26.08.2020, 08:08 - Экономика

Республикада эл мюлк жерле не халда болгъанларын билир умутда Россельхознадзорну КъМР-де Референт арасыны специалистлери дайым тинтиуле бардыргъанлай турадыла. Бу ишни кезиуюнде топуракъдан пробала алып, лабораторияда тюрлю-тюрлю кёрюмдюлеге тинтедиле.

26.08.2020, 08:06 - Билим

КъМР-ни профсоюз организацияларыны биригиуюнде алгъаракъда интеллект оюн бардырылгъанды. Бу иш Мадина Табухова къурагъан «Жаш тёлю клуб «Оюнда интеллект» деген проектни чеклеринде болгъанды, деп билдиргендиле Къабарты-Малкъар къырал аграр университетден.

26.08.2020, 08:05 - Жамауат

Россельхознадзорну Къабарты-Малкъар Республикада управлениясы ууакъ малла тутханлагъа, къойла эмда эчкиле жукъгъан чечек ауруу бек къоркъуулу болгъаныны юсюнден эсгереди. Ведомствода айтханларына кёре, быйыл Россей Федерацияда бу ауруу эки регионда ачыкъланады: Псков эмда Иванов областьлада.

26.08.2020, 08:03 - Экономика

Бу кюнледе  «Сады Баксана» биригиуде алманы «Гала»  тюрлюсюн  жыйып башлагъандыла. Орта эсеп бла алып айтханда, быйыл  андан  1800 тонна алыр муратлыдыла, деп билдириледи Бахсан муниципал районну пресс-службасындан.  

26.08.2020, 08:03 - Жамауат

Хасаниядан Жангоразланы Алий кёп сейирлик ишлеге къатышханды. Ол Сочиде Олимпиада оюнлада, «Формула-1» эришиуде, футболдан дунияны чемпионатында эм талай башха даражалы турнирледе волонтёр болгъанды. Алий Къабарты-Малкъар къырал университетни Туризм эм сервис факультетин тауусханды, юридический жаны бла да билим алгъанды.

26.08.2020, 08:02 - Жангылыкъла

Кёп болмай КъМР-ни къурулуш эмда жашау журт – коммунал мюлк жаны бла министри Альберт Бербеков Нальчикни 52-чи эм 19-чу  номерли садиклерини  мурдорларында гитче къауумлагъа  ишлене тургъан яслилени къурулушлары  бла  шагъырейленнгенди. Ол эки объекте да ишле графикден иги да алгъа баргъанлары эмда качестволу тамамланнганлары ючюн ыспас этгенди.

26.08.2020, 08:01 - Спорт

Спорт бла кюрешген жашларыбызны, къызларыбызны хорламларын кёрсек, айхай да, къууанабыз. Алай хорламлагъа жол а тынч тюйюлдю – кёп затха чыдаргъа, къуруда чыгъа тургъан чурумлагъа къарамай, алгъа барыргъа керекди. Насыпха, миллетибизде аллай адамларыбыз кёпдюле.

19.08.2020, 09:05 - Жангылыкъла

Бу кюнледе «Шахар тийрелени игилендириу» къырал проектни чеклеринде  Чегем шахарда кёп фатарлы беш юйню арбазында  тынгылы ремонт  бардырылады.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

30.10.2020 - 08:19

Аналыкъны татыуун, насыбын сынатхан докторла

Бизни не заманда да халкъдан ыспас алып, сюйген ишлерин бет жарыкълы тамамлагъан врачларыбыз аз тюйюлдюле. Аланы болушлукълары кёп юйюрлени умутларын юзмеге себеплик этгенлей келеди. Аллайларыбыздан бири Нальчикде «Элифия» клиниканы баш врачы Шауаланы Венерады.

Подробности... | Просмотрено: 2
28.10.2020 - 20:40

Ананы балагъа сёзюню магъанасын заманында ангыламагъанны азабы

Бюгюннгю хапарым жашау берген  насып,къыйынлыкъ да бирге жюрюргенлерини юсюнденди. Тюз сайлау этсенг окъуна, низамлы, адепли болсанг да, насыплымы – насыпсызмы боллукъса, белгисизди.  Аналаны  айтханларын, ала юйретгенни бир -бир сабийле  сансыз этип къоядыла. Артдан а кеслери атала  эм анала болгъанларында, ангылайдыла терсликлерин, кеч болады ансы. Аналары  жашаудан кетгенден сора, аладан кечгинлик тилер  амаллары да болмай, кёплени жюреклери  кюйгенлей турады жашауда.  

Подробности... | Просмотрено: 2
28.10.2020 - 20:20

Къыралыбыз, къоншула бла тенглешдиргенде, пенсия жалчытыуда орталыкъ кёрюмдюлеге жетеди

Былтырны эсеплерине кёре Россейде жыл сан жетгени бла берилген пенсия орталыкъ ёлчемде 15,5 минг сомгъа жетгенди,  сакъатлыкъ эм жалчытхан адамны ёлюую бла байламлы уа 14,16 минг болгъанды. Ол кёпмюдю огъесе азмыды? Ким бла эм не бла тенглешдиргеннге кёре.

Подробности... | Просмотрено: 3
28.10.2020 - 18:19

Муслийманланы дууаларын, тилеклерин Аллахутала жууапсыз къоярыкъ тюйюлдю

Адам улу бу дуниягъа Аллахуталагъа табыныр, анга баш урур ючюн жаратылгъанды. Аны юсюнден Къуранда былай айтылады: «Мен жинлени бла адамланы ала манга табыныр ючюн жаратханма» (С 61:56). Бу статьяда уа аллай табыныуну бир амалыны юсюнден айтыргъа сюебиз.

Подробности... | Просмотрено: 2
28.10.2020 - 12:41

Миллет хазнабыздан

Сабий оюнланы тюрлюлери

Таулу сабийле сюйюп ойнагъанладан бири «Бугъунуч» болгъанды. Анга алты-жетижыллыкъладан башлап къатышхандыла. Аны ингирден кеч къарангыгъа дери ойнайгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 1
28.10.2020 - 12:34

Алтын майдаллагъа бла дипломлагъа тийишли болуп къайтхандыла

Кёп болмай Москвада тёрели «Алтын кюз-2020»   битеуроссей агропромышленный  кёрмюч болгъанды. Анда  Къабарты-Малкъардан тёрт предприе   «Къумалы эм товар малчылыкъ жаны бла ахшы жетишимле кёргюзтгенлери ючюн» деген алтын майдаллагъа бла  бир ненча дипломгъа тийишли болгъандыла. Аны юсюнден  КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну пресс-службасындан билдиргендиле.  

Подробности... | Просмотрено: 4
28.10.2020 - 12:30

«Къууанчны – къууанчха ушатып, бушууун – бушууча ётдюре билген халкъыбыз къонакъбайлыкъ адетин унутмагъанды»

Жашауну барыуу, айныуу, анга жангы затланы сингдириу къайсы миллетни да харкюнлюк турмушун алгъадан башха жолгъа саладыла, аны оюмун, кёз къарамын кеслерине тапха бурадыла. Былайда хар зат да инсанны кесини къолундады дерге да боллукъду. Алай заманны, къадарны тюрлендирирге кимни кючю жетсин?

Подробности... | Просмотрено: 5
28.10.2020 - 12:12

«Бизни усталыгъыбызны тутуругъу - халаллыкъ бла тёзюмлюлюкдю»

Дунияда, баям, адам улуну эм къыйматлы ышаны - ол аны жандауурлугъуду, жанындагъылагъа къайгъыра, къыйналгъанлагъа себеплик тапдыра билиуюдю. Бизни къатыбызда, жарсыугъа, онгсузла кеслерине къараялмагъанла, къыйын жашау болумлагъа  тюшгенле да бардыла. Аллайлагъа болушлукъ этгенле уа, айхай да, хурметге тийишлидиле.

Подробности... | Просмотрено: 3

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жангылыкъла

28.10.2020 - 12:37

Социал-экономика жаны бла айныугъа-энчи эс

Шимал Кавказ федерал округну стратегия эм  инвестиция жаны бла айнытыу департаментини таматасыны орунбасары  Сослан Абисалов  эм Россейни экономика айнытыу министерствосуну тыш жерле бла сатыу-алыу бардырыу академиясыны  (ВАВТ) тамата  илму къуллукъчусу  Мария Горячко Эки кюнлюк  командировка  бла Къабарты-Малкъарда болгъандыла. Аны юсюнден  КъМР-ни Экономика айнытыу министерствосуну пресс-службасындан билдиргендиле.

Подробности... | Просмотрено: 3
Жангылыкъла

28.10.2020 - 12:35

Кёк отлукъ бла сылтаусуз жалчытылынырыкъдыла

«Газпром газораспределение Нальчик» кёк отлукъ баргъан  объектлени 2020-2021 жыллада кюз эм  къыш кезиулеге  хазыр этгенди, деп билдириледи компанияны пресс-службасындан.    

Подробности... | Просмотрено: 2
Жангылыкъла

28.10.2020 - 12:32

Энергетикле къыш сууукълагъа хазырдыла

«Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю  къыш сууукълада  «Каббалкэнерго» энергокюч сетьледе аварияла болмазча   ишлени белгиленнген кезиуден алгъа толтургъанды. 

Подробности... | Просмотрено: 1
Илму

28.10.2020 - 12:21

Тюшлени юсюнден уяннганлай айтыу игиди

Аман тюшле 5-7 кюнден сора жангыдан кёрюнюрге боладыла. Алимле айтханнга кёре, ол мыйыны ишлеуюню энчиликлери бла байламлыды. Ала анга къайтарылып кёрюннген тюшлени ышаны  дейдиле.

Подробности... | Просмотрено: 3
Экономика

28.10.2020 - 12:19

Аслам кёгет сакъланырыкъ жангы база

Кёгетлени сакъларча жарашдырылгъан объектни къурулушу ахырына жете турады. Аны башлагъан «Агрохолод» компаниягъа займны Шимал Кавказны айнытыу  корпорация (КРСК) бергенди. Объект Бахсанда ишленеди эм анга 7 минг тонна продукция сыйынырыкъды. Аны юсюнден КРСК-ны пресс-службасындан Наталья Голянова билдиргенди.

Подробности... | Просмотрено: 1
Жангылыкъла

28.10.2020 - 12:17

Акъсакъалны аламат саугъасы

Миллетибизни адабият дуниясы энтта да бир китап  бла байыкъланнганды. Бир ненча кесекден къуралгъан  «Унутулмасын халкъымы эсинде» деген  чыгъарманы автору  огъарымалкъарлы Бичиланы Османны жашы Хусейди.

Подробности... | Просмотрено: 4
Илму

28.10.2020 - 12:09

«Компания битеудуния даражагъа чыкъгъанды, энди уа сабийлеге болушуругъум келеди»

ITV/AxxonSoft  компания Россейде угъай, битеу дунияда да белгили фирмады, ол къоркъуусузлукъ системаланы жарашдырыу бла кюрешеди. Аны башламчысы, иеси да таулу жашды – Алтууланы Къазийни жашы Мурат.

Подробности... | Просмотрено: 2
Спорт

28.10.2020 - 12:05

«Кёзбау этмей бир бирден файда тюшерин излемей, таза жюрекден шуёхлукъ жюрюте билиу бюгюнлюкде бек магъаналыды»

Гёжеф Локияланы Жамболат грек-рим тутушууда болдургъан жетишимлери бла белгилиди. Аны биринчи уллу хорламы 2011 жылда Россейни кадетлени араларында биринчилигинде къытхан доммакъ майдалы эди. Эки жылдан ол къыралны юниор биринчиликлеринде кюмюш эм доммакъ майдалланы алгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 4
Жангылыкъла

28.10.2020 - 12:01

Жерлешлерибизни проектлерине кёпле эс бургъандыла

Кёп болмай Москвада  «Сколково» технопаркда  «Ачыкъ инновацияла» деген тогъузунчу  халкъла аралы  форум болгъанды.  Быйыл ол биринчи кере онлайн  халда ётгенди. Анга  Къабарты-Малкъар къырал университетни келечилери да къатышып полимер материалла бла байламлы  къыйматлы инновация проектлерин кёргюзтгендиле.  Аны юсюнден бизге  вузну пресс-службасындан билдиргендиле.

Подробности... | Просмотрено: 3
Право

28.10.2020 - 08:19

Къачып къутулургъа умут этгенди

Жолда сабийни басдырып, авария болгъан жерден къачып къутулгъан водитель 15 кюннге тутулгъанды. 51-жыллыкъ эр кишини солууунда  ичгини ёлчеми эркин этилгенден алты кереге кёп болгъаны тохташдырылгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 7
Саулукъ

23.10.2020 - 12:35

Жан сюек сыннган эсе не амал этерге боллукъду?

Жан сюекни боюну (шейка бедра)  сыннганы абаданланы  жашауларында бек къоркъуулу  болумладан бирине саналады. Аны ызындан къарт адамны  саулугъу осалгъа айланып, ол толу сакъатлыкъны сынаргъа,  жашауу юзюлюрге боллугъуна  окъуна къоркъуу чыгъады.  Травматологла  уа алай сунмайдыла.  Ол ауруугъа бюгюнлюкде багъар амалла кёпдюле.

Подробности... | Просмотрено: 5
Политика

23.10.2020 - 12:06

Къаллай федерал законла кючлерине киргендиле

Октябрьде кючюне бир ненча федерал закон киреди, ол санда сабийлери болгъан юйюрлеге къырал болушлукъ бериу, пенсияланы «Мир» банк картагъа ётдюрюу, ОСАГО келишимни женгиллетиу жаны бла да.

Подробности... | Просмотрено: 2
Илму

23.10.2020 - 11:58

«Биз бардыргъан жангы тинтиуле жамауатны айныууна къошумчулукъ этедиле

Химия илмуланы кандидаты, КъМКъУ-ну «Прогрессив материалла эмда аддитив технологияла» арасыны полимерлени синтезлери бла байламлы бёлюмюню башчысы, тамата илму къуллукъчу Курданланы Жанна алимлик жолунда алыкъа жаш специалистге санала эсе да, ол бардыргъан тинтиуле  бюгюнлюкде бу жаны бла кюрешген кёплеге сейирдиле. Ол РФ-ни Правительствосуну  стипендиясына тийишли кёрюлгенди, жети патентни эмда «Скопус», «Weв at Science» базалагъа кирген изданиялада басмаланнган онюч статьяны авторуду. ВАК-ны илму журналларында да аны отуздан аслам иши чыкъгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 7
Саулукъ

23.10.2020 - 11:54

«Жашау болум бла байламлы аурууну къурутуу экономика проблемаланы кетериу бла байламлыды»

Бусагъатда  пандемиягъа аслам  эс буруп, башха аурууланы юсюнден хапар бек аз айтылады. Алай бизни республикада не заманда да туберкулёз бек жайылгъан аурууладан бириди. Аны юсюнден не зат билирге керекди? Сакъланыр амалла бармыдыла? Бу соруулагъа жууапланы    инфекция ауруулагъа эм СПИД–ге къажау араны врачы Аппайланы Шамил   бергенди.

Подробности... | Просмотрено: 1
Спорт

23.10.2020 - 09:05

«Туугъан жериме къайтырыма ишеклигим жокъду»

Алгъаракълада Болгарияны Благоевград шахарында армрестлингден дунияны биринчилиги болгъанды. Анда бизни жерлешибиз Отарланы Надира алтын майдалны алгъанды. Жыйырмажыллыкъ спортчу онг, сол къоллары бла аны бла эришгенлени барысын да хорлагъанды. Ары дери ол Европа даражада да алчы болгъан эди. Бюгюн а Надира бизни ушакъ нёгерибизди.

 
Подробности... | Просмотрено: 4
Жангылыкъла

23.10.2020 - 09:05

Рапс былтырдан эсе 3,5 кереге кёп себилликди

Быйыл Къабарты-Малкъарда кюзлюк рапс  3,5 минг гектаргъа себилликди, былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, ол 3,5 кереге кёпдю, деп билдириледи КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 3

Страницы