14.08.2020, 16:30 - Жамауат

«Культура» миллет проектни чеклеринде Эл-Тюбюнде Маданият юйде тынгылы жангыртыу ишле бардырылып башланнганлы талай заман болады. Шёндюледе ол эбине жете турады, деп билдиргендиле Чегем районну жер-жерли администрациясыны пресс-службасындан.

14.08.2020, 16:28 - Билим

Къабарты-Малкъарны   школларына  жангы окъуу жылгъа хазырланыргъа  108,4 миллион сом бёлюннгенди, деп билдириледи информагентстволадан.

14.08.2020, 08:08 - Жамауат

Къабарты-Малкъарда «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» миллет проектни чеклеринде, районлада  республикалы магъаналы  жоллагъа тынгылы ремонт этилип бошала турады, деп билдириледи КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосуну  пресс-службасындан.

14.08.2020, 08:07 - Экономика

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда къурулуш бёлюм экономиканы жетишимли  секторларындан бириди. Былтыр бу заман бла тенглешдиргенде ол 11 процентге ёсгенди, деп билдириледи Кавказстатдан.

14.08.2020, 08:06 - Маданият

ХХ ёмюрню бек айтхылыкъ жазыучуларындан бири Чингиз Айтматов бюгюн, жаланда къыргъыз миллетини ёхтемлиги болуп къалмай, битеудуния культураны бийиклеринде бек сыйлы жерни алгъан адамладанды.

07.08.2020, 17:00 - Политика

Кёп болмай РФ-ни Эл мюлк министерствосунда болгъан жыйылыуда  Россейни Президентини «Россей Федерацияны  аш-азыкъ къоркъуусузлугъун жалчытыр ючюн  экономика жаны бла энчи амалланы хайырланыуну юсюнден»  буйругъу къалай толтурулгъанына къаралгъанды.

07.08.2020, 08:02 - Саулукъ

Россельхознадзорну Къабарты-Малкъарда Управлениясында бизни республикада маллада, жаныуарлада да къутургъан ауруу бла байламлы болум кимден да бек уллу сакълыкъ излейди, деп эсгергендиле. Ведомствону специалистлери айтханларына кёре, бу ауруу бек къоркъуулугъа, адамны, жаныуарланы да ёлюмге келтирирге боллукъгъа саналады.

07.08.2020, 08:01 - Жангылыкъла

Кёп болмай Нальчикде «Зелёная компания» биригиу сабанларында татлы нартюхню оруп башлагъанды. Бюгюнлюкде аны  1,1 минг тоннасындан 1,4 миллион консерва чыгъарылгъанды.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

14.08.2020 - 16:30

Эл-Тюбюде Маданият юй жангыртылады

«Культура» миллет проектни чеклеринде Эл-Тюбюнде Маданият юйде тынгылы жангыртыу ишле бардырылып башланнганлы талай заман болады. Шёндюледе ол эбине жете турады, деп билдиргендиле Чегем районну жер-жерли администрациясыны пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 1
14.08.2020 - 08:08

Жолланы жангыртыу къыстау барады

Къабарты-Малкъарда «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» миллет проектни чеклеринде, районлада  республикалы магъаналы  жоллагъа тынгылы ремонт этилип бошала турады, деп билдириледи КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосуну  пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 4
14.08.2020 - 08:00

Хайырлы эмда хаталы селитра

Табийгъат нечик сейирликди: бир затны адамгъа иги хайыры бла бирге айтып-айтмазча аллай хатасы да болургъа боллукъду. Кесигиз къарагъыз, селитра – женгил табылгъан, эл мюлкде кенг хайырланылгъан семиртгичди. Иги тирлик ёсдюрюрча фермерле аны жерге миллион тоннала бла къуядыла.

Подробности... | Просмотрено: 1
12.08.2020 - 09:05

Илишан атыу

Малкъарлыланы жашауларында уучулукъ энчи жерни алгъаны белгилиди. Аны бла байламлы ата-бабаларыбызны заманындан бери жаш сабийлени илишан атыугъа юретип болгъандыла. Асламында ала садакъдан, мужурадан эм ушкокдан атышхандыла. Бу жумушда ахшы жетишимле болдурур ючюн, ёсюп келген жашчыкъланы араларында эришиуле бардырыу бек кенг жайылып болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 2
12.08.2020 - 09:05

Тараканла россейлилени фатарларындан къайры гунч болгъандыла

Эсигиздемиди, мындан 20 жыл алгъа кёп къатлы юйледе жашагъанланы жанларындан тойдуруп тургъан тараканланы юслеринден хапарла хар подъезд сайын айтылгъанлары.

Подробности... | Просмотрено: 2
12.08.2020 - 09:05

Минги таугъа чыкъгъанын коллегаларына жоралагъанды

Бу кюнледе  83 жылы болгъан Жаппуланы Рамазан Минги тауну тёппесине кётюрюлюп  эрттеден салгъан муратын толтургъанды. Аны быллай  къыйын эм магъаналы жумушха  хазырлыгъыны   юсюнден алгъаракълада  социал сетьледе да  билдириле  тургъанды. 

Подробности... | Просмотрено: 6
12.08.2020 - 08:17

Барма билгичге жалынып, ол къадарынгдан къутхармаз

Жыйырма биринчи ёмюрде   хуржун  телефонланы хайырларындан не узакъ жерге да сёлеширге онг барды. Бир планетадан башхасына ракетала учадыла, компьютерле адамланы орунларына ишлейдиле.

Подробности... | Просмотрено: 3
12.08.2020 - 08:17

Тахта кёгетле жыйыуну къыстау заманы

 Къабарты-Малкъарны бахчаларында къыстау  тахта кёгетлени – нашаны, помидорну, соханны, хобустаны - жыядыла, деп билдириледи КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну  пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 3

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Маданият

14.08.2020 - 16:33

Халкъны къууанчын, лакъырдагъа, жыргъа да усталыгъын да кесине сыйындыргъан тепсеу

Таулуланы жашауларында эрттеден бери жюрюй келген кёп ахшы адет барды. Ол адетлени, тёрелени ёсе келген тёлюлеге юйретирге керекди. Юйретиуню баш жоругъу уа кёргюзтюудю. Ол себепден жаратылгъандыла миллет адетлени ачыкълагъан тепсеуле, жырла. «Озай» аллай тепсеуледен бириди.

Подробности... | Просмотрено: 8
Билим

14.08.2020 - 16:28

Школлагъа - 108 миллиондан аслам сом

Къабарты-Малкъарны   школларына  жангы окъуу жылгъа хазырланыргъа  108,4 миллион сом бёлюннгенди, деп билдириледи информагентстволадан.

Подробности... | Просмотрено: 3
Маданият

14.08.2020 - 16:21

Тёрели кофени тарыхындан

Бусагъатда кофе терекни бюртюклерин отда къыздырып, ууакъ этип хазырланнган ичерикни битеу дунияда биледиле, сюедиле. Кёпле аны жаратылгъан жерине Бразилияны неда башха къыралланы санап турадыла, ол алай тюйюлдю.Бизни буруннгу ата-бабаларыбыз  аны бек эрттеден бери жюрютгендиле, Кърым ханлыкъны заманындан башлап. Алимлени оюмларына кёре, Кърымда кофени юсюнден бек биринчи кере осман тарыхчы-хронист И. Печевни кърым хан Гази Герайны (1551-1607) «Кофе бла чагъыр» деген назмусуну юсюнден эсгериулернинде сагъынылады.

Подробности... | Просмотрено: 1
Маданият

14.08.2020 - 08:09

Терек бахчагъа къалауурлукъ

РФ-ни бла КъМР-ни Кинематографистлерини союзларыны келечиси, КъМР-ни Къырал саугъасыны лауреаты, КъМР-ни искусстволарыны сыйлы къуллукъчусу, къарачай-малкъар халкъны тарыхы, маданияты бла байламлы аслам фильмлени автору Атталаны Мухажирни жашы Анатолий алгъаракълада жашаудан кетгенди.

Подробности... | Просмотрено: 2
Экономика

14.08.2020 - 08:07

Жашау журтланы санына танг къошулады

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда къурулуш бёлюм экономиканы жетишимли  секторларындан бириди. Былтыр бу заман бла тенглешдиргенде ол 11 процентге ёсгенди, деп билдириледи Кавказстатдан.

Подробности... | Просмотрено: 3
Маданият

14.08.2020 - 08:06

КЪЫРГЪЫЗНЫ БЛА УЛЛУ ДУНИЯНЫ АРАСЫНДА ТЕЙРИ КЪЫЛЫЧ

ХХ ёмюрню бек айтхылыкъ жазыучуларындан бири Чингиз Айтматов бюгюн, жаланда къыргъыз миллетини ёхтемлиги болуп къалмай, битеудуния культураны бийиклеринде бек сыйлы жерни алгъан адамладанды.

Подробности... | Просмотрено: 4
Тарых

14.08.2020 - 08:05

СОЛДАТНЫ АХЫР КЪАГЪЫТЫ

Огъары басханчы Журтубайланы Жюнюс дуниясын жашлай алышханды. Аны эки сабийи болгъанды: къызы Зулейха бла жашы Хажи-Мурат.  Аналары Будайланы Гоша озгъан ёмюрню 30-чу  къыйын жылларында  алагъа аталыкъ-аналыкъ да этерге кюрешгенди.  Аны къыйыны зыраф кетмегенди.

Подробности... | Просмотрено: 2
Саулукъ

14.08.2020 - 08:04

Жукълап, солуй билмеген адам саулугъун бузады

Белгилисича, жукъу саулукъну мурдоруду. Алай андан сора биз не зат билебиз жукъуну эмда тюшлени юслеринден? Бюгюн бизни ушакъ нёгеребиз Огъары Малкъарда больницаны баш врачы Чаналаны Аслижанды.

Подробности... | Просмотрено: 1
Тарых

14.08.2020 - 08:03

Жигитлиги партизан нёгерлерин сейирсиндиргенди, фашистлени уа титиретгенди

Хорламны солдатлары

Хайыркъызланы Алий-Мырзаны жашы Кичибатыр 1918 жылда  Къарачай-Черкесни Огъары Мара элинде кёп сабийли юйюрде туугъанды. Бийик ушагъыулу, адепли жашха къуру тенглери угъай, абаданла да хурмет этгендиле.

Подробности... | Просмотрено: 4
Спорт

14.08.2020 - 08:02

Саулукъну кёп жыллагъа сакълар ючюн, жарау этиуню унутмазгъа

Къудайланы Чукайны жашы Керим Яникойну орта школунда отуз жылдан аслам заманны урунады. Сабийлени кёп тёлюлерин физкультурадан юйрете, аланы саулукъларына, айныуларына къайгъыра ишлейди, уллу  сынамлы устазларыбызданды. Бюгюн ол бизни ушакъ нёгерибизди.

Подробности... | Просмотрено: 2
Право

14.08.2020 - 08:00

Аманлыкъчыладан сакъланыуну биринчи амалы –хар кимге да ышанмау

Телефонланы, Интернетни болушлугъу бла хыйлылакъ этип ахча урланнганы кёбейгенди. Аманлыкъчыла асламысында, инсанны телефонуна сёлешип, аны банкда карточкасыны номерин айтырын тилейдиле. аны билгенлей а, алагъа анга парольну тапхан уллу иш тюйюлдю.

Подробности... | Просмотрено: 2
Саулукъ

12.08.2020 - 09:05

Гыржын рак бла диабет къоркъууну азайтады

 Ётмек семиртген этеди, анга хант къангада жер жокъду – олду бусагъатдагъы  диеталаны баш жоругъу.

Подробности... | Просмотрено: 1
Тарых

12.08.2020 - 08:19

ТАУГЪА КЪАРАП

Бетин Жантуугъан таба буруп, олтурады жылы келген адам, бата баргъан кюнню ашыра. Акъырын келип, ушагъыулу тиширыу аны инбашына жылы жабыу атады. Сора, бир кесек сюелип, аны сагъышларын бузаргъа болмай, келгенича, тауушсуз кётюрюледи алаша босагъадан.

Подробности... | Просмотрено: 2
Спорт

12.08.2020 - 08:19

Чемпион атын юч кере къоруулагъан каратечи

Озгъан жыл Румынияда Брашов шахарда стилевой каратени ашихара тюрлюсюнден дунияны биринчилиги бла чемпионаты бардырылгъан эдиле. Алагъа жыйырма къыралдан юч жюзден аслам спортчу жаш тёлю, юниор эм абадан жыл сан категориялада хорлам ючюн кюрешгендиле.

Подробности... | Просмотрено: 3
Билим

12.08.2020 - 08:12

Окъуучулагъа медицина къапла киерге борч боллукъду

Кёп болмай РФ-ни илму эм бийик билим бериу жаны бла министри Валерий Фальков коронавирусха профилактика бардырылгъан кезиуде  жангы окъуу жылгъа хазырланыулукъну юсюнден   вузланы ректорлары бла  видеоконференция  ётдюргенди, деп билдириледи КъМКъУ-ну пресс-службасындан.  

Подробности... | Просмотрено: 3
Маданият

12.08.2020 - 08:12

Чапыракъла шууулдайдыла арбазда

Жангыз адам айланады шахар орамлада. Баям, нёгер тапмагъандан угъай, алай сюйюп. Ансы бу ариу, субай, мудах кёзлю тиширыуну жанында ким да аламат кёрюнюрюгю хакъды.

Подробности... | Просмотрено: 4

Страницы