26.08.2020, 08:08 - Экономика

Республикада эл мюлк жерле не халда болгъанларын билир умутда Россельхознадзорну КъМР-де Референт арасыны специалистлери дайым тинтиуле бардыргъанлай турадыла. Бу ишни кезиуюнде топуракъдан пробала алып, лабораторияда тюрлю-тюрлю кёрюмдюлеге тинтедиле.

26.08.2020, 08:06 - Билим

КъМР-ни профсоюз организацияларыны биригиуюнде алгъаракъда интеллект оюн бардырылгъанды. Бу иш Мадина Табухова къурагъан «Жаш тёлю клуб «Оюнда интеллект» деген проектни чеклеринде болгъанды, деп билдиргендиле Къабарты-Малкъар къырал аграр университетден.

26.08.2020, 08:05 - Жамауат

Россельхознадзорну Къабарты-Малкъар Республикада управлениясы ууакъ малла тутханлагъа, къойла эмда эчкиле жукъгъан чечек ауруу бек къоркъуулу болгъаныны юсюнден эсгереди. Ведомствода айтханларына кёре, быйыл Россей Федерацияда бу ауруу эки регионда ачыкъланады: Псков эмда Иванов областьлада.

26.08.2020, 08:03 - Экономика

Бу кюнледе  «Сады Баксана» биригиуде алманы «Гала»  тюрлюсюн  жыйып башлагъандыла. Орта эсеп бла алып айтханда, быйыл  андан  1800 тонна алыр муратлыдыла, деп билдириледи Бахсан муниципал районну пресс-службасындан.  

26.08.2020, 08:03 - Жамауат

Хасаниядан Жангоразланы Алий кёп сейирлик ишлеге къатышханды. Ол Сочиде Олимпиада оюнлада, «Формула-1» эришиуде, футболдан дунияны чемпионатында эм талай башха даражалы турнирледе волонтёр болгъанды. Алий Къабарты-Малкъар къырал университетни Туризм эм сервис факультетин тауусханды, юридический жаны бла да билим алгъанды.

26.08.2020, 08:02 - Жангылыкъла

Кёп болмай КъМР-ни къурулуш эмда жашау журт – коммунал мюлк жаны бла министри Альберт Бербеков Нальчикни 52-чи эм 19-чу  номерли садиклерини  мурдорларында гитче къауумлагъа  ишлене тургъан яслилени къурулушлары  бла  шагъырейленнгенди. Ол эки объекте да ишле графикден иги да алгъа баргъанлары эмда качестволу тамамланнганлары ючюн ыспас этгенди.

26.08.2020, 08:01 - Спорт

Спорт бла кюрешген жашларыбызны, къызларыбызны хорламларын кёрсек, айхай да, къууанабыз. Алай хорламлагъа жол а тынч тюйюлдю – кёп затха чыдаргъа, къуруда чыгъа тургъан чурумлагъа къарамай, алгъа барыргъа керекди. Насыпха, миллетибизде аллай адамларыбыз кёпдюле.

19.08.2020, 09:05 - Жангылыкъла

Бу кюнледе «Шахар тийрелени игилендириу» къырал проектни чеклеринде  Чегем шахарда кёп фатарлы беш юйню арбазында  тынгылы ремонт  бардырылады.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

25.09.2020 - 17:12

Бир бирге иги болургъа итинейик

Бир бирге болушлукъну юсюнден айтханда,  бусагъатда битеу таулу эллени межгитлеринде къарыусуз жашагъанланы тизмелери барды, алагъа жамауат къарайды. Жашау къысхады, биз барыбыз да ёллюк жанлабыз, мюлкюн, байлыгъын, сыртына кётюрюп, ол дуниягъа элталлыкъ жокъду. Аны себепли уа, онгу болгъан, къарыусузгъа болушургъа, эс тапдырыргъа кюреширге керекди.

Подробности... | Просмотрено: 3
25.09.2020 - 15:15

ТАУКЕЛЛИГИ, БИЛИМИ, КЪУРАУ УСТАЛЫГЪЫ ДА ЖАРАГЪАНДЫЛА МЮЛК ЖЮРЮТЮУДЕ

Ара мюлклеге таматалыкъ этген таулу кишилени араларында Таукенланы Ортабайны жашы Ахматны аты не заманда да уллу сый бла айтылады.

Подробности... | Просмотрено: 3
25.09.2020 - 14:10

КЪЫСХАДЫ НАСЫП ЁМЮРЮ

Къалын туман тюшюп, жерни къыйырындамы, ортасындамы турама, аны билген къыйынды. Алай атламымы акъырын этмейме. Не къадар бир барып турсам, аллай бир жууукъ боллукъ сунуп насыбыма атлайма. Оюм этерге уа къызгъанама заманымы. Артда, бар жумушларым озсала, сокъуранырмамы жашаууму былай, кёп затха жетишалмай оздургъаныма?

Подробности... | Просмотрено: 2
25.09.2020 - 14:05

Кир-кипчик атхан орунланы алышадыла

Кёп болмай Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ) Къабарты-Малкъарда бёлюмюню  келечилери Нальчикде  кир-кипчик атхан орунла эм ала сюелген жерле  санитар эм башха  мардалагъа келишгенлерин тинтирча рейд бардыргъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 6
25.09.2020 - 11:58

Сейир хапарла

100 жылдан аслам жашагъанланы айрыкамлары

Филиппинский тенгизде дунияда эм кёп жашагъан адамланы айрыкамлары барды. Анда Окинава атлы японлу жерчикде жыл санлары жюзден атлагъан беш жюзге жууукъ адам турадыла. Процентлени келтирип айтханда, хар жюз минг инсаннга отуз беш тамата жетеди. Ол а жер башында эм уллу кёрюмдюдю.

Подробности... | Просмотрено: 3
25.09.2020 - 11:55

Агъач мюлкледе агротехника ишле тамамланадыла

Жыл сайын Къабарты-Малкъарны агъач мюлклеринде  план бла  агротехника ишле бардырыладыла. Аны магъанасы агъач фондну сакъларгъады эм  игилендириргеди.

Подробности... | Просмотрено: 3
25.09.2020 - 11:51

Керти муслийман кесин тил этиуден, башханы сёгюуден сакъларгъа борчлуду

Шёндю заман, адамла да тюрленнгендиле. Огъурсуз, къутсуз жумушла асыры жайылгъандан, бирде кесинги тыялмай, ачы сёлеширге, бирлеуленни сёзюн этерге да тюшеди. Алай ол артыкъ уллу гюнях тюйюлдю деп эшитгенме. Ол алаймыды?

Подробности... | Просмотрено: 1
23.09.2020 - 19:43

«МИР» карточкалагъа кёчюу барады

Миллет тёлеу система бла байламлы федерал законнга тийишлиликде, пенсиягъа 2017 жылда 1 июльда чыкъгъанла ахчаларын банкга кёчюрюп алай алыргъа сюйгенлерин билдирселе - «МИР» карточка жарашдырылады.

Подробности... | Просмотрено: 6

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жангылыкъла

25.09.2020 - 17:13

Жазылыу – 2021

Мындан ары да – «Заман» бла бирге!

Подробности... | Просмотрено: 2
Тарых

25.09.2020 - 17:11

«Венгерлилеге къарачайлыла бла дюгерлиледен башха бир миллет да алай бек ушамайды»

 XVIII—XIX ёмюрледе Малкъарны географиясына, тарыхына, халкъны жашау турмушуна, культурасына сейир ёсгени эсленеди. Бери тыш къыраллы, Россейли экспедицияла къуралып, тинтиуле бардырылып башлайдыла.

Подробности... | Просмотрено: 1
Маданият

25.09.2020 - 15:22

«Сахнагъа чыкъсам, малкъарлы къыз болгъанымы, атам-анам къалай къарарла дегенни бир заманда да унутмайма»

Сахнагъа кертичи болгъанла, сахнаны экинчи юйлерине санагъанла жашауларын толусунлай анга жоралайдыла. Аллай къызларыбыздан бири жаш артистка Гергокъаланы Халиматды. Биз аны бла ушакъ этип, кёз къарамларын билирге излегенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 1
Саулукъ

25.09.2020 - 14:22

«Сууну къаллай бир ичгенигизни эм аны качествосун сюзерге кюрешигиз»

Суусапланы къайсылары игидиле саулукъгъа, къайсылары уа заран тюшюредиле? Аны юсюнден  Нальчик шахарны ючюнчю номерли поликлиникасыны гастроэнтерологу Рахайланы  Аслижан   бла ушакъ этгенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 3
Саулукъ

25.09.2020 - 14:16

Диабетден сакъланыр ючюн, жашауну къалай тюрлендирирге тийишлиди

Диабетден ауругъанланы саны, медицина алгъа баргъанлыкъгъа, айхай да азаймайды. Андан къыйналгъанланы араларында сабийле да аз болмагъанлары уа бютюнда жарсытады. Аны юсюнден тинтиуню «Экспресс газета» бардыргъанды.

Подробности... | Просмотрено: 1
Спорт

25.09.2020 - 14:13

«Къарыулуну жюреги кючлю хорлайды»

Фахмулу, атларын айтдыргъан, тенглерине юлгю болгъан жаш адамларыбыз бла окъуучуларыбызны газетде дайым танышдыргъанлай турабыз. Бюгюн а бизни къонагъыбыз Аппайланы Владимирни бла Махийланы Фазилятны къызлары Залинады.

Подробности... | Просмотрено: 2
Билим

25.09.2020 - 13:07

Цифралы эм гуманитар усталыкълагъа аслам эс буруллукъду

Кёп болмай Герпегежни орта школунда  "Точка роста"  цифралы эм гуманитар ара ишлеп башлагъанды, деп билдиредиле Черек муниципал  районну пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 2
Экономика

25.09.2020 - 11:53

Эл мюлк продукцияны производствосу ахшы эсепле кёргюзтеди

Къабарты-Малкъарда быйыл сегиз айгъа эл мюлк бёлюмде къармашхан предприятияла  25,7 миллиард сом багъасына продукция чыгъаргъандыла. Былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, ол 103,7 процентге асламды, деп билдиредиле  Кавказстатдан.

Подробности... | Просмотрено: 4
Жангылыкъла

23.09.2020 - 20:00

Чирик кёлню тюбюне аквалангсыз

Черек районда кёп тюрлю рекордла тохташдырыла тургъандыла. Сёзсюз, ала  Чирик кёлге тюшюу бла да байламлы эдиле.

Подробности... | Просмотрено: 3
Билим

23.09.2020 - 19:49

Уллу Хорламны 75-жыллыгъына

Кёп болмай Мамырлыкъны халкъла аралы кюнюнде Уллу Ата журт урушда Хорламны 75-жыллыгъына жоралап Къабарты-Малкъар къырал университет  бла Нальчикни Тиширыуларыны совети   «Эсде тутабыз, хурметлейбиз» деген чакъырым бла акция бардыргъандыла.  Аны юсюнден  вузну пресс-службасындан билдириледиле.

Подробности... | Просмотрено: 3
Экономика

23.09.2020 - 19:40

Жалгъан товарланы сатаргъа онг болмазча

Россейде быйыл биринчи июльдан башлап, дарман препаратлагъа, аякъ кийимлеге, тютюн продукциягъа энчи белгиле (маркировка) салып тебирерге керекди. Ансыз аланы сатаргъа жарамайды. Жаланда ары дери чыгъарылгъан дарманланы къоярыкъдыла; аланы хайырланыргъа жараулу болжалы кетгинчи.

Подробности... | Просмотрено: 4
Тарых

23.09.2020 - 19:11

Аланы жашлыкъ чакъыргъанды

Элбрус таулу миллетни, туугъан  журтубузну белгисиди.  Аны тёппесине чыкъгъанланы атлары назмулада, жырлада, таурухлада кишиликни  шартыча тёлюден-тёлюге айтыла келеди.  

Подробности... | Просмотрено: 1
Жангылыкъла

23.09.2020 - 18:15

Семиртгичлени хайырланыу кёбейгенди

Къабарты-Малкъарда жыл сайын семиртгичлени хайырланыу ёсе  барады. Сёз ючюн, быйыл саулай республикада аланы 38 минг тоннасы салынырыкъ эсе, экинчи жылда  ол 3 минг тоннагъа неда 8 процентге  кёбейрикди, деп билдиредиле  КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 4
Тарых

23.09.2020 - 17:38

ТАУЛУ УЧАЛА

Миллетни хант хазнасыны, адет-тёрелерини юслеринден Толгъурланы Бекмырза жыйгъан хапарланы энтта да басмалайбыз.

Подробности... | Просмотрено: 2
Жангылыкъла

23.09.2020 - 16:30

Тазалаучу комплексни хайырлылыгъы уллу боллукъду

Кёп болмай   Май  районну администрациясыны башчысы  Татьяна Саенко РФ-ни эл мюлк министрини орунбасарыны кенгешчиси  Алексей Давиденко,  КъМР-де Тынгылы къурулуш бардырыу жаны бла управленияны эм подряд организацияны келечилери бла бирге   Майский  шахарда кир сууну тазалагъан комплексни къурулу

Подробности... | Просмотрено: 7
Жангылыкъла

23.09.2020 - 16:22

Жазылыу – 2021

Мындан ары да – «Заман» бла бирге!

Подробности... | Просмотрено: 2

Страницы