19.10.2021, 16:36 - Билим

«Каббалкэнерго» предприятияны специалистлери Нальчикде «Радуга» санаторийде солугъан сабийлени жокълап, алагъа электрокючню къоркъуусузлу хайырланыуну юсюнден дерс бардыргъандыла.

18.10.2021, 13:26 - Политика

Бюгюн Къабарты-Малкъар Республиканы биринчи Президенти Валерий Коковну Нальчикде къырал аграр университетни аллында орналгъан эсгертмесине гюлле салыу болгъанды.

18.10.2021, 13:22 - Политика

Тюнене Нальчикде РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайка Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков бла ишчи тюбешиу бардыргъанды.

18.10.2021, 13:18 - Политика

Къабарты-Малкъарда республиканы биринчи Президенти Валерий Мухамедович Коков туугъанлы 80 жыл толгъанына жораланнган ишле ётгендиле. Ол санда аны туугъан жеринде, Бахсан шахар округну Дыгулыбгей элинде, къабырына гюлле салыннганды.

18.10.2021, 13:16 - Политика

Бахсан шахар округну Дыгулыбгей элини Маданият къаласыны аллында белгили совет, россей къырал эмда политика къуллукъчу Валерий Мухамедович Коковха эсгертме салыннганды. Аны ачылыууна Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков, Къарачай-Черкесни оноучусу Темрезланы Рашид, РФ-ни Федерал Жыйылыууну Федерация Советини членлери, Къырал Думаны депутатлары да къатышхандыла.

18.10.2021, 11:29 - Политика

КъМР-ни Парламентини кезиулю жыйылыуунда, «комитетни сагъатында», сабийлени жоллада ачыгъанларыны сылтаулары бла аланы сакълауну амаллары сюзюлгендиле. Жыйылыуну республиканы законла чыгъарыучу органыны башчысы Татьяна Егорова бардыргъанды. Баш докладны уа КъМР-ни ГИББД-сыны таматасыны къуллугъун толтургъан Дмитрий Сухорученко этгенди.

18.10.2021, 11:25 - Жангылыкъла

Хурметли окъуучула, сиз барыгъыз да билгенигизча, алгъаракъладан бери «Заман» газетни Инстаграмда официальный страницасы gazeta_zaman тири бардырылады. Басма изданияда чыкъгъан материалларыбыз, суратла асламлагъа кенг белгили болурча, анда да тохтамай кёргюзтюлгенлей турадыла.

ЖАМАУАТ

17.10.2021 - 16:42

«Къол усталыкъ – уллу байлыкъды, аны сакълау, тёлюден тёлюге бериу бизге борчду»

Бизни миллет ата-бабаларыдан бери да жюн ишни болмагъанча айнытып, жашауда уллу хайырын кёрюп тургъаны кертиди. Сёз ючюн, хар таулу тыширыу кийиз ура билгенди. Ол аны юй турмушун, жылыуун, жанын, чархын, санын, саулугъун сакълагъан багъалы харакети болуп тургъанды. Таулуну кийими, бегирек да жамычысы, башлыгъы, къабыргъагъа такъгъаны, юсге жапханы, аякъ тюпге атханы - барысы да жюнден болгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 3
17.10.2021 - 16:19

ЭТГЕН АХШЫЛЫКЪЛАРЫ ЖАРЫТХАНДЫЛА ЖАШАУ ЖОЛУН

Жашау бара-баргъаны къадар, бютюнда бу къыйын заманда, адамны тёгереги жукъарып баргъаны баямды. Танышла, ахлула, шуёхла, сен танымагъан, алай жамауатха керек инсанла кетедиле.

Подробности... | Просмотрено: 2
17.10.2021 - 14:15

«Адамгъа адам керекди ансы, къалгъаны уа табыллыкъды»

Бабугент элде Туменланы Ахмат бла Уяналаны Роза бек хурметли таматаладан бирлеридиле, ариу юйюр ёсдюргендиле, огъурлу  ата-ана эм аппа-ыннадыла. Жашлары Маратны бла къызлары Аминатны ючюшер сабийлери барды. Бу юйде уллула, гитчеле да бошуна бир кюнлерин да оздурмайдыла. Ахмат а пенсияда болгъанлыкъгъа, элни ишине тири къатышады, жаш адамла акъыл сёз излей да келедиле, къысхасы, элни тутуругъу  Ахматча адамладыла. Низамлы, билимли, иш кёллю сабийле бла туудукъла Ахматны бла Розаны кёллерин бек сакълайдыла. 

Подробности... | Просмотрено: 3
17.10.2021 - 11:10

Жетишимлерини себеби – къуралыулукъ, жигерлилик эм усталыкъ

Сыйдам автомобиль жолла адамланы бла жюклени жюрютюуню чырмаусуз бардырыр,  къоркъуусузлукъну жалчытыр ючюн да керекдиле. Аны себепли  жолланы ишлеу, аланы жангыртыу, алагъа кёз-къулакъ болуу бла кюрешгенлени магъаналары бек уллуду. Бюгюн биз Элбрусдагъы жолчуланы юслеринден айтыргъа сюебиз.

Подробности... | Просмотрено: 2
16.10.2021 - 17:27

Ташда оюула нени ачыкълайдыла

Балыкъ башында кёп тюрлю затлагъа тюбейсе. Бурун заманладан къалгъан менгирле, къалаланы мурдорлары, унутулгъан журтла да бардыла.

Подробности... | Просмотрено: 4
16.10.2021 - 14:12

Анга Къая деп атагъандыла…

Суратдагъы эр киши Кёнделенде белгили революционер Жеттеланы Шишкону жашы Исмайылды. Ол онтогъузунчу ёмюрню аягъында туугъанды. Аны таныгъанла, хапарын эшитгенле айтханнга кёре, бек къарыулу адам болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 6
16.10.2021 - 10:01

Ётгюрлюгю бла айырмалы болгъан, битеу миллет хурмет этген башчы

Валерий Мухамедовични мен 40 жылдан аслам заманны таныгъанма. Къадарны буюрууу бла биз университетни бошагъандан сора, бир ауукъ заманны бир жерде ишлегенбиз – ол Эл мюлк министерствода, мен а – комсомолну обкомунда. 

Подробности... | Просмотрено: 1
15.10.2021 - 17:46

Айранны къарачай-малкъар халкъны айырма ашыны – тарых шартлары

Буруннгу заманладан бери къарачайлыла бла малкъарлыла малчылыкъ бла дайым кюрешгенлей келедиле. Аны себепли миллетибизни жашауунда сют аслам жер алады. Анда бизни саныбызгъа, чархыбызгъа жарагъан хайырлы затла бардыла.  

Подробности... | Просмотрено: 7
15.10.2021 - 13:11

Сюймеклик жашагъан жерде байлыкъ, ырахатлыкъ да кеслери алларына жаратылырла

Адамны жашауунда юйюр къурау уллу да, магъаналы да жерни алады. Нек дегенде ол кюнден башлап юйюрленнгенлени жашаулары жангы ызгъа бурулады, ала жангы жашау къурап, ахшы муратларына жетерге итинедиле.

Подробности... | Просмотрено: 3
14.10.2021 - 17:27

Жер бла адамла

«Шуёхлукъ» альманахны бетлеринде Чегем ауузуну эллерини жашауларына бла мюлк таматаларыны ишлерине жораланнган кезиулю очерк Байсолтанов атлы колхозну председатели болуп тургъан Къудайланы Келлетге жораланады. Автор Къулийланы Хусейди. Узакъ 1973 жылдан бери жазыу тилибизде жорукъла иги да тюрленнгенлери себепли, очеркни жангыдан хазырларгъа тюшгенди.

Подробности... | Просмотрено: 6
14.10.2021 - 12:38

Къолу неге келишгенин сабийлигинде окъуна ангылагъан эди

Байсыланы Хажи-Мурат Россей Федерацияны Сыйлы изобретателиди. Сыйлы метеоролог, Гидрометеорология службаны махтаулу ишчиси, юч жюзге жууукъ илму ишлени, къадар жангычылыкъланы къурагъан, техника илмуланы кандидаты да олду.

Подробности... | Просмотрено: 2
11.10.2021 - 18:41

Мадарымлы Зан-Тууду

Бурун заманлада Огъары Малкъарда Мокъаланы Зан-Тууду деп белгили назмучу жашап болгъанды. Аны юсюнден кёп таурухла, хапарла жюрюйдюле. Сёзю, этген иши аууздан ауузгъа айтыла, тёлюден тёлюге ёте барадыла. Мен да бир эшитгеними айтайым.

Подробности... | Просмотрено: 7
10.10.2021 - 12:23

Къармашхан – амал табады

Абадан тёлю биз  сукъланып къарайбыз озгъан жыллагъа. Эллерибизде колхозла, совхозла болгъан кезиулеге. Ара мюлкде элни  кёбюсю жубана эди. Бир къаууму сабанлада будай, нартюх, башха мирзеу  ёсдюргендиле.  Сют-товар фермала, жылкъыла, къой сюрюуле бар эдиле.

Подробности... | Просмотрено: 13
10.10.2021 - 10:21

Сайлагъан жолу – аны къууанчы эм ёхтемлиги

…Ариу жарыкъ кюн. Люба арбазда ойнайды. Таза, насыплы къарамы бла эшикге чыкъмагъан тенг къызларын излейди. Бир кесекден ала да чыгъадыла, бирча жыйрыкъла кийип, чачларына акъ тасмаланы эшип эм къолларына гюл къысымла алып, аналары бла къайры эсе да барадыла.

Подробности... | Просмотрено: 6
10.10.2021 - 09:16

Библиотекачы – ол усталыкъ тюйюлдю, къадарды

Къабарты-Малкъарда библиотека системаны къуралыуууна, айныууна да уллу юлюш къошхан, КъМР-ни культурасыны сыйлы къуллукъчусу Машукова Людмила, Кючюкланы Магометни къызы, бу кюнледе юбилейин белгилейди.

Подробности... | Просмотрено: 6

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Билим

19.10.2021 - 16:36

Сабийле токну юсюнден толу хапар

«Каббалкэнерго» предприятияны специалистлери Нальчикде «Радуга» санаторийде солугъан сабийлени жокълап, алагъа электрокючню къоркъуусузлу хайырланыуну юсюнден дерс бардыргъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 8
Жангылыкъла

18.10.2021 - 11:25

Инстаграмда газетибизни окъугъанланы асламлыгъы къууандырады

Хурметли окъуучула, сиз барыгъыз да билгенигизча, алгъаракъладан бери «Заман» газетни Инстаграмда официальный страницасы gazeta_zaman тири бардырылады. Басма изданияда чыкъгъан материалларыбыз, суратла асламлагъа кенг белгили болурча, анда да тохтамай кёргюзтюлгенлей турадыла.

Подробности... | Просмотрено: 3
Жангылыкъла

18.10.2021 - 11:07

Нальчик шахар эки кюннге гюл айрыкамы болгъанды

Нальчикде Гюллени тёрели фестивалы шабат эм ыйых кюнледе Келишиулюкню майданында бардырылгъанды. Анда гюлле, къургъакъсытылгъан гюл къысымла, юйде эм бахчада ёсдюрюлген битимле, эсде къаллыкъ саугъачыкъла сатып алыргъа, тюрлю-тюрлю гюллени аллында суратха тюшерге онг болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 2
Жангылыкъла

18.10.2021 - 10:47

Жууукъ заманда сегиз тау-лыжа трасса ишленирикди

Россейни Къырал баш экспертиза управлениясы жылны узуну ишлеген «Эльбрус» турист-рекреация комплексде сегиз жангы тау-лыжа трасса салыргъа эркинлик бергенди. Аны юсюнден ведомствону сайтында билдириледи.  

Подробности... | Просмотрено: 2
Жангылыкъла

18.10.2021 - 10:43

Комбинатны ток бла жалчытыргъа - 213 миллиондан аслам сом

Белгилисича, Тырныауузда вольфрам-молибден къазгъан комбинат 2023 жылгъа ишлеп башларча инвестициялы проект къабыл этилгенди. Аны бла байламлы энди объектни энергокюч бла жалчытырча къыстау мадар этиледи. Бу жаны бла комплекс халда тийишли ишлени «Россети Шимал Кавказ» Каббалкэнерго» компания бардырады.  

Подробности... | Просмотрено: 2
Маданият

18.10.2021 - 10:06

Пушкин окъугъан белгили юй

1811 жылда 19 октябрьде Россейде Царское село деген ариу, жашил жерчикде (бусагъатда Ленинград областьда Пушкин шахар) окъуу юй - лицей ачылгъанды. Анга деп, Екатерина патчахны дворецини бир кесегин бёлгендиле.

Подробности... | Просмотрено: 2
Жангылыкъла

17.10.2021 - 10:05

Фахмусуна – тийишли багъа

Алгъаракълада билдиргенибизча, Къулий Къайсын атлы Малкъар къырал драма театрны актрисасы Таппасханланы Галима Тюркде Халкъла аралы анатолиялы театр саугъагъа тийишли болгъанды. «Тюрксой» организация бу премияны быйыл бла 7-чи кере береди. 

Подробности... | Просмотрено: 7
Жангылыкъла

16.10.2021 - 11:03

Биринчи режиссёрубузну юсюнден

Кёп болмай басмадан «Рамазан Геляев: В жизни и на сцене» деген китап чыкъгъанды. 

Подробности... | Просмотрено: 4
Жангылыкъла

16.10.2021 - 09:00

Солуу бахча элге къууат къошханды

Тюнене Жанхотияда  «Шахар тийрени жангы мардалагъа кёре игилендириу» федерал проектге эм «Жашау журтла бла шахар болум» миллет проектге кёре ишленнген жангы скверни къууанчлы халда  ачылыуу болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 2
Билим

15.10.2021 - 18:43

Билимли эм уста специалистлени хазырлауда жетишимлерине – бийик багъа

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни Алим советини вузну 40-жыллыгъына аталгъан уллу жыйылыууна къатышханды.

Подробности... | Просмотрено: 6
Билим

15.10.2021 - 16:35

Айырмалылагъа – даражалы грамотала

Бу кюнледе КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосунда 2021 жылда «Финансла жаны бла окъуулулукъну онлайн-дерслери» деген проектни жашауда бардыра, анга тири къатышхан школ директорланы, устазланы, билим бериу управленияланы келечилерин Россейни Банкыны бизни ре

Подробности... | Просмотрено: 7
Право

15.10.2021 - 15:32

Аманлыкъчыла тутулгъандыла

Тас болгъанланы терк табаргъа телефонла болушурукъдула

Подробности... | Просмотрено: 3
Маданият

15.10.2021 - 13:05

Къумукъланы Магомет: «Итиниу болмаса, халкъыбызны тамбласы жарсыулуду»

Халкъыбызда угъай, саулай республикада да фахмулу жаш адамладан бирине мен режиссёр Къумукъланы Магометни санайма. Аны алайлыгъына кёпле да шагъатлыкъ этерге хазырдыла.  Аны усталыгъын бла фахмулугъун биз ол жыл сайын алдыргъан тюрлю-тюрлю фильмледе кёребиз. Режиссер 2016 жылда «Любовь не за горами» деген суратлау, ызы бла «Бичакъ», «Юй» деген документли фильмлери эм «Минги тау» деген къысха метражлы фильми бла къууандыргъанды. Кёп болмай ол къарачай атны юсюнден «Крылья горца» деген аламат фильм да чыгъаргъанды. Аны бла ушагъыбыз да керти да магъаналы, кюн сайын эс бёлюрге тийишли затланы юслеринден эм алагъа жангы кёзден къараргъа чакъырыуну юсюнден болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 2
Илму

14.10.2021 - 17:05

Промышленностьну айнытыргъа алланып

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде промышленностьну айнытыуну эм инженер кадрланы хазырлаугъа жоралап республикада Машинала ишлеучюлени союзуну кенгеши болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 5
Билим

14.10.2021 - 16:41

Республиканы школларында биринчи классны окъуучуларына - ана тилледен жангы дерсликле

Эндиги ыйыкъдан башлап биринчи классланы окъуучулары ана тилни жангыртылгъан дерсликле бла хайырланып окъуяллыкъдыла. Республиканы битеулю билим берген организацияларына биринчи класслагъа деп ана тилден бла адабиятдан 21 минг жангы дерсликле ётдюрюллюкдюле.

Подробности... | Просмотрено: 3

Страницы