Экономика

Эсепле ёхтемлендирселе да, тамамланырыкъ жумушла кёпдюле

Кёп болмай КъМР-ни Къурулуш эм жашау журт –коммунал мюлк министрини  Алим Бербековну  башчылыгъы бла кенгеш болгъанды. Жыйылыуда  былтыр этилген ишлени эсеплегендиле эм салыннган борчланы да белгилегендиле. Анга тюзюнлей  халда  республиканы  Правительствосуну  Председатели  Мусукланы Алий  да къатышханды, деп билдиредиле  ведомствону пресс-службасындан.  

Шёндюгю технологияла - жамауат къоркъуусузлукъну сакълауда

Къабарты-Малкъар Республиканы Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий бу кюнледе Synesis халкъла аралы ИТ-компанияны (Беларусь) келечилери бла тюбешгенди. Бу ишге республиканы экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис, цифралы айнытыу министр Ислам Ашхотов, промышленность, энергетика эм сатыу-алыу министр Шамиль Ахубеков, къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министр Алим Бербеков да къатышхандыла.

Асфальт чыгъаргъан заводла ишлеп башларгъа хазырдыла

КъМР-ни Транспорт эм жол мюлк министерствосундан билдиргенлерича, бюгюнлюкде республикада  ондан аслам асфальт  чыгхаргъан  завод барды. Аланы кючлери  тийишли сырьё бла  муниципал районланы  толусунлай жалчытыргъа жетерикди.

Жашау журтлагъа танг къошулады

Быйыл Къабарты-Малкъарда «Къурулуш» программагъа кёре  1,6 миллиард сом  багъасына жашау журт ишленнгенди. Ол былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, юч кереден   кёпдю, деп билдириледи Кавказстатдан. 

Эл мюлк продукциядан - 3,4 миллиард сом файда

Шимал Кавказстатны эсеплерине кёре,   быйыл  Къабарты-Малкъарда 3,4 миллиард сом  багъасына  эл мюлк продукция  чыгъарылгъанды. Былтыр бу заман бла тенглешдиргенде ол 102,1 процентге кёпдю.  

Таза производствогъа сурам ёсе барады

Эл мюлк органика производствода, битимчилик эмда малчылыкъ мюлкле, жарашдырыучу предприятияла бары да бир бирлери бла байламлыкъда ишлейдиле. Арада информация бла шагъырейлениу, кеси эркинлиги бла сертификацияны ётюу – ол бары да хайырланыучуну качествосу аламат болгъан, жарашдыргъанда тёгерекдеги къудуретге заран салмагъан продукцияны  сатып аллыгъына ышандырады.

Нартюхден бай тирлик алырча

Бизни республикада ёсген мирзеулюк битимлени арасында энчи жерни нартюх алады дерге боллукъду. Аны ёсдюрюу бла кюрешгенлеге нартюх урлукъну иги тирлик берген, ауруулагъа, къыйын табийгъат болумлагъа чыдамлы болгъан тюрлюлерин хайырланыргъа тийишлиди, дейдиле КБНИИСХ-де.

Тиширыу предпринимательле тири къармашадыла

РФ-ни Федерал налог службасы къыралда  бир тиширыу предпринимательлени санын, ала не бла кюрешгенлерин тинтгенди. Гитче эмда орта бизнесни реестринде бюгюнлюкде 3,31 миллион предприятие барды, ол санда 1,33 миллиону – тиширыуланы иелигиндедиле. Кеслери иш къурагъанладан а 1,8 миллион адам барды да, андан 747 минги да аладыла. Ведомствода тергегенлерине кёре, экинчи тизмедеги тиширыула ишлеген хакъны ёлчеми 100 миллиард сомдан атлагъанды.

Патентлени – жангы жорукъла бла

Энчи предприниматель патент алырча, заявленияны жангы формада берирге керекди. Онбиринчи январьда кийирилген тюрлениулеге кёре, энди инсаннга анда къайда жашагъанын неда къайда тургъанын билдирирге кереклиси жокъду, дегендиле Федерал налог службаны КъМР-де Управлениясында.

«Ленинцы» мюлкню урунуу жолу сау ёмюрге жууукълашады

Май районда «Ленинцы» эл мюлк кооператив жетишимли ишлегенли бу кюнледе 92 жыл толгъанды. Анда уруннганла мюлкню кезиулю байрамын ишлеген жерлеринде белгилегендиле, деп жазадыла «Майские новости» газетни бетлеринде.

Страницы

Подписка на RSS - Экономика