22.03.2019, 10:05 - Жамауат

  Малкъар халкъны къыраллыгъы къайтарылгъан кюннге

Бу заман саргъалтхан суратха иги ышанлап къарасанг, республикагъа атлары айтылгъан къаллай бир ахшы адамны кёз аллынга келтиресе. Ала, Къабарты-Малкъар къырал университет ачылгъан 1957 жылда заочно окъургъа кирип, аны 1963 жылда жетишимли бошап, халкъ мюлкню бирер жууаплы бёлюмюнде бет жарыкълы къуллукъ этген, адамлыкълары, ишлери бла да атларын иги бла айтдыргъанладыла.

22.03.2019, 09:50 - Жангылыкъла

Хар жыл сайын Россейде, башха къыралладача, Хайырланыучуну эркинликлерин къоруулауну битеудуния кюню белгиленеди. Хайырланыучуланы организацияларыны халкъла аралы федерациясы анга бир тюрлю чакъырыу къураучуду. Быйыл ол быллайды: «Trusted Smart Products – Цифралы дуния: ышаннгылы смарт-устройствола».

22.03.2019, 09:45 - Политика

КъМР-ни Парламентини президиумуну жыйылыуунда «комитетни сагъатыны» чеклеринде республикада жаш адамланы аскерде къуллукъ этиуге чакъырыу иш къалай къуралгъаны эмда аскерчи усталыкъны даражасын ёсдюрюу жаны бла къаллай мадарла толтурулгъанлары сюзюлгенди.

22.03.2019, 09:40 - Спорт

Республиканы Чегем шахарында, СССР-ни спортуну устасы, КъМР-ни физкультурасыны эм спортуну сыйлы ишчиси А.Н. Аджиевни хурметине аталып, грек-рим тутушуудан эришиу къуралгъанды.

22.03.2019, 09:30 - Спорт

«Петербург жаз башы» деген ат бла шимал ара шахарыбызны «Комета» спорт комплексинде каратеден тёрели битеукъырал эришиу бардырылгъанды. Анга Россейден бла жууукъдагъы тыш къыралладан мингден аслам жаш эм абадан спортчу къатышхандыла.

15.03.2019, 09:50 - Право

Законлу излеми беш жылны ичинде толтурулмагъанды

Май районну прокуратурасына жаш адам жашау журт эркинликлери бузулгъанларыны юсюнден тарыкъгъанды.

15.03.2019, 09:45 - Жамауат

Жаш адамланы террорист организациялагъа къалай тартханларыны, социальный сетьледе бу терслик иш бла кюрешгенлени къалай таныргъа боллугъуну, аланы ыргъакъларына тюшмез ючюн не зат этерге кереклисини юслеринден баргъанды ушакъ бу кюнледе Къабарты-Малкъар къырал университетде къуралгъан жыйылыуда.  Аны юсюнден бизге вузну пресс-службасындан билдиргендиле.

15.03.2019, 09:40 - Жамауат

Къабарты-Малкъарда дин билимлери болгъан иймамла жетишемидиле, ала билим къайда аладыла, аны ёсдюрюр онглары бармыды? Республикада  иймам Абу Ханифа атлы Шимал-Кавказ ислам университет къуралгъанлы кёп заман озгъанды, алгъаракълада уа вуз жангы мекямгъа да кёчгенди.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАНГЫЛЫКЪЛА

22.03.2019 - 09:50

Хар жыл сайын Россейде, башха къыралладача, Хайырланыучуну эркинликлерин къоруулауну битеудуния кюню белгиленеди. Хайырланыучуланы организацияларыны халкъла аралы федерациясы анга бир тюрлю чакъырыу къураучуду. Быйыл ол быллайды: «Trusted Smart Products – Цифралы дуния: ышаннгылы смарт-устройствола».

Подробнее | Просмотрено: 4

22.03.2019 - 09:25

Арт заманда Къабарты-Малкъарда жашагъанлагъа  Роспотребнадзорну атындан ахча излеп сёлешгенле болгъанларыны юсюнден хапарла жюрюйдюле.

Подробнее | Просмотрено: 3

20.03.2019 - 08:26

Россельхознадзорну Къабарты-Малкъарда эмда Шимал Осетияда бёлюмюнде ведомствону бла КъМР-де Ветеринария управленияны арасында байламлыкъла къурауну юсюнден кенгеш болгъанды. Сёз мында пробала алыуну эмда лаборатория тинтиуле бардырыуну юсюнден барады, деп билдиргендиле ведомствону пресс-службасындан. Жыйылыугъа бёлюмню башчысы Рустам Абдулхаликов, Россельхознадзорну Референт арасыны таматасы Хаути Сохроков, Ветеринария управленияны башчысы Аслан Арамисов эм башхала къатышхандыла.

Подробнее | Просмотрено: 17

ИЛМУ

01.03.2019 - 09:20

Къабарты-Малкъар  «Ата- анала ЕГЭ-ни берген бир кюн»  деген  битеуроссей акциягъа къошулгъанды.  Ол  билим бериуге эм илмугъа надзор этген федеральный службаны башламчылыгъы бла къуралгъанды.

Подробнее | Просмотрено: 12

22.02.2019 - 08:17

                                                                       Тарых
Инклюзия билим бериуде жангы амалды, биринчи кере жыйырманчы ёмюрде оруслу психолог Лев Выготский илмугъа кийиргенди аны, ол чекленнген онглары болгъан сабийлени бирси сабийле бла бирге окъутууну тюзге санауду.  Аны оюмуна кёре, сакъатланы жамауатдан айырып, энчи школлада окъутуу терсди. Алада  инвалидле жаланда бир бирлерин кёредиле, дуниядан ангыламлары болмайды, аны хатасындан артда адамла арасында кеслерин келишдиралмайдыла.

Подробнее | Просмотрено: 7

СПОРТ

22.03.2019 - 09:40

Республиканы Чегем шахарында, СССР-ни спортуну устасы, КъМР-ни физкультурасыны эм спортуну сыйлы ишчиси А.Н. Аджиевни хурметине аталып, грек-рим тутушуудан эришиу къуралгъанды.

Подробнее | Просмотрено: 8

22.03.2019 - 09:30

«Петербург жаз башы» деген ат бла шимал ара шахарыбызны «Комета» спорт комплексинде каратеден тёрели битеукъырал эришиу бардырылгъанды. Анга Россейден бла жууукъдагъы тыш къыралладан мингден аслам жаш эм абадан спортчу къатышхандыла.

Подробнее | Просмотрено: 6

20.03.2019 - 08:21

Нальчикде стилевой каратени фестивалы бардырылгъанды. Анда тренер Къараланы Асланны къолунда жарау этген спортчула алчы жерлеге чыгъып къууандыргъандыла.

Подробнее | Просмотрено: 6

ПОЛИТИКА

22.03.2019 - 09:45

КъМР-ни Парламентини президиумуну жыйылыуунда «комитетни сагъатыны» чеклеринде республикада жаш адамланы аскерде къуллукъ этиуге чакъырыу иш къалай къуралгъаны эмда аскерчи усталыкъны даражасын ёсдюрюу жаны бла къаллай мадарла толтурулгъанлары сюзюлгенди.

Подробнее | Просмотрено: 3

13.03.2019 - 08:07

Эки ыйыкъны ичинде «Единая Россияны» «ПолитСтартап» проектине къатышыргъа сюйгенлерин 2,5 минг адам билдиргендиле. Бютюнда кёп заявкала Санкт-Петербургдан, Кърымдан, Татарстандан, Волгоград, Мурманск, Ростов эм Москва областьладан келгендиле.

Подробнее | Просмотрено: 5

22.02.2019 - 08:24

Арт заманда Россейли политикле халкъны кеслерини къужур оюмлары бла чамландыргъанлай турадыла. Кёп болмай да Роспотребнадзорну таматасы Анна Попова беллерини кенгликлери 90 сантиметрден артыкъ болгъан россейлилеге тазир салыргъа керекди дегенди. Къуллукъчуну ол айтыуу кёплени чамландыргъанды. 

Подробнее | Просмотрено: 11

ПРАВО

22.03.2019 - 09:15

Черек районну школучулары бла кадетлери «Ёлюм къайда сатылгъанын айт!» деген профилактика акциягъа къатышхандыла.

Просмотрено: 3

20.03.2019 - 08:22

Россейни МВД-сыны «Баксанский» муниципалла аралы  бёлюмюню экономика къоркъуусузлукъну жалчытыу эмда коррупциягъа къажау кюреш бардыргъан къуллукъчулары почтада ишлеген кассир-оператор 65 минг сомну кеси хуржунуна ургъанын ачыкълагъандыла.

Просмотрено: 2

15.03.2019 - 09:50

Законлу излеми беш жылны ичинде толтурулмагъанды

Май районну прокуратурасына жаш адам жашау журт эркинликлери бузулгъанларыны юсюнден тарыкъгъанды.

Просмотрено: 4

ЖАМАУАТ

22.03.2019 - 10:05

  Малкъар халкъны къыраллыгъы къайтарылгъан кюннге

Бу заман саргъалтхан суратха иги ышанлап къарасанг, республикагъа атлары айтылгъан къаллай бир ахшы адамны кёз аллынга келтиресе. Ала, Къабарты-Малкъар къырал университет ачылгъан 1957 жылда заочно окъургъа кирип, аны 1963 жылда жетишимли бошап, халкъ мюлкню бирер жууаплы бёлюмюнде бет жарыкълы къуллукъ этген, адамлыкълары, ишлери бла да атларын иги бла айтдыргъанладыла.

Подробнее | Просмотрено: 11

22.03.2019 - 09:50

Миллетибизни къалыубаладан бери да жашауу, иши малчылыкъ бла терен байламлы болгъаны хакъды. Кишиле мал кютгендиле, тиширыула жюн ишлегендиле. Алай бла тау ауузлада къолайлы жашау къайнагъанды.

Подробнее | Просмотрено: 2

22.03.2019 - 09:48

Тиширыуланы Нальчик шахар совети жылны ичинде кёп ахшы  ишле  бардыргъанды. Жандауурлукъ акцияла, адабият ингирле,  аналаны, кёп сабийли юйюрлени,  урунууда жетишимле болдургъанланы хурметлеуге аталгъан байрамла, тюрлю-тюрлю конкурсла къурагъанды,  аллай  кёп башха  жумушла да тамамлагъанды.

Подробнее | Просмотрено: 9

ЭКОНОМИКА

13.03.2019 - 08:12

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде «Гитче мюлкле – эллени ышаннгылы айнытыуну мурдору» деген ат бла информациялы – билим бериу семинар бардырылгъанды.

Подробнее | Просмотрено: 7

06.03.2019 - 08:22
РФ-ни Пенсия фондуну Чегем районда жер-жерли бёлюмю абадан адамланы компьютерге юйретиуню жангы курсларын ачханды.
Подробнее | Просмотрено: 8

МАДАНИЯТ

22.03.2019 - 09:20

Элбрус муниципал районну краеведение  музейи жыйылгъан тарых материаллары, тамаша экспонатлары, ариу жарашдырылгъан стендлери эм эспозициялары бла республикада эм игиледен бирине саналады. Биз аны ишини юсюнден толуракъ билир ючюн  таматасы Этезланы Фатимат бла ушакъ этгенбиз.

Подробнее | Просмотрено: 10

20.03.2019 - 08:21
Бабаланы Сулейман, къауум китапны автору, новеллала, эсселе жазгъанды. Аны биринчи хапарлары газетде, «Шуёхлукъ» альманахда, артда «Минги - Тау» журналда чыгъып тургъандыла. Энчи китабы уа, «Атамы китабы» деген аты бла, 1977 жылда чыкъгъанды.
Подробнее | Просмотрено: 6

ТАРЫХ

22.03.2019 - 10:00

      Малкъар халкъны къыраллыгъы къайтарылгъан кюннге
Аппасыны юсюнден бу хапарны Журтубайланы (Чочайланы) Кезибан келтиргенди. Бусагъатда юйюрде таматалагъа, алгъынча, сый-намыс берилмегенине жарсый, ол жанына бир кесек эс бурдурургъа излеп.

Подробнее | Просмотрено: 4

22.03.2019 - 09:00

                                                            Уллу Хорламны кюнюне

 Темуккуланы Аскербийни бек иги таный эдим. Къоншуда тургъанбыз. Ол мал сояргъа уста болгъанды. Орамыбызда  той, къурманлыкъ болсун, тилете да турмай, ол жумушну айыпсыз  тамамлагъанды. Андан сора да, аны агъачдан абериле ишлерге уллу хунерлиги бар эди. Элде кёпле юй салсала, аны  чакъырмай къоймагъандыла.

Подробнее | Просмотрено: 4

20.03.2019 - 08:25

СССР-ни кезиуюнде тюрлю-тюрлю сфералада жетишимли жаш адамланы жангы бийикликлеге кёллендириу къырал политиканы баш амалларындан бири болгъанды.

Подробнее | Просмотрено: 5

ЭКОЛОГИЯ

13.03.2019 - 08:09

Кир-кипчикни ташыу ючюн тёленнген ахчаны  ёлчеми  юйде жашагъанланы санына кёре тергеледи (РФ-ни Правительствосуну 2011 жылда 6  майдан 354-чю номерли бегимине тийишлиликде). Ол кеси да  бир журтда неда  фатарда дайым тургъанлагъа кёре угъай, талай заманны башха жерде жашагъанлагъа  кёре да.

Подробнее | Просмотрено: 4

01.03.2019 - 09:45

Къабарты-Малкъар  свалкаланы къурутургъа  деп ахча бёлюнюрюк  регионланы санына киргенди, деп билдиргендиле КъМР-ни Табийгъат байлыкъла эмда экология министерствосуну пресс-службасындан.

Подробнее | Просмотрено: 10

28.01.2019 - 09:10

         Алгъаракълада, «ЭКА» къымылдау бардырып, «Россейни жашил вузлары-2018» деген программаны чеклеринде къыралда эки жюз вузну арасында экология жаны бла эм иги онусун сайлагъандыла. Ол тизмеге   Къабарты-Малкъар къырал университет да киргенди.

Подробнее | Просмотрено: 9