29.07.2021, 11:16 - Политика

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков республиканы 2030 жылгъа дери айнытыу моделин хазырлау бла байламлы ишчи кенгеш бардыргъанды, деп билдиргендиле регионну оноучусуну пресс-службасындан.

29.07.2021, 09:00 - Саулукъ

Бишлакъ саулукъгъа бек иги болгъаны бла даулашханла жокъдула . Аны юсюнден  Къашхатауда амбулаторияны врачы  Жнгоразланы Аминат айтады.

29.07.2021, 08:20 - Жамауат

«Газпром межрегионгаз Нальчик» компанияны хайырланыучула бла ишлеген бёлюмюню келечилери быйылны биринчи жарымында 101,6 минг юйде (фатарда) тинтиуле бардырып чыкъгъандыла. Бу ишни кезиуюнде кёк отлукъну эсеплеучю 147 приборгъа адамны къолу жетгенин ачыкълагъандыла. 

29.07.2021, 08:10 - Жамауат

Россейни МЧС-ини Элбрусда бийик тау-излеу-къутхарыу отряды 1992 жылда 28 июльда къуралгъанды. Аны базасы Терс–Къолда  2150 метр бийикликде орналады. Отрядны таматасы халкъла аралы эм  РФ-ни сыйлы къутхарыучусу Гулийланы Абдуллахды. 

28.07.2021, 19:02 - Политика

Казбек Коков кезиулю «муниципал сагъатны» бардыргъанды, деп билдиргендиле КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасындан.

28.07.2021, 14:37 - Жамауат

КъМР-де Росгвардияны бла МЧС-ни управленияларыны келечилери энчи составны эвакуациясын бардырыуда, адамла аслам жыйылгъан жерледе отну ёчюлтюуде усталыкъларын ёсдюрюр муратда бирге юйрениуле бардыргъандыла. Быллай операцияла энчи составны психология жаны бла да къыйын болумлагъа хазырлылыкъда турургъа, от  ёчюлтюу-къутхарыу бёлюмле бла башха структураланы байламлыкъда ишлерге юйретедиле.

28.07.2021, 08:20 - Жангылыкъла

КъМР-ни Къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министерствосунда «Регионланы айнытыу амалла: цифралы сервисле эмда платформала» деген темагъа жораланнган «тёгерек стол» бардырылгъанды. Аны «Иш кёллю Россей» организацияны республикада бёлюмю къурагъанды.

27.07.2021, 19:08 - Политика

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлерин бузуу ишлени болдурмазча соруула жаны бла ишчи кенгеш бардыргъанды.

ЖАМАУАТ

29.07.2021 - 08:20

Бузукълукъ этгенлеге тазир салыннганды

«Газпром межрегионгаз Нальчик» компанияны хайырланыучула бла ишлеген бёлюмюню келечилери быйылны биринчи жарымында 101,6 минг юйде (фатарда) тинтиуле бардырып чыкъгъандыла. Бу ишни кезиуюнде кёк отлукъну эсеплеучю 147 приборгъа адамны къолу жетгенин ачыкълагъандыла. 

Подробности... | Просмотрено: 8
29.07.2021 - 08:10

Хар бири да - махтаугъа тийишли

Россейни МЧС-ини Элбрусда бийик тау-излеу-къутхарыу отряды 1992 жылда 28 июльда къуралгъанды. Аны базасы Терс–Къолда  2150 метр бийикликде орналады. Отрядны таматасы халкъла аралы эм  РФ-ни сыйлы къутхарыучусу Гулийланы Абдуллахды. 

Подробности... | Просмотрено: 9
28.07.2021 - 16:12

Хунерлиги, жигерлиги, адеплилиги бла да бизге юлгю эди

Хазыр журналист болуп киши да туумайды, ол усталыкъны сайлап, энди ишлеп башлагъанла сынаулары болгъанладан юйренедиле. Ол жашау тёре болуп эрттеден келеди. 

Подробности... | Просмотрено: 5
28.07.2021 - 16:05

«Байрым кюн кесин тазалап, межгитге алгъаракъ баргъан, Аллахуталагъа тюени къурман этгеннге тенгди…»

Муслийманлагъа  байрым кюн энчи болгъанын барыбыз да билебиз. Алай ыйыкъны ичинде ол нек сайланнганды? Башхаладан айырмалы эсе, аны къалай ётдюрюрге тийишлиди?   Соруугъа жууапны «Ислам в Евразии» газетни баш редактору - белгили ислам университет «Аль-Азхарны» бошагъан Аккайланы Хасим хажи береди:

Подробности... | Просмотрено: 5
28.07.2021 - 14:37

Байламлыкъда ишлеу къыйын болумну терк кетерирге, адамланы да сакъларгъа болушады

КъМР-де Росгвардияны бла МЧС-ни управленияларыны келечилери энчи составны эвакуациясын бардырыуда, адамла аслам жыйылгъан жерледе отну ёчюлтюуде усталыкъларын ёсдюрюр муратда бирге юйрениуле бардыргъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 10
27.07.2021 - 16:09

Аманлыкъчыладан сакъланыуну биринчи амалы –хар кимге да ышанмау сакълыкъды

Телефонланы, Интернетни болушлугъу бла хыйлачылыкъ этип ахча урланнганы кёбейгенди. Аманлыкъчыла асламысында, инсанны телефонуна сёлешип, аны банкда карточкасыны номерин айтырын тилейдиле, аны билгенлей а алагъа анга парольну тапхан уллу иш тюйюлдю. 

Подробности... | Просмотрено: 6
27.07.2021 - 15:17

Къоллары – чемер, кёлю - жарыкъ

Биринчи кере тюбешгенимде окъуна сезген эдим ол хунерли адам болгъанын. Алайсыз а къалай? Кёзлери жарыкъ,  санларын тири къымылдатады… Мени бла ушакъ  эте, къолундан ишин кетермейди: юзмелтчикни ары бла бери айландырып ийлейди. Бир кесекден  стол юсюне салып жаяды. Къолларыны къымылдагъанлары тохтагъанда, тюрслеп къарасам - тюльпан гюлню сураты.

Подробности... | Просмотрено: 5
26.07.2021 - 19:15

Ата журтубузну тенгиз чеклерин таулу миллетни уланлары да къоруулагъандыла

Июльну ахыргъы ыйых кюнюнде къыралда Аскер-тенгиз флотда къуллукъ этгенле кеслерини профессионал байрамларына тюбейдиле.  Быйыл  ол 25 июльгъа тюшгенди.  

Подробности... | Просмотрено: 4
26.07.2021 - 10:00

Ол ариулукъну, къууанчны да сезе, кёре билгенди, халал жюрекли, насыплы да болгъанды

Хучиналаны Юсюпню жашы Ануар бла бирге иги кесек заманны ишлегеним себепли  аны бла кёп кере ушакъ  этерге да тюшгенди. Аны уа  эсгерир затлары болгъандыла. Узун жашауунда кёп тюрлю ишлеге тюбегенди, алай адамлыгъын тас этмегенди, кёп кере кишилигин кёргюзтгенди.

Подробности... | Просмотрено: 9
25.07.2021 - 10:25

Сюйген жюреклеге чырмау жокъду

Мариямны школ жылларындан окъуна кёп тенги болгъанды. Тенг къызлары аны бла заманларын ётдюрюрге бек сюйгендиле. Туугъан кюнлерине да чакъырмай къоймагъандыла. Ма аллай къууанчланы биринде ол Ислам бла танышады. Къонакъ жаш бла бир мектепде окъугъанлыкъгъа, ол аны эсине окъуна тюшюралмагъанды.

Подробности... | Просмотрено: 8
25.07.2021 - 09:05

Къолдан келгенни аямайдыла

Черек районну билим берген учрежденияларында  ремонт ишле къыстау барадыла. Аланы ата-анала, устазла да, биригип, кеслери  тамамлайдыла. Элчи къызчыкъла бла жашчыкъла 1 сентябрьде жангыртылгъан, таза, жарыкъ класслагъа  келир ючюн къолдан келгенни аямайдыла.

Подробности... | Просмотрено: 5
24.07.2021 - 10:15

«Жарауларымы дайым бардыргъанлай турлукъма»

Тырныауузну 5-чи номерли гимназиясыны окъуучусу Тамирлан Абулькин тенгшилерини асламысыча жыгъышыу, бокс, каратэ неда ауур атлетика бла кюрешмегенлей, спортну оюн тюрлюлерине энчи эс бурады. Нек сайлагъанды ол топ оюнланы? 

Подробности... | Просмотрено: 2
24.07.2021 - 09:32

Къонакъладан – саугъала, къонакъбайладан – жырла, тепсеуле

Долинскде «Вершина» санаторийде «Лидер» профильли сменни экинчи къауумуна къууанчлы халда тюбегендиле.  Бери, хар замандача, солургъа эмда саулукъларын  кючлендирирге республиканы тюрлю-тюрлю районларындан  эллиден артыкъ жаш бла къыз келгендиле.

Подробности... | Просмотрено: 3
23.07.2021 - 20:02

Юйге насып келтирген келин

Жаухарат жангыз жашы Рамазанны юйдегиленирге термилгенли, тейри, билген Аллахды, бир он жыл а озгъан болур. Бу арт кезиуде бир иги тюшле кёреди да, не эсе да бир сюйюмчюлюк эшитиригине ийнанып турады. 

Подробности... | Просмотрено: 23
23.07.2021 - 19:49

Тёртжыллыкъны эм сакъланнган эришиую башланнганды

Японияны ара шахары Токиода къууанчлы халда XXXII Жай Олимпиада оюнла ачылгъандыла. Коронавирусну пандемиясы бла байламлы ол биринчи кере къараучула болмагъанлай ётгенди.

Подробности... | Просмотрено: 7

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Саулукъ

29.07.2021 - 09:00

Таулу бишлакъны хайырланыргъа беш сылтау

Бишлакъ саулукъгъа бек иги болгъаны бла даулашханла жокъдула . Аны юсюнден  Къашхатауда амбулаторияны врачы  Жнгоразланы Аминат айтады.

Подробности... | Просмотрено: 11
Жангылыкъла

29.07.2021 - 08:31

Аскерчиле тиклиги 45 градусха жетген къаялагъа ёрлеп эришедиле

Россейни Сауутланнган кючлерини, Росгвардияны эм Къалауурланы федерал службасыны аскерчилери «Кольцо Эльбруса» битеуаскер конкурсну чеклеринде КъМР-де «Таулада къаялы жерледен ётюу» деген энчи буйрукъланы толтурадыла.

Подробности... | Просмотрено: 3
Маданият

28.07.2021 - 16:06

Жумарукъ

Оюмну оюм туудурады. Ма алай барады адам, жашау жолу таудан аудуруп, анда бошалгъынчы. Тюркден келген къонакъ, тау башларына къарап, сагъышлы сюеледи. Ол не сагъыш эте болур журтундан узакъда деп, мен аны оюмларын билирге кюрешеме. Тукъуму, аты да сейирдиле. Чам атха ушап. Келишмейдиле бизге. Аны бир къайгъысы болгъанын билип турама.  

Подробности... | Просмотрено: 1
Право

28.07.2021 - 14:04

Ахча толтурулмагъан эмда осал тамамланнган жумушлагъа бёлюннгенди

Прокуратура билдиреди

КъМР-ни прокуратурасы  ич ишле органланы келечисине РФ-ни УК-сыны 286-чы статьясыны 1-чи кесегине эмда 292-чи статьясыны 2-чи кесегине кёре ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди. Ол къуллугъун  артыгъы бла хайырланып, жалгъан документлени хазырлап, къырал ахча къоратылгъаны ючюн терсленеди.

Подробности... | Просмотрено: 6
Жангылыкъла

28.07.2021 - 08:20

Цифралы жумушланы айнытыуну къайгъысын этгендиле

КъМР-ни Къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министерствосунда «Регионланы айнытыу амалла: цифралы сервисле эмда платформала» деген темагъа жораланнган «тёгерек стол» бардырылгъанды. Аны «Иш кёллю Россей» организацияны республикада бёлюмю къурагъанды.

Подробности... | Просмотрено: 9
Саулукъ

28.07.2021 - 08:11

«Дарман салдырыгъыз, жаланда алай бла сакълаяллыкъсыз кесигизни, жууукъларыгъызны да»

Арт ыйыкълада республикада дарман салдыргъанланы саны иги да ёсгенди. Аны бла байламлы бюгюн биягъы ковид аурууну эмда анга къажау вакцинацияны юсюнден  сёз барлыкъды.

Подробности... | Просмотрено: 9
Маданият

27.07.2021 - 16:07

Ныгъышда

Саулай уллу дунияда жангыз кеси къалгъанча, олтурады ныгъышда жангыз къарт, бирде башын кётюре да, тёгерекге къарай, бирде къолунда тутхан таягъыны буруну бла жерде бир затла ызлай. Жылла аны инбашларындан басып тургъанлары тюз да къарагъанынглай билинеди – гуппуруракъ санлары иничкергендиле, иелерин жерге тарта, энишге ийилгендиле, тёгюлгендиле. Дуния уллу, жангыз адам а аны къатында гумулжук кибик кёрюнеди.

Подробности... | Просмотрено: 2
Маданият

27.07.2021 - 14:35

Биринчи атламларындан башлап халкъына, аны адабият байлыгъын айнытыугъа жюреги бла берилипди

Жазыучу, филология илмуланы доктору Берберланы Бурханнга 60 жыл толду. Аны биз фахмулу прозаикча, драматургча, алимча таныйбыз. Ол бу юбилей жылына бай ниет хазнасы бла жетгенине барыбыз да шагъатбыз.  

Подробности... | Просмотрено: 4
Жангылыкъла

27.07.2021 - 09:35

Россейни регионларыны бюджетлерин тутхучлу этер муратда

Россейни регионларына  2021 жылда бюджет системаларыны тутхучлулукъларын кючлендириуге   50 миллиард сом берилликди. Аны юсюнден буйрукъгъа Россейни Правительствосуну Председатели Михаил Мишустин къол салгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 16
Жангылыкъла

27.07.2021 - 08:20

Чалмасха ток тартылгъанды

«Россети Шимал Кавказ» компания Элбрус районда Чалмас деген элни ток сетьлеге къошханды. Чалмасны юсюнден архивледе биринчи кере 1890 жылда сагъынылады. Бу эл тенгизден 1300 метр бийикликдеди. Таулу халкъны Орта Азиягъа кёчюргенлеринден сора атылып тургъанды.

Подробности... | Просмотрено: 8
Тарых

27.07.2021 - 08:10

«Хар таулу биледи къалайда тохтаса да, анга къонакъбайлыкъ этиллигин, къайсы юйге кирсе да, жатар жер, ашаргъа аш да табыллыгъын»

1893 жылда «Природа и охота» журналда С.Ф.Давидовични «Кавказ таулада» деген жолоучу эсгериулери басмаланнган эдиле. Бюгюн аланы бир кесеги бла сизни шагъырей этерге сюебиз.

Подробности... | Просмотрено: 13
Саулукъ

26.07.2021 - 19:25

«Д» витаминни жетишмегени билим алыугъа чырмау этеди

Алимле сабийле январьдан мартха дери къыйналып окъугъанларын тоташдыргъандыла, деп билдиредиле «Российская газетада». Глазго эм Кембридж университетле тинтиуле бардыргъандыла, ала Шотландиядан 800 мингден аслам школчуну саулукъларын бла окъууда жетишимлиликлерин сюзгендиле. 

Подробности... | Просмотрено: 3
Право

26.07.2021 - 18:20

Аманлыкъчыла ачыкъланнгандыла

 Жорукъланы бузгъанны ахыры – тутмакъ

Урван районну прокуратурасы жолда авария этген инсаннга ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди. Ол Россейни УК-сыны 264-чю статьясыны 5-чи кесегине кёре терсленеди – жолда жюрюуню жорукъларына бузукълукъла этип, сунмай эки  эм андан кёп адамны ёлтюргени ючюн.

Подробности... | Просмотрено: 3
Право

26.07.2021 - 18:20

Полицияны харкюнлюк ишинден

Хыйлачылагъа кеслерин алдатхандыла

Бир кюнню ичинде республикада хыйлачылыкъ бла байламлы юч аманлыкъ этилгени эсепге алыннганды.

Подробности... | Просмотрено: 4
Маданият

26.07.2021 - 09:30

Кёплеге сахнагъа жол ачханды

Алгъаракълада, юй башында аберилени чача,  эрттеден бери тургъан бир гитче чемоданчыкъны табама.  Аны ачып, ичинде  болгъан затлагъа къарай келгенимде,  магнитофончукъну, кассеталаны да кёреме. 

Подробности... | Просмотрено: 6

Страницы