17.07.2019, 09:55 - Жангылыкъла

КъМР-ни Экономиканы  айнытыу министерствосундан билдиргенлерине кёре, «Демография» миллет проетни чеклеринде Къабарты-Малкъарда беш регион проект бардырылады. 

17.07.2019, 09:50 - Саулукъ

Долинскдеги "Вершина" санаторийни жай айлада   сабийле бийлейдиле. Къалын ёсген тереклени, юлкюлени  ичлеринде бу кёп къатлы  мекямны анга  жууукълашхынчы кёраллыкъ да тюйюлсе. Биз баргъанда,  жашчыкъла бла къызчыкъла экинчи сменни  къууанчлы халда жабылыууна хазырлана тура эдиле. 

17.07.2019, 09:48 - Жангылыкъла

Белгилисича, Къабарты-Малкъарда «Демография» деген миллет проектни чеклеринде эки айдан башлап юч  жылларына дери   сабийлени къошакъ халда жерле бла жалчытырча къыстау  садикле ишленедиле эм ясли къауумла къураладыла.  Кёп болмай  Битеуроссей миллет фронтну (ОНФ) республикада   бёлюмюню  келечилери аланы онтогъузусунда  болум   бла шагъырейленн

17.07.2019, 09:45 - Билим

Бу кюнледе Х.М.Бербеков атлы  Къабарты-Малкъар къырал университетге  документлени алыу къыстау барады. Бу жумуш бла кюрешгенле айтханнга кёре, быйыл мында окъургъа сюйгенле  башха жылладан эсе иги да кёпдюле. Республиканы школларын, лицейлерин бошагъанладан сора да,  Ингушетия, Къарачай-Черкес, Чечен, Шимал Осетия-Алания республикаладан да кёпле келедиле.  Документлерин информатикалы технологияла, медицина, стоматология эмда психология, физкультура-спорт   институтлагъа  бергенле асламдыла.

17.07.2019, 09:41 - Маданият

Россейни Уголовный-тюзетиучю службасында къуллукъ этгенлени чыгъармачы коллективлерини 6-чы битеуроссей фестивальларында  хорлагъанла эмда тюрлю-тюрлю номинациялада  лауреатла болгъанла Омскну къырал музыка театрыны сахнасында концерт бергендиле. 

17.07.2019, 09:30 - Право

Ведомствола аралы комиссияны келечилери аманлыкъ этгенлерине ишеклилени эркинликлери къалай сакъланнганларын сюзгендиле. Аны къауумуна уа КъМР-ни Башчысында граждан обществону айнытыу эм адамны эркинликлери жаны бла комиссияны, Адамны эркинликлери жаны бла уполномоченныйни аппаратыны, КъМР-де Ич ишле министерствону эмда ведомствону  Жамауат советини, прокуратураны,  Жамауат-тинтиу комиссияны келечилери киргендиле. 

17.07.2019, 09:25 - Жангылыкъла

Жай кезиуде   Къабарты-Малкъарны бир-бир эллеринде таза суу азайгъанына жамауатдан   кёп тарыгъыу  эшитирге тюшеди.  Аны бла байламлы кёп болмай «Эхо Кабардино–Балкарии» элледе бу жаны бла болумну билир муратда instаgram  социал сетьде   соруу бардыргъанды.  

17.07.2019, 09:10 - Билим

Узакъ эмда ариу эллерибизден бири – Хабаздан-редакциябызгъа экинчи классны окъуучусу Курданланы Назилядан алгъаракъда келген къагъыт бизге хычыуун тийгенди. Эм алгъа ол миллет газетибизни билип, анга биреуню болушдурмай, кеси жазгъаны бла.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

19.07.2019 - 08:19

Ырысхы амалтын жау болдула

Уллу ариу мекям  узакъдан окъуна кёзге  урунады. Тёгерекде, андан сора да, бардыла журтла, алай ол аладан энчиди. Аны жанында да - ашхана. Ол да гитче тюйюлдю. Быллай журтда жашагъан аз  бай тюйюлдю, жарлы адам аллай юй ишлеялмазлыгъы баямды, деп келликди кимни да кёлюне.

Подробности... | Просмотрено: 3
19.07.2019 - 08:19

Кертичилик

Далхат Казийни сюеди деп кимни эсинде бар эди. Бирге ишлегенликге, узакъдан саламлашып кетген болмаса, Казийни къатына жууукъ барып, хазна кёрмез эдинг.  Къыз да анга, башха болмай, бир жууукъ адамынача къарагъанды.

Подробности... | Просмотрено: 2
19.07.2019 - 08:19

Адам жашауунда бир мурат салмаса, жюреги сюйген иш табалмаса айнымайды

Биттирланы Азамат муслийманланы арасында белгили жаш адамды. Ол 15 жылында сокъур болгъанды, алай  ол анга Чеченни къырал университетини восток къыралланы тинтиу жаны бла  факультетин  бошаргъа,   Къазанда «Сулейман»  атлы межгитде окъургъа, Чеченде Брайльни методикасына кёре Къуран окъургъа юйретген курсла ачаргъа  чырмамагъанды.

Подробности... | Просмотрено: 1
17.07.2019 - 09:15

Кийизлеринде - халкъыбызны адеп-къылыгъы, жашау турмушу

Сабийлигимден бери таныгъан Этезланы- Ёзденланы Нюржан ким да юлгю алырча адамды. Мен аны бла къоншуда  жашагъанма, къызлары бла тенглик жюрютгенме, кёп туз-гыржынын ашагъанма. Кесине да  келин деген болмаса, атын бир заманда айтмагъанбыз,асыры хурмет этгенден.

Подробности... | Просмотрено: 8
17.07.2019 - 09:05

ОСУЯТ

(Болгъан иш) 

Уллу Ата журт уруш башланнганда Айшат  къагъанакъчыкъ эди. Къайдан ангыларыкъ эди ол атасы Керим къазауатны биринчи  жылында окъуна  окъ тийип ёллюгюн. Анасы  Азиза уа... Ариулугъу бла  элде  анга жетген  къыз жокъ эди.  Аны  узун къара эшмелерине кёпле сукъланыр ючюн да къалмагъандыла. Къайры барса да,  анга  машалла демеген  жокъ эди.

Подробности... | Просмотрено: 3
10.07.2019 - 08:16

Бирлик болмаса, къарыусузла къыйналырла

Бизни жашауубузну тутурукълары халкъ адетле бла тёреледиле. Хау, аланы бир–бирлери къуругъандыла, башхалары къарыусуздула. Сёз ючюн,  миллет кийимлерибизден хазна зат къалмагъанды, биз башха халкъланы быстырларына толусунлай кёчгенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 8
05.07.2019 - 09:58

Дуния барыбызгъа да бирди…

Бу къуралгъан хапарды, алай мында бир-бир жашауда болгъан затла хайырланнгандыла. Артур аскерден къуллукъ этип къайтханында, эм биринчи анасыны эгечи Зайнафны кёрюп, юйюне уа артда барыргъа оноу этди.

Подробности... | Просмотрено: 3
05.07.2019 - 09:55

Къайгъы сёз кёзбау тюйюлдю

Мен кёре келген заманладан бери адамы ёлген аны садакъасын, ашын да къолундан келгенича этеди. Бирле  азыракъ да эте болурла, аны ючюн аланы сёзлерин этерге жарамайды. Бир бирлерине эришип кюрешгенле да бардыла. Бирле хуржунлагъа омакъ кружкала, табакъла саладыла, башхала целлофан пакетлени орунларына челекле къурашдырадыла. Мен аны терсге санайма, тышындан къарагъаннга да бек эриши кёрюннген сунама.

Подробности... | Просмотрено: 11
05.07.2019 - 09:45

«Къууанчны – къууанчха ушатып, бушууун – бушууча ётдюре билген халкъыбыз къонакъбайлыкъ адетин унутмагъанды»

Жашауну барыуу, айныуу, анга жангы затланы сингдириу къайсы миллетни да харкюнлюк турмушун алгъадан башха жолгъа саладыла, аны оюмун, кёз къарамын кеслерине тапха бурадыла. Былайда хар зат да инсанны кесини къолундады дерге да боллукъду. Алай заманны, къадарны тюрлендирирге кимни кючю жетсин? Болсада бу жорукъ къачан да бирча ишлемейди. Халкъыбызны тарыхы да анга шагъатды.

Подробности... | Просмотрено: 10

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Право

19.07.2019 - 08:19

Газны, токну, сууну эсеплеучю приборланы орнатыу кимни борчуду?

Юйледе таза сууну, газны, электрокючню эсеплеген приборланы орнатыу тийишли предприятияланы боюнундады. Алай приборланы ким сатып алыргъа керекди, деген соруу чыгъады.

Подробности... | Просмотрено: 4
Жангылыкъла

19.07.2019 - 08:19

Эслиликлерини хайырындан агъачны танг кесеги сакъланнганды

Россейни кийик табийгъатны къоруулау жаны бла фонду эм КъМР-ни Табийгъат байлыкъла эмда экология министерствосу  Къабарты-Малкъарда багъалы агъачны 30 гектар чакълы бирин къоратылырындан  сакълагъандыла, деп айтылады организацияны сайтында. 

Подробности... | Просмотрено: 2
Экономика

19.07.2019 - 08:19

Гитче бизнесге аслам кредит берилгенди

Сбербанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмю гитче эмда эм гитче бизнес бла кюрешгенлеге кредитле бла битеу да 1,967 миллиард сом бергенди. 

Подробности... | Просмотрено: 6
Саулукъ

19.07.2019 - 08:19

Жангылыргъа эркинликсиз

Республикалы клиника больницаны лабораториясыны таматасыны юсюнден жазарымы   бир ненча адам тилегенди. Шалушкадан Габаланы Кезибан а ол тиширыуну адамлыгъыны юсюнден айырып айтханды.

Подробности... | Просмотрено: 2
Тарых

19.07.2019 - 08:19

Жерине кёре мекямы

Дуния жаратылгъанлы бери адам улусу жашаргъа юй-журт, малына халжар, къора, орун, бау, ашын-сууун тутаргъа гуму, тийресин бегитирге хуна ишлегенди. Ол тёре бюгюнлюкде да барады. Шахарлада, элледе кёре турабыз бири биринден ариу юйлени.

Подробности... | Просмотрено: 3
Маданият

19.07.2019 - 08:19

ПОЭЗИЯ КЁГЮБЮЗНЮ ЖАРЫТХАН ТАНЗИЛЯ

 Къабарты-Малкъарны, Къарачай-Черкесни да халкъ поэти, Россей Федерацияны   Горький атлы саугъасыны  лауреаты,  Къабарты-Малкъар Республиканы Къырал  саугъасыны  лауреаты   Зумакъулланы  Мустафаны къызы  Танзиля уллу адамлыгъы,  адеплилиги,  жумушакълыгъы, сабырлыгъы, ариулугъу да болгъан адамды.  Аны ол шартлары барысы да поэзиясында кёрюнюп турадыла.

Подробности... | Просмотрено: 5
Право

19.07.2019 - 08:19

Сютден этилген ашарыкъла бла анга ушатылгъан затла энчи тапкалада сакъланыллыкъдыла

Июльда кючюне бир ненча федерал закон киргенди. Алагъа кёре, финансла, аш-азыкъ продуктла, кредит бериуню низамы тюрлендирилгендиле.  Башхача айтханда, ала къыралны хар инсаныны сейирлери бла байламлыдыла.

Подробности... | Просмотрено: 3
Жангылыкъла

19.07.2019 - 08:17

Саулукълары осал сабийчиклени къууандыргъандыла

КъМР-де МВД-ны наркотиклеге къажау управлениясыны полициячылары, Нальчикде УМВД-да коллегалары бла бирге саулукълары осал сабийчикле бла жандауурлукъ акциягъа къатышхандыла.

Подробности... | Просмотрено: 4
Маданият

19.07.2019 - 08:17

Сыйы-намысы бийикде

Бу кюнледе республиканы жамауаты Къабарты-Малкъарны, Къарачай-Черкесни да халкъ поэти Зумакъулланы Танзиляны туугъан кюнюн белгилейди. Хар бир таулу юйюрде китаплары сыйлы жерледе тургъан, республикадан узакъда да сыйы-намысы бийикде жюрюген шайыргъа жюрек сёзлерин айтханла, айхай да, кёпдюле.

Подробности... | Просмотрено: 3
Право

19.07.2019 - 08:12

Тийишли болмагъан тёлеулени алгъанланы – къаты жууапха

Бир-бир болумлада адамны РФ-ни Пенсия фонддан (ПФ) тёлеулени алыргъа эркинлиги тыйылады. Анга талай сылтау барды, сёз ючюн, инсан ишге чыкъса, неда сакъатлыгъы кетсе. Аллай кезиуледе ол фондха, берилген тёлеулени тыяр ючюн, болуму тюрленнгенини юсюнден билдирирге керекди.

Подробности... | Просмотрено: 1
Спорт

19.07.2019 - 08:12

Окъуучуланы спартакиадаларындан - майдалла

Череповец шахарда дзюдодан окъуучуланы IX жай спартакиадалары бардырылгъанды. 

Подробности... | Просмотрено: 2
Спорт

19.07.2019 - 08:12

Жайны ичинде – сегиз хорлам

Талай кюнню ичинде Прохладныйден белгили женгил атлетчи Мария Ласицкене (Кучина) юч жерде хорлагъанды. 
Бек алгъа ол «Бриллиант лигада» 22-чи «алтынын» алгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 2
Спорт

19.07.2019 - 08:12

Ветеранланы араларында - биринчи

Москвада ветеранланы араларында эркин тутушуудан Россейни чемпионаты бардырылгъанды. 

Подробности... | Просмотрено: 4
Спорт

19.07.2019 - 08:12

Биринчи сынамлары жетишим бла бошалгъанды

Къазанда регбини олимпиада тюрлюсюнден (регби-7) федерал лиганы оюнлары бардырылгъандыла. Анда алчылыкъ ючюн къыралны 11 эм иги командасы эришгендиле.

Подробности... | Просмотрено: 2
Право

19.07.2019 - 08:11

Тёрт жюзден аслам пилотну жараусузгъа тергегендиле

 Россейде граждан авиациягъа пилотланы хазырлау бла байламлы болум амандан-аман бола барады. Генеральный прокуратураны эсеплерине кёре, бир жылны ичинде тюрлю-тюрлю халатла жибергенлери ючюн ишлеринден 425 пилот эркин этилгендиле, эки авиация юйретиу ара жабылгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 1
Маданият

19.07.2019 - 08:11

Элбрусну жыр музасы

Малкъарны, Къарачайны да эрке къызы Танзиля, ата журтубуз, туугъан ташыбыз, тюрк тилли миллетле жер жюзюнде болгъан, тургъан къадар бир, анга бир тюрлю ишеклик жокъду, сен тиргизген тизгинле жашнарла, жарырла, жашауну ёмюрлюк къанатларыча! Ол а заман черегине бой салмауду, арымауду, талмауду, жангыра барыуду, чагъыуду:

Подробности... | Просмотрено: 3

Страницы