10.02.2021, 08:10 - Жангылыкъла

Жазылыу - 2021

 Хурметли жамауат!

29.01.2021, 08:44 - Саулукъ

Шёндюгю пандемия (Covid-19) адам улугъа жукъгъан ауруула нечик уллу хата салыргъа боллукъларын эсге салгъанды. Къоркъуусуз жашаугъа къайтыргъа жаланда вакцинала онг берликлерин да.

22.01.2021, 16:44 - Жамауат

Белгилисича, арт заманда Къабарты-Малкъарда хауле итле аслам жайылгъанларыны хатасындан  социал сетьледе  жамауатдан терк-терк тарыгъыула эшитирге тюшеди.  Бютюнда ата–аналаны   аланы окъуу учрежденияланы, сатыу-алыу точкаланы  къатларында эм башха  халкъ кёп жыйылгъан  жерледе   басыннганлары жарсытады.  Кёп болмай а Нальчикде жашагъан тиширыун

20.01.2021, 11:26 - Маданият

СССР-ни халкъ артисти, Социалист  Урунууну Жигити, Ленин  атлы саугъаны лауреаты, битеу  дунияда да бек иги меццо-сопрано, операны жулдузу Елена Образцова ауушханлы быйыл 6 жыл толгъанды. Ол 2015 жылда январьда жашаууну 76-чы жылында Германияда саулукъ сакълау учрежденияладан биринде ёлген эди. 

 
15.01.2021, 14:11 - Жангылыкъла

Быйыл  Россей Федерацияда от тюшюу  къоркъуусузлукъ жаны бла жорукъла  къабыл этилгендиле. Анга кёре  коммерциялы болмагъан садовод биригиуле эм аланы таматалары эсге алыргъа керек жангы излемле бла жорукъла  бардыла.  Аланы юсюнден  Росреестрни Къабарты-Малкъарда бёлюмюню таматасы  Виталий Дмитриев  айтханды. 

13.01.2021, 08:18 - Экономика

Озгъан жылда Къабарты-Малкъарда тюрлю-тюрлю  товарла бла жумушла ючюн картала бла 24,6 миллион сом чакълы тёленнгенди. Буруннгу жыл бла тенглешдиргенде ол эки кереге кёпдю. Быллай амалны  бюгюнлюкде жамауатны 43 проценти хайырланады эмда аны ёлчеми   16,7 миллиард сомгъа жетеди.  

13.01.2021, 08:15 - Жамауат

Юйде ишлей тургъан электроприборла кюйселе, эм биринчиден, сетьде ток артыгъы бла келгенин, кесин да кюнюн эмда заманын жазып алай тохташдырыргъа керекди.  Иш алай болгъанлай, диспетчер службагъа сёлешип, дежурный бригаданы чакъырыргъа тийишлиди, деп ангылатадыла Роспотребнадзорну КъМР-де управлениясында.

25.12.2020, 08:42 - Тарых

Нальчик гитлерчиледен эркин этилгенли – 77 жыл

1942 жылда  октябрьде гитлерчи аскерле Нальчикни  къолгъа этедиле. Шахар    1943 жылда 11 январьгъа дери фашистлени къолунда болгъанды. Аны эркин этиу сермешлени Закавказ фронтну Шимал аскер къауумуну 37-чи армиясы партизанла бла бирге бардыргъандыла. 

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

03.03.2021 - 08:35

Сабанланы тёгереклеринде ёсген тереклеге сакъ болурча

Россельхознадзорну Къабарты-Малкъарда Управлениясыны жерчиликде надзорлукъ этген  бёлюмю эл мюлк жерлени хайырланыугъа дайым эс бурады. Быллай тийрелени тёгерегинде терекле ыз-ыз ёсдюрюлгенлери бошундан  болмагъанын эсгередиле аны специалистлери.

Подробности... | Просмотрено: 2
03.03.2021 - 08:15

Къачан къаллай къызла ариулагъа саналгъандыла

Не тюрлю заманлада да, мамыр кезиуледе, къазауатлада да, ариулукъгъа табыныу энчи жерни алгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 3
03.03.2021 - 08:10

Женгил мадарланы излей, тамблагъы жаш тёлюню жууукъсуз-тенгсиз этмейик

Алимле тергегеннге кёре, жер юсюнде тиллени саны 5650-ден асламды. Аладан 35-синде тюрк халкъла сёлешедиле, ол санда биз да. Къайсы этносда да сабийлени 30 проценти ана тиллерин билмеселе, ол жокъ бола тургъаннга саналады.

Подробности... | Просмотрено: 2
01.03.2021 - 20:48

«Ата-анала сабийлери фахмусу бла энчи айырмалы болурча муратланып турмай, анга толу жашау этерге болушургъа тийишлидиле»

Битеу ата-анала да тёгерекдегилени акъылы, фахмусу бла сейирсиндирген сабийлери болсала сюедиле.  Алай азмычланы (вундеркинд) юсюнден кёбюрек билсек, бу энчи сабийлени къадарлары биз суннганча алай жарыгъ а болурму деп сагъышланабыз.

Подробности... | Просмотрено: 14
26.02.2021 - 19:17

Жетишимли болур ючюн не этерге керекди?

Жетишимли болууну юсюнден кёп китапла жазылгъандыла, тинтиуле бардырылгъандыла. Алай алада баш магъаналы соруугъа жууап берилмейди. Аны сылтауу да бошду – алчылыкъны бир тюрлю жашырынлыгъы жокъду. Аллай оюмну «Большая восьмерка» китапны автору, кёп айтхылыкъ адамланы къатышыулары бла этилген тинтиуню башламчысы Ричард Сент-Джон этеди.

 
Подробности... | Просмотрено: 4
26.02.2021 - 15:00

Байла учуз багъаланы сайлайдыла

        Дунияны эм бай адамлары кеслерин бир кесек «сейир» жюрютгенлерин журналистле бла психологла эртте да эслеген эдиле. Бек алгъа кесине эсни Уоррен Баффет бурдургъанды: ол 72,7 миллиарды болгъан инвесторду, алай кеси уа бир гитче юйчюкде жашайды эмда фастфуд бла ауузланады.

Подробности... | Просмотрено: 7
19.02.2021 - 08:55

Терк интернетни хайырланып

Россейни  -  Сюд приставларыны федераль  службасыны   КъМР-де бёлюмюню къуллукъчусу Заур Пшеноков  приставларыны «Ход исполнительного производства» деген сервиси  Къырал жумушла тапдырыу  порталда  эм теркледен бириди.  Ол соруугъа жууапны 30 секунддан аз заманнга береди.

Подробности... | Просмотрено: 13
19.02.2021 - 08:50

Хар хайырланыучу иги жанына тюрлениулени сезерча

Кёп болмай «Россети Северный Кавказ» компанияны бёлюмю «Каббалкэнерго» биригиуюню  таматасы Муртаз Каровну башчылыгъы бла   кенгеш болгъанды.  Анда былтыр тамамланнган  жумушланы эсеплегендиле эм быйылгъа салыннган борчла да сюзюлгендиле, деп билдиредиле  энергокюч  организацияны пресс-службасынд

Подробности... | Просмотрено: 8
17.02.2021 - 08:08

«Къабарты-Малкъарны Тюрк бла байламлыкъланы къураргъа онглары уллудула: эл мюлкде, промышленностьда, бизнесде, маданиятда»

Мызыланы Адрайны жашы Къаншаубий «Заманны» редакциясында къонакъда кёп кере болгъанды. Ол Башкъортостанны Тюркде келечилигине таматалыкъ этгенди, аны башламчылыгъы бла тюрлю-тюрлю проектле тамамланнгандыла – экономика, культура жаны бла да.

Подробности... | Просмотрено: 22
12.02.2021 - 21:00

Кюнню халында сагъайтхан болумла

Кюнню халы бла байламлы тапсызлыкъла климат сауут  сынауланы эсебидиле дегенча оюмланы эшитирге тюшеди.  «Комсомольская правда» газетни корреспонденти Евгений Черных ол жаны бла хапарлы болур ючюн кёп жылланы биосфералы, геосфералы эм башха энчи сауутланы темасын тинтген отставкада полков

Подробности... | Просмотрено: 11

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Право

03.03.2021 - 08:50

Акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлери сакъланырча

РФ-ни Следствие комитетини КъМР-де следствие управлениясыны коллегиясыны жыйылыуунда акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлерине бла праволарына бузукълукъланы азайтыуну, бу ишни игилендириуню соруулары сюзюлгендиле.

Подробности... | Просмотрено: 2
Спорт

03.03.2021 - 08:45

Майдал ючюн – миллион

   Олимпиаданы чемпионаларын саугъалау бурун заманлада да тёре болгъанды. Аланы толу ёсюмлерине мермерден эсгертмеле ишленнгендиле, жумушлары хакъсыз жалчытылыннгандыла, театрлада эм иги жерле берилгендиле.

Подробности... | Просмотрено: 2
Жангылыкъла

03.03.2021 - 08:40

Энергетикле къыйын болуилада ток бла чырмаула болмазча этедиле

«Россети Шимал Кавказ» компания быйыл СКФО-да 5,2 минг энергообъектге ремонт этерикди. Ол санда: 36 трансформаторгъа, юч минг чакълы трансформатор подстанциягъа эмда 2,2 минг коммутация аппаратха.

Подробности... | Просмотрено: 4
Саулукъ

03.03.2021 - 08:28

Жашауну узунлугъун кёбейтирге амал бармыды?

Жыл саны жетгени бла байламлы аурууланы эм къартлыкъны къалай тыяргъа боллукъду.

Подробности... | Просмотрено: 2
Право

03.03.2021 - 08:26

Улоуланы урлагъандыла

Машинаны урлагъанларына ишекликде ГИБДД-ны къуллукъчулары эки инсанны тутхандыла.

Подробности... | Просмотрено: 1
Право

03.03.2021 - 08:22

Миллионсуз, будайсыз да къалгъанды

Республиканы инсаны 38 тонна будайны сатып алама деп, миллион сом тёлегенди. Алай сатыучуну бир тюрлю товары жокъ эди.  

Подробности... | Просмотрено: 1
Билим

03.03.2021 - 08:18

Кенгуру

   Дунияны иги билген адамгъа бек сейирлик жаныуарла къайда бардыла, деп сорсагъыз, ол: “Австралияда”, -демей амалы жокъду. Кертиси бла да алайды. Австралия хуржунлу жаныуарланы дуниясыды. Ала бу континентде болмаса, башха жерледе тюбемейдиле.

Подробности... | Просмотрено: 2
Право

03.03.2021 - 08:08

Юйретиу ишде магъаналы дерсле

   Россейни Къабарты -Малкъарда УФСИН-ни «Вулкан» отрядында къуллукъ этгенле УИС-ни ветеранлары бла бирге   Нальчикде 14-чю номерли гимназияда окъугъанлагъа «Кишиликни дерсин» бардыргъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 6
Тарых

03.03.2021 - 08:05

Кертиликге, жигерлик бла ётгюрлюкге жууапха – огъурсуз, кюйсюз буйрукъ

Малкъар халкъ зор бла кёчюрюлген кюннге  

Совет Союзда бир-бир миллетлени зор бла туугъан жерлеринден кёчюрюу политика Уллу Ата журт урушну аллында окъуна башланнган эди. Биринчи аны ачылыгъын корейлиле, полякла, немислиле, финнле сынагъандыла. 

1943 жылда къарачайлыла бла къалмукълула, 1944 жылда февральда   чеченлиле бла ингушлула туугъан журтларындан айырылып, зор бла Къазахстанны бла Орта Азияны къумлу жерлерине тюшгендиле.

Подробности... | Просмотрено: 3
Маданият

03.03.2021 - 08:00

Халкъыбызны тёзюмлю адамлары

Къабарты-Малкъар къырал университетде Отарланы Керим атлы маданият араны таматасы Тюбейланы Светлана къурап, «Махтаулу ынналарыбыз бла аппаларыбыз» деген аты бла жазыу эришиу болгъанды. Анга къатышхан бир къауум сабийни ишлери бла сизни шагъырей этебиз.

Подробности... | Просмотрено: 3
Маданият

26.02.2021 - 19:20

АНДА-МЫНДА СЮЕЛГЕН ЧЁПЛЕ

Хапар

Танзиля, жашы школну бошап, уллу шахаргъа кетеме дегенде, аны тыяргъа кюрешгенди, алай уллу сууну аллын тыйгъан бла жашлыкъда умутну аллын тыяргъа талпыгъанны башхалыкълары бармыды? Аны киши да болдуралмагъанды, умут керти эсе, жюрекге терен тюшген эсе.

Подробности... | Просмотрено: 3
Жангылыкъла

26.02.2021 - 17:15

Къурулуш бардыргъанда изленнген документлени хазырларгъа болушурукъдула

Росреестрни Кадастр палатасы 4 мартда вебинар бардырлыкъды. Анда ведомствону специалистлери эркинлик алмай сюерге жарагъан объектлени документлерин къалай жарашдырыргъа кереклисин ангылатырыкъдыла. Бу информация кадастр инженерлеге, риелторлагъа, юристлеге, жер-жерли администрацияланы келечилерине да магъаналы  боллукъду, дейдиле Росреестрде.

Подробности... | Просмотрено: 6
Жангылыкъла

26.02.2021 - 17:13

Алимле тёгерекдеги къудуретни тазалар амалланы сюзерикдиле

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни башламчылыгъы бла 18-19 мартда вузда «Инженер эмда агроэкосистемалада инновациялы технологияла» (SCOPUS) деген халкъла аралы илму-сынам конференция бардырыллыкъды. Аны ишине Тохоку Университетни (Япония), Экономика университетни – Варна (Болгария), Азербайджанны къырал аграр университетни келечилери къатышырыкъдыла.

Подробности... | Просмотрено: 6
Экономика

26.02.2021 - 17:10

«Ленинцы» мюлкню урунуу жолу сау ёмюрге жууукълашады

Май районда «Ленинцы» эл мюлк кооператив жетишимли ишлегенли бу кюнледе 92 жыл толгъанды. Анда уруннганла мюлкню кезиулю байрамын ишлеген жерлеринде белгилегендиле, деп жазадыла «Майские новости» газетни бетлеринде.

Подробности... | Просмотрено: 5
Спорт

26.02.2021 - 17:07

Адамлада эм магъаналы шартла кертичилик, кёзбау этмей бир бирден файда тюшерин излемей, таза жюрекден шуёхлукъ жюрюте билиудю

Гёжеф Локияланы Жамболат грек-рим тутушууда болдургъан жетишимлери бла белгилиди. Аны биринчи уллу хорламы 2011 жылда Россейни кадетлени араларында биринчилигинде къытхан доммакъ майдалы эди. Эки жылдан ол къыралны юниор биринчиликлеринде кюмюш эм доммакъ майдалланы алгъанды. 2015  жылдан бери Россейни чемпионатларында, Иван Поддубныйни мемориалында алчы жерлеге дайым чыкъгъанлай турады, Европалы, халкъла  аралы, дуния даражалы эришиуледе хорлагъанланы санына кирмей къалмайды. Россейни тутушуудан жыйымдыкъ командасыны баш тренери Гоги Когуашвили аны усталыгъына бийик багъа бичеди, ол умутландыргъан спортчу болгъанын белгилейди.
 
Подробности... | Просмотрено: 3
Жангылыкъла

26.02.2021 - 16:42

Къоркъуусузлукъну жалчытыу амалла

Жыл башланнганлы бери республикада кёп адам жыйылыучу жамауат тийреледе 35 видеокамера орнатылгъанды. Бу ишни «Къоркъуусузлу республика» къырал учреждение тамамлагъанды, дегендиле КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосунда.

Подробности... | Просмотрено: 3

Страницы