23.03.2017, 15:47 - Статьи

Битеудуния саулукъ сакълау организацияны (ВОЗ) башламчылыгъы бла, хар жыл сайын 24 мартда битеу къыраллада, ол санда Россей Федерацияда да, туберкулёзгъа къажау кюрешни битеудуния кюню бардырылады.

23.03.2017, 15:43 - Новости

Алгъаракълада КъМКъУ-да школчуланы арасында Шимал Кавказны бешинчи ачыкъ олимпиадасы къуралгъанды. Анга тогъузунчу - онбиринчи класслада окъугъан эки мингнге жууукъ адам къатышханды.

23.03.2017, 15:43 - Новости

Нальчикни Урунуу эм социал къоруулау арасы шахар округну жер-жерли администрациясыны физкультура, спорт эм жаш тёлюню ишлери жаны бла  управлениясы бла бирге Культура фондну мекямында Даун синдромлары болгъанланы халкъла аралы кюнюне аталгъан тюбешиу къурагъандыла.

23.03.2017, 15:42 - Статьи

Былтыр Къабарты-Малкъарда ичги затланы чыгъарыу эм сатыу-алыу бла байламлы законлагъа 286 бузукълукъ этилгенди, ол санда 15 ауур эм бек ауур аманлыкъла. Ол санда 16 материал жарашдырыучу промышленностьну предприятияларына этилгенди.

23.03.2017, 15:42 - Статьи

КъМР-ни Жамауат палатасыны аны председатели Хазратали Бердовну башчылыгъында бардырылгъан VI пленар жыйылыуунда республикада культура сферада проблемала кётюрюлгендиле, аланы тамамлау жолла изленнгендиле, сейирлери болгъан органлагъа, министерстволагъа рекомендацияла этилгендиле эм палатаны иши б

23.03.2017, 15:41 - Статьи

Республиканы Правительствосуну Башчысыны орунбасары Владимир Болотоков къыйын болумланы юсюнден билдириу эм аланы кетериу, от тюшюу жаны бла къоркъуусузлукъну жалчытыу комиссияны жыйылыуун бардыргъанды.

23.03.2017, 14:39 - Новости

Огъары Малкъарда «Таулу» футбол команда КъМР-ни къыш биринчилигинде хорлагъанды. Ол онсегиз команданы арасында биринчи болгъанды.  

Последнее


Бек башы – кесинге кезиуюнде къаратыуду эмда болжалгъа салмай бакъдырыуду

Битеудуния саулукъ сакълау организацияны (ВОЗ) башламчылыгъы бла, хар жыл сайын 24 мартда битеу къыраллада, ол санда Россей Федерацияда да, туберкулёзгъа къажау кюрешни битеудуния кюню бардырылады.

Тёгерекдеги табийгъатны асыраугъа жораланнган жумуш

Жаш тёлю кенгеш структурала - Жамауат палатада Жаш тёлю совет, КъМР-ни Парламентинде Жаш тёлю палата эм КъМР-ни Жаш тёлю правительствосу - Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны билеклиги бла «Час Земли» деген  битеудуния экология акция къурарыкъдыла. Ол 25 мартда 20:30 сагъатда Правительствону юйюнде чыракъланы ёчюлтюуден, ызы бла битеу республикада бардырылыудан башланырыкъды.

Эришиулеге къатышыргъа итиннгенлени саны ёседи

Алгъаракълада КъМКъУ-да школчуланы арасында Шимал Кавказны бешинчи ачыкъ олимпиадасы къуралгъанды. Анга тогъузунчу - онбиринчи класслада окъугъан эки мингнге жууукъ адам къатышханды. Къабарты-Малкъарны школларындан тышында, Шимал Осетия–Аланиядан, Дагъыстандан, Ингушетиядан эм Къарачай-Черкесден келгенле да болгъандыла. Конкурсда тогъуз предметден  эришгендиле.  

«Кюн сабийле» жыйылгъанда, кюн тийгенди

Нальчикни Урунуу эм социал къоруулау арасы шахар округну жер-жерли администрациясыны физкультура, спорт эм жаш тёлюню ишлери жаны бла  управлениясы бла бирге Культура фондну мекямында Даун синдромлары болгъанланы халкъла аралы кюнюне аталгъан тюбешиу къурагъандыла. Анга уа жер-жерледен аллай ауруулары болгъан балачыкъланы чакъыргъандыла.

Ичги затланы чыгъарыу эм сатыу-алыу рынок бир низамгъа келтирилликди

Былтыр Къабарты-Малкъарда ичги затланы чыгъарыу эм сатыу-алыу бла байламлы законлагъа 286 бузукълукъ этилгенди, ол санда 15 ауур эм бек ауур аманлыкъла. Ол санда 16 материал жарашдырыучу промышленностьну предприятияларына этилгенди. Быллай шартла КъМР-де МВД-да болгъан брифингде белгили этилгендиле.

Адамлыкъны, къыраллыкъны да культураны кючю бла сакъларгъа боллукъду

КъМР-ни Жамауат палатасыны аны председатели Хазратали Бердовну башчылыгъында бардырылгъан VI пленар жыйылыуунда республикада культура сферада проблемала кётюрюлгендиле, аланы тамамлау жолла изленнгендиле, сейирлери болгъан органлагъа, министерстволагъа рекомендацияла этилгендиле эм палатаны иши бла байламлы вопрослагъа къаралгъанды.

Партия эллени айнытыугъа артыкъда уллу магъана береди

Регионлада РФ-ни Къырал Думасыны 7-чи чакъырылыуунда «Единая Россияны» фракциясыны жыйылыуун сюзедиле. Анда уа Россейде эл мюлкню айнытыуну мадарлары тинтилгендиле.

Специалистле шахарлагъа кёчюп кетмезча

Быйыл «2014-2017 жыллада эмда 2020 жылгъа дери кезиуде эл тийрелени тынгылы айнытыу» къырал программаны чеклеринде регионлагъа субсидияла бла 6,7 миллиард  сом бёлюннгенди. Андан Къабарты-Малкъаргъа 62,194 миллион сом берилликди, деп билдиредиле КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну пресс-службасындан.  

Табийгъат къыйынлыкъладан, отдан да жакълауну мадарлары къалай толтуруладыла

Республиканы Правительствосуну Башчысыны орунбасары Владимир Болотоков къыйын болумланы юсюнден билдириу эм аланы кетериу, от тюшюу жаны бла къоркъуусузлукъну жалчытыу комиссияны жыйылыуун бардыргъанды. Сёз анда черекле кётюрюлюп келген эмда агъачлада ёртен чыгъыу жаны бла къоркъуулу кезиуле башланырына тийишли ведомствола бла муниципалитетле къалай хазырланнганларыны юсюнден баргъанды.

Кубок - «Таулуда»

Огъары Малкъарда «Таулу» футбол команда КъМР-ни къыш биринчилигинде хорлагъанды. Ол онсегиз команданы арасында биринчи болгъанды.  

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS