15.11.2019, 08:58 - Жангылыкъла

КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосу  стационар паллиатив бёлюмлеге эмда  саусузлагъа юйлеринде багъарча къырал бюджетден бёлюннген  14 миллион сомдан асламгъа медицина оборудованиядан 58-син  алгъанды.  

15.11.2019, 08:45 - Экономика

Сбербанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде предпринимательствогъа себеплик этиу эмда финансла жаны бла билим бериу семинар бардырылгъанды бу кюнледе. 

15.11.2019, 08:42 - Жангылыкъла

Федерал налог службаны Къабарты-Малкъарда управлениясыны специалистлери МФЦ-ны ишчилерине семинар бардыргъандыла. Анда служба бу Ара бла байламлыкъда тамамлаучу къырал жумушланы  качествосун  кётюрюуню юсюнден сёлешиннгенди, деп билдиргендиле УФНС-ны пресс-службасындан.

15.11.2019, 08:40 - Жангылыкъла

Россейни  Почтасыны КъМР-де Управлениясындан билдиргенлерича, бу айны ортасындан  башлап  бизни къыралны кёп регионларына посылкала эки кюнден кеч къалмай жетерикдиле. Айтханларына кёре,  аны 100 мингден артыкъ адам жашагъан шахарлада толу сезерикдиле. 

15.11.2019, 08:38 - Жангылыкъла

Нальчикде Тарчоков атлы орамда кёп фатарлы юйледен бирини аллында арбазны тапландырыуну анда жашагъанла къолгъа алгъандыла. 

15.11.2019, 08:35 - Экономика

«Россети» компанияны башчысыны орунбасары Виталий Иванов бу кюнледе Пятигорск шахарда кенгеш бардыргъанды. Анда Шимал Кавказны электроэнергетика комплексин айнытыуну, аны бла байламлы борчланы тамамлауну юсюнден сёлешиннгенди.

15.11.2019, 08:28 - Жамауат

Бахчаларыбызда ёсген картофну эм уллу душманы колорадолу къамажакъды. Бизни къыралда аны биринчи кере озгъан ёмюрню ортанчы  жылларында эслегендиле. Алимле тохташдыргъаннга кёре, ол Мексиканы шимал-восток тийресинде Сонорск деген зоогеография районда жаратылгъанды. 

15.11.2019, 08:22 - Жамауат

Нальчикде  "Исламда юйдегили болуу эм юйюр" деген  регионла аралы  илму-практика конференция болгъанды. Аны КъМР-ни Граждан  обществону институтлары бла байламлыкъла жюрютюу эмда миллетлени ишлери жаны бла министерствосу, Муслийманланы дин управлениясы къурагъандыла. 

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

15.11.2019 - 09:10

Абадан адамлагъа къарауну амалларын къырал къалай онгла бла тюрлендирирге сюеди?

Бу кюнледе Президент «Аабадан адамлагъа кёп заманны ичинде къарауну системасын» къураргъа, ол мурат бла федеральный бюджетде 2018-2020 жыллагъа ахча бёлюрге буйрукъ этгенди. Къартлагъа къарауну системасын тюрлендирирге ол социальный коммерциялы болмагъан организацияланы келечилери бла тюбегенинден сора кёлленнгенди. Аны юсюнден «Аргументы и факты» газетде айтылгъан эди.
Подробности... | Просмотрено: 3
15.11.2019 - 08:28

Кючлю аскерле хорлаялмагъан колорадолу къамажакъ

Бахчаларыбызда ёсген картофну эм уллу душманы колорадолу къамажакъды. Бизни къыралда аны биринчи кере озгъан ёмюрню ортанчы  жылларында эслегендиле. Алимле тохташдыргъаннга кёре, ол Мексиканы шимал-восток тийресинде Сонорск деген зоогеография районда жаратылгъанды. 

Подробности... | Просмотрено: 6
15.11.2019 - 08:22

Исламда юйюр къурауну магъанасы эм низамы

Нальчикде  "Исламда юйдегили болуу эм юйюр" деген  регионла аралы  илму-практика конференция болгъанды. Аны КъМР-ни Граждан  обществону институтлары бла байламлыкъла жюрютюу эмда миллетлени ишлери жаны бла министерствосу, Муслийманланы дин управлениясы къурагъандыла. 

Подробности... | Просмотрено: 9
13.11.2019 - 08:19

Тилеклерин тамамларгъа сёз бергендиле

Бу кюнледе КъМР-ни кёзлери кёрмегенлени  китапханасында «Сорургъа сюеме: специалистле бла ачыкъ ушакъ» атлы «тёгерек стол» бардырылгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 8
13.11.2019 - 08:19

Пособияла ансанны тургъан жерлерине келедиле

Россейни пропискалары болмагъанлай, къыралны бир тюрлю жеринде жашагъан гражданларына Пенсия фонддан тёлеулери тургъан адреслери бла бериледи, аны юсюнден тюрлениуле пенсия бла жалчытыу системагъа мартда кийирилгендиле.

Подробности... | Просмотрено: 2
13.11.2019 - 08:19

Асыл адам, окъуучуну жюрегине жол излеген журналист Къалам къарындашыбызны эсгере

Мен Аппайланы Музафар бла газетде кёп жылланы ишлегенме. Анча заманны ичинде аны сабырлыгъына, тёзюмлюгюне къуруда сейир этгенлей тургъанма. Кёрмегенме мен аны ачыуланып, къаты сёлешип, биреуге хыны этип да. Аны ол ышанларын коллективде барысы да белгилеп айтхандыла.

Подробности... | Просмотрено: 3
13.11.2019 - 08:17

Туугъан жерден багъалы къайда?

Дерс бошалды, къонгуроу эшитилди. Устаз столну юсюнден китапланы, башха затланы да жыйып башлады. Школчула да алтынчы дерсден сора юйге ашыкъдыла, бир бирлерине чам эте. Алай Мадина Азретовнаны аланы юйлерине иер акъылы жокъ эди: 

Подробности... | Просмотрено: 3
13.11.2019 - 08:17

Элни башчысы махтау-бюсюреу алыр ючюн ишлемейди, ол борчун толтурургъа, элни жарсыуларын тамамларгъа керекди

Османланы Мухтар Бабугент элге башчылыкъ этгенли 6 жыл толгъанды. Биз аны бла профессионал байрамыны аллында тюбеп, жер-жерли самоуправление органлагъа салыннган борчланы, бабугентчилени жарсыуларыны эм кёп башха затланы юслеринден ушакъ этгенбиз. 

 
Подробности... | Просмотрено: 7
08.11.2019 - 08:15

Бусагъатда къуралгъан тойланы жаратамысыз?

Заман оза баргъаны бла адамланы жашаулары, кёз къарамлары да тюрленеди. Бир кезиуде магъаналы адет, артдагъы болумлагъа келишмегенлейин унутулады. Башхасын жамауат сакъларгъа кюрешеди. Халкъыбызны тёрелери да, ол санда тойну къурау да, аллай шартладандыла.
Подробности... | Просмотрено: 6

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Маданият

15.11.2019 - 09:15

«Халкъым бла байламлы дуния башында бир жукъ эталгъан эсем, кесими насыплыгъа санайма»

Алим, кесаматчы, бек башы уа, энчи кёз къарамы бла фахмулу жазыучу  Толгъурланы Зейтун... Студент заманымда аны лекцияларына байрамгъача баргъаным  эсимдеди. Ол алай нек эди деп сорсагъыз, аны жууабын женгил табаллыкъма.  Устазымы  уллу жашау сынамы, бийик  билими эмда адабиятха чексиз сюймеклиги болгъаны ючюн. 

Подробности... | Просмотрено: 3
Саулукъ

15.11.2019 - 09:12

Эрттен аш: эс бурургъа керекли зат

Кюз арты. Жайны  кёгетлери кете барадыла, аны бла бирге уа ашыбызда витаминле да азаядыла. Теплицалада ёсгенледен а хайыр азды. Андан сора да, кёпле эрттен азыкъ ашамайдыла, бир зат къапхан кибик этип неда бутерброд бла бир стакан чай ичип, юйден чыгъып кетедиле.

Подробности... | Просмотрено: 3
Спорт

15.11.2019 - 09:05

Тенгизледе жюзерни орунуна туугъан жеринде сабийлени юйретиуню сайлагъанды

Жантуудуланы Азамат жетишимли спортчуду, тренер болуп, Хасанияда къатыш единоборстволадан спорт залда сабийлени да юйретеди. Анга 26 жыл болады, Кёнделенде ёсгенди. Бюгюнлюкде ол Нальчикде МВД-да ишлейди, ведомствону атындан аскер самбодан, къол тюйюшден эришиулеге къатышады. Азамат аскер самбодан бла кикбоксингден спортну устасыды, тайский боксдан бла грепплингден спортну устасына кандидатды. 

Подробности... | Просмотрено: 4
Жангылыкъла

15.11.2019 - 08:58

Жангы оборудование – бютюн уллу онгла

КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосу  стационар паллиатив бёлюмлеге эмда  саусузлагъа юйлеринде багъарча къырал бюджетден бёлюннген  14 миллион сомдан асламгъа медицина оборудованиядан 58-син  алгъанды.  

Подробности... | Просмотрено: 11
Спорт

15.11.2019 - 08:50

«Ариу тутушуу кёргюзтюп, спортну сюйгенлени къууандыргъанма деп ышанама».

Россейни бел баудан тутуп тутушуудан жыйымдыкъ командасыны келечиси Мокъаланы Мусагъа    «РФ-ни спортдан халкъла  аралы класслы устасы» деген сыйлы ат берилгенди. Ол Черек районну сабий-жаш тёлю спорт школуну тренериди, Россейни спортуну устасыды. 

Подробности... | Просмотрено: 4
Экономика

15.11.2019 - 08:45

Предпринимательлени онгдуруу амалла бла шагъырейлендиргендиле

Сбербанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде предпринимательствогъа себеплик этиу эмда финансла жаны бла билим бериу семинар бардырылгъанды бу кюнледе. 

Подробности... | Просмотрено: 6
Жангылыкъла

15.11.2019 - 08:42

Къырал жумушланы - терк да, тынгылы да

Федерал налог службаны Къабарты-Малкъарда управлениясыны специалистлери МФЦ-ны ишчилерине семинар бардыргъандыла. Анда служба бу Ара бла байламлыкъда тамамлаучу къырал жумушланы  качествосун  кётюрюуню юсюнден сёлешиннгенди, деп билдиргендиле УФНС-ны пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 7
Жангылыкъла

15.11.2019 - 08:40

Почта ишин тирилтеди

Россейни  Почтасыны КъМР-де Управлениясындан билдиргенлерича, бу айны ортасындан  башлап  бизни къыралны кёп регионларына посылкала эки кюнден кеч къалмай жетерикдиле. Айтханларына кёре,  аны 100 мингден артыкъ адам жашагъан шахарлада толу сезерикдиле. 

Подробности... | Просмотрено: 6
Жангылыкъла

15.11.2019 - 08:38

Кеси арбазларына кеслери иеле

Нальчикде Тарчоков атлы орамда кёп фатарлы юйледен бирини аллында арбазны тапландырыуну анда жашагъанла къолгъа алгъандыла. 

Подробности... | Просмотрено: 5
Экономика

15.11.2019 - 08:35

Шимал Кавказда энергосистеманы бирикдириу башланнганды

«Россети» компанияны башчысыны орунбасары Виталий Иванов бу кюнледе Пятигорск шахарда кенгеш бардыргъанды. Анда Шимал Кавказны электроэнергетика комплексин айнытыуну, аны бла байламлы борчланы тамамлауну юсюнден сёлешиннгенди.

Подробности... | Просмотрено: 5
Жангылыкъла

15.11.2019 - 08:30

Энтта тёрт орам жангыртылгъанды

Нальчикде орамлада жангы асфальт салыу бла байламлы аслам иш этилгенин ким да кёреди.

Подробности... | Просмотрено: 7
Тарых

15.11.2019 - 08:25

Сюймеклик къала

Огъары Чегемге биринчи кере жарыкъландырыучубуз, Къабарты-Малкъарны халкъ назмучусу Шахмырзаланы Саид туугъанлы 100-жыллыгъын белгилегенлеринде баргъан эдим.

Подробности... | Просмотрено: 3
Тарых

15.11.2019 - 08:20

Союзниклеге болушлукъ керек болгъанда…

Уллу Хорламны  75-жыллыгъына

Къыркъ тёртюнчю жылны 6 ноябринде Уллу Октябрь революцияны 27-жыллыгъына аталгъан докладында  ол замандагъы къырал башчы Сталин жылны озгъан он айында Совет Аскерни  этген жетишимлерин белгилеген эди. Тарых шартлагъа кёре, ол заманны ичинде тохтаусуз баргъан сермешледе совет аскерле, гитлерчиледен Совет Союзну жерин тазалап, чекден ары ётген эдиле. «Багратион» операцияны кезиуюнде бизни аскерле Белоруссияны, Запад Украинаны, Польшаны бир кесегин, Прибалтиканы саулайын азатлагъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 4
Спорт

15.11.2019 - 08:05

Даражалы турнирден – доммакъ майдал бла

Адыгея Республикада грек-рим тутушуудан битеуроссей турнир бардырылгъанды. Ол Адыгеяны спорт усталарыны хурметине жораланнганды. Анга  Шимал-Кавказ эм Юг федерал округлада кючлю спортчула къатышхандыла. Москвадан, Эрменден бла Киргизиядан гёжефле да келгендиле.

Подробности... | Просмотрено: 4
Право

15.11.2019 - 08:04

Уулу ханс кило бла жарым тартханды

КъМР-де МВД-ны Наркотиклени сатыу-алыугъа контроль  этиу жаны бла управлениясыны къуллукъчулары оператив-тинтиу жумушланы кезиуюнде Лескен районну Анзорей элинде жашау журтладан биринде кырдыгы бла артмакъ тапхандыла. 

Подробности... | Просмотрено: 3
Спорт

15.11.2019 - 08:00

Жаш гёжефлени жетишимлери

Тырныауузну «Геолог» спорт комплексинде  алгъаракълада жашланы бла къызланы араларында Къабарты-Малкъарны биринчилиги ётгенди. Анга республиканы районларыны асламысыны спорт школларыны сохталары къатышхандыла. 

Подробности... | Просмотрено: 5

Страницы