимпиада оюнлада, «Формула-1» эришиуде, футболдан дунияны чемпионатында эм талай башха даражалы турнирледе волонтёр болгъанды. Алий Къабарты-Малкъар къырал университетни Туризм эм сервис факультетин тауусханды, юридический жаны бла да билим алгъанды.

26.08.2020, 08:02 - Жангылыкъла

Кёп болмай КъМР-ни къурулуш эмда жашау журт – коммунал мюлк жаны бла министри Альберт Бербеков Нальчикни 52-чи эм 19-чу  номерли садиклерини  мурдорларында гитче къауумлагъа  ишлене тургъан яслилени къурулушлары  бла  шагъырейленнгенди. Ол эки объекте да ишле графикден иги да алгъа баргъанлары эмда качестволу тамамланнганлары ючюн ыспас этгенди.

26.08.2020, 08:01 - Спорт

Спорт бла кюрешген жашларыбызны, къызларыбызны хорламларын кёрсек, айхай да, къууанабыз. Алай хорламлагъа жол а тынч тюйюлдю – кёп затха чыдаргъа, къуруда чыгъа тургъан чурумлагъа къарамай, алгъа барыргъа керекди. Насыпха, миллетибизде аллай адамларыбыз кёпдюле.

19.08.2020, 09:05 - Жангылыкъла

Бу кюнледе «Шахар тийрелени игилендириу» къырал проектни чеклеринде  Чегем шахарда кёп фатарлы беш юйню арбазында  тынгылы ремонт  бардырылады.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

04.12.2020 - 13:35

Бу айдан башлап законлада, жашауда да не зат тюрленирикди

«Больничный» къагъытланы жангы жорукъла бла жарашдырыу, нотариусда келишимлени женгилирек халда къурау, музыка инструментлеге паспортла эм башха жангычылыкъла.

 

Подробности... | Просмотрено: 2
04.12.2020 - 13:20

Юй жаныуарладан къаллай ауруулагъа жугъаргъа боллукъду?

Къутургъан ауруу

Къутургъан ауруу (бешенство) – адамны жашауун юзерге боллукъ бек къоркъуулу инфекциягъа саналады. Ол жаныуар къапханда аны тюкюрюгю  бла кёчеди.

Подробности... | Просмотрено: 2
04.12.2020 - 13:20

Мен къайын анамы сюеме

Мен къайын анамы танымайма, алай аны бек сюеме. Жетген къыз болгъанымда, эрге барыр къайгъы этгинчи окъуна, башыма игисагъан бир иги къайын анам болса эди деген акъыл келген эди. Алай мени къадар тюбешдирген адамымы, баш иеми, анасы жокъ эди.

Подробности... | Просмотрено: 1
04.12.2020 - 11:45

«Мени баш къайгъырыуум – табийгъатыбыз адамлагъа заран келтирмез амалланы табыуду»

Республикабыздан тышында да белгили гляциолог, география илмуланы кандидаты Керимланы Абдуллах экспедиция бла Памирде болуп, СССР-ни бек бийик таууну – пик Коммунизманы (Таджикистан) –тёппесине  (7495 м.) эки нёгери - айтхылыкъ альпинистле эм алимле Нурис Урумбаев эм Борис Струков бла бирге ёрлегенди. Бу тауну башында къардан Керим улу пробала алгъанлы 35 жылдан атлагъан эсе да, ол бюгюн да дунияда рекордха саналады. Нек дегенде, андан бийикден алыкъа аллай затны киши мажармагъанды.

Подробности... | Просмотрено: 6
04.12.2020 - 11:30

Юйню арбазында машинала салыр жерни къалай къураргъа боллукъду

Кёп фатарлы юйлени арбазларында машина салыр жер болмаса, водительлеге аланы тротуарлада, къыртишде, сабийле ойнаучу майданчыкълада къояргъа тюшеди. Сёзсюз, ол тапсыз ишди. Ма аны себепли аллай юйледе жашагъанла управляющий компаниялагъа арбазлада аллай жерле къураргъа кереклисин дайым айтып туруучудула. Бютюнда машиналары болмагъанла. Нек дегенде, бирле техникаларын подъезд аллында къоюп кетселе, алагъа юйге кирирге, колясканы чыгъарыргъа окъуна къыйын болады.

Подробности... | Просмотрено: 6
02.12.2020 - 14:59

Тынгылы ремонт ючюн льготалагъа кимле тийишлидиле

Кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт этиу ючюн тёлеуню анда жашагъанланы бары да берирге керекдиле. Ол кеси да фатарны уллулугъуна кёре тергеледи. Бирлеге ол артыкъ ауур кёрюнмей эсе да, къолайсызлагъа уа неда кеслери жашагъан абаданлагъа ол, баям, алай да болмаз. Бизни республиканы кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт этиу жаны бла регион Фондунда айтханларына кёре, 2016 жылда 39-РЗ номерли «Къабарты-Малкъар Республикада талай категория гражданлагъа къырал социал себеплик этиуню юсюнден» закон бла бу ишде льготала бардыла.

Подробности... | Просмотрено: 5
02.12.2020 - 14:23

Сёз къыралны юсюнден баргъанда, барыбыз да бир миллет болгъаныбызны сезебиз

Къазахстанны халкъыны ассамблеясыны келечиси, белгили журналист, Къазахстанны миллет каналында жангылыкъланы бардыргъан Кымбат Досжанова  бу къыралда жашагъанла миллетлерине кёре юлешинмегенлерин, барысы да бир халкъ болгъанларын айтхан эди, ол санда озгъан ёмюрде Шимал Кавказдан  зор бла кёчюрюлгенле да.  Биз аны бла   къысха ушакъ бардыргъанбыз:

Подробности... | Просмотрено: 3
02.12.2020 - 14:18

Сынауну, къыйынлыкъны ызындан тынчайыу, женгиллик келликди

Абу Хурайра былай билдиргенди: Мухаммад файгъамбар, Аллахны саламы анга болсун, анга былай айтханды: «Санга хайыр келтирген затда къажыкъмай кюреш, Аллахуталадан болушлукъ тиле эмда сынаула, къыйынлыкъла ючюн артха турма. Бир  заманда да: «Мен  алай неда былай этсем, ма бу тюрлю боллукъ эди», - деме. Андан эсе: «Аллах  алай буйрукъ этгенди. Ол анга керек болгъаныча тамамлатханды», - де. Нек десенг, «алай болса эди» деген шайтаннга кесини аман ишлерин толтурургъа онг береди».

Подробности... | Просмотрено: 1

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Тарых

04.12.2020 - 16:45

Эм уллу, къыйын, даулашлы ишлени сюзген буруннгу Малкъар тёрени юсюнден

Къарачай-малкъар тарыхда, этнографияда, халкъ чыгъармачылыкъда, жер-суу атлада, аланы тинтип, Тёрени юсюнден толу билим тохташдырыр амал барды. Тёре бир заманлада халкъны жашауунда уллу магъана тутханды.

Подробности... | Просмотрено: 4
Саулукъ

04.12.2020 - 13:10

«Манга келген баланы ата-анасына сау этип къайтарыр ючюн, билимими, кючюмю да аярыкъ тюйюлме»

Кёп сабийле садха неда школгъа жюрюп башлагъанлай ауруп тебирейдиле, алагъа асламысында кесекле тиедиле, жётел этедиле. Гитчеге быллай кезиуде терк эм тюз медицина болушлукъ этилмесе, ауруу ёпкелеге, бронхалагъа ётеди, бютюн къыйын багъылады.

Подробности... | Просмотрено: 3
Право

04.12.2020 - 11:35

Адамны угъай, аны эркинликлерин, къыралыбызны законлары тохташдыргъан праволарын сакълайбыз

Толбайланы Борисни жашы Расул ёкюл болуп ишлегенли кёп заман болмай эсе да, къысха кезиуню ичинде ол жамауатны чамландыргъан уголовный ишлени бардырып, кесини билимин, усталыгъын кёргюзтгенди.

Подробности... | Просмотрено: 2
Право

04.12.2020 - 11:35

Фатарны сатыу-алыуда арагъа башха адамланы къатышдырмазгъа кюрешигиз

Фатарны сатып алыуну, бу ишге болушлукъчуланы (посредник) къатышдырыргъа керек болмагъаныны юсюнден Росреестрни Къабарты-Малкъарда Управлениясында айтхандыла.

 
Подробности... | Просмотрено: 4
Маданият

04.12.2020 - 11:25

Оюула нени белгилейдиле

Жашауунда кюн сайын бир жангы зат билген адамгъа насыплыды дерчады. Бюгюнлюкде халкъыбызны тарых байлыгъын, аны къуралыуу къалай болгъанын тохташдырыу, ачыкъланнган затланы да кенг жайыу керек жумушладан бириди. Аны магъаналыгъын ёсюп келген тёлюге ангылатыу а абаданланы борчларыды. Сёз ючюн, малкъарлыланы миллет кийимлерини юсюнден айта, энчи да тиширыула кийген жыйрыкъланы, аладагъы сейир окъала не себепден эм къалай бла сайланнганлары бек сейирди. «Мой дом -Эльбрус» деген китапда аны юсюнден тынгылы информация барды. Аны автору Залийханланы Михаилге ыспас этерчады.

Подробности... | Просмотрено: 3
Маданият

04.12.2020 - 11:22

Халкъны терен оюмун, жаз тилин ачыкълагъан сёзле

Тышындан келип малкъар халкъ бла танышхан жолоучула, алимле да не заманда да аны келечилерини терен акъыллылыкъларын, асыллылыкъларын, не ишни юсюнде да  ашыкъмай, оюмлап, аны алай тамамлагъанларын чертгендиле. Таулуланы ол шартларын ала кеслерини Кавказгъа жолоучулукъларыны юсюнден эсгериулеринде ачыкълагъандыла. Ала жаланда кёзбау сёзле болмагъанларына уа халкъыбызны фольклору, кёлден чыгъармачылыгъы да этеди шагъатлыкъ. Малкъарлыла жашауда тенгликге, кертичиликге, адепге бла намысха къаллай магъана бергенлерин  бу сизге деп сайлагъан тизгинле  суратлайдыла

Подробности... | Просмотрено: 3
Саулукъ

02.12.2020 - 14:57

Сабийликден окъуна сырт сюекге энчи эс бурургъа тийишлиди

Бусагъатда сырт сюеклери къыйнагъанла жаланда таматаланы араларында угъай, сабийледе да  тюбейдиле.  Бу проблеманы юсюнден  «Ваш доктор» медицина араны терапевти Хуламханланы Халимат бла ушакъ этгенбиз. 

Подробности... | Просмотрено: 1
Тарых

02.12.2020 - 14:30

Малкъарда ислам динни жайыугъа уллу къошумчулукъ этгенди

Билимлери, ийманлары бла атларын миллетге айтылгъан дин къуллукъчула халкъны эсинде ёмюрлеге къалгъандыла,  тёлюледен тёлюлеге сакъланадыла. Аллай адамларыбызны арасында  Гамаланы Локъманны, Кучукланы Ибрагимни, Эфендиланы Ибрагимни, Барасбийланы Салихни, Шауаланы Дауутну, Асанланы Локъманны, Акъбайланы Якубну  эм кёп башхаланы сагъыныргъа боллукъду.  Малкъарда бла Къарачайда межгитле ишлетиу, медиреселе къурау, ислам билимни жайыу бу сыйлы адамланы атлары бла байламлыды. 

 
Подробности... | Просмотрено: 5
Экономика

02.12.2020 - 14:28

Мелиорация бла кюрешгенлеге - къырал болушлукъ

Къабарты-Малкъарны Эл мюлк министерствосу эл мюлк жерлени суу бла жалчытыу (мелиорация) жумушланы тамамлаугъа субсидия къоллу болургъа сюйгенледен конкурсха къатышырча документлени алыу энтта да баргъанын эсге салады. Ведомствода айтханларыча, ахча «Къабарты-Малкъар Республикада мелиорация комплексни айнытыу» программаны чеклеринде берилликди.

Подробности... | Просмотрено: 5
Экономика

02.12.2020 - 14:25

Мал сойгъан комплекс ишлене турады

Черек районда «Экопродукт 07» жалчытыу-сатыу кооператив мал сойгъан комплекс ишлене турады. Муниципалитетни администрациясындан билдиргенлерича, бу организация былтыр КъМР-ни Эл мюлк министерствосу бардыргъан конкурсха къатышханды. 

Подробности... | Просмотрено: 5
Маданият

02.12.2020 - 08:17

«Акътамакъ»

Ол жырчыды. Ата журтунда кесек заманчыкъгъа кёпле таныгъан, сюйюп тынгылагъан. Терк ёчюлген, кюйюп кетген жулдуз кибик. Энди жырламайды. Тынгыларгъа уа сюеди. Алгъын малчы къошлада, биченчи жыйында окъуна таматала тилеп жырлатыучу эдиле Ахматны.

Подробности... | Просмотрено: 6
Маданият

02.12.2020 - 08:12

Терслигине тюшюнмеген акъсакъал

 Бек уллу намысха ,сыйгъа да сакъ эллерибизни биринде къонакъ алыу бара эди. Къонакъбайла столгъа аш-азыкъ салдыла да, акъсакъал къартланы бирини башчылыгъында уллу-гитче да аракъы ичип башладыла.Эки жаш а ичгини орунуна айран келтиртдиле да, аны бла гыржын ашай эдиле.

Подробности... | Просмотрено: 6
Спорт

02.12.2020 - 08:12

Муратым, тренер болуп, Малкъаргъа къайтыргъады

Спорт бла кюрешген жашларыбызны, къызларыбызны хорламларын кёрсек, айхай да, къууанабыз. Алай хорламлагъа жол а тынч тюйюлдю – кёп затха чыдаргъа, къуруда чыгъа тургъан чурумлагъа къарамай, алгъа барыргъа керекди. Насыпха, миллетибизде аллай адамларыбыз кёпдюле. Аладан бири  Алтууланы Магометни бла Гадийланы Ануарны къызы Клюзаны жашлары Асланды.

 
Подробности... | Просмотрено: 5
Право

02.12.2020 - 08:00

Банкланы алдагъандыла

КъМР-де Ич ишле министерствону следствие управлениясы потребитель кредитлени алып, бир ненча миллионну хуржуннга этгенлеге ачылгъан уголовный ишни тинтип бошагъанды. 

Подробности... | Просмотрено: 5
Саулукъ

27.11.2020 - 16:00

Кесини билимин, сынамын да туугъан жеринде хайырланыргъа сюеди

Бизде да, къудуретни ахшылыгъындан, медицинаны эм къыйын бёлюмюнде ишлеген, билимлиликлери, саусузлагъа  жандауурлулукълары, бютюнда бег а профессионал ышанлары бла таныулу врачларыбыз бардыла. Аладан бириди Наршауланы Рамазан да.

Подробности... | Просмотрено: 5
Жангылыкъла

27.11.2020 - 15:55

Жазылыу - 2021

Тилибизни, бирчалыгъыбызны сакълауну себеби

Багъалы шуёхла!

Подробности... | Просмотрено: 4

Страницы