23.06.2017, 11:14 - Новости

Тюнене эрттенликде уа автопробегге къатышханла Элбрусдан Нальчикге келгендиле эмда Ёмюрлюк отну къатында болгъан митингге къатышхандыла.

23.06.2017, 11:14 - Новости

Сыйлы къонакълагъа Элбрус районну чегинде Кёнделен элге кирген жерде жылы локъумла эм гоппан аякъ бла тюбеген эдиле. Автопробегни къурагъан «Енисей» телеканал а ызы бла Минги тауну тийресинден тюзюнлей эфирге чыкъгъанды.

23.06.2017, 11:11 - Новости

КъМР-де толтуруучу власть органланы экстремизмни профилактикасы жаны бла ишлерин бирге тийишдириу жаны бла министр Залим Кашироков Интернетни юсю бла кеслерини тизгинлерине башхаланы тартып кюрешгенлени айтханларына алданып, Тюркге кетерге кюрешген жаш юйюр бла ушакъ бардыргъанды.

23.06.2017, 11:10 - Новости

РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечиси Андрей Галактионовну резиденциясында «Машук-2017» Шимал-Кавказ жаш тёлю форумну бардырыу бла байламлы къурау комитетни жыйылыуу болгъанды.

23.06.2017, 11:10 - Статьи

КъМР-ни Правительствосуну кезиулю жыйылыуунда къырал ырысхыны приватизациясыны прогноз планына тюрлениуле кийирилгендиле, жылны 1-чи кварталында халкъгъа жашау этерге жетерик ахчаны бек аз ёлчеми да тохташдырылгъанды. Битеу да бирге кенгешде 20-дан аслам бегимни проекти къабыл кёрюлгенди.

23.06.2017, 11:09 - Статьи

Уллу Ата журт уруш башланнган кюнню тюнене республиканы хар къалайында да эсгериу ишле бла белгилегендиле. Нальчикде 21 июньда ингирликде сагъат онда солуу паркга кирген жерде белгисиз солдатны эсгертмесини аллында  жау чыракъла жандырылгъандыла.

22.06.2017, 15:01 - Новости

Къоркъуусуз жашау этиуню жорукъларына сабийлени гитче заманларындан окъуна юйретип башларгъа керекди. Бу жаны бла районлада от ёчюлтюучю эм къутхарыучу бёлюмле уллу иш бардырадыла.

Последнее


...Нальчикде уа ала Ата журтубузну къоруулагъанлагъа баш ургъандыла

Тюнене эрттенликде уа автопробегге къатышханла Элбрусдан Нальчикге келгендиле эмда Ёмюрлюк отну къатында болгъан митингге къатышхандыла.

Красноярскечиле Элбрусну бек жаратхандыла, оюмларын эфир бла жерлешлерине жетдиргендиле

Сыйлы къонакълагъа Элбрус районну чегинде Кёнделен элге кирген жерде жылы локъумла эм гоппан аякъ бла тюбеген эдиле. Автопробегни къурагъан «Енисей» телеканал а ызы бла Минги тауну тийресинден тюзюнлей эфирге чыкъгъанды.

Жууаплылыкъдан къутулалмагъанды

РФ-ни Следствие комитетини КъМР-де следствие управлениясыны къуллукъчулары элбрусчу эр кишиге Россейни Уголовный кодексини 126-чы статьясыны 2-чи кесегини «д» пунктуна (акъылбалыкъ болмагъанны урлагъаны ючюн), 309-чу статьясыны 3-чю кесегине (зорлукъ сынатып, ётюрюк айтдырыргъа кюрешгени ючюн) эмда 30-чу статьясыны 3-чю кесегине – 105-чи статьясыны 2-чи кесегини «в» эм «к» пунктларына (башха ам

Малкъар топонимика сёзлюк

Мария бла Виктор Котляровланы басмаларында «Балкарский топонимический словарь» деген китап дуния жарыгъын кёргенди. Аны биринчи изданиясы мындан элли жыл чакълы бир алгъа чыкъгъанды (1970 ж.), бюгюнлюкге ол хазна сакъланмагъанды.

Миллет сезимибизге не болгъанды?

Хурметли редакция! Ёз тилибизде чыкъгъан алгъын «Коммунизмге жол», бусагъатда уа «Заман» газетни алгъанлы жарым жюз жылдан артыкъ болады. Халкъыбызны атын иги бла айтдыргъан кёп ахшы адамларыбызны юслеринден хапарларын окъуп, зауукълукъ алама.

Уллу хата туудурлукъ чекден ётмез ючюн

КъМР-де толтуруучу власть органланы экстремизмни профилактикасы жаны бла ишлерин бирге тийишдириу жаны бла министр Залим Кашироков Интернетни юсю бла кеслерини тизгинлерине башхаланы тартып кюрешгенлени айтханларына алданып, Тюркге кетерге кюрешген жаш юйюр бла ушакъ бардыргъанды.

Форумгъа быйыл тыш къыраллыла да къатышырыкъдыла

РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечиси Андрей Галактионовну резиденциясында «Машук-2017» Шимал-Кавказ жаш тёлю форумну бардырыу бла байламлы къурау комитетни жыйылыуу болгъанды. Ол Шимал Кавказны эм магъаналы жаш тёлю форумун бардырыугъа хазырланыу ахырына жетдириле тургъанын билдиргенди.

Халкъгъа жашау этерге жетерик ахчаны бек аз ёлчеми 5,5 процентге ёсгенди

КъМР-ни Правительствосуну кезиулю жыйылыуунда къырал ырысхыны приватизациясыны прогноз планына тюрлениуле кийирилгендиле, жылны 1-чи кварталында халкъгъа жашау этерге жетерик ахчаны бек аз ёлчеми да тохташдырылгъанды. Битеу да бирге кенгешде 20-дан аслам бегимни проекти къабыл кёрюлгенди. Аны премьер-министр Мусукланы Алий бардыргъанды.

Ата-бабаларыбызны жигитлиги ёмюрледе да унутуллукъ тюйюлдю

Уллу Ата журт уруш башланнган кюнню тюнене республиканы хар къалайында да эсгериу ишле бла белгилегендиле. Нальчикде 21 июньда ингирликде сагъат онда солуу паркга кирген жерде белгисиз солдатны эсгертмесини аллында  жау чыракъла жандырылгъандыла. Жауун къаты жауа тургъанына да къарамай, алайгъа кёп адам келгенди, кадетлени бла школчуланы кёрген бютюн хычыуун эди.

Кюз арты сессияны планы тийишли субъектледен келген предложениялагъа кёре къуралгъанды

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуун спикер Татьяна Егорова бардыргъанды. Анда бир-бир республикалы законланы проектлери сюзюлгендиле эмда кюз арты сессияны Планына къаралгъанды.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS