12.02.2020, 14:35 - Жангылыкъла

Хурметли жамауат!
Сиз бир тюрлю сылтаула бла «Заманнга» жазылалмай къалгъан эсегиз, халны тюзетирге онг барды.

12.02.2020, 08:14 - Спорт

Ахыр жыллада спортчуларыбыз хорламлары бла аслам къууандыра турадыла, кёп болмасала да, секцияла ачыладыла, гитче, уллу да жарау этеди. Бюгюн бизни ушакъ нёгерибиз стилевой каратеден тренер, айтхылыкъ каратечи Шахмурзаланы Шахмурзады. Ол стилевой каратеден спортну устасыды, 1996 жылда дунияны кубогун алгъанды, Россейни, халкъла аралы эришиулени призёруду. Бизни бла тюбешиуюнде Шахмурза улу ишини, жетишимлерини юсюнден айтханды.

12.02.2020, 08:12 - Саулукъ

Адамны санларында бир-бир жерлери артыкъ бек нек семиредиле? Бу соруу кёплени тынчлыкъларын алып турады. Сёз ючюн, мен эслегенден, эр кишиледе асламында  къарынлары ёседи. Сыраны кёп ичгенледе ол аслам тюбейди. Алай ол ичгини къатына да бармагъанлада уа неден тууады бу жарсыу? Бу сорууну мен диетолог Чыпчыкъланы Аслижаннга бергенме.

12.02.2020, 08:11 - Спорт

Бу кюнледе Шимал Осетия-Аланияны ара шахары Владикавказда грек-рим тутушуудан СКФО-ну биринчилиги бардырылгъанды, анга округну битеу регионларындан 18 жыллары толмагъан умутландыргъан гёжефле къатышхандыла.

12.02.2020, 08:08 - Маданият

Акъ-Сууда китапханагъа бусагъатда ремонт этиле тургъаны себепли ол 15-чи номерли мектепде  кабинетледен биринде орналыпды. Анда ишлеген Светлана Мамедованы башламчылыгъы бла кёп тюрлю  тюбешиуле, конкурсла, викторинала, адабият ингирле бардырыладыла.

12.02.2020, 08:07 - Экономика

Россельхозбанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмю гитче эмда орта бизнес бла кюрешгенлеге былтыр кредитледен 830 миллион сом бергенди.

12.02.2020, 08:06 - Жамауат

Быйыл Къабарты-Малкъарда эл мюлк жерлени сугъарыугъа жарым миллиард сом чакълы къоратыллыкъды. Белгилисича бизни регионда жерчилик  артыкъ уллу файда келтирлик сферагъа саналмайды. Аны себепли РФ-ни Эл мюлк министерствосу мелиорацияны хайыры бла къыралны экспорт онгларын кючлендирир умутда сынам регионнга Къабарты-Малкъарны сайлагъанды.

12.02.2020, 08:05 - Тарых

15 февральда Совет аскерле Афганистандан интернационал борчларын толтуруп чыгъарылгъандыла  

Совет аскерле Афганистандан интернационал борчларын толтуруп чыгъарылгъанлы   30 жылдан атлагъанды. Ол кезиуде, бюгюнлюкде да бу къазауатны тюзлюгюню, бизни жашла анда къанларын тёкгенлерини магъанасыны юслеринден даулашла тохтамайдыла. Демократиялы республиканы бандитледен къоруулагъанланы, Совет Союзну чеклерин терроризмден эмда наркотрафикден сакълагъанланы статуслары уа энтта тохташдырылмагъандыла. Анга не зат чырмайды, ол уруш къаллай дерсле бергенди?

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

14.02.2020 - 08:15

Аутист сабийлеге деп биринчи класс ачылгъанды

Биз «аутист» деген сёзню эшитгенликге, аны магъанасын ангыламай тургъанбыз. Медицина илмуланы доктору, КъМКъУ-ну профессору Теммоланы Лейла: «Он жыл мындан алгъа бир айгъа эки аутист сабийни келтире эдиле ата-анала манга  консультациягъа, энди уа он-онекисине къарайма.

Подробности... | Просмотрено: 7
14.02.2020 - 08:15

Тутхан ишине уллу сюймеклик бла

Бу кюнледе Суратлау искусстволаны А.Л.Ткаченко атлы музейинде Рузана Дацирхоеваны «Дерева вы мои, дерева» атлы   кёрмючю ачылгъанды. Анда къараучула суратчыны  живопись, графика эмда  сценография ишлери  бла шагъырей болгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 5
14.02.2020 - 08:13

Экологияны игилендириуге алланып

Белгилисича, адамны саулукълу  жашау этерине  экологияны бла санитар болумну магъанасы уллуду.   Ол себепден Зольск районда анга  аслам эс бурулады, деп билдириледи муниципалитетни администрациясыны  пресс-службасындан.  

Подробности... | Просмотрено: 5
14.02.2020 - 08:12

Ата–ана бла сабий – бир дуниядыла

Башланнган классланы бошагъан, онбиржыллыкъ сабийле терк ёседиле эм психологиялары тюрленеди. Гитче балачыкълагъа саналгъан жыллары  артда къалады, алай ала алыкъа акъылбалыкълагъа да саналмайдыла. Психолог  Муртазланы Фаризат айтханнга кёре, аланы ол кезиулери  къыйын заманнга саналады.

Подробности... | Просмотрено: 4
14.02.2020 - 08:12

«Республиканы айнытыугъа себеплик этерик тамашалыкъ табийгъатыбызны тюз хайырланайыкъ»

Таула, жер башыны тёртден бирин алып, кёзге ариу кёрюннгенлери бла бирге кеслеринде кёп байлыкъланы жыйгъандыла – таза суула бла хауа, сейирлик экосистема, агъачла. Алай адамны зараны алагъа да жетгенди: тереклени, жаныуарланы тюрлюлери азайгъанды, табийгъан кирлендирилгенди.
Подробности... | Просмотрено: 6
14.02.2020 - 08:10

Халал къыйынны эмда таза ниетни жашауну тутуругъуна санайды

Жашауну татлысын-ачысын да кёре, къайсы бирибиз да къадарны юсюнден сагъышланмай къалмайбыз. Аслам затны аны ажайып базманында ёнчелерге да сакъбыз. Шукур къудуретге, жолубузда кёплеге тюбей, аладан игиликге, тёзюмлюлюкге да юйрене-тюшюне келебиз.

Подробности... | Просмотрено: 7
14.02.2020 - 08:00

Адамланы жюреклерине ийманны салгъан

  «Заман» газетни дин бетинде окъуучуларыбызны Аллахуталаны атлары бла шагъырей этип башлагъанбыз.

Подробности... | Просмотрено: 5
12.02.2020 - 08:15

Сейирлик тюбешиу

Мен Байдаланы Ибрагимни тамата къызы Сакинатма. Бахсан ауузунда, Къызгенде туугъанма. Жашлыгъым да андаётгенди. Башха таулу тиширыулача, юй тутаргъа, аш-азыкъ, жюниш этерге юйреннгенме. Кёчгюнчюлюкге да Бахсан ауузундан чыкъмагъанма.

Подробности... | Просмотрено: 7

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Саулукъ

14.02.2020 - 13:30

Хант туз – акъ уу?

Жорукъланы  жокъгъа санаргъа
 
Подробности... | Просмотрено: 3
Спорт

14.02.2020 - 08:18

Командабызда – 37 майдал

Кисловодск шахарда кикбоксингден Ставрополь крайны биринчилиги бла чемпионаты бардырылгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 4
Тарых

14.02.2020 - 08:15

Ата журтну къоруулаучулары

Уллу Ата журт урушха къатышхан таулуланы юслеринден айтханда, бир юйден юч, тёрт, беш къарындаш къазауатха кетгенлери болгъандыла. Аланы кёбюсю къайтмагъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 9
Тарых

14.02.2020 - 08:13

ТЕНГИЗЧИ ЛЁТЧИК

Уллу Хорламны 75-жыллыгъына
 

Черкесланы Къонакъ лётчик усталыкъны  школгъа жюрюген жылларында окъуна сайлап, андан башха бир затха кёлю тартмагъанды. Окъууун бошагъанлай, эки нёгери бла Ейск шахарда тенгиз авиацияны школуна барады. 

Подробности... | Просмотрено: 6
Жангылыкъла, Илму

14.02.2020 - 08:13

Усталыкъ алып чыкъгъанлагъа аны ёсдюрюрге - жангы амал

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни ректору Юрий Альтудов бла   «Техно Спарк» компанияны таматасы  Денис Ковалевич «Точка кипения» арада бардырылгъан жыйылыуну  кезиуюнде келишимге къол салгъандыла.   Анга кёре энди КъМКъУ-ну    бошагъанла  предпринимательстволукъ жаны бла билимлерин

Подробности... | Просмотрено: 7
Маданият

14.02.2020 - 08:12

Эсепле сюзюлгендиле, жангы борчланы толтуруу амаллагъа къарагъандыла

Бу кюнледе КъМР-ни Маданият министерствосунда кенг жыйылыуда озгъан жылда маданият, искусство эм асламлы коммуникацияла  учрежденияла  салыннган борчларын къалай толтургъанларыны эсеплерин чыгъаргъандыла эмда быйылгъы проектлени  юслеринден сёлешгендиле.

Подробности... | Просмотрено: 6
Маданият

14.02.2020 - 08:10

Энчи магъаналы байрамлада энчи тепсеуле къуралгъандыла

Халкъ тепсеулерибиз бла байламлы бёлюмню андан ары бардырабыз.

Подробности... | Просмотрено: 9
Жангылыкъла, Экономика

14.02.2020 - 08:10

Ахчангы сакъларгъа сюе эсенг, алтын ал

Россельхозбанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде хайырланыучулагъа багъалы темирледен да сатыучуларын билдиргендиле.

Подробности... | Просмотрено: 8
Тарых

14.02.2020 - 08:05

«Биз анда къыралыбызны буйругъун толтургъанбыз»

    
15 февральда Совет аскерле Афганистан Республикадан чыгъарылгъандыла  

Подробности... | Просмотрено: 3
Жангылыкъла

14.02.2020 - 08:05

Жолла кече жарыкъ болурча

 Россей  Федерацияны  Президенти жоллада аварияланы хатасындан ёлгенлени санын азайтырча буйругъуна тийишлиликде  «Къоркъуусуз  эм качестволу автомашина жолла» деген миллет проектни чеклеринде былтыр республикалы магъаналы жолда -  Кенжеде, Шалушкада, Чегемде, Нартанда, Герменчикде эм Октябрькоеде саулай да  25 километр чакълы участокда   чыпынлары бла чыракъла орнатылгъандыла.   

Подробности... | Просмотрено: 6
Жангылыкъла

12.02.2020 - 14:35

Мартдан алып, окъуп башларча

Хурметли жамауат!
Сиз бир тюрлю сылтаула бла «Заманнга» жазылалмай къалгъан эсегиз, халны тюзетирге онг барды.

Подробности... | Просмотрено: 2
Спорт

12.02.2020 - 08:14

«Элледе фахмулу сабийлерибиз кёпдюле, аланы айнытыргъа онгла къураргъа керекди»

Ахыр жыллада спортчуларыбыз хорламлары бла аслам къууандыра турадыла, кёп болмасала да, секцияла ачыладыла, гитче, уллу да жарау этеди. Бюгюн бизни ушакъ нёгерибиз стилевой каратеден тренер, айтхылыкъ каратечи Шахмурзаланы Шахмурзады. Ол стилевой каратеден спортну устасыды, 1996 жылда дунияны кубогун алгъанды, Россейни, халкъла аралы эришиулени призёруду. Бизни бла тюбешиуюнде Шахмурза улу ишини, жетишимлерини юсюнден айтханды.

Подробности... | Просмотрено: 7
Саулукъ

12.02.2020 - 08:12

Диетологла нени жашырадыла?

Адамны санларында бир-бир жерлери артыкъ бек нек семиредиле? Бу соруу кёплени тынчлыкъларын алып турады. Сёз ючюн, мен эслегенден, эр кишиледе асламында  къарынлары ёседи. Сыраны кёп ичгенледе ол аслам тюбейди. Алай ол ичгини къатына да бармагъанлада уа неден тууады бу жарсыу? Бу сорууну мен диетолог Чыпчыкъланы Аслижаннга бергенме.

Подробности... | Просмотрено: 6
Спорт

12.02.2020 - 08:11

Округда – алчыланы санында

Бу кюнледе Шимал Осетия-Аланияны ара шахары Владикавказда грек-рим тутушуудан СКФО-ну биринчилиги бардырылгъанды, анга округну битеу регионларындан 18 жыллары толмагъан умутландыргъан гёжефле къатышхандыла.

Подробности... | Просмотрено: 6
Саулукъ

12.02.2020 - 08:10

Алимле юйретедиле: китап окъуу жашауугъузну узун этеди

Кафканы «Метаморфозаларын» окъуп, Габриэль Гарсия Маркес жазыучулукъ ишни сайлагъанды. Хемингуэй илхамны Лев Толстойну «Война и мир» романындан алгъанды. Хар инсанда да китапла башха-башха сезимле туудурадыла, алай ала кёбюрек жашаргъа уа болушамыдыла?

Подробности... | Просмотрено: 6
Саулукъ

12.02.2020 - 08:09

Аякъларынг сау болса, жюрегинг тау болур

Адамны аякълары аны жашауунда къаллай уллу магъананы тутханларын ким да биледи. Ала саулукълу эселе, адамны ич органлары да cayлукълудула, жюреги, баууру, ёпкелери, аш оруну, мыйысы окъуна да тап ишлейдиле. Кёзлери ахшы кёредиле, къулакълары иги эшитедиле. Жаяу кёп жюрюген жюрекге да бек игиди.

Подробности... | Просмотрено: 5

Страницы