14.11.2018, 20:16 - Статьи

Тюнене Москвада Россей Федерацияны транспорт министри Евгений Дитрихни бла Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коковну ишчи тюбешиулери болгъанды.

14.11.2018, 11:30 - Статьи

КъМР-ни Парламентини президиумуну жыйылыуунда «комитетни сагъатыны» чеклеринде республикада жууапха тартыу системаны иши сюзюлгенди.

14.11.2018, 11:28 - Статьи

«AZIMUT» биригиу Россейде бек уллугъа саналады. Анга шёндю  7 минг къонакъ юй киреди. Аладан бири шабат кюн Нальчикде  ачылгъанды. Ол бюгюнлюкде  даражалыгъы бла Къабарты-Малкъарда биринчи тизмедеди.  Аны битеу да  74 отоуу барды.  Ол жангы излемлеге толусунлай келишеди. 

14.11.2018, 11:27 - Статьи

Белгилисича, бизни къыралда жазыулары болгъан жюзден артыкъ миллет барды. Ана тилибизни, миллет адабиятны сакълар мурат бла 2012 жылдан бери «Россейни маданияты» деген аты бла федерал программа ишлейди. Аны хайырындан эки уллу антология китап чыкъгъанды: «Сабий адабият» эм «Поэзия».

14.11.2018, 11:26 - Статьи

Энди Минги тауну тийресинде жашагъанлагъа эмда ары солургъа келгенлеге къанларына биохимиялы анализ этер ючюн  район аралы больницагъа барып айланмай, ол жумушну Элбрус элни больницасында тамамларгъа боллукъду.

14.11.2018, 11:23 - Статьи

Кърымда каратеден сабийлени, жаш эм абадан спортчуланы араларында къырал даражада  турнир къуралгъанды. Анга Россейни онтёрт регионундан бла Украинадан спортчула къатышхандыла. 

14.11.2018, 11:22 - Статьи

Озгъан ыйыкъны байрым кюнюнде Бабугентде 2-чи  номерли кадет школ-интернатны курсантларыны къаууму – элли эки окъуучу – ант этгендиле.

Последнее


Магъаналы инфраструктуралы проектлени толтурууну юсюнден баргъанды сёз

Тюнене Москвада Россей Федерацияны транспорт министри Евгений Дитрихни бла Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коковну ишчи тюбешиулери болгъанды. Ушакъны кезиуюнде  регионну жол-транспорт болумун игилендириуню, федерал арадан болушлукъ керек болгъан артыкъда магъаналы инфраструктуралы проектлени толтурууну амаллары сюзюлгендиле.

Кёп къатлы юйлени арбазларын тапландырыугъа мындан ары да уллу эс буруллукъду

«Единая Россия» политика партия келир жылны бюджетине кёп къатлы юйлени арбазларын тапландырыу эмда халкъны саны минг адамдан кёп болгъан шахарланы бла эллени  жангыртыу жумушлагъа ахча салынырын жалчытханды. Аны биригиуню баш советини таматасы Андрей Турчак белгили этгенди. 

Инспекторланы санына къошаргъа, агъачланы дронланы болушлукълары бла тинтир муратлыдыла

КъМР-ни Табийгъат байлыкъла эм экология министерствосуну Жамауат советини бу кюнледе бардырылгъан  жыйылыуунда агъачлагъа федерал къырал надзор этиу не халда болгъанына эмда   Къабарты-Малкъарда «Къызыл китапны юсюнден»  закон жашауда къалай бардырылгъанына къаралгъанды. Аны ишине ведомствону таматасы Шауаланы Илияс эмда алимле бла экспертле  къатышхандыла.    

Студентле бла гимназиячыла биргелей билим аллыкъдыла

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университет бла Нальчикни 4-чю номерли гимназиясы, бирге келишип, Шимал - Кавказ федерал округда биринчи дипломат классны къурагъандыла.

Сыйлы аталарыбызны аламат адетлерин билиу эмда тутуу – халкъыбызны энчилигин сакълауну тюз жолу

Озгъан ёмюрледе турмушха къарасакъ, къарачайлыла эмда малкъарлыла малчылыкъ бла къаты кюрешгендиле, бу ишде алагъа хазна киши тенг болалмагъанды. Къойлайны артыкъда кёп жайгъандыла. Аны кесини сылтауу да барды. Ала, атла да жылы хауалы солугъан юй хайыуанланы тизмесине киредиле.  Аллайланы этлери артыкъда татыулугъа саналгъанды.

Инспекторланы санына къошаргъа, агъачланы дронланы болушлукълары бла тинтир муратлыдыла

КъМР-ни Табийгъат байлыкъла эм экология министерствосуну Жамауат советини бу кюнледе бардырылгъан  жыйылыуунда агъачлагъа федерал къырал надзор этиу не халда болгъанына эмда   Къабарты-Малкъарда «Къызыл китапны юсюнден»  закон жашауда къалай бардырылгъанына къаралгъанды. Аны ишине ведомствону таматасы Шауаланы Илияс эмда алимле бла экспертле  къатышхандыла.    

Сыйлы аталарыбызны аламат адетлерин билиу эмда тутуу – халкъыбызны энчилигин сакълауну тюз жолу

Озгъан ёмюрледе турмушха къарасакъ, къарачайлыла эмда малкъарлыла малчылыкъ бла къаты кюрешгендиле, бу ишде алагъа хазна киши тенг болалмагъанды. Къойлайны артыкъда кёп жайгъандыла. Аны кесини сылтауу да барды. Ала, атла да жылы хауалы солугъан юй хайыуанланы тизмесине киредиле.  Аллайланы этлери артыкъда татыулугъа саналгъанды.

Сёлешиуню мураты - жууапха тартылгъанланы жамауат жашаугъа къайтарыуну мадарлары

КъМР-ни Парламентини президиумуну жыйылыуунда «комитетни сагъатыны» чеклеринде республикада жууапха тартыу системаны иши сюзюлгенди. РФ-ни тийишли федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны башчысыны къуллугъун толтургъан Чарим  Бирмамитовну билдиргенине кёре, быйылны 1 октябрини шартларына кёре, колониялада 1603, следствие изоляторда уа 364 адам тутулуп турадыла.

Бюгюннгю сурамлагъа толу келишген аламат къонакъ юй

«AZIMUT» биригиу Россейде бек уллугъа саналады. Анга шёндю  7 минг къонакъ юй киреди. Аладан бири шабат кюн Нальчикде  ачылгъанды. Ол бюгюнлюкде  даражалыгъы бла Къабарты-Малкъарда биринчи тизмедеди.  Аны битеу да  74 отоуу барды.  Ол жангы излемлеге толусунлай келишеди. 

«Быллай тюбешиуледе литературабыз къаллай бийикликге чыкъгъанына, тилибиз нечик бай болгъанына энтта да бир кере тюшюнесе»

Белгилисича, бизни къыралда жазыулары болгъан жюзден артыкъ миллет барды. Ана тилибизни, миллет адабиятны сакълар мурат бла 2012 жылдан бери «Россейни маданияты» деген аты бла федерал программа ишлейди. Аны хайырындан эки уллу антология китап чыкъгъанды: «Сабий адабият» эм «Поэзия». Ары бизни назмучуларыбызны чыгъармалары да киргендиле.

Страницы

Подписка на Электронная газета "Заман" RSS