19.09.2017, 22:25 - Статьи

Специалистле айтханларыча, Муаед Шаов ахыр жыллада ауур атлетикадан эм иги спортчуланы хазырлагъан тренерлени санына киреди. Ол сабийлени Элбрус районну олимпиада резервли специализацияланнган спорт школуну Жанхотияда филиалында юйретеди.

19.09.2017, 22:24 - Новости

Россейни футболдан биринчилигини тогъузунчу турунда «Спартак-Нальчик» «СКА Ростов» клуб бла тюбешгенди. Бу оюнну бизни командагъа магъанасы бек уллу болгъанды. Спортчуларыбыз бир бири ызындан юч артыкъ аламат ётмеген матчладан сора иги оюн кёргюзтюрге, къараучуланы къууандырыргъа кюрешгендиле.

19.09.2017, 22:24 - Новости

Къабарты-Малкъарны автоинспекторлары республиканы районларында жашагъан ата-аналагъа, сабийлеге да жолда жюрюуню жорукъларына бойсунургъа кереклисин эмда жолда ачымазча не этерге кереклисин ангылатыр ючюн  мобильный майданла ачадыла. Аллайла республиканы эки районунда ачылгъандыла.

19.09.2017, 22:21 - Новости

Озгъан ыйыкъда Нальчикде Россейге къошулууну 400-жыллыгъына аталгъан майдандан башлап КъМКъУ-гъа дери бизни республикада битеу окъуу юйлени биринчи курсларына киргенлени парады болгъанды. Бу байрам Россейни къыркъ шахарында баргъанды.

19.09.2017, 22:20 - Статьи

Озгъан шабат кюн Нальчикде 34-чю номерли прогимназияда «Воспитатель года России-2017» Битеуроссей конкурсну регион кезиую къууанчлы халда ачылгъанды. Ол бизде бу жол экинчи кере бардырылады, кесине да онюч  юйретиучю къатышады.

19.09.2017, 22:19 - Статьи

Кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт этиуню юсю бла фатарла ючюн жыйылгъан тёлеулени къалай азайтыргъа боллугъуну, эски юйледе жашагъанланы жангы жашау журтла бла жалчытыу проблеманы да тамамлауну юсюнден ЖКХ-ны реформированиясына себеплик этген фондну Къарау советини башчысы Сергей Степашин айтханд

19.09.2017, 22:17 - Статьи

16-19 сентябрьде Нальчикде «Гладиатор» спорткомплексде Россейни дзюдодан чемпионаты бардырылады. Анга къыралны 60 субъектинден, ол санда Москвадан, Санкт-Петербургдан, Севастопольдан, федерал округладан 600-ге жууукъ спортчу къатышады.

Последнее


Уллуну-гитчени да ауур атлетикагъа сейирлерин къозгъагъан тренер

Специалистле айтханларыча, Муаед Шаов ахыр жыллада ауур атлетикадан эм иги спортчуланы хазырлагъан тренерлени санына киреди. Ол сабийлени Элбрус районну олимпиада резервли специализацияланнган спорт школуну Жанхотияда филиалында юйретеди. Анда жарау этгенле, къатышхан эришиулеринде алчыланы санына къошула, атларын дайым айтдыргъанлай турадыла.

Юч къолайсыз матчладан сора къууанчлы оюн

Россейни футболдан биринчилигини тогъузунчу турунда «Спартак-Нальчик» «СКА Ростов» клуб бла тюбешгенди. Бу оюнну бизни командагъа магъанасы бек уллу болгъанды. Спортчуларыбыз бир бири ызындан юч артыкъ аламат ётмеген матчладан сора иги оюн кёргюзтюрге, къараучуланы къууандырыргъа кюрешгендиле.

Кимге да ангылашыулу дерсле

Къабарты-Малкъарны автоинспекторлары республиканы районларында жашагъан ата-аналагъа, сабийлеге да жолда жюрюуню жорукъларына бойсунургъа кереклисин эмда жолда ачымазча не этерге кереклисин ангылатыр ючюн  мобильный майданла ачадыла. Аллайла республиканы эки районунда ачылгъандыла.

Маданият байламлыкъланы кючлей

«Уллу гастрольла. Регионла» федерал битеуроссей программаны чеклеринде РФ-ни Культура министерствосуну тутхучлулукъ этиую бла Али Шогенцуков атлы Къабарты къырал драма театрны эм Краснодарны Максим Горький атлы академиялы драма театрыны араларында алышыу гастрольла боллукъдула.

Сабийликни къыйыры-чеги кёрюнмеген жоллары

Эссе

Сыфаты айбатлы, кеси заранлы

Амброзия заранлы хансха саналады.Талай къыралда аны къурутурча дайым ишле бардырадыла. Ол биринчи Шимал Америкадан жайылгъанды. Европагъа уа аны урлугъу 1873 жылда клевер бла бирге келтирилгенди. Ол терк жайылгъаны бла аслам жерни бийлегенди.

Жигитни аты тохташдырыллыгъына ышаныулукъ барды

РФ-ни ФСБ-сыны Къабарты-Малкъарда Управлениясыны къуллукъчулары къырал чекни сакълаугъа бурулгъан борчларын толтургъан кезиуде Элбрус районда Тонгуз-Орун ауушда совет аскерчини ёлюгюн эмда Уллу Ата журт урушну кезиуюнде хайырланылгъан окъланы, башха сауутланы тапхандыла. Аны  юсюнден бизге ведомствону пресс-службасындан билдиргендиле.

Реестрге тюрлениуле кийирилликдиле

Роскомнадзорну Къабарты-Малкъарда Управлениясы эсгертеди: 2006 жылда 27 июльда къабыл этилген 152-ФЗ номерли «О персональных данных» Федерал законнга тийишлиликде 2018 жылда биринчи июльгъа дери адамла бла байламлы энчи информацияны жыйыу эм жарашдырыу бла кюрешген операторла быллай жумушну тамамлаучуланы реестрине тюрлениуле этгенлерини юсюнден ведомствогъа информация письмо жиберип билдирирге

Студентле иги окъургъа сёз бергендиле

Озгъан ыйыкъда Нальчикде Россейге къошулууну 400-жыллыгъына аталгъан майдандан башлап КъМКъУ-гъа дери бизни республикада битеу окъуу юйлени биринчи курсларына киргенлени парады болгъанды. Бу байрам Россейни къыркъ шахарында баргъанды.

Юйретиучюле профессионал хазырлыкъларын ачыкълайдыла

Озгъан шабат кюн Нальчикде 34-чю номерли прогимназияда «Воспитатель года России-2017» Битеуроссей конкурсну регион кезиую къууанчлы халда ачылгъанды. Ол бизде бу жол экинчи кере бардырылады, кесине да онюч  юйретиучю къатышады. Эришиуге Билим бериу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствобуз эмда окъутууда ишлегенлени профсоюзлары себеплик этгендиле.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS