19.07.2018, 11:50 - Статьи

Москвада РФ-ни вице-премьери Виталий Муткону башчылыгъы бла Россей Федерацияда регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыуу болгъанды. Аны ишине КъМР-ни Башчысы Юрий Коков да къатышханды.

17.07.2018, 00:00 - Статьи

Къашхатауда жашагъан Уллу Ата журт урушну ветеранына  Улбашланы Хусейге 15 июльда 95 жыл толгъанды.

17.07.2018, 00:00 - Статьи

РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Александр Матовников къуллугъуна кирише, регионланы социал-экономика болумлары, къоркъуусузлукъ къалай жалчытылыннганы бла шагъырейленеди, болгъан кемчиликлени тинтеди.

16.07.2018, 23:58 - Статьи

Тюнене РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Россейни Жигити Александр Матовников республикагъа ишчи жолоучулугъуну чеклеринде дин къуллукъчула бла тюбешгенди. Жыйылыугъа КъМР-ни Башчысы Юрий Коков да къатышханды.

16.07.2018, 23:58 - Статьи

Бир ай баргъан футбол байрам ыйых кюн бошалды. Спортну бу тюрлюсюн сюйгенле, кертиси бла да, уллу зауукълукъ тапхандыла. Москвадан сора да, бу магъаналы эм къууанчлы ишни башха жерлеге жетгени кёплеге бу тарыхлы жумушха къатышыр онг бергенди.

16.07.2018, 23:56 - Статьи

Озгъан шабат кюн Черек районда Чирик кёлню тийресинде  тёрели «Алтын къол» фестиваль баргъанды. Бу жолгъу байрам тёртюнчюдю, кеси да таулу жаулукъгъа аталгъанды. Аны, хар замандача, «Къайсыннга жюз атлам» фонд, аны председатели Тетууланы Хадис къурагъанды.

16.07.2018, 23:55 - Статьи

Къабарты-Малкъар къырал университетни информатика, электроника эм компьютер технологияла институтуну къошакъ профессионал билим берген арасында быйыл биринчи кере сынау халда «INFO-ШКОЛА» жай лагерь ишлеп башлагъанды.

Последнее


«Ангушт» команда кишиге ал бермегенди

Эки кюнню ичинде Тырныауузну «Тотур» стадионунда  шахарны командасыны санында республиканы чемпионатларына кёп жылланы къатышып тургъан Толгъурланы Аликни бла Муса Моловну хурметлерине ветеран командаланы футболдан эришиулери  бардырылгъандыла. 

Артистле, спортчула да тири къошулгъандыла

15 июльда Къабарты-Малкъарны жамауаты, сурат алдырыучуланы чыгъармачылыкъ биригиулери, КъМР-ни «Деловая Россия» регион бёлюмюню председателини орунбасары Гузеланы Индираны, «Россейде предприниматель тиширыуланы ассоциацияларыны председатели Эфендиланы Ританы, Жаш адамланы кёп функциялы араларыны, «Таза жюрекле» фондну, Нальчикни шахар администрациясыны къошумчулукълары бла Ат

Белгили нейрохирургну хайырлы дерслери

КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосу, Москвада Евдокимов атлы стоматология университет эмда Терк болушлукъ берген Склифосовский атлы илму-тинтиу институт къурап, алгъаракъда Нальчикде Шимал-Кавказ  федерал округну нейрохирургларыны илму-практика конференциялары болгъанды, деп билдиредиле ведомствону пресс-службасындан.

Жараусуз продукцияны сатаргъа кюрешгенлени таукел тохтатыргъа

Аграр университетде Россельхознадзорну  Къабарты-Малкъар эмда  Шимал Осетия-Алания республикалада  управлениясыны  2018 жылны экинчи  кварталында борчлу халда тохташдырылгъан излемле къалай сакъланнганларыны эмда право жаны бла къалай хайырланнганларыны  эсеплери сюзюлгендиле.

ИГИ, АЙТХЫЛЫ ЭЛИБИЗДЕ - АЛГЪЫШЛАУла, ТОЙ-ОЮН, САУГЪАЛАУ

Махтаулу 
жолну кезиулери

Депутатла ана тиллени борчлу халда окъутуу жанлыдыла

КъМР-ни Парламентини Билим бериу, илму эм жаш тёлю политика жаны бла комитетини башчысы Светлана Азикова «РФ-де билим бериуню юсюнден» Федерал законнга тюзетиулени юсюнден» 438863-7 номерли законопроектге кёз къарамын билдиргенди:

Къабарты-Малкъарда эллени къыйын болумладан къоруулауну подпрограммасы 2019 жылда ишлеп башларгъа боллукъду

Юрий Коков  РФ-да регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссия 
жыйылырны аллында ТАСС информация агентствону сорууларына жууапла бергенди

Регионла миллет проектлеге къалай къатышханларына къаралгъанды

Москвада РФ-ни вице-премьери Виталий Муткону башчылыгъы бла Россей Федерацияда регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыуу болгъанды. Аны ишине КъМР-ни Башчысы Юрий Коков да къатышханды.

Алгъышлагъандыла, майдал бла саугъалагъандыла

Къашхатауда жашагъан Уллу Ата журт урушну ветеранына  Улбашланы Хусейге 15 июльда 95 жыл толгъанды. Аны алгъышларгъа деп анга юйге Черек районну жер-жерли администрациясыны башчысы Муртазланы Борис, аны орунбасары Къазийланы Анатолий, Ветеранланы советини председатели Чеченланы Георгий эм Къашхатауну администрациясыны башчысы Уяналаны Азрет баргъан эдиле. 

Александр Матовников республикада халны, къыралны башчысыны указлары къалай толтурулгъанларын тинтгенди

РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Александр Матовников къуллугъуна кирише, регионланы социал-экономика болумлары, къоркъуусузлукъ къалай жалчытылыннганы бла шагъырейленеди, болгъан кемчиликлени тинтеди. Бюгюннге дери уа ол Чечен, Ингуш эмда Шимал Осетия-Алания республикалада болгъанды. 

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS