19.07.2017, 15:17 - Новости

Быйыл Мария Ласицкене (Кучина) бир башха спортчугъа кесин хорларгъа аз да онг бермезге ушайды. Жайда ол 13 эришиуге къатышханды, аланы барысында да алчы болгъанды. Бусагъатда атлетчи 2 метрге къыйналмай секиреди.

19.07.2017, 15:16 - Статьи

Къабарты-Малкъарда Ич ишле министерствону жууаплылыгъында болгъан къырал  жумушланы электрон амал бла да толтурургъа онг барды. Сёз ючюн, тюрлю-тюрлю справкала алыргъа, машинаны жюрютюрге праволаны жарашдырыргъа, россейли эм тыш къыраллы паспортланы хазырларгъа да боллукъду.

19.07.2017, 15:15 - Статьи

«Радуга» санаторий Долинскде тереклени, юлкюлени, гюллени араларында орналыпды. Аны кенг арбазында - жомакъланы жигитлерини сыфатларыны ташдан, бетондан ишленнген суратлары, ортада уа беш метр бийикликге ургъан фонтан.

19.07.2017, 15:14 - Новости

Къабарты-Малкъарда промышленность, аш-азыкъ жарашдырыу, къурулуш эмда сатыу-алыу бёлюмледе быйыл ал беш айны ичинде къаллай тюрлениуле болгъаныны юсюнден къырал статистика службаны республикада бёлюмюню интернет-сайтында толу шартла келтириледиле.

19.07.2017, 15:14 - Статьи

Кёплеге жай солуу кезиу болгъанлыкъгъа, чыгъармачылыкъ коллективлени бирлерине ол кюнле бютюн жетишимли, бютюн ишге алланнган сагъатладыла. Бизни ёхтемибиз, жарыкъ умутубуз «Балкария» фольклор-этнография къырал тепсеу ансамбль да бу кезиуде кёп магъаналы иш тындырыргъа жетишгенди.

19.07.2017, 15:13 - Новости

Терк районда кюзлюк битимлени, жазлыкъ арпаны, жашил къудоруну эмда картофну жыйыу иш къыстау барады, деп билдиредиле муниципалитетни эл мюлк управлениясындан. Алгъаракълада жауунла тохтамай жаууп тургъанларыны хатасындан сабан ишлени кечирек башларгъа тюшгенди.

19.07.2017, 15:13 - Статьи

Бюгюн «Инвестируй в Кавказ» деген кезиулю бизнес-сессия Къабарты-Малкъар Республикада башланады. Толтуруучу власть органланы эмда регион бизнесни келечилери быллай тюбешиуню бизде бардырыуну магъанасыны юсюнден кеслерини оюмларын айтхандыла:

Последнее


Адам эм закон

Ушкокну кеси къайтаргъаны ючюн – ахча саугъа

16 июльда РФ-ни МВД-сыны Элбрус районда бёлюмюне огъары бахсанчы келгенди. Ол халжарны чачханда уучу ушкок тапханын билдиргенди, ол аны атасыныкъы болгъанын да айтханды.
Тийишли тинтиуледен сора КъМР-ни Правительствосуну бегимине тийишлиликде сауутну кеси ыразылыгъы бла къыралгъа бергени ючюн анга ахча саугъа этилликди.

Мария Ласицкене алгъа кишини иймейди

Быйыл Мария Ласицкене (Кучина) бир башха спортчугъа кесин хорларгъа аз да онг бермезге ушайды. Жайда ол 13 эришиуге къатышханды, аланы барысында да алчы болгъанды. Бусагъатда атлетчи 2 метрге къыйналмай секиреди.

Къызыу кюрешледе майдалсыз къалмагъандыла

Дагъыстанны Хасавюрт шахарында эркин тутушудан 2003-2007 жыллада туугъан жаш гёжефлени араларында, Анзор Хатыевни хурметине жораланып, биринчи битеуроссей турнир бардырылгъанды. Анга Саха-Якутиядан, Приморск крайдан, Чеченден,Ингушетиядан, Север Осетия–Аланиядан, Дагъыстандан эм бизни республикадан 300-ге жууукъ спортчу къатышхандыла.

Назмулары - ариу суратла кибик

Баям, хар инсанны да болур жюрегинде назмучулукъ. Жашауну ангылай тебиресе, ол аны сёз бла айтыргъа итинеди. Бирле аны ариу тизгинлеге тизип белгили этедиле. Аланы окъуй, авторланы жюреклеринде болгъан сезимле бла шагъырейленебиз. Алагъа кёре оюм этебиз. Бирде уа жашаугъа жангы кёзден окъуна къарайбыз. Алайсыз тёгерек сейир да болмаз эди.

Къырал жумушланы электрон амал бла толтуруу - ол къайсы жаны бла да игиди

Къабарты-Малкъарда Ич ишле министерствону жууаплылыгъында болгъан къырал  жумушланы электрон амал бла да толтурургъа онг барды. Сёз ючюн, тюрлю-тюрлю справкала алыргъа, машинаны жюрютюрге праволаны жарашдырыргъа, россейли эм тыш къыраллы паспортланы хазырларгъа да боллукъду. КъМР-де МВД-да бу кюнледе болгъан брифингде сёз да аны юсюнден баргъанды.

Къуллукъчу эсенг, адамлагъа тынгыла эмда аланы эшит

Заман бла бирге жашаугъа кёп жангылыкъла кийирилгендиле, аны бла бирге  уа бир-бир ахшы тёреле да кетериле барадыла. Элни турмушу, къайгъылары шахарныкъындан иги да башха болгъанын барыбыз да билебиз.

Таза хауа, экскурсияла, дарманла, ариу тилли юйретиучюле

«Радуга» санаторий Долинскде тереклени, юлкюлени, гюллени араларында орналыпды. Аны кенг арбазында - жомакъланы жигитлерини сыфатларыны ташдан, бетондан ишленнген суратлары, ортада уа беш метр бийикликге ургъан фонтан. Мында саулукълу балачыкъла бла бирге санларында къыяулары болгъанла да турадыла. Алагъа деп тюрлю-тюрлю процедура кабинетле ишлейдиле.

Къууанчны, жарсыуну да эл бла бирге сынай жашайды

Ахметланы Валентина, Буштокъланы Магометни къызы, Кёнделен элни больницасында элли эки жылдан артыкъ ишлегенди. Аны ишчи книжкасында жаланда эки жазыу барды – келгени бла кетгени. Эрттеги ариулугъу, нюрю кетмеген жылыулу бетинде аны тюбеген адамына къууаннганы, ыразы болгъаны туура жазылып турады.

Хар бёлюмде да ёсюу эсленеди

Къабарты-Малкъарда промышленность, аш-азыкъ жарашдырыу, къурулуш эмда сатыу-алыу бёлюмледе быйыл ал беш айны ичинде къаллай тюрлениуле болгъаныны юсюнден къырал статистика службаны республикада бёлюмюню интернет-сайтында толу шартла келтириледиле.

«Артист халкъына керек болгъанын ангыласа, сезсе, энчи учунуу эмда таукеллик бла ишлейди»

Кёплеге жай солуу кезиу болгъанлыкъгъа, чыгъармачылыкъ коллективлени бирлерине ол кюнле бютюн жетишимли, бютюн ишге алланнган сагъатладыла. Бизни ёхтемибиз, жарыкъ умутубуз «Балкария» фольклор-этнография къырал тепсеу ансамбль да бу кезиуде кёп магъаналы иш тындырыргъа жетишгенди.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS