21.02.2017, 16:36 - Новости

Вузну ветеринар медицина эм биотехнология факультетинде уа эки мастер-класс бардырылгъанды. Биринчиси - «Юй жаныуарланы жукъгъан аурууладан багъыуда жангы амалла» дегени - «Ветсервис» ветеринария клиникада бардырылгъанды.

21.02.2017, 16:36 - Новости

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни студентлерини къаууму, преподавательлери Анзор Гятов, Аслан Жемухов, Баккуланы Эльдар эм башхала бла бирге КъМР-де Къырал эм муниципал жумушла тамамлау жаны бла кёп функциялы араны иши бла шагъырейленнгендиле.

21.02.2017, 16:35 - Новости

КъМКъАУ-ну Механизация эмда предприятияланы энергия бла жалчытыу факультетини «АПК-да машиналаны жумушларына къарауну эм алагъа ремонт этиуню технологиясы» кафедрасында машиналагъа компьютер диагностика этиу жаны бла мастер-класс бардырылгъанды.

21.02.2017, 16:35 - Новости

Къабарты-Малкъар къырал Аграр университетни Сатыу-алыу - технологияла факультетинде Россейни илмусуну ыйыгъыны чеклеринде «Осал качестволу товарладан хайырланыучуланы эркинликлерин къоруулау» деген темагъа мастер-класс болгъанды.

21.02.2017, 16:32 - Новости

Байрым кюн битеу Россейде да тамата класслада окъугъанланы ата-аналарына орус тилден Бир къырал экзамен бердириуню акциясы бардырылгъанды. Аны баш мураты-жамауатха ЕГЭ-ни магъаналылыгъын ангылатыуду, окъуучула аны берген  кезиуде къаллай сезимле сынагъанларына тюшюндюрюудю.

21.02.2017, 16:31 - Новости

Бу кюнледе «Справедливая Россия» политика партияны КъМР-де регион бёлюмюню отчёт-айырыу конференциясы бардырылгъанды. Делегатла партияны советини башчысы Владимир Кебековну докладына тынгылагъандан сора, регион бёлюмню коллегия органын сайлагъандыла.

21.02.2017, 16:30 - Новости

Россей Федерацияны Правительствосуну буйругъу бла «Культураны бла туризмни айнытыуну» 2013-2020 жыллагъа жарашдырылгъан къырал программасын толтурууну чеклеринде 2017 жылда федерал бюджетден Къабарты-Малкъар Республиканы бюджетине муниципал театрланы чыгъармачылыкъ ишлерине тутхучлулукъгъа 5,5 ми

Последнее


Спонсорла любитель спортха болушургъа хазырмыдыла?

Спортну оюн тюрлюлеринден профессионал клубла ахчаны бюджетден тышында тюшюрюуню амалларын дайым излегенлей турадыла. Алай спонсорланы тапхан а тынч тюйюлдю. Ол угъай, аз-маз капекле къоратып, бирге ишлеуден хайыр алыргъа окъуна кёпле онгсунмайдыла.

«Алтын» къытаргъа аздан къалгъанды

«Курорт Эльбрус» акционер обществону пресс-службасындан билдиргенлерине кёре, Къабарты-Малкъардан спортчу Ёзденланы Идрис Краснодар крайда «Роза Хутор» тау-лыжа курортда фрирайддан «Rosa Khutor Freeride Contest-2017» эришиуледе экинчи жерни алгъанды.

Жер-жерледен хапарла

Тюркде россей сомла бла тёлерге жарарыкъды

Криминал болум

«Шеша нёгерин» бичакъ бла ургъанды
РФ-ни Следствие комитетини КъМР-де Следствие управлениясыны къуллукъчулары Майский шахардан эр кишиге ачылгъан ишни тинтип бошагъандыла. Ол РФ-ни Уголовный кодексини 105-чи статьясыны 1-чи кесегине эмда 30-чу статьясыны 3-чю кесегине бузукълукъла этгенине ишеклик барды. Башхача айтханда, ол адамны ёлтюрюрге умут этгенди.

Токну урлаучуланы тохтар умутлары жокъду

Электрокюч бла жалчытыучу «Каббалкэнерго» компанияда токну урлаугъа къажау рейдле дайым бардырылгъанлай турадыла. Специалистле сетьлеге эркинликсиз къошулгъанланы ачыкълайдыла, эсеплеучю приборланы да тинтедиле. Бу ишге жер-жерли администрацияланы, право низамны сакълаучу органланы келечилери да къатышыучудула, деп билдиредиле компанияны пресс-службасындан.

Къарыусуз сабийлеге – хакъсыз болушлукъ

Терек шахарны биринчи лицейини мекямында балаланы саулукъларын игилендирген арада эки жюз бла жыйырма гитче болушлукъ алгъандыла. Бусагъатда мында жыйырма сабийчик турадыла. Ала барысы да саулукъларында бир тюрлю жарсыулары болуп диспансер эсепдедиле: бирлерини санлары, башхаларыны солуулары неда иммунитетлери жарсытады.

Школгъа - сыйлы ат, лауреатлагъа - майдалла, дипломла

Кишпек элде В.М. Коков атлы школ билим бериу учрежденияланы арасында бардырылгъан битеуроссей кёрмючню лауреаты болгъанды. Проектге школла, лицейле, гимназияла, колледжле, вузла, билим бериу арала, тийишли управленияла, департаментле эм башхала къатышхандыла.  

Планшетледен, телефонладан сора да, барды сейирлери

Шахардан узакъда тургъанларына да къарамай, эллерибизде жаш тёлюню жыргъа, тепсеуге юйрете, маданият жаны бла тёрелерибиз да сакъланырча къыйын салгъанларыбыз асламдыла. Сёз ючюн, Жангы Малкъарда битеулю билим берген школда орналгъан «АЮЛИ» кружокну башчысы Атмурзаланы Зоя аладанды.

Студентле маллагъа багъыуну ташаларын баямлагъандыла

Вузну ветеринар медицина эм биотехнология факультетинде уа эки мастер-класс бардырылгъанды. Биринчиси - «Юй жаныуарланы жукъгъан аурууладан багъыуда жангы амалла» дегени - «Ветсервис» ветеринария клиникада бардырылгъанды. Анда студентлеге шёндюгю багъыу амалла кёргюзтюлгендиле, профилактика жаны бла да не жангычылыкъла болгъанын билдиргендиле.

Халкъны жумушлары къалай тамамланыладыла

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни студентлерини къаууму, преподавательлери Анзор Гятов, Аслан Жемухов, Баккуланы Эльдар эм башхала бла бирге КъМР-де Къырал эм муниципал жумушла тамамлау жаны бла кёп функциялы араны иши бла шагъырейленнгендиле.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS