19.04.2018, 12:51 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков республиканы Правительствосуну, ич ишле, надзор органланы, Нальчик шахарны администрациясыны келечилери бла кенгеш бардыргъанды.

19.04.2018, 12:48 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков  Нальчикде «Ара» рынокда болгъанды, от тюшген жерлеге къарап чыкъгъанды, сатыу-алыу объектни иелери, арендаторла бла да тюбешгенди.

19.04.2018, 12:46 - Статьи

КъМР-ни Наркотиклеге къажау комиссиясыны кезиулю жыйылыуунда толтуруучу эм жер-жерли власть органла наркоманияны профилактикасын къалай бардыргъанлары эмда  ууну законлагъа бузукълукъ этип сатыуну тохтатыу жаны бла  излемле къалай толтургъанлары сюзюлгенди.

19.04.2018, 12:44 - Статьи

Тюнене КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий Финляндияны Россейде посольствосуну толу эркинликли министри Антти Хелантеря бла тюбешгенди. Ала сатыу-алыу, экономика, социал, эл мюлк, туризм жаны бла бирге ишлеуню онгларына къарагъандыла.

19.04.2018, 12:41 - Статьи

КъМР-ни Урунуу, иш бла жалчытыу эмда социал къоруулау министерствосунда 2018 жылда сабийлени солууларын къурау, саулукъларын кючлендириу эмда бош турмазча этиу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыуу болгъанды.

19.04.2018, 12:33 - Статьи

«Каббалкэнерго» компанияны быйыл биринчи кварталда электрокюч ючюн борчлары болгъанлагъа этген мадарлары къыйматлы болгъандыла дерчады. Саулай алып айтханда, юч айны ичинде кёп къалмай 47 миллион сом жыйылгъанды.

Последнее


Сатыу-алыу жерлени тапландырыу, рынокланы тийрелеринде къоркъуусузлукъну жалчытыу баш борчха саналгъанды

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков республиканы Правительствосуну, ич ишле, надзор органланы, Нальчик шахарны администрациясыны келечилери бла кенгеш бардыргъанды. Сёз Нальчикни ара базарында от тюшюу къаллай хата келтиргенини эмда республикада башха объектледе къоркъуусузлукъну жалчытыуну   юслеринден баргъанды.  Анга «Центральный» сатыу-алыу араны иелери да чакъырылгъандыла. 

Тырныауузда тау-байыкъландырыучу комбинатны аякъландырыуну ал атламы

Юрий Коков Тырныауузда вольфрам-молибден магъаданны къазып башлаугъа лицензия алыуну тау-байыкъландырыучу комбинатны аякъландырыуну биринчи атламына санагъанды.

Бусагъатда эм магъаналы иш - ырысхылары тас болгъанлагъа болушууду

Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков  Нальчикде «Ара» рынокда болгъанды, от тюшген жерлеге къарап чыкъгъанды, сатыу-алыу объектни иелери, арендаторла бла да тюбешгенди. От тюшюуню сылтауларындан бирине электроызны кюйгени саналады, алай биреу билип кюйдюрген болур, уллу кёллюлюкню хатасы жетгенди деген оюмла да бардыла.

Бу аманлыкъ бла тийишли ведомствола, жер-жерли власть эмда право низамны сакълаучу органла, граждан общество да бирден кюч салып кюреширге керекдиле

КъМР-ни Наркотиклеге къажау комиссиясыны кезиулю жыйылыуунда толтуруучу эм жер-жерли власть органла наркоманияны профилактикасын къалай бардыргъанлары эмда  ууну законлагъа бузукълукъ этип сатыуну тохтатыу жаны бла  излемле къалай толтургъанлары сюзюлгенди. Аны республиканы Башчысы Юрий Коков бардыргъанды. 

Бир-бир инвестиция проектлени бирге тындырыугъа энчи эс бёлгендиле

Тюнене КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий Финляндияны Россейде посольствосуну толу эркинликли министри Антти Хелантеря бла тюбешгенди. Ала сатыу-алыу, экономика, социал, эл мюлк, туризм жаны бла бирге ишлеуню онгларына къарагъандыла. Къабарты-Малкъарны жеринде бир-бир инвестиция проектлени бирге тамамлаугъа энчи эс бургъандыла.

Хар затны терен ойларгъа, алгъадан билип хазырланыргъа

КъМР-ни Урунуу, иш бла жалчытыу эмда социал къоруулау министерствосунда 2018 жылда сабийлени солууларын къурау, саулукъларын кючлендириу эмда бош турмазча этиу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыуу болгъанды.

Тюзлюкню бла кертиликни жакъчысы

Башлау
Ол Кёнделенде туугъунды. Жетижыллыкъ школну айырмалы бошап, Нальчикде педрабфакга киргенди. Ол заманны Хутуй улу бек насыплы кезиуге санагъанды – ол анда кёп тенг, шуёх да тапханды. Совет Союзну Жигити болгъан Байсолтанланы Алим бла бирге аэроклубха жюрюгенди. Бийикде учханны зауукълугъун ангылап, анга сейир этгенди.

Фольклористикада, филология илмуда да сыйлы орун аллыкъды

Белгили алим, фольклорчу, филология илмуланы доктору, КъМР-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу Малкъондуланы Хамитни «Къарачай-малкъар халкъ жомакъ» деген китабы былтыр басмадан чыкъгъанды. Ол аны миллетибизни кёлден чыгъармачылыгъына жораланнган жетинчи монографиясыды.

Законлу мадарланы хайырлана

«Каббалкэнерго» компанияны быйыл биринчи кварталда электрокюч ючюн борчлары болгъанлагъа этген мадарлары къыйматлы болгъандыла дерчады. Саулай алып айтханда, юч айны ичинде кёп къалмай 47 миллион сом жыйылгъанды.

Абаданла бла гитчелени араларын жууукълашдыра

Черек районну Къашхатау элини Маданият юйюндеги  спорт залда  «Атам, анам, мен - спорт юйюрбюз!» деген ат бла  уллу  байрам къуралгъан эди. Эришиуле  «Нюр» сабий садны  кубогу ючюн  бардырылгъандыла. Алагъа  Биттирланы, Агаланы, Гажонланы, Заммаланы эм Фрийланы  юйюрлери къатышхандыла. Ала бир бирлерин къалай ангылагъанларын, къарыуларын, кючлерин да сынагъандыла. 

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS