17.08.2018, 21:13 - Статьи

Тюнене Москвада РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Виталий Мутко видеоконференция халда битеуроссей селектор кенгеш бардыргъанды. Анга видео байламлыкъла халда КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий да къатышханды. 

16.08.2018, 12:08 - Статьи

Тюнене Россейни Президенти Владимир Путин  Пятигорскда «Машук-2018» Шимал-Кавказ жаш тёлю билим бериу форумгъа къатышханла бла тюбешгенди.

16.08.2018, 12:05 - Статьи

КъМР-ни Къурулуш эмда жол мюлк министерствосунда Къытайдан «SINOCONST» компанияны келечилери бла тюбешиу болгъанды.

16.08.2018, 12:04 - Статьи

 Терс-Къолда   Уллу Ата журт урушну жылларында Минги тауда жоюлгъан солдатланы излеу жаны бла  «Эсгериуню вахтасы» башланнганды, деп билдиргендиле Юг аскер округну пресс-службасындан.

16.08.2018, 12:02 - Статьи

Кёп болмай Чегем районну администрациясында баргъан кенгешде келир кюз эм къыш кезиуге хазырланыуну юсюнден сёлешиннгенди, деп билдириледи муниципалитетни администрациясыны пресс-службасындан. 

16.08.2018, 12:00 - Статьи

Билдиргенибизча, республикагъа Иорданиядан Тюркден, Израильден, ата журтлуларыбызны къаууму, Ставрополь крайдан, Шимал Осетия-Аланиядан да жерлешлерибиз - битеу да 80 адам - келип, «Чайка» санаторийде къуралгъан жай лагерьде тургъандыла.

16.08.2018, 11:59 - Статьи

Къулийланы Аминат республиканы клиника больницасыны реанимация бёлюмюню таматасыды. Анда ишлеген алтмыш юч адамдан жаланда алтысы эр кишиледиле, къалгъанлары тиширыуладыла. Аминат жаш адам болса да, бу къыйын жерде жетишимли ишлейди.

Последнее


Белгиленнген жумушланы кезиуюнде тамамлап бошаргъа

Тюнене Москвада РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Виталий Мутко видеоконференция халда битеуроссей селектор кенгеш бардыргъанды. Анга видео байламлыкъла халда КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий да къатышханды. 

Сёлешиуню ёзек темасы - табийгъат кючден сакъланыу, тёгерек-башны тазалау

РФ-ни табийгъат байлыкъла эмда экология министри Дмитрий Кобылкин бардыргъан кенгешде Къабарты-Малкъарны къоркъуулу табийгъат къыйынлыкъланы болдурмаз жаны бла проектине къаралгъанды. Аны юсюнден министерствону интернет-сайтында айтылады. 

Бёлюмде алыкъа тюбеген бузукълукъланы таукел кетерирге

КъМР-ни Правительствосунда Право бузукълукъланы профилактикасы жаны бла ведомствола аралы комиссияны кенгеши болгъанды. Сёз анда транспорт болумну игилендириуню, жорукълагъа бузукълукъланы, жолланы тапландырыуну эмда коррупциягъа къажаулукъну юсюнден баргъанды.

Кружоклагъа, секциялагъа - уста кадрла

Кёп болмай «Деловая Россия» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню профессионал билим бериу эмда кадрланы хазырлау комитети къурап, Сабийлени айнытхан къошакъ билим. Бизнесни - абаданлача» деген  «тёгерек стол» болгъанды. Аны бу битеуроссей биригиуню  таматасыны орунбасары Гузеланы Индира эм сагъынылгъан комитетни  башчысы Елена Москаленко бардыргъандыла.

Кёп къыйынлыкъла сынап табылгъан насып

Гуппойланы Мариям къашхатаучуду. Аны хапарына тынгылай, миллетибизни чыдамлыгъына сейир этеме. Къыйынлыкъланы чарх тюбюне тюшген таулула не тюрлю сынаудан да намыслары, сыйлары бла ётгендиле. 

Жан аурутургъа, бушуу этерге унутупму къойдукъ?

Бушуу кезиудю, андан бир адам да сакъланмайды. Ёлмезлик, бу жарыкъ дуниядан кетмезлик да жокъду. Хар бирибиз да кёрген неда кёрлюк ачыуубуз барыбызны да бирикдирирге керек эди, бирибиз мудах болгъан кюнюбюзде барыбыз да шошайсакъ тийишли эди. Алай жашауда уа не зат кёребиз?!

«Ахшы жолгъа!» - дейбиз тюркде къарачай-малкъар тилде чыкъгъан журналгъа

Бу кюнледе Анкарада къарачай-малкъар халкъны тин эмда маданият байлыгъын суратлагъан Mingi Tav («Минги Тау») деген халкъла аралы журналны биринчи номери чыкъгъанды. Аны баш редактору жазыучу, журналист, тилманч Уфук Тузманды. Андагъы чыгъармала латин графикагъа кёре къуралгъан тюрк харфла бла къарачай-малкъар тилде жазыладыла.

Жарашыулукъну бла шуёхлукъну мектеби

Къабарты-Малкъар къырал университетни Х. М. Темирканов атлы маданият арасында «Миллетле аралы шуёхлукъну тамыры – бизни тарыхыбыздады» деген халкъла аралы жай школ ачылгъанды. Ол ючюнчю кере бардырылады, кеси да «Орус дуния» фондну финанс болушлугъу бла къуралгъанды.

Владимир Путинни сейирлик проектлери бла танышдыргъандыла, саугъала да бергендиле

Тюнене Россейни Президенти Владимир Путин  Пятигорскда «Машук-2018» Шимал-Кавказ жаш тёлю билим бериу форумгъа къатышханла бла тюбешгенди. Къырал башчы  бу даражалы жыйылыугъа хазырланнган проектле бла шагъырей болгъанды, волонтёрлукъ - жаш тёлю бла ишлеуню магъаналы кесеги болгъанлай къалгъанын чертгенди. 

Нальчик – эм таза он шахарны санында

Россейде эм иги эмда бек осал экологиясы болгъан шахарланы тизмесин  жарашдыргъандыла экспертле. Хауасы, тёгерекдеги къудурети таза болгъанланы санына Нальчик да киргенди, деп билдиргендиле республиканы ара шахарыны жер-жерли администрациясындан.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS