21.08.2019, 08:26 - Маданият

Малкъар поэзия  айтхылыкъ поэтлери бла белгилиди.  Аланы араларында  халкъ айырып сюйген эки инсан барды – Къулийланы Къайсын эм Гуртуланы Берт.  Аланы чыгъармалары  школ программагъа киредиле, андан сора да, лирикаларын бла прозаларын  бийик билим берген  учреждениялада да окъутадыла (КъМКъУ-ну малкъар тил бла адабият кафедрасында).

21.08.2019, 08:23 - Жамауат

Халкъыбызны шыйыхы Мечиланы Кязимни жашау, чыгъармачылыкъ да жолларына атап, Къулийланы Къайсын атлы  Малкъар къырал драма театр 1965 жылда «Жаралы жугъутур» деген пьесаны салгъан эди. Аны автору КъМР-ни сыйлы артисти эм драматург Маммеланы Ибрагим болгъанды.

21.08.2019, 08:22 - Жангылыкъла

Быйыл республикада  "КъМР-де жангычылыкълагъа юйретген ара" деген социал проект  ишлеп башлагъанды.Ол жашаулары келген адамланы  шёндюгюлю компьютер  технологиялагъа юйретиуге бурулупду.

21.08.2019, 08:20 - Жангылыкъла

Къабарты-Малкъарда  «Демография» миллет проектни чеклеринде  «Тамата тёлю» деген  республикалы проект  бардырылады.

21.08.2019, 08:16 - Жангылыкъла

Кёп болмай санларында къыяулары болгъан эмда ауруулу сабийлеге болушлукъгъа  Нальчикде  Профсоюзланы къаласында  акция бардырылгъанды. Аны Залим Алакаев башчылыкъ этген   "Жандауурлукъну макъамлары" деген фонд  къурагъанды. 

21.08.2019, 08:14 - Маданият

Зезаланы Алексейни жашы Марат бла мен биринчи кере Къабарты-Малкъар къырал университетни Малкъар маданиятны арасында тюбешгенме. Арыкъсыу, орта бойлу, хыбырт жаш. Хыбырт деп, аны аманлап угъай, хар затха  терк узалгъаны, къолуна алгъан жумушну тынгылы  эм лакъырда, чам эте тамамлагъаны ючюн айтама.  Ол  араны  музейинде  болгъан кийизни, урчукъну, къысхачны, бешикни, дагъыда малкъар халкъны къолунда эртте заманлада жюрютюлген кёп башха затланы юслеринден сейирлик эм толу хапар айта эди.

21.08.2019, 08:08 - Жангылыкъла

Терк районда кёп эллени жери, кюн да иги болгъаны себепли, харбыз ёсдюрюу бек файдалы ишге саналады. Муниципалитетни администрациясындан билдиргенлерича, аграрийле быйыл аны 150 гектарда ёсдюредиле.

21.08.2019, 08:06 - Жамауат

Таматаладан къалгъан эски затлагъа къарай, бир башха дуниягъа тюшгенча, сейирге къаласа. Сёз ючюн, бусагъатда кёп жаш адам  агъач  кюбюрчюкде не болгъанын билмейдиле – анда уа тигиучю машина сакъланып турады.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

21.08.2019 - 08:25

Жюрекни адети – сюймеклик

Батчаланы Мусса 1939 жылда Кумуш деген къарачай элде туугъанды. Анда жашагъанды. Къарачай-Черкес къырал педагогика институтда окъугъанды. Жазыучулукъ ишин эртте башлагъан эсе да, китаплары уа эсли болгъанда басмаланнгандыла.

Подробности... | Просмотрено: 1
21.08.2019 - 08:23

Акъылманны ангылау

Халкъыбызны шыйыхы Мечиланы Кязимни жашау, чыгъармачылыкъ да жолларына атап, Къулийланы Къайсын атлы  Малкъар къырал драма театр 1965 жылда «Жаралы жугъутур» деген пьесаны салгъан эди. Аны автору КъМР-ни сыйлы артисти эм драматург Маммеланы Ибрагим болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 5
21.08.2019 - 08:12

Тапаны хапары

Толгъурланы Бекмырза, жаннетли болсун, бир да болмагъанча огъурлу, миллети ючюн къайгъыргъан, аны адет-тёрелерин иги билген, ала сакъланыр ючюн къолундан келгенни аямагъан аллай адам эди. Кёпню билген, кёпню ангылагъан киши болгъанды. Малкъар эллени, тауланы, сууланы  таурухларын да иги билгенди.

Подробности... | Просмотрено: 2
21.08.2019 - 08:06

Антикварла эски тигиучю машиналаны нек излейдиле

Таматаладан къалгъан эски затлагъа къарай, бир башха дуниягъа тюшгенча, сейирге къаласа. Сёз ючюн, бусагъатда кёп жаш адам  агъач  кюбюрчюкде не болгъанын билмейдиле – анда уа тигиучю машина сакъланып турады.

Подробности... | Просмотрено: 8
16.08.2019 - 09:35

Ол кёп къыйын жолланы ёнчелегенди

Шауаланы Олий 1957 жылда кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора Хасанияда орналып, анда жашап тургъанды. Элде тюкенде, артда уа, пенсиягъа чыкъгъынчы, «Нальчик» курортну ара складларында тамата болуп ишлегенди. Эллилеринден къолундан келген игилигин аямагъанды, кимге да болушургъа, эс тапдырыргъа кюрешгенди. Хасаниячыла аны атын иги бла сагъыннганлары да ма аны ючюндю.

Подробности... | Просмотрено: 4
16.08.2019 - 09:10

Тазалыкъны сакълау кимни борчуду?

Республикада, саулай къыралда да кир-кипчик бла байламлы къыйын болумну юсюнден билдириуле, дайым чыгъа, жамауатны сагъайтадыла. Кёп къатлы юйлени, кафелени арт жанларында, бютюнда уа сууланы жагъаларында къылыкъсыз тёгюлген багуш кёзге, айхай да, ариу кёрюнмейди. 

Подробности... | Просмотрено: 4
09.08.2019 - 08:11

Тюзлюкню къайда да, не заманда да жакълагъанма, кесими, миллетими да басынчакълатмагъанма

Прохладный-Павлодар

Подробности... | Просмотрено: 7
09.08.2019 - 08:00

Адам кеси къадарына иемиди?

…Жайны бир чууакъ кюнюнде институтну къатында бир омакъ машина тохтады.   Андан ариу кийиннген, омакъ жаш тюшюп, институтну мекямына ашыгъышлы атлады. Аны кёрген вахтёр тиширыу анга ышаргъанын, къууаннганын да букъдуралмай саламлашды.

Подробности... | Просмотрено: 7
08.08.2019 - 13:34

Кеси кесиме жауум этмезликни этдим

Тау элде кимни жашауу жашырынды? Бир адамны да угъай. Кимни къаллай бир ахчасы барды, кимни тили аманды, кимни уа кюню къарангыды – хар зат да белгилиди.

Подробности... | Просмотрено: 2

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Маданият

21.08.2019 - 08:26

Заман бла сыналгъан шуёхлукъ

Малкъар поэзия  айтхылыкъ поэтлери бла белгилиди.  Аланы араларында  халкъ айырып сюйген эки инсан барды – Къулийланы Къайсын эм Гуртуланы Берт.  Аланы чыгъармалары  школ программагъа киредиле, андан сора да, лирикаларын бла прозаларын  бийик билим берген  учреждениялада да окъутадыла (КъМКъУ-ну малкъар тил бла адабият кафедрасында).

Подробности... | Просмотрено: 4
Жангылыкъла

21.08.2019 - 08:22

Уллайгъанлагъа – шёндюгю компьютер технологияланы

Быйыл республикада  "КъМР-де жангычылыкълагъа юйретген ара" деген социал проект  ишлеп башлагъанды.Ол жашаулары келген адамланы  шёндюгюлю компьютер  технологиялагъа юйрети

Подробности... | Просмотрено: 6
Жангылыкъла

21.08.2019 - 08:20

Тамата тёлюге кёз-къулакъ болуу

Къабарты-Малкъарда  «Демография» миллет проектни чеклеринде  «Тамата тёлю» деген  республикалы проект  бардырылады.

Подробности... | Просмотрено: 6
Жангылыкъла

21.08.2019 - 08:18

Аманлыкъчылыкъны жангы тюрлюсю жайылгъанды

РФ-ни Пенсия фондуну республикада баш управлениясындан арт кезиуде аманлыкъчыла адамланы алдатыуну жангы амалын хайырланып тебирегенлерин эсгертедиле.

Подробности... | Просмотрено: 4
Жангылыкъла

21.08.2019 - 08:16

Жандауурлукъну чеги жокъду

Кёп болмай санларында къыяулары болгъан эмда ауруулу сабийлеге болушлукъгъа  Нальчикде  Профсоюзланы къаласында  акция бардырылгъанды. Аны Залим Алакаев башчылыкъ этген   "Жандауурлукъну макъамлары" деген фонд  къурагъанды. 

Подробности... | Просмотрено: 4
Маданият

21.08.2019 - 08:14

"Мен къачан да жамауат жумушланы чыхырында болургъа итиннгенме"

Зезаланы Алексейни жашы Марат бла мен биринчи кере Къабарты-Малкъар къырал университетни Малкъар маданиятны арасында тюбешгенме. Арыкъсыу, орта бойлу, хыбырт жаш. Хыбырт деп, аны аманлап угъай, хар затха  терк узалгъаны, къолуна алгъан жумушну тынгылы  эм лакъырда, чам эте тамамлагъаны ючюн айтама.  Ол  араны  музейинде  болгъан кийизни, урчукъну, къысхачны, бешикни, дагъыда малкъар халкъны къолунда эртте заманлада жюрютюлген кёп башха затланы юслеринден сейирлик эм толу хапар айта эди.

Подробности... | Просмотрено: 5
Жангылыкъла

21.08.2019 - 08:13

Къолайсызлагъа эс тапдырыу эмда аманлыкъланы жолун кесиу

Нальчикде  полициячыла бла жамауатны келечилери жюз юйюрге сабийлерин школгъа хазырларгъа болушхандыла. Битеу школ кереклери ичлеринде болгъан  портфельлени къыйын жашау болумгъа тюшген 130 сабий алгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 2
Саулукъ

21.08.2019 - 08:10

Ашыбызгъа кёре - саулугъубуз

Геронтодиетология - ашны тюз хайырланыуну болушлугъу бла къартайыуну профилактикасы бла кюрешген илмуду. Ол азыкъны аяулу эмда тюрлю-тюрлюлери болурча, аз-аздан, тап файдаланыугъа тынгылы эс бурууну белгилейди. Адамны жыл саныны ёсе барыуу бла аш орун-чеги трактны амаллары азаяды, ичге баргъан ашны уллу ёлчеми, калориясыны кючлюлюгю адамны чархында тюрлю-тюрлю процесслени къыйыннга айландырады эмда бузады.

Подробности... | Просмотрено: 2
Жангылыкъла

21.08.2019 - 08:08

Харбыз бай тирлик бла къууандырады

Терк районда кёп эллени жери, кюн да иги болгъаны себепли, харбыз ёсдюрюу бек файдалы ишге саналады. Муниципалитетни администрациясындан билдиргенлерича, аграрийле быйыл аны 150 гектарда ёсдюредиле.

Подробности... | Просмотрено: 5
Жангылыкъла

21.08.2019 - 08:08

Кёп сабийли юйюрге – полициячыладан саугъала

«Каникулланы - Жамауат совет бла бирге» деген акция андан ары бардырылады. Россейни МВД-сыны Черек районда бёлюмюнде къуллукъ этгенле аны жамауат советини секретары Жаболаны Жабраил бла бирге Къашхатауда кёп сабийли юйюрню жокълагъандыла, деп билдиргендиле КъМР-де МВД-ны пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 3
Жангылыкъла

21.08.2019 - 08:04

Алдауну жолун кесген амал

Белгилисича, быйыл биринчи июльдан башлап  бизни къыралда  къурулушда борчлу халда эскроу-счётла  сингдирилгендиле. Ол не болгъанын КъМР-де Кадастр палатаны юридический бёлюмюню башчысы Залина Кумыкова ангылатханды:

Подробности... | Просмотрено: 4
Экономика

21.08.2019 - 08:02

Карточкадан ахчаны тюкенде берирге, алыргъа да жарайды

Тюкенде  алгъан товарлары ючюн  Сбербанкны карточкасы бла тёлегенле  ызы бла,  керек болса, кеси счётларындан ахчаны кассадан  тешерге боллукъду. Финанс махкемени  Къабарты-Малкъарда бёлюмюнден билдиргенлерича, бу амал РФ-ни 76 регионунда, кеси да ол тийреледе банкоматла болмагъан узакъ неда адам аз жашагъан элледе сингдирилгенди.

Подробности... | Просмотрено: 6
Маданият

21.08.2019 - 08:00

Жауун жаудуруу

Буруннгу заманладан келген хапар. Ёзен элледен биринде гудучулукъ къаты жюрюгенди дейдиле. Эрттенликде отлаугъа кетген мал, къатында иеси неда малчы болмаса, тас болуп, ызына къайтмагъанды. Элде уллу жарсыуладан бири эди ол.

Подробности... | Просмотрено: 4
Тарых

16.08.2019 - 10:00

Бахсан

Бахсан тау жамауат  Бахсан сууну жагъасында орналгъанды, аны  къыбыладан къоншусу Сванетияды, шималдан – Къабарты, кюнбатышдан -  Чегем, кюнчыгъышдан – Къарачай. 

Подробности... | Просмотрено: 10
Тарых

16.08.2019 - 09:55

Айдаболланы Азнор - чынтты малкъарлы

Онтогъузунчу ёмюрню ахыры, жыйырманчыны уа ал жылларында Малкъарда акъылы, намысы, иши бла да белгили эм сыйлы адамларындан бири Айдаболланы Мимболатны жашы Азнор болгъанды.  Алгъышлада аты айтылгъан.  Аны бир-бир айтханларын а,  нарт сёзленича,  эсде тутхандыла.

Подробности... | Просмотрено: 5
Маданият

16.08.2019 - 09:50

Тюлкю, буу, къаргъа

Монгол жомакъ

Эртте-эртте тюлкю, буу, къаргъа бирге жашап болгъандыла. Эрттен сайын, аш-суу излеп, жан-жанына кетип, ингирде бирге жыйылсала уа, къалайда не зат болгъаныны юсюнден бир бирлерине хапар айтып болгъандыла. Бир жол тюлкю, сау кюнню айлана кетип, абери туталмай, ачдан ёле къайтханды. Сора,  бууну тоюп жатханын кёрюп: «Къайры барса да, ашны эркин табады, къарыны токъ болгъанлай жашайды», - деп, анга зарланады да, бууну жояр акъылгъа киреди.

Подробности... | Просмотрено: 8

Страницы