Экономика

Сиз предпринимательликни юсюнден не билесиз?

«Иш кёллю Россей» жамауат организация Россейни тарыхчылары бла бирге бизни къыралда предпринимательствону юсюнден школчуланы арасында олимпиада бардырлыкъды. Организацияны республикада бёлюмюнден билдиргенлерине кёре, бу ишни баш магъанасы - къыралны аякъ юсюне салыугъа предпринимательствону къошумчулугъун белгилеудю эмда аны бла байламлы керти шартланы туура этиудю. 

Бизнесни алгъа элтген эм тыйгъан сылтауланы сюзгендиле

Кёп болмай  Махачкъалада  Россей Федерацияда гитче эм орта бизнесни айнытыугъа жораланнган  «тегерек стол» болгъанды. Анга  предпринимательлени эркинликлерин къоруулау жаны бла уполномоченныйле къатышхандыла:  Дагъыстандан Мурад Далгатов, Къабарты-Малкъардан  Юрий Афасижев,  Чеченден  Идрис Усманов, Ставрополь крайдан Кирилл Кузьмин, Ярославль областьдан Альфир Бакиев.

Ишни къурар эм айнытыр амалларын ангылатхандыла

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде «Гитче мюлкле – эллени ышаннгылы айнытыуну мурдору» деген ат бла информациялы – билим бериу семинар бардырылгъанды. Бу иш республиканы Жамауат палатасыны АПК-ны эмда эл тийрелени айнытыу комиссиясыны башламчылыгъы бла  регионда фермерлеге болушур  эмда эл мюлк кооперацияны айнытыугъа себеплик этер  умутда къуралгъанды.

Пенсиячылагъа компьютер курсла жангыдан ачылгъандыла

РФ-ни Пенсия фондуну Чегем районда жер-жерли бёлюмю абадан адамланы компьютерге юйретиуню жангы курсларын ачханды. Биринчи дерсге аны  башчысы Алим Карданов, районну пенсиячыларыны союзуну таматасы Махти Кабардиков,  ветеран организацияны башчысы Борис Арипшев, сакъатланы район обществоларыны башчысы Михаил Бегидов  эм башхала келгендиле. 
 

Заводла ишлерге керекдиле

КъМР-ни промышленность эмда сатыу-алыу министри Шамиль Ахубеков эм министерствону промышленность предприятияла бла ишлеген бёлюмюню таматасы Мачраил Гоов бу кюнледе Бахсанда болгъандыла.

Бизнесге болушууну амаллары сюзюлгендиле

Гитче эм орта бизнесни айнытыу жаны бла къырал корпорация  финансла, гарантияла эм лизинг бла болушууну амалларыны юсюнден КъМКъУ-да семинар бардырылгъанды. Анга толтуруучу эм жер-жерли власть  органланы, гитче эм орта бизнес бла ишлеген организацияланы, «Корпорация «МСП» биригиуню келечилери, предпринимательле, алимле, студентле эмда башхала къатышхандыла.

Аграрийлеге - 400 миллион сом

Агропромышленность комплексге кредитлени беш процентден уллу болмагъан ставка бла бериу себеплик этиу къырал программаны чеклеринде Россельхозбанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмю 2017 жылдан башлап аграрийлеге 400 миллион сом ётдюргенди. Ол санда 71 миллион сом инвестицияла халда берилгендиле, деп билдиргендиле финанс учрежденияны пресс-службасындан.

Сютге бла андан жарашдырылгъан ашарыкълагъа – энчи эс

Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарда Управлениясы, чыгъарылгъан эмда сатыуда болгъан сют продукцияны качествосуна дайым кёз-къулакъ болгъанлай турады. Ведомствону специалистлери былтыр производстволада эмда тюкенледе 114 тинтиу бардыргъандыла. Аланы кезиуюнде сютню санитар-химия эмда микробиология мардалагъа келишгенин билир ючюн 412 проба алыннганды. Химия веществола (мышьяк, гинасуу, къоргъашин, кадмий дегенча ауур темирле), радионуклидле, генно-инженерный тюрлендирилген организмле биринде да табылмагъандыла. Микробиология жаны бла уа 493 проба тинтилгенди.

Былтыр юч мингден артыкъ ипотека кредитле берилгенди

Былтыр Къабарты-Малкъарда 5,8 миллиард сом багъасына юч мингден артыкъ ипотека кредитле берилгенди. Буруннгу жыл бла тенглешдиргенде ёсюм 44 процентден артыкъ болгъанды, деп билдиргендиле Россейни банкыны жер-жерли бёлюмюнден.

Республика – алчы регионланы санында

Бу кюнледе Ставропольда «Приоритеты регионов: контроль, госуслуги, цифровизация и развитие МСП» деген конференция бардырылгъанды. Аны ишине Россейни Экономиканы айнытыу министерствосуну, талай федерал эмда СКФО-да бла ЮФО-да регион власть органланы, бизнес жамауатны эмда къырал жумушланы тамамлау араланы келечилери къатышхандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Экономика