Экономика

Россельхозбанкны карталарына сурам дайым ёседи

Быйылгъы жыл башланнганлы Россельхозбанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмю  клиентлерин сегиз минг тёлеу карта бла жалчытханды.

Ипотека кредитлеге сурам уллуду

Къабарты-Малкъар Республикада жашау журтланы сатып алыргъа деп ёнкюч ахчаланы бериу бла кёрюмдюсю жылны аллындан 17, 1 процентге ёсгенди эм 1 августха ол сумма 24, 6 миллиард сом болгъанды, деп билдиреди КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосуну пресс-службасы.  

«Жылны аллындан бери 2,9 минг ипотека кредит берилгенди, ол 61,3 процентге кёпдю, озгъан жылны жети айыны кёрюмдюсю бла тенглешдиргенде», - деп айтылады министерствону билдириуюнде.

Къабарты-Малкъарда нартюхню тирлигин жыйып башлагъандыла

Къабарты-Малкъарны сабанчылары мирзеулюк нартюхню тирлигин жыйып башлагъандыла. Эл мюлкде уруннганла 680 гектарда нарюхню оргъандыла, деп билдиреди республиканы эл мюлк министерствосуну пресс-службасы.

Аллыннган кёрюмдюлеге кёре, орта эсеп бла айтханда бир гектардан 46,4 центнер тирлик жыйылады, ол кёрюмдю озгъан жылны бу кезиую бла тенглешдиргенде 103 процентни тутады.

Къабарты-Малкъардан фермер ата журтлу продукцияны сатылыууна ахшы себеплик этеди

Россельхозбанкны коммуникация кампаниясы ата журтлу продуктланы белгили этиу жаны бла кюч ала барады. Ресторан иш бла кюрешген Аркадий Новиковха бла аш-азыкъ бла байламлы телевиденияда бериуле бардыргъан Юлия Высоцкаягъа фермерле бла артистле, жазыучула, жолоучула, спортчула, блогерле эм  башха затла бла кюрешген Россейни кёп регионунда жашагъанла да къошулгъандыла.  

Битеу ала,  качестволу россейли продуктланы адамлагъа билдиредиле, эл мюлкде уруннганланы уа даражаларын кётюрюрге себеплик этедиле. 

Борчлары ёсгендиле

Быйыл озгъан жети айгъа Къабарты-Малкъарда жашау журт-коммунал мюлк жаны бла биригиулени электрокюч ючюн борчлары 19 миллион сомгъа ёсгенди. Алай бла бюгюнлюкде аланы саулай   «Каббалкэнерго» компаниягъа  223 миллион сом берликлери барды.  

Кредитлени асламысы фатарла алыргъа бериледиле

Къабарты-Малкъарда жашагъанла быйыл Россельхозбанкдан озгъан жылдан эсе 1,7 кереге кёп ёнкюч ахча алгъандыла.

Жылны алындан тебиреп Россельхозбанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню  ёнкюч берирге хазыр болгъан суммасы 3 миллиард сомгъа жетгенди. Республикада жашагъанла быйылны сегиз айына бир миллиард сом алыргъа деп кредитлени къагъытларын жарашдыргъандыла.  Былтырны бу кезиую бла тенглешдиргенде  ол кёрюмдюню 1,7 кереге кёпдю.

Асламысында  адамла фатарла сатып алыргъа ипотека кредитлени жарашдырадыла. Физический лицолагъа берген ёнкючлени ичинде  ол 60 процентни тутады.

Сатыу-алыуну хайырлы бардырыр амал

Къабарты-Малкъарда орналгъан Россельхозбанкны бёлюмюню таматасы Алим Сокуров билдиргеннге кёре, «Кесибизде этилген аш-азыкъла» деген белгини хайырындан, фермерлеге чыгъаргъан продуктланы алыучулагъа тапдырыргъа эмда башда сагъынылгъан майданда сатыучу жер ачаргъа онг береди. Аны хайырындан, ала заказланы да ортагъа адам къошулмай алыргъа боллукъдула. Эл мюлкде уруннганла чыгъаргъан товарланы битеу къыралгъа белгили этерге, аланы сагъынылгъан майданда сатаргъа, ол жер-жерли предпринимательлеге аламат онгду.

Агропромышленный комплексге – къыйматлы ёнкюч бла субсидирование

Кёп болмай «Деловая Россия» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде республиканы Эл мюлк министерствосу да къатышып «тёгерек стол» болгъанды. Ол къырал программаланы чеклеринде  агропромышленный комплексге къыйматлы ёнкюч бла субсидирование берилирча соруугъа жораланнганды.     

Ишчи рынокда бир миллион программист керекди

Кёп болмай «Деловая Россияны» Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечиси, бизнесни айнытыу жаны бла эксперт Индира Гузеева «Свой круг» деген бизнес-клубну келечилерине ITV компанияны таматасы Алтууланы Мурат бла тюбешиу къурагъанды. Анга «Деловая Россияны» бёлюмюню сопредседатели Бетал Ивазов, «Хорека-Нальчик» компанияны таматасы Наталья Шевченко эм республиканы предпринимательлери да къатышхандыла.

Жангы объектлени – болжалында эм чурумсуз

РФ-ни Экономиканы айнытыу министерствосуну СКФО-да къырал программаланы тындырыу жаны бла департаментини башчысы Камиль Бексултанов «Шимал Кавказ федерал округну айнытыу» деген федерал проектни чеклеринде не мадар этиле тургъаныны юсюнден видеоконференция бардыргъанды бу кюнледе.

Страницы

Подписка на RSS - Экономика