19.01.2017, 17:16 - Новости

Къыш кезиуде адамла кёлледе батмазча эмда суу объектледе къоркъуусузлукъ сакъланырча МЧС-ни келечилери бир айны ичинде рейдле бардырадыла. Бу жол ала Нальчикни кёллеринде ётгендиле.

19.01.2017, 17:16 - Новости

Россейде биринчи заповедник къуралгъанлы быйыл 100 жыл толады. Бюгюнлюкде бизни къыралда быллай 103 учреждение, 47 миллет парк эмда 67 федерал заказник ишлейдиле. Аланы бары да къыралны тийресинден онбир процент жерни аладыла.

19.01.2017, 17:15 - Статьи

Профессионл суратчы, Нальчикде онбиринчи номерли мектепде чыгъармачылыкъ  кружокну бардыргъан устаз Валентина Петровна Вялко бла школ ярмарка бардырылгъан кезиуде шагъырей болгъан эдим. Анда жюн чындайладан башлап  портретлеге дери кёп аламат, ариу зат бар эди.

19.01.2017, 17:14 - Статьи

Кёп болмай «Ирида» - SIFA деген ат бла халкъла аралы кинофестиваль Сочиде биринчи кере болгъанды. Ол РФ-ни культура министерствосуну, сагъынылгъан шахарны администрациясыны тутхучлулукълары бла бардырылгъанды.

19.01.2017, 17:14 - Статьи

Сабий чыгъармачылыкъны академиясында «Кюн шахар» - сабий муратла толгъан шахар» деген документли фильмни презентациясы болгъанды. Ол НОТР телекомпанияны баш директору Владимир Вороков бла аны юй бийчеси, каналны баш режиссёру Рина Мартиросованы башламчылыгъы бла алыннганды.

19.01.2017, 17:13 - Новости

Тырныауузда вольфрам-молибден магъадан чыкъгъан жер бла байламлы аукцион быйылны экинчи жарымында бардырыллыкъды. Аны юсюнден РФ-ни табийгъат байлыкъла эмда экология министри Сергей Донской билдиргенди. «Бу объект Роснедрни лицензия бериу планына киргенди.

Последнее


Криминал болум

Къылыкъсызлыкъ ючюн – тазир

Бузда жюрюу къоркъуулуду

Къыш кезиуде адамла кёлледе батмазча эмда суу объектледе къоркъуусузлукъ сакъланырча МЧС-ни келечилери бир айны ичинде рейдле бардырадыла. Бу жол ала Нальчикни кёллеринде ётгендиле.

Чемпион ким боллугъу алыкъа белгисизди

«Школа №31» «Звездагъа» бла «Кахуннга» къытдыргъанындан сора кёпле ол энди чемпионлукъ ючюн кюрешаллыкъ тюйюлдю  деп къойгъандыла. Алай ала ашыгъышлы оюм этгендиле.

Табийгъатны уста суратлагъанланы сайларыкъдыла

Россейде биринчи заповедник къуралгъанлы быйыл 100 жыл толады. Бюгюнлюкде бизни къыралда быллай 103 учреждение, 47 миллет парк эмда 67 федерал заказник ишлейдиле. Аланы бары да къыралны тийресинден онбир процент жерни аладыла.

Аламатлыкъны кёрюрге юйретеди

Профессионл суратчы, Нальчикде онбиринчи номерли мектепде чыгъармачылыкъ  кружокну бардыргъан устаз Валентина Петровна Вялко бла школ ярмарка бардырылгъан кезиуде шагъырей болгъан эдим. Анда жюн чындайладан башлап  портретлеге дери кёп аламат, ариу зат бар эди. Ол жазгъан суратла уа энчи жерде эдиле.

Сыйлылыкъгъа, таурухлагъа эмда махтаугъа бёленнген Тырныаууз

Бахсан аууз
Кёнделен аягъындан башланады Бахсан тары: ёзенле, тёшле, сыртла, къаяла, таула. Ёмюрледен бери аланы жырып келеди, битеу ауузгъа тауушун эшитдире, тау череги Бахсан суу. Тюз аны жаны бла ёрге барады ариу кенг жол. Бирде ёр сюрен, айланч-къыланч бурула, бирде уа энишге тюше, сол жанын, онг жанын да терк-терк алыша.

Жангы чыгъарма ызланы айныта

Кёп болмай «Ирида» - SIFA деген ат бла халкъла аралы кинофестиваль Сочиде биринчи кере болгъанды. Ол РФ-ни культура министерствосуну, сагъынылгъан шахарны администрациясыны тутхучлулукълары бла бардырылгъанды.

«Кюн шахарны» юсюнден - керти эм сейирлик фильм

Сабий чыгъармачылыкъны академиясында «Кюн шахар» - сабий муратла толгъан шахар» деген документли фильмни презентациясы болгъанды. Ол НОТР телекомпанияны баш директору Владимир Вороков бла аны юй бийчеси, каналны баш режиссёру Рина Мартиросованы башламчылыгъы бла алыннганды.

Элбрусчу полициячылагъа - ыспас сёзле

КъМР-де ич ишлени министри Игорь Ромашкиннге Краснодар шахардан Алла Ломоносовадан ыспас къагъыт келгенди. Ол анда РФ-ни МВД-сыны Элбрус районда бёлюмюню къуллукъчуларына жууугъун табаргъа болушханлары ючюн  ыразылыгъын айтып жазады.

Вольфрам-молибден комбинат къырал болушлукъгъа тийишли болгъанланы тизмесине киргенди

Тырныауузда вольфрам-молибден магъадан чыкъгъан жер бла байламлы аукцион быйылны экинчи жарымында бардырыллыкъды. Аны юсюнден РФ-ни табийгъат байлыкъла эмда экология министри Сергей Донской билдиргенди. «Бу объект Роснедрни лицензия бериу планына киргенди. Торгла 4 миллиард сом чакълы бирден башланырыкъдыла», - деп чертгенди министр.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS