13.06.2018, 20:35 - Статьи

Озгъан шабат кюн Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков Нальчикде Калюжный орамда жолну жангыртыу иш къалай баргъаны бла шагъырейленнгенди.

13.06.2018, 20:34 - Статьи

Былтыр мартда Россейни Президентини Указы бла РФ-ни Миллет гвардиясыны аскерлерини Восток округуну командующисини сауутланыу жаны бла орунбасарына, бизни жерлешибиз полковник Беппайланы Далхатны жашы Алим салыннганына битеу миллет да ёхтемленнген эди. 

13.06.2018, 20:33 - Статьи

КъМР-ни Парламентини президиумунда «правительстволу сагъатны» чеклеринде депутатла республиканы жолларыны халларын сюзгендиле. Къурулуш эмда жол мюлк министр Вячеслав Кунижевни  билдиргенине кёре, республикада федерал излемлеге келишмеген ызланы саны 43,1 процентге жетедиле.

13.06.2018, 20:31 - Статьи

Россейни Кюнюню аллында Нальчик шахарны администрациясында жаш адамланы бир къауумуна паспортла къууанчлы халда берилгендиле. Жашауларында биринчи магъаналы документни ол кюн битеу да  20 жаш  бла къыз алгъандыла.

13.06.2018, 20:30 - Статьи

12 июньда Тырныауузда Къулийланы Къайсын атлы Маданият юйню аллында майданда уллу байрам концерт болгъанды. Районну жырчы эмда тепсеу къауумлары кеслерини хунерликлерин бир да аямагъандыла. Жаш тёлю юч тюрсюнлю россейли байракъладан ариу флешмоб къурагъандыла. 

13.06.2018, 20:29 - Статьи

Алгъаракълада КъМКъУ-ну орус эм тыш къыраллы литературала кафедрасыны башламчылыгъы бла «Уильям Шекспирни чыгъармачылыгъыны 21 ёмюрде магъаналылыгъы» деген ат бла илму конференция къуралгъанды. Анга уа студентле эм окъуучула къатышхандыла.

Последнее


Кёргенин жаратханды, алай кемчиликлени да эслемей къоймагъанды

Озгъан шабат кюн Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков Нальчикде Калюжный орамда жолну жангыртыу иш къалай баргъаны бла шагъырейленнгенди. Аны бла бирге анда болумгъа Правительствону, талай министерствону бла ведомствону, шахарны администрациясыны эмда подряд организацияны таматалары къарагъандыла.

Беппайланы Алимге генерал-майор чын берилгенди

Былтыр мартда Россейни Президентини Указы бла РФ-ни Миллет гвардиясыны аскерлерини Восток округуну командующисини сауутланыу жаны бла орунбасарына, бизни жерлешибиз полковник Беппайланы Далхатны жашы Алим салыннганына битеу миллет да ёхтемленнген эди. 

Депутатла жолланы къайгъысына киришгендиле

КъМР-ни Парламентини президиумунда «правительстволу сагъатны» чеклеринде депутатла республиканы жолларыны халларын сюзгендиле. Къурулуш эмда жол мюлк министр Вячеслав Кунижевни  билдиргенине кёре, республикада федерал излемлеге келишмеген ызланы саны 43,1 процентге жетедиле.

Бирликни, шуёхлукъну кючлендирген, алгъа таукел барыргъа базындыргъан парад

 Кёп миллетлени 
келечилери – бир тизгинде
Россейни Кюнюн Къабарты-Малкъар кенг халда белгилегенди.  Бек уллу эмда жарыкъ  къууанчла уа  Нальчикде  болгъандыла. Ала Халкъланы шуёхлукъларыны парадындан башланнгандыла. Анга уа республикада жашагъан битеу миллетлени келечилери къатышхандыла.

Эркинликле бла бирге - жууаплылыкъ

Россейни Кюнюню аллында Нальчик шахарны администрациясында жаш адамланы бир къауумуна паспортла къууанчлы халда берилгендиле. Жашауларында биринчи магъаналы документни ол кюн битеу да  20 жаш  бла къыз алгъандыла.

Россейни байрагъын Гара Шхайты тау тёппеде орнатхандыла

12 июньда Тырныауузда Къулийланы Къайсын атлы Маданият юйню аллында майданда уллу байрам концерт болгъанды. Районну жырчы эмда тепсеу къауумлары кеслерини хунерликлерин бир да аямагъандыла. Жаш тёлю юч тюрсюнлю россейли байракъладан ариу флешмоб къурагъандыла. 

Шекспирни сонетлерин малкъар, къабарты, орус тилледе окъугъандыла

Алгъаракълада КъМКъУ-ну орус эм тыш къыраллы литературала кафедрасыны башламчылыгъы бла «Уильям Шекспирни чыгъармачылыгъыны 21 ёмюрде магъаналылыгъы» деген ат бла илму конференция къуралгъанды. Анга уа студентле эм окъуучула къатышхандыла.

Элбрус районну эм уста юйретиучюсюню аты айтылгъанды

Тырныауузну Отарланы Керим атлы биринчи номерли лицейини школгъа дери окъутхан алтынчы бёлюмюню мурдорунда «Россейни юйретиучюсю-2018» деген къырал даражалы профессионал конкурсну муниципал кезиую бардырылгъанды. Ол жыл сайын да къыйматлы ишлеген педагогланы ачыкълар, аланы усталыкъларын ёсдюрюр мурат бла къуралады.

Тыш къыраллагъа солургъа барырны аллында нени билирге тийишлиди

Африкада, Юг Америкада, Азияда  къыраллада хауа исси эм мылылыгъа уллу  болгъаны ючюн тюрлю-тюрлю къурт-къумурсхала эмда жукъгъан ауруула бек терк  жайыладыла. Ала уа асламысында адамны чегилерине, терисине, кёзлерине хаталыдыла. Кёбюсюнде алагъа кирленнген суудан  неда тазаланмагъан аш-азыкъдан бояладыла.

Сакълыкъ хатадан къутултур

Сабийлени жай солуу кезиулери башланырны аллында «Каббалкэнергону» специалистлери электрокючню хайырланыуда къоркъуусузлукъну жорукъларын ангылатыуну бютюн кючлендиредиле. Ма бу кюнледе да «Каникулла хар кимге да къоркъуусуз болсунла» деген акция бардырылгъанды, деп билдиргендиле компанияны пресс-службасындан.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS