30.06.2020, 08:08 - Маданият

Буруннгу заманлада халкъда: «Не курт оюн этип айланаса! Кел юйге!» - дегенни терк-терк эшитирге болгъанды. Алай аны магъанасы не болгъанын а туудукъла артыкъ аламат билмейдиле.

26.06.2020, 08:12 - Жамауат

«Прохладный - Эльхотово» жолну Терк районда Дейское элни ичи бла баргъан кесегинде тынгылы жангыртыу ишле барадыла, деп билдиргендиле муниципалитетни администрациясындан.

26.06.2020, 08:08 - Экономика

Майский шахарда сууланы тазалаучу объектлени къурулушу барады. Бу иш «Эл тийрелени комплекс халда айнытыу» деген къырал программаны хайырындан башланнганды, деп билдиргендиле районну администрациясыны пресс-службасындан.

26.06.2020, 08:08 - Жамауат

Кёп болмай «Россельхозбанкны»  экспертиза арасы Россейде алмала рынокну  тинтгенди. Аланы тергеулерине кёре,  терк айныгъан терек бахчаладан  2024 жылда бир миллион 200 миг тонна жемиш жыйыллыкъды. Тирликни асламысы арт беш  жылда къуралгъан бахчаладан алынырыкъды.    

26.06.2020, 08:04 - Жамауат

Дунияны эм бай адамлары кеслерин бир кесек «сейир» жюрютгенлерин журналистле бла психологла эртте да эслеген эдиле. Бек алгъа кесине эсни Уоррен Баффет бурдургъанды: ол 72,7 миллиарды болгъан инвесторду, алай кеси уа бир гитче юйчюкде жашайды эмда фастфуд бла ауузланады. Аны ызындан Ингвар Кампрадени юсюнден айтып башлагъандыла.

26.06.2020, 08:02 - Жамауат

Бёзюланы Акули бюгюнлюкде да, сексен юч жылында, белгили къол устады, дарман кырдыкла бла багъыучуду. Ол сыргъан тёшеклени бла жууургъанланы республикабызны тышындан окъуна келип аладыла.  Огъурлу ынна бла ушагъыбызда аны  жашау жолун, ата-бабаларын,  таулу халкъны чемерлигин кёргюзтген юлгюлю адамланы эсгергенбиз.

05.06.2020, 15:12 - Жамауат

Эт эмда андан жарашдырылгъан ашла къарачайлылада бла малкъарлылада баш жерледен бирин аладыла. Анда эмда аны жауунда адамны санына-чархына керекли кёп затла бардыла. Бизни ата-бабаларыбыз союлгъан малны хар затындан да кёп тюрлю ашла жарашдыргъандыла.

05.06.2020, 08:03 - Право

Автомашиналаны къырал эсепге тюшген къайсылары ючюн да тийишли налог тёлерге кереклисин ким да биледи. Алай быллай техникагъа от тюшюп, ол аварияда болуп неда бир башха къыйын болумлада жукъгъа жарамазча болса, аны иеси бу тёлеуден эркин этиледи.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

03.07.2020 - 08:17

Кёлю къалгъанны тилегинден къоркъугъуз

Арт заманда ислам медицина деген ангыламны юсюнден терк-терк эшитирге тюшеди. Аны  энчиликлерини, багъыу амалларыны, аны болушлугъу бла ким хайырланыргъа боллугъуну юсюнден  «Мамырлыкъ» жандауурлукъ фондну башчысы Ахматланы Назир хажи бла ушакъ этгенбиз.

 
Подробности... | Просмотрено: 1
03.07.2020 - 08:17

Жау чайкъау

«Малкъарлыла бла къарачайлыла сютден эмда сют башдан жау алыу  бла бурун заманладан  бери шагъырейдиле, мал тутуп, сют саууп тебирегенли», - дейди сют промышленностьну инженер технологу Мисирланы Хасан.  - Малчылыкъ бла уа бизни  ата-бабаларыбыз - аланла - бир талай минг жыл мындан алгъа окъуна к

Подробности... | Просмотрено: 4
03.07.2020 - 08:12

«Бу усталыкъны сайлагъаныма сокъуранмайма»

Къайсы бирибиз да жаш заманыбызда къартлыкъны, къарыусузлукъну юсюнден сагъыш этерге сюймейбиз. Эсибизге келтирирге окъуна. Ол кезиу къайда эсе да узакъда къалып, бизге жеталмазлыкъча.

Подробности... | Просмотрено: 2
03.07.2020 - 08:12

Тютюнню къояма деген амал табарыкъды

КъМР – ни наркодиспансерини наркологу  Артур Пачев кёп жылланы ичинде бизни республикада орта билим берген школлада наркотиклени эм тютюнню хатасыны юсюнден лекцияла окъуп тургъанды. Жарсыугъа, быйыл коронавирус бу ишни тынгылы бардырыргъа чырмагъанды. Алай биз врач бла онлайн амал бла ушакъ этгенбиз.

 
Подробности... | Просмотрено: 2
01.07.2020 - 08:30

Бир тюрлю хайыр келтирмеген жумушдан кери болайыкъ

Арт заманда шахарларыбызны, ол угъай, эллерибизни окъуна орамларында къолларында, билеклеринде татуировка салдыргъан жаш адамланы кёрюрге тюшеди.  Анга сейир этерча да тюйюлдю – артистле, жырчыла, социальный сетьледе белгили адамла битеу санларын аллай суратла бла «жасап», къалгъанлагъа юлгю болгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 8
01.07.2020 - 08:26

Кёлкъалдылыкъ

Мухаммад файгъамбар, Аллахны саламы анга болсун: «Муслийманны  къолундан, тилинден да бир адам да ачымазгъа керекди»,-дегенди.

Подробности... | Просмотрено: 2
01.07.2020 - 08:25

Фатарланы юслеринден ётюрюк эм керти хапарла

Бир жанындан, фатарла бла байламлы не соруугъа да жууапланы билебиз. Алай, ачыкъланнганыча, алыкъа кёп адамла ийнанып тургъан таурухла бардыла.

Подробности... | Просмотрено: 5
01.07.2020 - 08:22

Тойларыбыз ресторанладан юйлерибизге къайтырламы?

Хар халкъны энчи адетлери, тёрелери бардыла. Ёмюрлени теренинден келген ыз-къылыкъ   мардала хар жангы тёлюге жашау  мурдордула. Бызынгы элден эсли ынна Созайланы Люба бир – бир адетлени юслеринден айтханды.

Подробности... | Просмотрено: 5

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Саулукъ

03.07.2020 - 09:05

Сабийни семизлигини сылтаулары

 Сабий саддан башлап окъуна бир-бир балачыкъла семизчикледиле, башхалары уа арыкъладыла. Аны сылтауу недеди? Бу соруугъа жууапны Нальчик шахарны ючюнчю номерли поликлиникасыны педиатры Наталья Лукина береди:

 
Подробности... | Просмотрено: 1
Илму

03.07.2020 - 08:26

«Къара археологланы» хаталары жетгенди, алай тарых байлыкъ а сакъланнганды

Къабарты-Малкъарда ишчи жолоучулукъ бла РАН-ны Археология институтуну, суратлау искусстволаны А.С. Пушкин атлы къырал музейини бла Кавказны археология институтуну бирикген экспедициялары болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 2
Спорт

03.07.2020 - 08:19

Муратым - тренер болуп, Малкъаргъа къайтыргъады

Спорт бла кюрешген жашларыбызны, къызларыбызны хорламларын кёрсек, айхай да, къууанабыз. Алай хорламлагъа жол а тынч тюйюлдю – кёп затха чыдаргъа, къуруда чыгъа тургъан чурумлагъа къарамай, алгъа барыргъа керекди. Насыпха, миллетибизде аллай адамларыбыз кёпдюле.

Подробности... | Просмотрено: 2
Илму

03.07.2020 - 08:12

Тюшюнде эм кёп кёрюнюучю тогъуз затны магъаналары

А  дам тюшюнде кёрген затла аны мыйысыны солумагъаныны угъай, анга бир тюрлю жумушну толтурургъа неда бир ышаннга эс бурдурургъа кюрешген шартладыла дерни аллында, британлы сомнолог (тюшню тинтген илму) Ян Уоллес отуз жылны ичинде 150 мингден аслам тюшню сюзгенди.

Подробности... | Просмотрено: 2
Саулукъ

03.07.2020 - 08:12

Хант туз «акъ уумуду?»

Соруу: Хант туз хайырлымыды саулукъгъа огъесе хаталымыды?

Бёзюланы Зухура, газет окъуучу

 
Подробности... | Просмотрено: 1
Жангылыкъла

03.07.2020 - 08:12

Суу бла жалчытхан объектле ток ызлагъа къошуладыла

 

 «Россети Северный Кавказ» компанияны бёлюмю «Каббалкэнерго»   Къабарты-Малкъарда ичер суу бла жалчытхан алты объектни  энергокюч сетьлеге  къошады.

Подробности... | Просмотрено: 2
Тарых

03.07.2020 - 08:12

БИР ЮЙЮРНЮ КЪАДАРЫ

Абайланы Мисост, малкъар халкъны махтаулу жашларындан бири, биринчи таулу тарыхчы, публицист, этнограф Шкантыда 1857 жылда туугъанды. Атасы Кучук, патчах аскерни офицери, анга сегиз жыл болгъанда ауушханды. Жашчыкъ Нальчикде тау школда алты жыл окъугъанды.

Подробности... | Просмотрено: 4
Тарых

03.07.2020 - 08:11

Бу кюн не бла белгилиди

Ишчи низам къатыланады

1940 жылда 26 июньда Совет Союзда ишчи кюнню болжалы сегиз сагъатда тохташдырылгъанды. Ишден сормай кетгенле уа уголовный жууапха тартыллыкълары белгиленнгенди.

Подробности... | Просмотрено: 3
Спорт

03.07.2020 - 08:11

Жараула адамны низамлы этедиле, салгъан муратларынга жетиширге юйретедиле

Тикаланы Ибрагимни жашы Идирис бюгюнлюкде КъМР-ни Спорт министерствосуну олимпиалы резервини школунда тхэквондо ВТФ-ден юйретеди. 2008 жылда уа «Къабарты-Малкъарда бек иги спортчу» деген атха тийишли кёрюлген эди. Биз Идирис бла спорт  бла кюрешиуню магъанасыны, тхэквондону энчиликлерини, ол юйретген фахмулу жашланы бла къызланы юслеринден ушакъ бардыргъанбыз.

Подробности... | Просмотрено: 1
Экономика

01.07.2020 - 08:15

«Дарманлы ванналаны жангыртыу республиканы саулай курорт комплексин айнытыугъа магъаналыды»

«Нальчик» курортну, кесини йод-бром, сероводород, азот-жылы  суулары, Тамбукан кёлню дарман балчыгъы бла саулай къыралда окъуна алчы курортладан бири болургъа, алгъын  жылладача, бийик даражасын артха къайтарыргъа амалы барды. Республиканы быллай онгларыны, аланы толуракъ хайырланыуну юсюнден РАЕН-ни академиги, РФ-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу Пшикан Таов айтады.

Подробности... | Просмотрено: 3
Спорт

01.07.2020 - 08:10

«Манга къатышыу угъай, хорлам керекди»

Москвада ЦСКА-ны спорт единоборствола мекямында «Киокушинкай-каратеден федерацияланы содружестволарыны кубогу» деген III халкъла аралы эришиу къуралгъанды. Анга кёп къыралдан 300-ден аслам каратечи къызла бла жашла къатышхандыла. Анда 70 килограммгъа дери ауурлукъда Настуланы Ислам (кесини ауурлугъу 64 кг.) жетишимли болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 3
Маданият

30.06.2020 - 08:08

Халкъыбызны сейир эм зауукълу да оюнлары

Буруннгу заманлада халкъда: «Не курт оюн этип айланаса! Кел юйге!» - дегенни терк-терк эшитирге болгъанды. Алай аны магъанасы не болгъанын а туудукъла артыкъ аламат билмейдиле.

Подробности... | Просмотрено: 4
Маданият

30.06.2020 - 08:04

«Къарачай-малкъар фразеология сёзлюк»

Фразеология айланчла малкъар тилни байлыгъын, кенглигин, эрттеге ата-бабаларыбызны эслиликлерин, тенглешдире билиулерин кёргюзтгедиле. Ала ана тилни энчи айбат бутагъын къурайдыла.

Подробности... | Просмотрено: 3
Тарых

26.06.2020 - 08:13

«Ол къыйын кюнлени сагъыныргъа сюймегенди»

Гижгиланы Къаншауну жашы Ануарны Хушто-Сыртда  танымагъан жокъ эди. Ол тепсеуге бек  уста болгъанды. Узун бойлу, чырайлы жаш къымылдап башласа, арый билмегенди. Бир жол а ансамбль бла бирге Сталинни аллында да аякъ бюкгенди. Андан сора бачаманы аты бла эки  бюсюреу письмо да алгъан эди.  

Подробности... | Просмотрено: 5
Тарых

26.06.2020 - 08:13

Элбрусдан Берлиннге дери

Гюлюйланы Локъманны жашы  Шарафутдин 1920 жылда Элбрусда туугъанды. Гитчелей окъуна билим алыргъа кёл салгъан жаш болгъанды. Элде школну тауусхандан сора Нальчикде педагогика училищеде окъугъанды. Анда да кишиге хорлатмагъанды.

Подробности... | Просмотрено: 2
Тарых

26.06.2020 - 08:11

Урушда – жигит, урунууда - жигер

Уллу Ата журт урушда 115-чи атлы дивизияны аскерчилери Дон тийрелеринде жерни хар атламы ючюн да жигитча сермешгендиле. Душманны кючю кёп кереге уллу болгъаны ючюн, анга артха кетерге тюшгенди, алай ол фашистлени ууатыр ючюн къалмагъанды.

Подробности... | Просмотрено: 6

Страницы