22.09.2021, 15:41 - Политика

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков регион Правительствогъа ыйыкъны ичинде республиканы тийресинде къаты кир-кипчикни кетериу жаны бла месячник бардырыуну планыны проектин кёргюзтюрге буюргъанды. Ол жууукъ заманда регионнга контейнерле алырча 63 миллион сом чакълы бир бёлюнюрюгюн айтханды, бусагъатда тёрт минг контейнер, жюзден артыкъ кир-кипчик кетериу энчи техниканы автопаркы барды.

22.09.2021, 11:56 - Жангылыкъла

Экинчи Чегемде къабырлагъа жол тапландырылады.

21.09.2021, 15:19 - Политика

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков «муниципал сагъат» бардыргъанды.

21.09.2021, 12:09 - Жамауат

 Огъары Малкъар элде жашагъан, Уллу Ата журт урушну дуниясын алышхан ветеранны юй бийчеси Муртазланы Кызыка, юйюнде къол кётюрюп, айырыулагъа къатышханды.

21.09.2021, 07:25 - Политика

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Халкъла аралы Черкес Ассоциацияны президенти Хаути Сохроков эм тамбла Нальчикде кесини ишин башлагъан, Халкъла аралы Черкес Асоциацияны ХIII конгрессине келген делегатланы келечилери бла тюбешгенди.

20.09.2021, 12:04 - Политика

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков «Единая Россия» партияны ЦИК-ни къураучу управлениясыны видеоселектор кенгешине къатышханды. Жыйылыугъа Россей Федерацияны субъектлерини бийик къуллукъчулары, регион партияланы отделенияларыны секретарьлары, регион айырыу штабланы таматалары, партияланы регион бёлюмлерини башчылары, кандидатла эм партия актив къошулгъандыла.

20.09.2021, 11:59 - Политика

Районлагъа жолоучулукъну чегинде Казбек Коков Май муниципал районну Ново-Ивановское элинде биринчи сентябрьде ачылгъан битеулю билим берген учрежденияда – 7-чи нормерли лицейде – болгъанды. Ол Май районну администрациясыны таматасы Татьяна Саенко эм лицейни директору Елена Хиврич бла тюбешгенди, жангы мектепде сабийлени окъутууну къуралыу сорууларын сюзгенди.

20.09.2021, 11:12 - Политика

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Пермьни къырал университетинде ёлгенлени жууукъ-ахлуларына къайгъы сёз бергенди.

ЖАМАУАТ

21.09.2021 - 12:09

Огъары Малкъардан жюзжыллыкъ ынна айырыулагъа къатышханды

 Огъары Малкъар элде жашагъан, Уллу Ата журт урушну дуниясын алышхан ветеранны юй бийчеси Муртазланы Кызыка, юйюнде къол кётюрюп, айырыулагъа къатышханды.

Подробности... | Просмотрено: 10
20.09.2021 - 10:31

БУРУШЛУ, БОРАНЛЫ ЁМЮРНЮ СЮРГЕН МАХТАУЛУ ЖЕРЛЕШИБИЗ

Халкъны тарыхы аны адамыны жашау жолундан къуралады. Игилени юлгюге келтирген, атларын, этген ишлерин жыргъа салгъан да андан тёреди бизде. Будайланы Мустафир деп, чынтты таулу кишини юсюнден ата-ана къарындашларымдан эшите, юзюк-юзюк болгъан эсгериулени бирге жыяр мадар излей тургъанма алгъада, алай, баям, жазыу ёнчелеген чакъгъа жетгинчи, мурат да тола болмаз.

Бюгюн аны жашындан хапар алып, аны газет окъуучулагъа да билдирирге излейме.

Подробности... | Просмотрено: 6
19.09.2021 - 12:31

Табийгъатны жюреги бла сюймеген бу усталыкъны сайламайды

Жыл сайын сентябрьни хар ючюнчю ыйых кюнюнде агъач мюлкде уруннганла профессионал байрамларын белгилейдиле. Ол  1977 жылда 18 сентябрьде «Агъач законадельство» къабыл этилгенине жораланнганды.

Подробности... | Просмотрено: 9
18.09.2021 - 05:57

Таулуланы араларында ёсюп, тауланы жаныча кёргенди

Малкъарлы жол кёргюзтюучюлени араларында атларын махтау бла айтдыргъан адамла болгъандыла. Сотталаны Ахияны, Хаджиланы Сейитни, Залийханланы Чокканы, Тилланы Юсюпню бюгюнлюкде кёпле эсгередиле. Терс-Къолда жашап тургъан сванлы Леван Маргиани да аллайланы санында энчи жерни алады.

Подробности... | Просмотрено: 7
17.09.2021 - 14:40

Миллетни атын жигитлери, тирнеклери айтдыргъанла

Чегем ауузунда, Акъ Топуракъ тийресинде Бора деген жер барды. Аны иеси Гочаланы Бораны юсюнден таматаладан эшите тургъанма.

Подробности... | Просмотрено: 3
16.09.2021 - 11:50

Кёлю бла сюйюп болушхан керти сууап алады

Нальчик шахар округну Урунуу эмда социал къоруулау арасы шахарда Къайсын атлы проспектде орналгъан «Эдельвейс» арада ишлегенле бла бирге жандауурлукъ ишни дайым бардыргъанлай турадыла.

Подробности... | Просмотрено: 2
13.09.2021 - 19:05

Жигерлигини белгиси – Ленинни ордени

Алгъыннгы къыралыбызны бек бийик саугъасы Ленинни ордени эди. Аны аскерде уллу жигитлик этгенлеге, урунууда бийик кёрюмдю болдургъанлагъа бергендиле. Жерлешлерибизни араларында анга тийишли болгъанладан бири Жанхотия элден Ёзденланы Шаухалды.

Подробности... | Просмотрено: 2
12.09.2021 - 12:43

Атабий чюй ургъан къая

Бедик элни баш жанында бир сыйдам къаягъа эрттеден бери узун къазыкъ орнатылып турады. Къаяны кесине да Атабий чюй ургъан къая дейдиле. Атабий деген киши ким болгъанды, къайда, къачан жашагъанды. Хапарыбызда аны юсюнден билгенибизни, эшитгенибизни айтайыкъ.

Подробности... | Просмотрено: 10
11.09.2021 - 18:02

Ёсюп келгенлеге тепсеуню, жырны дуниясын ача

Теммоланы Залина  Тырныаууз шахарда Абайланы Солтанбек атлы искусстволаны сабий школуну хореографиядан устазыды эм «Арабеск» ансабльни башчысыды. «Арабеск» республикалы, битеуроссей эм халкъла аралы  эришиуледе хорлагъан, аты айтылгъан ансамбльди. Залина бюгюн мени ушакъ  нёгеримди.

Подробности... | Просмотрено: 5
11.09.2021 - 12:43

Бузлу булутланы хорлаучу айтхылы алим

Физика-математика илмуланы доктору, РАН-ны, Халкъла аралы чыгъармачылыкъ академияны, Петров атлы илму эм искусство академияны да академиги, Илму эм техника жаны бла СССР-ни, КъМР-ни эм Россейни Правительствосуну къырал саугъаларыны, ...

Подробности... | Просмотрено: 16
11.09.2021 - 09:00

Элде кёп жумуш тындырылады

Уллу эм бек эрттегили тау эллерибизден бири Огъары Малкъарды. Ёмюрлени  саркъыуунда игиликле, ахшылыкъла, къайгъыла да кёре келген, къууана, жарсый да билген, кёп ахшы къызны, уланны ёсдюрген, къол къыйыны бла жашай билген буруннгу журтубуз.

Подробности... | Просмотрено: 12
10.09.2021 - 21:04

Кючбюсюреу киеулюк

Хажомар бла Жабраил бир жыллыкълыла, бир элде туугъандыла. Сабийликден, бир бирлеринден айырылмай ахшы тенгле болуп ёсгендиле. Хажомар ата-ана къолунда жангыз жаш. Жабраилни уа эгечи, къарындашы да бар. Ала да ата-ана оноуу бла жашайдыла. Тауусулдула школ жылла.

Подробности... | Просмотрено: 5
10.09.2021 - 18:19

Тынчлыкъсыз ёмюрде адамлыкъ шартларын, ачыкъ жюреклилигин сакълаялгъанды

Тёппеланы Кучайны жашы Бийсону кёнделенчиледен кёпле эслеринде тутадыла. Ол жамауат адамы эди, революционер, Бештауда 1918 жылда Терекни халкълары бардыргъан съездге делегат. Анда Бийсо Киров бла тюбешип, ушакъ этгенди. Артда Бийсо Эл советни къауумуна да айырылгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 4
09.09.2021 - 20:45

Сагъышландыргъан табийгъат жашырынлыкъла: сейир болумла къатыбызда

Бабугентге жетип, жол экиге айланса, аладан бири Бызынгы ауузгъа, бийик къаялагъа элтеди. Бир кесекден кукурт къатыш, таза, дарман шаудан чыгъады. Ол аш оруннга, тери ауруулагъа да жарайды. Сууну татыуу эки ыйыкъны ичинде сакъланады.

Подробности... | Просмотрено: 5
09.09.2021 - 15:09

БИРЛЕНИ КЕСИНЕ ТАРТАДЫ, БАШХАЛАНЫ КЪОРКЪУТАДЫ

Ариу затла кёпдюле дунияда, алай а бизни башха, бизге тёрели болмагъан «ариулукъгъа» юйретирге кюрешгенле андан да асламдыла бюгюн. Бу затлагъа шагъатлыкъ этген шартла кёпдюле, бютюнда чыгъармачылыкъ ишледе. 

Подробности... | Просмотрено: 10

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Жангылыкъла

22.09.2021 - 11:56

Къурулуш жумушла октябрьде бошаллыкъдыла

Экинчи Чегемде къабырлагъа жол тапландырылады.

Подробности... | Просмотрено: 3
Илму

20.09.2021 - 09:00

Жюрекледе огъурлу ыз къойгъанды

2019 жылда 20 июньда алим-филолог Джамалдин Нахович Коков дуниясын алышханды. Юбилейи жетерге жыл жарым къалгъанда кетгенди ол жашаудан, ахыр кюнюне дери КъМКъУ-да ишин къоймагъанлай, жангы статьяла бла монографияла жазгъанлай. Бу материал филология илмуланы кандидаты, доцент Лейла Джамалдиновна Кокованы жазмаларына кёре хазырланнганды.

Подробности... | Просмотрено: 6
Саулукъ

19.09.2021 - 16:41

«Операцияны битеу билиминги, сынауунгу жыйып бардыраса, сезимлени унутуп»

Малкъарланы Сагидни жашы Мурат Москвада Граждан авиацияны ара клиникалы больницасында ишлейди. Ол медицинада эм къыйын эмда жууаплы бёлюмню сайлагъанды – нейрохирургияны.  

Подробности... | Просмотрено: 6
Маданият

17.09.2021 - 12:24

Уллу саугъача, сейир кёрмюч

Бусагъатда пандемияны хатасындан къыралланы араларында культура байламлыкъла къарыусузуракъ болгъандыла. Болсада уллу шахарлада жангы кёрмючле ачыладыла. Бу кюнледе Санкт-Петербургну къонакъларыны, шахарчыланы да Эрмитажда Италияны бир регионундан – Умбриядан, келген суратланы кёрюрге онглары барды. «Орта ёмюрлени искусствосу» деген кёрмюч уллайгъан, жаш адамланы да сейирсиндиргенди. Орта ёмюрлени тарыхына школда окъугъан сабийле да бек сюйюп къарагъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 4
Жангылыкъла

17.09.2021 - 12:18

Россельхозбанк студентлени стипендияларына къошханды

Россельхозбанк В.М. Коков атлы Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни студентлерине быйыл стипендияларын кётюргенди, деп билдиреди финанс учрежденияны пресс-службасы.

Подробности... | Просмотрено: 7
Маданият

16.09.2021 - 18:05

«КЪОЛУНГУ ЫЧХЫНДЫРГЪАН КЮНЮМДЕ…»

Эшикни акъырын жабып, палатадан чыгъып кетген жашны алай этерин сакълагъанча:

– Кечгинлик бер, Зурият. Кесими жашаууму къураялмадым. Сеникин да буздум. Насыплы эталмадым. Жашым ючюн а сау бол, – дейди Хадис, аллында олтургъан тиширыудан тансыгъын алыргъа сюйгенча, кёзюн андан алалмай.

Подробности... | Просмотрено: 6
Спорт

16.09.2021 - 14:21

Алчылыкъны ычхындырмагъандыла

Бу кюнледе "Динамо" обществону "Горизонт" къонакъ юйюнде "Патриотда" аскер-патриот паркда ведомствола аралы Битеуроссей эришиуле бардырылгъандыла. Аскерчиле спортну прикладной тюрлюлеринде кючлерин сынагъандыла. Кеслери да биринчи кере комплекс халда олимпиада маталлы бардырылгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 3
Право

16.09.2021 - 14:07

Рейд тинтиуле бардырыладыла

Россей Федерацияны КъМР-де МВД-сыны, КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосуну эмда СКФО-да Ространснадзорну араларында жангы окъуу жылны аллында къол салыннган келишимге тийишлиликде жамауат транспортну арасында рейд тинтиуле бардырыладыла. Ала адамланы ташыучула транспорт законодательствогъа бузукълукъ этилгенине бла къалгъанына къарайдыла.

Подробности... | Просмотрено: 2
Спорт

16.09.2021 - 13:13

Беш майдал бла къайтхандыла

Бу кюнледе Волгоград шахарда дзюдодан спортну устасы Евгений Погореловну хурметине тёрели Битеуроссей турнир бардырылгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 7
Тарых

15.09.2021 - 14:30

САУ ЁМЮРДЕН АРТЫКЪНЫ БИЛИМ КЪАЛАСЫ БОЛГЪАН МЕКЯМ

1859 жылда Шимал Кавказда патчахны буйругъу бла тау школла ачылгъандыла. Анда бай адамланы сабийлери окъугъандыла. Башланнган класслада орус тилни, арифметиканы, географияны, Къуранны (христианлыла да кеслерини дин китапларын) окъугъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 2
Право

14.09.2021 - 15:55

Ахчасыз, сертификатсыз да къалгъанды

Дарманла сатып алгъаны ючюн къоранчларыны бир кесегин артха къайтарыргъа сёз берип, тиширыуну 262 минг сомун урлагъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 10
Маданият

14.09.2021 - 09:00

Ата журтундан узакъда жыр такъгъан

Бу кюнледе китап тапкаларымы жыйышдыра, Къудайланы Маштайны бир ненча къол жазмасын тапханма. Ала эски китапланы ичлерине къалай бла тюшюп къалгъанларын билмейме, алай узакъ жыллада тагъылгъан назму тизгинле жюрегими къозгъап, ариу илхамны шагъатлары болгъандыла. 

Подробности... | Просмотрено: 25
Маданият

14.09.2021 - 09:00

«СЕНИ ЭСИМЕ ТЮШЮРЕ…»

Къулийланы Борис 1938 жылда Нальчикде назмучу, жырчы Хажимусаны бла  ариулугъу кёз къаматхан Эфендиланы Зухраны жырны, музыканы сюйген, дуния адабиятдан хапарлары болгъан юйюрлеринде туугъанды. Алтыжыллыгъындан башлап, аны сабийлиги, жашлыгъы да Къыргъызстанда ётгендиле.

Подробности... | Просмотрено: 9
Маданият

13.09.2021 - 21:01

МАЛКЪАР ТЕАТРНЫ ЫШАННГЫЛЫ МУРДОРУ

Озгъан ёмюрню 20-30-чу жылларында жангы къуралгъан къыралны культура ёсюуюне бек уллу эс бёлюннгенди. Элледе, шахарлада школлада, башха окъуу мекямлада да театр кружокла ишлегендиле, халкъ сахна оюнлагъа сюйюп къарагъанды.

Подробности... | Просмотрено: 11
Право

13.09.2021 - 19:03

Уулу кырдык сыйырылгъанды

«Шах-шах-2021» ведомствола аралы операцияны эсеплери чыгъарылгъандыла. Ол республикада майдан октябрьге дери кезиуде бардырылгъанды. Кеси да наркотиклени хайырланыу жаны бла аманлыкъланы тохтатыр, уулу кырдык ёсген жерлени ачыкълап, аланы жокъ этер мурат  бла къуралгъанды. Андан сора да, наркотиклери болгъан кырдыкланы ёсдюрюу, аны сатыу бла кюрешгенлени ачыкълау жаны бла тийишли жумушла да толтурулгъандыла.  

Подробности... | Просмотрено: 7

Страницы