Экономика

Аслам кёгет сакъланырыкъ жангы база

Кёгетлени сакъларча жарашдырылгъан объектни къурулушу ахырына жете турады. Аны башлагъан «Агрохолод» компаниягъа займны Шимал Кавказны айнытыу  корпорация (КРСК) бергенди. Объект Бахсанда ишленеди эм анга 7 минг тонна продукция сыйынырыкъды. Аны юсюнден КРСК-ны пресс-службасындан Наталья Голянова билдиргенди.

«Къыйматлы проектле кёпдюле, алай эл мюлкге бла туризмге аслам эс бурургъа тийишлиди»

Кёп болмай «Деловая Россия» битеуроссей жамауат организацияны президенти Павел Титов республиканы жокълагъанды, ол санда Черек районда  да   болгъанды. 

Быйылгъы нартюхню тирлиги къууандырырчады

Къабарты-Малкъарда мюлклени кёбюсюнде,  87,5 минг гектарда,  мирзеулюк нартюхню оруп бошай турадыла. Районланы администрацияларындан билдиргенлерича, бюгюнлюкде саулай  550 минг тонна тирлик жыйылгъанды

Мажарыулу адамны иши да тири барыр

Мусукаланы Зауурну юйюрю Прохладна районда Учебное элде орналгъанлы жыйырмадан артыкъ жыл болады. Ол кеси Кёнделенде туугъанды, юй бийчеси Мадина да анданды. Жаш школдан сора бу элде техникумгъа механикге окъургъа киргенди. Аны тауусхандан сора жеринде къалгъанды.  Юй бийчеси  уа Кёнделенде бухгалтер болуп ишлеп тургъанды, тёрт сют-товар фермада учётну бардыргъанды.

Предпринимательлеге социал сетьледе онг табаргъа болушадыла

«Иш кёллю Россей» жамауат организацияны бизни республикада бёлюмюнде предпринимательлеге деп маркетинг жаны бла онлайн мастер-класс бардырылгъанды. Анга къатышханланы товарларыны эмда жумушларыны юсюнден социал сетьледе кёргюзтюрге юйретгендиле.

Къармашыулу адамны къолундан не да келеди

Репортаж

Гуртуланы Ибрагим Хабазны къатында мюлк къурагъанды. Ол анда малла тутады. Ол къошну къурагъанлы жылдан артыкъ болады. Айтханына кёре, ары дери ол тийреде башха адам къойларын тутханды. Ибрагим а аны андан сатып алгъанды.

Агропромышленный комплексге болушлукъ юч кереге ёсерикди

Къабарты-Малкъарны Эл мюлк министерствосу «Халкъла аралы кооперация эм экспорт» миллет проектни чегинде  «Агропромышленный комплексни  продукциясыны  экспорту» программагъа  кёре эл мюлк жерледе мелиорация ишлеге субсидияла  берирча документлени алып башлагъанды. Аны юсюнден ведомствону сайтында билдиредиле.

Энчи налог тёлеп тебирерге чакъырадыла

Бир тюрлю иш къурап, файда тюшюрюп башлагъан инсанланы быйыл биринчи июльдан башлап энчи налог (НПД) тёлеп тебирерге чакъырадыла. Быллай оноуну адам кеси этерге керекди, ол борчха саналмайды, дейдиле КъМР-де МФЦ-да.

Агропромышленный комплекслеге - болушлукъгъак

Быйылгъы  жыл башланнганлы Къабарты-Малкъарда   «Россети  Шимал  Кавказ» компанияны бёлюмю 81 чакълы агропромышленный  комплексни  6,5 МВт ток бла жалчытханды, деп билдиредиле  биригиуню сайтында.  

Адамланы финансла жаны бла билимлерин ачыкъларча

Бизни республикада Россейни Ара банкыны къыбыла бёлюмю къурагъан «Финанс билим» деген соруу бардырылады. Ол 14 октябрьге дери боллукъду, анга къайсы бирибиз да къатышаллыкъбыз.

Страницы

Подписка на RSS - Экономика