Экономика

Хунерли жаш тёлюге – махтау эм саугъала

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде бизнес билим бериуге жораланнган «тёгерек столну» чеклеринде «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны КъМР-де бёлюмюню таматасыны орунбасары Гузеланы Индира бизни къыралны предпринимательствосуну тарыхыны юсюнден Битеуроссей олимпиаданы регион кесегинде хорлагъанланы саугъалагъанды. Бу эришиуню организация кеси эмда Россейни тарых жамауаты къурагъандыла. Анга школчула бла студентле къатышхандыла. 

Нальчикде бизнес-ара ачылгъанды

Кёп болмай Россейде Предпринимательни кюнюне жоралап къууанч халда «Мени бизнесим» деген  ара  ачылгъанды, деп билдиредиле КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосуну пресс-службасындан.

Республиканы сют производствосу ишин тохтатмазча

ВТБ агропромышленный предприятиялагъа льгота халда кредитле бериуню пограммасыны чеклеринде Нальчикни сют комбинатына бир жылгъа беш процентден кёп тёлемезча амал бла  100 миллион сом ётдюрлюкдю, деп билдиредиле банкны пресс-службасындан.  

Суу кётюрюлген неда от тюшген кезиуледе абызырамазча

Электрокюч бла жалчытыучу «Каббалкэнерго» компанияны специалистлери Россейни МЧС-и бу кюнледе бардыргъан битеуроссей команда-штаб юйрениулеге къатышхандыла.

Сиз предпринимательликни юсюнден не билесиз?

«Иш кёллю Россей» жамауат организация Россейни тарыхчылары бла бирге бизни къыралда предпринимательствону юсюнден школчуланы арасында олимпиада бардырлыкъды. Организацияны республикада бёлюмюнден билдиргенлерине кёре, бу ишни баш магъанасы - къыралны аякъ юсюне салыугъа предпринимательствону къошумчулугъун белгилеудю эмда аны бла байламлы керти шартланы туура этиудю. 

Бизнесни алгъа элтген эм тыйгъан сылтауланы сюзгендиле

Кёп болмай  Махачкъалада  Россей Федерацияда гитче эм орта бизнесни айнытыугъа жораланнган  «тегерек стол» болгъанды. Анга  предпринимательлени эркинликлерин къоруулау жаны бла уполномоченныйле къатышхандыла:  Дагъыстандан Мурад Далгатов, Къабарты-Малкъардан  Юрий Афасижев,  Чеченден  Идрис Усманов, Ставрополь крайдан Кирилл Кузьмин, Ярославль областьдан Альфир Бакиев.

Ишни къурар эм айнытыр амалларын ангылатхандыла

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде «Гитче мюлкле – эллени ышаннгылы айнытыуну мурдору» деген ат бла информациялы – билим бериу семинар бардырылгъанды. Бу иш республиканы Жамауат палатасыны АПК-ны эмда эл тийрелени айнытыу комиссиясыны башламчылыгъы бла  регионда фермерлеге болушур  эмда эл мюлк кооперацияны айнытыугъа себеплик этер  умутда къуралгъанды.

Пенсиячылагъа компьютер курсла жангыдан ачылгъандыла

РФ-ни Пенсия фондуну Чегем районда жер-жерли бёлюмю абадан адамланы компьютерге юйретиуню жангы курсларын ачханды. Биринчи дерсге аны  башчысы Алим Карданов, районну пенсиячыларыны союзуну таматасы Махти Кабардиков,  ветеран организацияны башчысы Борис Арипшев, сакъатланы район обществоларыны башчысы Михаил Бегидов  эм башхала келгендиле. 
 

Заводла ишлерге керекдиле

КъМР-ни промышленность эмда сатыу-алыу министри Шамиль Ахубеков эм министерствону промышленность предприятияла бла ишлеген бёлюмюню таматасы Мачраил Гоов бу кюнледе Бахсанда болгъандыла.

Бизнесге болушууну амаллары сюзюлгендиле

Гитче эм орта бизнесни айнытыу жаны бла къырал корпорация  финансла, гарантияла эм лизинг бла болушууну амалларыны юсюнден КъМКъУ-да семинар бардырылгъанды. Анга толтуруучу эм жер-жерли власть  органланы, гитче эм орта бизнес бла ишлеген организацияланы, «Корпорация «МСП» биригиуню келечилери, предпринимательле, алимле, студентле эмда башхала къатышхандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Экономика