Экономика

Потребкооперация - эллилени къолайлыкъларын кётюрюуню амалы

- Бизни къыралда, бегирекда элледе, социал болум бюгюнлюкде артыкъ иги тюйюлдю дерчады. Къабарты-Малкъарны да башха регионладан бу жаны бла башхалыгъы хазна жокъду. Статистика шартлагъа кёре, бизни республикада  малланы, къойланы бла эчкилени эмда тауукъланы аслам кесегин энчи иели мюлкледе тутадыла. Алай алада неллай бир продукция чыгъарылгъаны хазна эсепленмейди, аны сатыуда чурумла болгъанына да ишек жокъду. Бу ишге артыкъ уллу магъана бермезге да болур эди, алай эллилени къолайлыкълары, асламысында, ала кеслери жарашдыргъан эл мюлк продукция къалай сатылгъанына кёре болады.

ДИРЕКТОР

«Газпром газораспределение Нальчик» ачыкъ акционер обществону «Черекгаз» филиалы Къашхатауну баш жанында орналыпды. Аны тёгерегиндеги тазалыкъ, тизгинлик узакъдан окъуна эсленедиле. Арбазына кирсенг а - кёп тюрлю гюлле, юлкюле, ариу терекчикле.

Республикада турбизнес алгъыннгы халына жылны ахырына келирге боллукъду

Коронавирусну хатасындан регионда турист бизнес, жарым жылны ишлерге онгу болмагъанлай, уллу къоранчла этгенди. Курортла эм туризм министр Мурат Шогенцуковну оюмуна кёре, ол, чурумла чыкъмасала,  алгъыннгы халына жылны ахырына келирге боллукъду.

Инвестицияла – айныуну къыйматлы жолу

Къайсы къыралны да экономикасын айнытыуда инвестицияла магъаналы жерни аладыла деп ышаннгылы айтыргъа боллукъду. Аланы хайырындан производство кенгертиле барады, товарланы бла продуктланы качествосу да игиленеди. Къабарты-Малкъарда да  инвестицияла болумну игилендирирге кереклиси эм уллу борчладан бириди. РАЕН-ни академиги, РФ-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу Пшикан Таов аны тамамлау, шёндю хали артыкъ иги  болмагъан экономиканы тирилтирге онг берлигин чертеди.

Жашау журтланы санына танг къошулады

Быйыл жылны биринчи жарымында Къабарты-Малкъарда 146 минг квадрат метрден асламны тутхан  жашау журтла ишленнгендиле. Ол былтыр бу заман бла тенглешдиргенде 14,5 процентге кёпдю.

Жюзден аслам гектар агъач жангыртылгъанды

Къабарты-Малкъарда «Агъачланы сакълау» эм «Экология» проектлени чеклеринде жыл   башланнганлы жюзден аслам гектар агъач жангыртылгъанды. Саулай алып айтханда, республиканы агъач мюлклеринде 223.5 минг чапыракълы терекчикле орнатылгъандыла.

Эсеплеген приборланы - хакъсыз

Къабарты-Малкъарда айны ахырына дери кёк отлукъну хайырланнган абонентлеге хакъсыз эсеплеген приборла (счётчикле) саллыкъдыла.

Жамауат инспекторла кемчиликле тапмагъандыла

«Къоркъуусузлу эмда качестволу автомобиль жолла» деген миллет проектни чеклеринде Къабарты-Малкъарда жолланы жангыртыу ишле андан ары бардырыладыла. Жер-жерледе не мадар этилгенине жамауат эм башха организацияланы келечилери да кёз-къулакъ боладыла.

Иш кёллюлеге, тирилеге онг бериу – экономикагъа хайырлыды

Гитче эм орта предпринимательство къыралны экономикасында эм магъаналы жерледен бирин алады. Шёндюгю къыйын заманда уа ол сфераны айнытыуну амалларын излерге эмда хайырланыргъа бютюн иги кезиудю, - дейди РАЕН-ни академиги, РФ-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу Пшикан Таов.

«Дарманлы ванналаны жангыртыу республиканы саулай курорт комплексин айнытыугъа магъаналыды»

«Нальчик» курортну, кесини йод-бром, сероводород, азот-жылы  суулары, Тамбукан кёлню дарман балчыгъы бла саулай къыралда окъуна алчы курортладан бири болургъа, алгъын  жылладача, бийик даражасын артха къайтарыргъа амалы барды. Республиканы быллай онгларыны, аланы толуракъ хайырланыуну юсюнден РАЕН-ни академиги, РФ-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу Пшикан Таов айтады.

Страницы

Подписка на RSS - Экономика