25.11.2016, 22:02 - Статьи

Ариула, субайла, тизгинлиле, жарыкъ кёллюле... Алай болгъанлыкъгъа, бираз сагъышлыла. Аланы жашауларыны бир такъыйкъалары заманнга бойсунмай, тарыхны теренинден бюгюннгю кюнню жарытады. Кимле болурла бу мёлек сыфатлыла?  

25.11.2016, 22:01 - Статьи

Жашауда бизни не зат сакълагъанын киши билмейди, алай жууукъ адамыбызны тас этсег а, ышаннганлай турабыз, керти дунияда ол ырахатлыкъ табар деп. «Ёлюм бек игилени сайлайды» - бу сёзле кёп айтылгъандан татыуларын тас да этген болурла, алай магъаналылыкъларын а угъай.

25.11.2016, 22:00 - Статьи

Дуния жаратылгъанлы бери жер башында бек багъалыгъа  ана саналады. Алайсыз да къалай болур, адам улусуна дуния жарыгъын ол кёргюзтсе. Баласы ючюн жанын-къанын аямаса, ахыр гыржын бурхусун анга сакъласа, ауругъан кечелеринде, сабийине къарай, кёзюн къысмай оздурса.

25.11.2016, 22:00 - Статьи

Бараз кюн Ташлы-Талада «Сабыр ушакъ» деген ат бла тюбешиу болгъанды.

25.11.2016, 21:59 - Новости

Бу кюнледе Культура фондда, Ананы кюнюне аталып, байрам къуралгъанды. Анга тиширыуланы Нальчик шахар советини къаууму, школчула, студентле, сабий садланы келечилери да къатышхандыла.

25.11.2016, 21:58 - Новости

Къабарты-Малкъар Республиканы саулукъ сакълау министри Светлана Расторгуева 1-чи номерли шахар клиника больницаны коллективин жангы таматалары бла танышдыргъанды - Марат Хубиев тамата врачны къуллугъун толтурлукъду. Алгъын ол  Бахсанны район больницасыны башчысыны къуллугъунда ишлегенди.

25.11.2016, 21:58 - Новости

Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков тюнене бардыргъан кенгешде оюлур чекге жетген жашау юйледе жашагъанланы тынгылы журтлагъа кёчюрюуню программасы къалай толтурулгъанына къаралгъанды. Анга контрольну кючлендирирге деп, аллай борч салыннганды.

Последнее


Жыйымдыкъ команданы къалай къурайдыла

Футболну миллет лигасыны жыйымдыкъ командасыны баш тренери Евгений Бушманов коллективге кирген ойнаучуланы атларын туура этгенди. Нальчикни «Спартагыны» къарачуларын былайда жангыз бир соруу сагъайта эди: ол тизмеге бизден Александр Марченко тюшерикмиди? Ала бош къоркъмай эдиле – аны ары алмагъандыла. Алай нек этгенлери уа белгисизди.

Керти эм жалгъан

Шахар орамда жыл саны келген кишини арбачыкъда тюртюп баргъан тиширыуну терк-терк кёрюучюме. Бир бирге ууакъ ышара, кёгюрчюнлеге чёплеу, гыржын бурхула сыза, ата-аналары бла келген сабийлени ойнагъанларына сюйюп къарай, заманларын ашырадыла. Ма бюгюн да озуп барадыла. Ызларындан къарайма. Эркегырыу къатымда олтургъан биреуге салам берди. Ол да, ёрге къобуп, башын булгъады.

Къышда да ариулукъдан айырылмазча

Къышда тиширыугъа ариулугъун сакълагъан къыйыныракъды, болсада бардыла аллай амалла. Аланы юсюнден косметолог Хуболланы Мадина айтады.

Билим алыргъа талпыннганла

Ариула, субайла, тизгинлиле, жарыкъ кёллюле... Алай болгъанлыкъгъа, бираз сагъышлыла. Аланы жашауларыны бир такъыйкъалары заманнга бойсунмай, тарыхны теренинден бюгюннгю кюнню жарытады. Кимле болурла бу мёлек сыфатлыла?  

Александр Масляков бардыргъан КВН-нге къошулур умутлары барды

Белгилисича, КВН-ни сюйгенле, аны жаратханла кёпдюле. Керти да фахмулу командала уа, Москвадан сора да, Россейни битеу областьларында, республикаларында да бардыла. Ол санда Къабарты-Малкъарда да. «Сборная КБР» къыралыбызда кёп тюрлю конкурслагъа, фестивальлагъа къатышады. Оюнлары бла  кеслерин къараучулагъа сюйдюргенлери да хакъды.

Атын игилик бла айтдыргъанды

Жашауда бизни не зат сакълагъанын киши билмейди, алай жууукъ адамыбызны тас этсег а, ышаннганлай турабыз, керти дунияда ол ырахатлыкъ табар деп. «Ёлюм бек игилени сайлайды» - бу сёзле кёп айтылгъандан татыуларын тас да этген болурла, алай магъаналылыкъларын а угъай.

Толу эм насыплы юйюр

Мени Огъары Малкъар элимде кёп сабийле ёсдюрюп, юлгюлю юйюрле къурап, атларын иги бла айтдыргъан таза да насыплы аналаны юслеринден радиода айтыла, телевизорда кёргюзтюле, газетледе да жазыла тургъанды.

Аны сейирлик нюрю жолуму жарытханлай турады

Дуния жаратылгъанлы бери жер башында бек багъалыгъа  ана саналады. Алайсыз да къалай болур, адам улусуна дуния жарыгъын ол кёргюзтсе. Баласы ючюн жанын-къанын аямаса, ахыр гыржын бурхусун анга сакъласа, ауругъан кечелеринде, сабийине къарай, кёзюн къысмай оздурса. Сенден алгъа ёлейим деп жашауун ётдюрсе, арбазынгдан чыгъып кетсенг, сен къайтхынчы, кёзюн орамдан алмай сакълап турса.

Огъурлу адамланы бла жумушланы юсюнден ачыкъ сёзлю ушакъ

Бараз кюн Ташлы-Талада «Сабыр ушакъ» деген ат бла тюбешиу болгъанды.

Къууанч, хурметлик, ыразылыкъ

Бу кюнледе Культура фондда, Ананы кюнюне аталып, байрам къуралгъанды. Анга тиширыуланы Нальчик шахар советини къаууму, школчула, студентле, сабий садланы келечилери да къатышхандыла. Акъ-Суу, Кенже, Адиюх эллени тиширыу организацияларыны келечилери уа анга миллет ашарыкъла хазырлап келтиргендиле.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS