Экономика

Токсуз къалмаз ючюн тёлеулерин берирге ашыкъгъандыла

 Бизни республикада быйыл жети айны ичинде ток ючюн тёлемей тургъан 23,2 минг адамны эмда предприятияланы бла организацияланы ансыз къояргъа умут этген эдиле «Каббалкэнергода». Андан билдиргенлерине кёре, бу абонентлени барыны да 354 миллион сом берликлери барды.

Карточкадан ахчаны тюкенде берирге, алыргъа да жарайды

Тюкенде  алгъан товарлары ючюн  Сбербанкны карточкасы бла тёлегенле  ызы бла,  керек болса, кеси счётларындан ахчаны кассадан  тешерге боллукъду. Финанс махкемени  Къабарты-Малкъарда бёлюмюнден билдиргенлерича, бу амал РФ-ни 76 регионунда, кеси да ол тийреледе банкоматла болмагъан узакъ неда адам аз жашагъан элледе сингдирилгенди.

Тиширыула кеслерин бегирек сюерге, багъаларгъа керекдиле

Фахмулу, жетишимли жаш адамларыбыз халкъыбызны ёхтемлигидиле, тамблагъы кюнюдюле. Жашларыбыз бла къызларыбыз не къадар билимли, итиниулю болсала, миллетибиз да ол къадар кючлю боллукъду, айнырыкъды. Аллай жаш адамларыбыздан бири Ахматланы Борисни бла Алботланы Ханифаны къызлары Заирады. Ол ишлеген жерлеринде адамла бла бир тил таба билгенди, сынам жыйгъанды, бюгюнлюкде уа кесини производствосун да ачып, хайырланыучуладан ыразылыкъ тапханды. Ол ишини энчиликлерини, къаллай жетишимле болдургъаныны юсюнден а бизге ушагъыбызда билдиргенди.

Жерлешлерибиз финалгъа чыкъгъандыла

Кёп болмай Шимал Осетияны къырал университетинде  «Россей –ахшы онгланы къыралы» деген проектни чеклеринде «Цифралы айныу» битеуроссей конкурсну регион кесеги ётгенди. Анга программирование, дизайн эм управление бёлюмлени специалистлери къатышхандыла.      

Гитче бизнесге аслам кредит берилгенди

Сбербанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмю гитче эмда эм гитче бизнес бла кюрешгенлеге кредитле бла битеу да 1,967 миллиард сом бергенди. 

Ишлене тургъан юйде фатарны къоркъмай сатып алыргъа боллукъду

Бу айны биринчисинде Россейде долевой къурулушда жангы жорукъ сингдирилгенди. Анга кёре энди бу ишде эскроу-счётла хайырланыллыкъдыла борчлу халда, дейдиле КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосунда.Алай бла энди, кёп фатарлы юй сюерге умут этген компания, къурулушну алгъадача адамладан ахча жыйып бардыраллыкъ тюйюлдю. Ол анда жаланда кесини финансларын неда банкдан алыннган кредитни хайырланыргъа боллукъду.  Юй ишленнгинчи анда фатар алыргъа сюйгенле уа ахчаны энчи – «эскроу» деген счётха кёчюрюрге керек боллукъдула.

Тынгылы ремонт ючюн льготаланы юсюнден

Кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт этиу ючюн тёленип башлагъанлы жыл бла жарым болады. Аны юйде жашагъанла бары да берирге борчлудула. Ол кеси да фатарны ёлчемине кёре тергеледи. Бирлеге ол артыкъ ауур кёрюнмей эсе да, къолайсызыракълагъа неда кеслери жашагъан абаданлагъа ол, баям, алай да болмаз. Ма ол себепден бу ишде льготала да бардыла. 

Сют продукция къоркъуусуз эм хайырлы болурча

Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарда управлениясы республикада сатылгъан сют продукцияны качествосуна дайым контроль бардыргъанлай турады, деп билдириледи ведомствону сайтында.

Картофдан бай тирлик алыуну амалларын сюзгендиле

Жыл сайын бардырылыучу «Сабанны кюню» деген семинар-кенгеш алгъаракъда Зольск районда Белокаменка элде ётгенди. Бу ишни РАН-ны бизни республикада илму арасыны (КБНЦ) эл мюлк институту бла SumiAgro компания къурагъандыла. Анга КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну, МФЦ-ны бизнесменлени  жумушларына къарагъан бёлюмюню, Россельхозараны келечилери, картоф ёсдюрюу бла кюрешген предпринимательле да къатышхандыла, деп билдиргендиле арадан.
 

Хайырланыучуланы кредит кооперативи деген ол неди?

Эллени хар биринде да банкланы бёлюмлери не хазна болсунла. Ахчаны ёнкючге терк излегенлеге уа ол бек уллу тыйгъычды. Быллай проблемадан къутулур ючюн адамла хайырланыучуланы кредит кооперативлерине (КПК) киредиле. Ол не амалды, неге керекди, аны къаллай хайыры барды – бу соруулагъа Россейни Банкыны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню башчысыны орунбасары Балаланы Расул жууап бергенди.

Страницы

Подписка на RSS - Экономика