24.05.2017, 19:51 - Новости

17-18-чи майда Къазахстанда эркин тутушуудан спортну ветеранлары А. Зулкашевни бла У. Молдабековну хурметлерине халкъла аралы турнир болгъанды. Эришиуле 2000-2004 жыллада туугъан жашланы араларында баргъандыла.

24.05.2017, 19:51 - Новости

Хасанияны 16-чы номерли орта школуну биринчи классларыны окъуучулары орус эм малкъар тилден харфлыкъларына: «Сау къал», - дегендиле. Анга аталгъан къууанчлы ингирге ата-анала, школгъа жангы окъуу жылда барлыкъ жашчыкъла бла къызчыкъла да чакъырылгъан эдиле.

24.05.2017, 19:50 - Новости

МРСК СК-«Каббалкэнерго» компанияны пресс-службасындан билдиргенлерине кёре, энергетикле жайда от тюшюу жаны бла къоркъуулу кезиуге тынгылы хазырланнгандыла. Аны бла байламлы программа жик-жиги бла тамам этилгенди, электрокюч мюлкню бу жаны бла онгларын кючлендириу ишле да эбине жетдирилгендиле.

24.05.2017, 19:49 - Статьи

Шёндюгю жашауда социал сетьлени магъаналары уллу болгъанына тюшюннгенлей турабыз. Кёп эмда сейир информацияны, сёз ючюн, мен анда табама. Бюгюннгю жигитлерим Отарланы Саиданы бла Камиланы юслеринден да Фейсбукдан  билгенме.

24.05.2017, 19:48 - Новости

Россейни Эл мюлк министерствосу билдиргеннге кёре, Къабарты-Малкъар жемиш битимлени тирлиги жаны бла алчы регионланы санындады. Анда 135,6 минг тонна кёгет жыйылгъанды.

24.05.2017, 19:48 - Новости

Республикада шёндюгю инновациялы технологиялары боллукъ жангы гидрометаллургия производство хайырланыргъа берилликди. Завод вольфрам концентратланы, вольфрамы бла молибдени болгъан продуктланы жарашдырлыкъды. Проектни экология къоркъуусузлугъун жалчытыугъа энчи эс бурулгъанды.

24.05.2017, 19:47 - Новости

Айтхылыкъ къаячыбыз, Эверестге эки кере чыкъгъан Ёлмезланы Абдул-Халим Непалгъа кетгенин алгъаракълада билдирген эдик. Ол альпинистлени къауумун Мера пикге элтирге керек эди. Бу кюнледе Ёлмез улу андан къайтханды эмда бизге жолоучулугъуну юсюнден хапар айтханды.

Последнее


Къазахстандан майдалла бла къайтхандыла

17-18-чи майда Къазахстанда эркин тутушуудан спортну ветеранлары А. Зулкашевни бла У. Молдабековну хурметлерине халкъла аралы турнир болгъанды. Эришиуле 2000-2004 жыллада туугъан жашланы араларында баргъандыла. Анга Огъары Малкъарны, Къашхатауну эм Хасанияны спорт школларыны келечилери да къатышхандыла.

Сау къал, харфлыкъ!

Хасанияны 16-чы номерли орта школуну биринчи классларыны окъуучулары орус эм малкъар тилден харфлыкъларына: «Сау къал», - дегендиле. Анга аталгъан къууанчлы ингирге ата-анала, школгъа жангы окъуу жылда барлыкъ жашчыкъла бла къызчыкъла да чакъырылгъан эдиле.

«Автозапчасть» эм бирсиле…

Кёп болмай Бахсанда сегизинчи турну кезиуюнде биринчи жерлеге чыкъгъан командала - «Автозапчасть» бла «Нарт» - тюбешгендиле. Турнир таблицада къауумла бирге жууукъ тургъанлыкъгъа, аланы къарыулары да бирчады дерча тюйюлдю. Къараучуланы кёбюсю башха болумну сакълагъанлыкъгъа,  къонакъбайла уллу эсеп бла хорлагъандыла.

Билмей тургъанлай бир зат болуп къалмазча

МРСК СК-«Каббалкэнерго» компанияны пресс-службасындан билдиргенлерине кёре, энергетикле жайда от тюшюу жаны бла къоркъуулу кезиуге тынгылы хазырланнгандыла. Аны бла байламлы программа жик-жиги бла тамам этилгенди, электрокюч мюлкню бу жаны бла онгларын кючлендириу ишле да эбине жетдирилгендиле. Компанияны тийишли комиссиясыны келечилери тийреледе, мюлкледе эм мекямлада болумну сюзгендиле.

Балала жомакъны бек жаратхандыла

Озгъан орта кюн Нальчикде, Къырал концерт залда Къулийланы Къайсын атлы малкъар драма театр Елена Хабибулинаны чыгъармасына кёре жаш режиссёр Мызыланы Аубекир салгъан «Насыпны чархы» деген спектакль кёргюзтюлгенди. Анга къараргъа шахарны 27-чи номерли орта школуну эмда Вольный Ауулдагъы психоневрология интернатда тургъан сабийле келген эдиле.

Таулу къызчыкъла - Москвада атлары айтылгъан актрисала

Шёндюгю жашауда социал сетьлени магъаналары уллу болгъанына тюшюннгенлей турабыз. Кёп эмда сейир информацияны, сёз ючюн, мен анда табама. Бюгюннгю жигитлерим Отарланы Саиданы бла Камиланы юслеринден да Фейсбукдан  билгенме.

Алчы жерле, дипломла, сертификатла

Орта кюн, Миллет музейни уллу залларындан биринде Кюн шахарны сабий эм жаш тёлю чыгъармачылыгъыны академиясыны «Свеча» атлы адабият студиясына жюрюген сабийле къурап, Музейлени халкъла аралы кюнюне аталгъан «Под сенью дружных муз» деген жарыкъ алгъышлау - тюбешиу болгъанды.   

Жюрегиме тюшген адамла, жылла, ишле

Озгъан ёмюрню эллинчи жыллары – халкъыбыз Ата журтуна къайтхан къууанч жылладыла. Театрыбызны да жангыдан ачылгъан заманы. Тюзюн айтсакъ, ол кезиу халкъыбызгъа, чыгъарма коллективге да тынч болмагъанды. Тозурагъан таулу журтла, жангыдан къуралгъан колхозла – быланы биринде да клубла окъуна болмагъандыла. Ол угъай да, адамла кеслерине баш сугъар жер къайгъыда эдиле.

Жемишлени тирликлиги бла алчыланы санындабыз

Россейни Эл мюлк министерствосу билдиргеннге кёре, Къабарты-Малкъар жемиш битимлени тирлиги жаны бла алчы регионланы санындады. Анда 135,6 минг тонна кёгет жыйылгъанды.

Жангы гидрометаллургия производство ачыллыкъды

Республикада шёндюгю инновациялы технологиялары боллукъ жангы гидрометаллургия производство хайырланыргъа берилликди. Завод вольфрам концентратланы, вольфрамы бла молибдени болгъан продуктланы жарашдырлыкъды. Проектни экология къоркъуусузлугъун жалчытыугъа энчи эс бурулгъанды.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS