16.04.2021, 18:28 - Жангылыкъла

Белгилисича, быйыл Къабарты-Малкъарда сабанлыкъланы  281,9 минг гектар  чакълы бирине  урлукъ салынырыкъды, ол  былтырны кёрюмдюлерине келишеди.

16.04.2021, 18:26 - Жангылыкъла

Бу кюнледе Чегем районда эки айлыкъ экология акция башланнганды. Аны чеклеринде саулай  муниципалитетде санитар болум  игилендирилликди  эм тёгерек-башны жашиллендир  мадар да этилликди.

16.04.2021, 17:36 - Жамауат

Озгъан  баш кюн Нальчикде "Намыс"  сабий реабилитация арада тюбешиу болгъанды. Ары къонакъгъа КъМКъУ-ну  педагогика эм методика жаны бла билим берген институтнда ишлеген  психология илмуланы  кандидаты  Ногерланы Татууну къызы   Мариямны башчылыгъында  биринчи, экинчи, ючюнчю курсланы студентлери  келгендиле.

14.04.2021, 15:23 - Маданият

Нальчикде  Маданият фондда  эбизелени  «Риони»  миллет  биригиулери белгили гюржюлю суратчы Элена Мухуташкилини 90-жыллыгъына жораланнган жыйылыу къурагъанды. Анга къатышханлагъа  «Элико» деген документли фильм да кёргюзтюлгенди.   

14.04.2021, 15:10 - Жамауат

Быйыл Къабарты-Малкъарда  8,5 минг гектар чакълы  сугъарылгъан жерле жарашдырыллыкъдыла.  Регионну Эл мюлк министерствосундан билдиргенлерича, аладан 4,7 минг гектар «АПК-ны продукциясыны экспорту» федерал проектни эм 3,8 минг гектар а  «Россейни мелиорация комплексин айнытыу»  ведомстволу программаны хайыры бла ишленирикдиле.  Сагъынылгъан жуму

14.04.2021, 15:00 - Жамауат

 Россейни Эл мюлк министерствосуну   программасына  кёре,  Къабарты-Малкъарда Гитче эм орта предпринимательлеге болушлукъ тапдыргъан  банкны бёлюмю  «Кабардинские яблоки» инвестициялы  проектге   245,9 миллион  сом льготалы ёнкюч бергенди.  Андан гарантия бла 147 миллион сомну  «Корпорации МСП»  эм    «Гарантийный фонд КБР»  25 миллион  бергендиле, деп билдириледи финанс учрежденияны пресс-службасындан.

09.04.2021, 16:30 - Жамауат

Ачыкъ эшиклени кюнюнде Майский шахарны мектеплерини окъуучулары алтынчы номерли от ёчюлтюу-къутхарыу службада болгъандыла.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

16.04.2021 - 18:25

«МЕН БИЙЧЕ БОЛСАМ…»

Олтура эдиле юч эгеч, таматалары – халы ийире, ортанчылары – къумач согъа, гитчечиклери уа – гинжи ойнай.

Тамата эгеч  айта эди:

– Мен бийче болсам…

Ортанчы эгеч айта эди:

– Мен бийче болсам…

Кичи эгеч, аладан кёргенни эте, айта эди:

Подробности... | Просмотрено: 2
16.04.2021 - 18:18

УНУТМА

Кюн – къызыл суу ичирилген алтын топ, юй гаккыны сарысы кибик, билмей тургъанлай чыгъып къалды тауну башына. Энди ол андан тёнгересе, суугъа тюшерикди. Суу а узакъгъа барады, ашыгъып. Алыр да кесини къоюнуна, къызыл суу ичирилген алтын топну узакъгъа элтир.

Подробности... | Просмотрено: 2
16.04.2021 - 17:59

Окъуучуларыбызны санына дайым къошулады

Жазылыу – 2021

 Хурметли жамауат!

Подробности... | Просмотрено: 2
16.04.2021 - 17:48

Электрокючню чыгъарыу ёсгенди

Къабарты-Малкъарны отлукъ-энергетика комплексинде былтыр 538,8 миллион киловатт-сагъат электрокюч чыгъарылгъанды. Ол санда 529,6 миллионну ГЭС-ле бергендиле. Белгилеп айтханда, биринчи кёрюмдю республикада хайырланылгъан токну ючден бири болады.

Подробности... | Просмотрено: 2
16.04.2021 - 17:47

Къаллай къызла ариулагъа саналгъандыла

Не тюрлю заманлада да, мамыр кезиуледе, къазауатлада да, ариулукъгъа табыныу энчи жерни алгъанды. Таулу миллетни юсюнден айтханда, бизни къызларыбыз субайлыкълары, тизгинлерин ариу жыя билгенлери, кеслерин жюрютгенлери бла къачан да юлгю болгъандыла. Сюргюн жыллада, ачлыкъ, къытлыкъ къысханда да, ала кеслерин бошламагъандыла. Алай биз субайлыкъны, чырайлыкъны багъалагъан эсек, тюрлю-тюрлю ёмюрледе уа ариулукъну белгилеген шартла дайым тюрлене тургъандыла. Аны ючюн къайсы ёмюрледе къаллай къызла ариугъа саналгъанларына бир къарайыкъ.

Подробности... | Просмотрено: 4
16.04.2021 - 17:38

Ораза – табыныуну, ийманны эшиклери

13 апрельде Рамазан ай башланнганды

Подробности... | Просмотрено: 2
16.04.2021 - 17:36

Магъаналы тюбешиу, хайырлы ушакъ

Озгъан  баш кюн Нальчикде "Намыс"  сабий реабилитация арада тюбешиу болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 3
16.04.2021 - 17:32

Сабийлеге, кесибизге да ийнанайыкъ, болгъан затыбыз ючюн ыразы бола да билейик

Бусагъатда барыбызгъа да къыйын кезиудю десек, ётюрюк болмаз. Быллай заманлада адам кесин къалай кёллендираллыкъды?  Кюч – къарыу къайда излерге керекди?Аны юсюнден Жангы Малкъарны орта школуну устазы, психолог Хочуланы Маляш бла ушакъ этгенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 1
14.04.2021 - 15:30

Мындан ары да алып, окъуп турурча

Жазылыу – 2021

 Багъалы шуёхла!

Подробности... | Просмотрено: 3
14.04.2021 - 15:27

Гитчелени сыфатларына кёре эришдириу психикаларында осал тюрлениулеге келтиреди

Ариулукъгъа итиниу тиширыуну къанындады, даулашлы болса да, сыфатха багъа бичерге жамауат къачан да сюйгенди. Бек биринчи, дунияны эм ариу къызын 130-дан аслам жыл мындан алгъа Бельгияда сайлагъандыла. Телевидение жайылгъаны бла чырайлыкъны эришиулерине бютюн кёп эс бурулуп башлагъанды. Абадан адамланы араларында бу тёрени ангыларгъа боллукъ эсе да, эм ариу сабийни айырыу а къужур кёрюнеди. Болсада  аллай эришиуле дайым бардырыладыла.

Подробности... | Просмотрено: 5

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жангылыкъла

16.04.2021 - 18:28

Май, Прохладна эм Бахсан районлада къыстау урлукъ саладыла

Белгилисича, быйыл Къабарты-Малкъарда сабанлыкъланы  281,9 минг гектар  чакълы бирине  урлукъ салынырыкъды, ол  былтырны кёрюмдюлерине келишеди.

Подробности... | Просмотрено: 2
Жангылыкъла

16.04.2021 - 18:26

Экология болумну игилендирирге алланып

Бу кюнледе Чегем районда эки айлыкъ экология акция башланнганды. Аны чеклеринде саулай  муниципалитетде санитар болум  игилендирилликди  эм тёгерек-башны жашиллендир  мадар да этилликди.

Подробности... | Просмотрено: 2
Саулукъ

16.04.2021 - 17:58

Ауруу жайылгъан заманда неге эс бурургъа тийишлиди?

Бусагъатда грипп бек жайылгъан кезиудю, офисле, школлада классла бош боладыла. Ауругъанла барысы да тохтаусуз жётел этгенлерине тарыгъадыла.

Подробности... | Просмотрено: 1
Маданият

16.04.2021 - 17:54

Австралиячыланы жомакълары бла таурухлары

 Кёкге ай къалай чыкъгъанды?

Подробности... | Просмотрено: 3
Право

16.04.2021 - 17:52

Айырмалы медиклеге – махтау, сый да

РФ-ни  ФСИН-ини КъМР-де  Управлениясыны  медицина подразделенияларында  ишлеген врачла,  фельдшерле, медсестрала, лаборантла 14-чю апрельде  байрамларын белгилегендиле. Аны  1829 жылда  апрель айда  патчах Голицин тохташдыргъанды.  Бусагъатда хар  пенитенциарный учрежденияда тутмакълагъа деп ишленнген  энчи  больницалада бёлюмле, филиалла бардыла.

Подробности... | Просмотрено: 2
Маданият

16.04.2021 - 17:31

Арысы да дайым излеуню жолундады

Уллуну, гитчени, тиширыуну, эр кишини алып айтсакъ да ким танымайды Къарачайда, Малкъарда да Къасботну? Мен Тамбий улу  Къасботну юсюнден айтама, Жырчы Къасботну.

Подробности... | Просмотрено: 3
Маданият

16.04.2021 - 17:29

Таулу миллетни жашаууну, кёп шартларын ачыкълагъан сурат

Зольск муниципал районну тарых Краеведение музейи «Шедевры территории Победы» атлы халкъла аралы конкурсха къатышханды. Ол Уллу Хорламны жетмиш алты жылына жораланнган «Территория Победы» деген халкъла аралы проектни чегинде къуралгъанды. Анга 130 музей къатышхандыла, ол санда Россейден, Беларусдан, Абхазиядан эм Донецк Республикадан да. Анда музей фондлада сакъланнган суратлау искусствону Уллу Хорламгъа  аталгъан чыгъармаларыны юсюнден видеогъа алыннган хапарлауларыны саны 156 жетгендиле.

Подробности... | Просмотрено: 6
Тарых

14.04.2021 - 15:43

Сирияда таулу тукъумланы келечилери жашагъандыла

Тарых илмуланы кандидаты, КъМР-ни халкъгъа билим бериуюню сыйлы къуллукъчусу Тёппеланы Магометни Сирия Республиканы халкъы, культурасы, тёрелери  бла шагъырей болургъа насыбы  тутханды.

Подробности... | Просмотрено: 4
Право

14.04.2021 - 15:41

Быйыл кюч алгъан законла

Айлыкъ эмда жашау этерге  жетерик ахчаны эм аз ёлчемлери, эл мюлк ипотека, къырал жумушланы тамамлау, ЗАГС-ланы ишлерин игилендириу. Жангы жылны башындан бери  къаллай федерал законла  кючлерине киргендиле?

Социал тёлеуле ёсгендиле

Подробности... | Просмотрено: 3
Маданият

14.04.2021 - 15:38

Балет саулукъну кючлеуге ахшы себепди, республикада аны айнытыргъа кюреширикме

Кёп болмай Нальчикде балетден «ARMONIA» деген школ ачылгъанды, ол Экинчи Таманский дивизияны орамында 31-чи номерли юйде «Кюн шахарны» къатында орналыпды. Аны башламчысы Роксана Ардашаевады.

Подробности... | Просмотрено: 5
Маданият

14.04.2021 - 15:23

Хунерли суратчыны хурметин кёрюп

Нальчикде  Маданият фондда  эбизелени  «Риони»  миллет  биригиулери белгили гюржюлю суратчы Элена Мухуташкилини 90-жыллыгъына жораланнган жыйылыу къурагъанды. Анга къатышханлагъа  «Элико» деген документли фильм да кёргюзтюлгенди.   

Подробности... | Просмотрено: 9
Саулукъ

14.04.2021 - 15:13

«Врач сабийни кесине жууашдырыргъа, аны бла бир тилли болургъа тийишлиди»

Хар ана сабийи саулукълу болса сюеди. Баям, не иги къарасанг да балагъа, аны бир-бир аурууладан къутхаралмайса. Ол а педиатрны болушлугъу керекли боллугъун кёргюзтеди. Сабий аурумазча, къалай къараргъа кереклисини юсюнден Хасания элни амбулаториясыны врач-педиатры Баллиланы Сафарбийни къызы Фатима бла ушакъ этгенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 1
Маданият

14.04.2021 - 15:06

Алимни ауазына тынгыларгъа Тюркде, Татарстанда да бек сюедиле

Республикада атлары айтылгъан жырчыларыбыз кёпдюле. Аладан бири Холам-Бызынгы тарындан чыкъгъан Тёппеланы Алимди. Атасы Абдулхалим да жырларгъа, гитарада ойнаргъа  бек сюйгенди, ол  агъач ишге да уста болгъанды. Аны къолу жетмеген элде юй жокъду, жарсыугъа, ол жашаудан эртте кетгенди.  Анасы Роза  кесин таныгъанлы къобуз согъаргъа, жырларгъа, тепсерге да устады. Ол къатышмай, элде, районда да хазна къууанчлы иш бардырылмайды.  Алимни  сабийлиги эл клубда ётгенди десек да, ётюрюк болмаз. Роза клубну директору болуп ишлегенди, аны бла бирге уа сабийлени да  юйретгенди, бюгюнлюкде да ол жумушну тамамлаудан артха турмагъанды.

Подробности... | Просмотрено: 2
Право

14.04.2021 - 14:58

Водитель бузукълукъну кетерирге борчлу этиледи

Жылны аллындан бери жолда жюрюуню къоркъуусузлугъуну инспекторлары водительле машиналарыны миялаларын асыры къаралдым этгенлери бла байламлы 4,1 мингден аслам бузукълукъну ачыкълагъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 3
Саулукъ

14.04.2021 - 14:56

«…Сизге ораза тутхан игиди. Аны билсегиз эди!...»

1400 жыл мындан алгъа, муслийманлагъа Рамадан айда ораза борч болгъаны тохташдырылгъанда, ол адамны санларына къаллай хайыр, саулукъ келтиргенин ангыламагъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 4
Маданият

14.04.2021 - 14:55

ЖЮРЕГИМ ТОХТАП КЪАЛГЪЫНЧЫ

Эр киши поэзия - эрлик сёзю эсе, сабырлыкъ эсе, улан сёзю. Тиширыу поэзия - ийменнген, уялгъан, алай а таза, ариу сёз; жашырын болса да, айтырын бютюнда терен, бютюнда ачыкъ этерге излеген, аталып, аты болмагъан, кесилип, чеги болмагъан, сюймеклиги, ачыуу да тынчайтмагъан сырла.

Подробности... | Просмотрено: 6

Страницы