26.08.2016, 17:37 - Новости

Саулай республикадача, Тёбен Чегемни орта школунда да ремонт ишлени бошап, биринчи сентябрьни ашыгъып сакълайдыла. Мектепни арбазына айбатлыкъ берилгенди. Ичинде сюртюу-бояу ишле бардыргъандыла.

26.08.2016, 17:37 - Новости

Республикада сабийлеге, абаданлагъа да отуз беш автошкол ишлейди. Быйылны биринчи сентябрине, Республиканы кюнюне Урван районда дагъыда бири хайырланылыргъа берилликди. Аны къурулушу бу кюнледе къыстау бара турады. Мекямны ичинде сюртюу, бояу жумушла тамамланыладыла, арбазына плитка салынады.

26.08.2016, 17:35 - Новости

Нальчикге Север Осетия-Аланиядан эмда Пятигорск шахардан кирген жерледе эки жангы автовокзал ишлене тургъанларын кёпле эслеген болурла. Ала хайырланылыргъа берилселе, къурулушчула айтханнга кёре, шахарны орамларын иги да эркин этерикдиле.

26.08.2016, 17:34 - Статьи

КъМР-ни Правительствосуну кезиулю жыйылыуунда шахар округланы бла муниципал районланы власть органларыны 2015 жылда ишлерини эсеплери чыгъарылгъандыла, «Победа» кинотеатрны мекямы республиканы иелигинден Нальчик шахаргъа  берилгенди эмда жашау журтла, коммунал тёлеуле ючюн субсидияланы тохташдыры

26.08.2016, 17:33 - Новости

Тюнене Кремльде быйыл Рио-де-Жанейрода бардырылгъан Олимпиадада алчы жерлени алгъанлагъа къырал саугъала къууанчлы халда берилгендиле.

25.08.2016, 15:48 - Новости

«Динамо» обществону республикада бёлюмюню пресс-службасындан билдиргенлерине кёре, Нальчикни багъыу физкультурадан дворецинде жюзюуден обществону биринчилиги бардырылгъанды. Хорлам ючюн къоркъуусузлукъ эм право низамны сакълаучу органланы 60 ишчиси эришгендиле.

25.08.2016, 15:47 - Статьи

Зольск районну Кичибалыкъ элинден Шаманланы Азамат Каменномостское элде от тюшюуге къажау 17-чи номерли бёлюмде ишлегенли алай кёп заман болмайды – жаланда тёрт жыл. Болсада къысха заманны ичинде ол кесини усталыгъында айырмалы болгъанын кёргюзтгенди.

Последнее


Эшиклерин къууанч бла ачарыкъды

Саулай республикадача, Тёбен Чегемни орта школунда да ремонт ишлени бошап, биринчи сентябрьни ашыгъып сакълайдыла. Мектепни арбазына айбатлыкъ берилгенди. Ичинде сюртюу-бояу ишле бардыргъандыла. Коридорну тюбю чыммакъ плитка бла жасалгъанды, жангы терезеле орнатылгъандыла, суу быргъыла да алышындырылгъандыла. Тышы да акъ тюрсюнлю, омакъ болгъанды.

Баш борч - шёндюгю кезиуге келишген инсанланы табыу, алагъа себеплик этиу

«Гражданская инициатива» миллет саугъа проектни регион кесеги бизни республикада бардырыллыкъды. Бу саугъаны Граждан башламчылыкъланы комитети 2013 жылда тохташдыргъанды. Аны борчу-башчылыкъ этерге хунерлери болгъанланы, шёндюгю заманнга келишген адамланы табыуду эмда алагъа тутхучлулукъ этиудю.

Быллай автошкол тийреде алыкъа жангызды

Республикада сабийлеге, абаданлагъа да отуз беш автошкол ишлейди. Быйылны биринчи сентябрине, Республиканы кюнюне Урван районда дагъыда бири хайырланылыргъа берилликди. Аны къурулушу бу кюнледе къыстау бара турады. Мекямны ичинде сюртюу, бояу жумушла тамамланыладыла, арбазына плитка салынады. Аны кесини ашханасы да боллукъду.

Жашау журтлагъа къошулады

Къабарты-Малкъарда быйыл озгъан жети айгъа 130 минг квадрат метрден аслам жерни тутхан жашау журт ишленнгенди. Былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, ол 11,5 процентге кёпдю, деп билдиредиле Къабмалкъстатдан.   
Предприятияла бла организацияла эмда энчи иеле быйыл 946 фатар салгъандыла. Ол 130 минг квадрат метрден артыкъды эмда январьдан июльгъа дери кезиуде уа 11,5 процентге кёпдю.

Ара шахар женгиллик сезерикди

Нальчикге Север Осетия-Аланиядан эмда Пятигорск шахардан кирген жерледе эки жангы автовокзал ишлене тургъанларын кёпле эслеген болурла. Ала хайырланылыргъа берилселе, къурулушчула айтханнга кёре, шахарны орамларын иги да эркин этерикдиле.

Жумушланы къыйырдан тамамлай барадыла

Кишпек элде санитар болумну игилендириуге аслам эс бурулады. Кёп болмай да энчи техниканы хайыры бла багуш тёгюлюучю жерни тёгерегин тазалагъандыла, анга баргъан жолгъа да зыгъыр жайгъандыла. Ол ишлени «Байер» организация бардыргъанды. Элни тёбен жанында да малла отлагъан жерни сугъарыучу арыкны бир километр чакълы кесегин тазалагъандыла эм жангыртхандыла.

Социал болушлукъну - тап эмда тюз жорукъла бла

КъМР-ни Правительствосуну кезиулю жыйылыуунда шахар округланы бла муниципал районланы власть органларыны 2015 жылда ишлерини эсеплери чыгъарылгъандыла, «Победа» кинотеатрны мекямы республиканы иелигинден Нальчик шахаргъа  берилгенди эмда жашау журтла, коммунал тёлеуле ючюн субсидияланы тохташдырыуну низамына къаралгъанды.

Олимпиада оюнланы призёрлары Беслан Мудрановха бла Аниуар Гедуевге къырал саугъала берилгендиле

Тюнене Кремльде быйыл Рио-де-Жанейрода бардырылгъан Олимпиадада алчы жерлени алгъанлагъа къырал саугъала къууанчлы халда берилгендиле.

Эсепле тамашагъа къалдыргъандыла

Къабарты-Малкъарны футболдан кубогуну аллында жарым финалны чеклеринде эки матч бардырылгъанды. Аланы экисини да эсеплери къараучуланы сейирге къалдыргъандыла: биринчисинде эм кючлю команда къытдыргъанды, экинчисинде уа оюнну кесини барыуу бир тюрлю эди.

Экеуленни, къоркъутуп, тюйюп, къошда тутханды

Россейни МВД-сыны Зольск районда муниципалитетле аралы бёлюмюню участка уполномоченныйи «Къураты» жайлыкъда къошладан бирини иеси Ленинград областьдан эки адамны, законлагъа бузукълукъла этип, зор бла тутуп тургъанын ачыкълагъандыла.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS