Экономика

Шемишледен бла тахта кёгетледен 13 процентге аслам сатылгъанды

Федерал таможня  службаны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнден билдиргенлерича, былтыр республиканы агропромышленный комплекси чыгъаргъан продукциядан 22 миллион долларгъа экспорт этилгенди.  Ол а  планда белгиленнген кёрюмдюден 13 процентге кёпдю. 

Электрон амал бла тёлеулеге сурам ёседи

Озгъан жылда Къабарты-Малкъарда тюрлю-тюрлю  товарла бла жумушла ючюн картала бла 24,6 миллион сом чакълы тёленнгенди. Буруннгу жыл бла тенглешдиргенде ол эки кереге кёпдю. Быллай амалны  бюгюнлюкде жамауатны 43 проценти хайырланады эмда аны ёлчеми   16,7 миллиард сомгъа жетеди.  

Адамла электрокюч бла сылтаусуз жалчытырча

Кёп болмай  Нальчикде Къабарты-Малкъарны электрокюч бла  къоркъуусузлугъун  жалчытыу  штабны кенгеши ётгенди.    Аны комиссияны башчысы, Правительствону  Председателини биринчи орунбасары  Муаед Кунижев бардыргъанды.

Жашау журтлагъа эм аш-азыкъгъа сурам азаймайды

Жыл  башланнганлы  Къабарты-Малкъарда предприятияланы,  организацияланы эм энчи иелилени кючю бла  405,9 минг квадрат метрде    3784  фатар ишленнгенди. Ол былтыр бу заман бла тенглешдиргенде 44,4 минг квадрат метрге  неда 12,3 процентге кёпдю, деп билдиредиле  Кавказстатдан. 

Ётмекни багъасына къошулмазча

РФ-ни Эл мюлк министерствосу бла регионлада власть органланы арасында келишимге кёре, производство бла байламлы къоранчланы бир кесегин къайтарырча ётмек эм булкала  биширген предприятиялагъа болушлукъ этилликди. Сёз ючюн,  бек  кёбюсю  беш кюн сакъларгъа жарагъан бир тонна продукциягъа- 2  минг сом.  Компенсацияны алгъан организация багъаланы да тохташдырыргъа тийишлиди.    

Гара сууларыбызны жууукъ кезиуде Германияны тюкенлеринде кёрюрге да боллукъду

Бюгюнлюкде республиканы тюкенлеринде «Babugent» деген аты бла 1,5 литрлик  эмда 700 граммлыкъ шешалада гара сууну кёрюрге боллукъду. Ол кесин энчи этикетка бла танытады:  тауланы бетинде субай жугъутурну сураты бла. Шешаны юсюнде жазылгъаныча, суу  Шимал-Кавказ бийик-тау заказникде чыранладан къуюлады.  Кертисин айтханда, алыучуланы арасында анга сейир уллуду десек да жангыллыкъ тюйюлбюз. Танышларымы кёплери  бу сууну татыуун айтып, аны сайлагъанлары къууандырады.

Мелиорация бла кюрешгенлеге - къырал болушлукъ

Къабарты-Малкъарны Эл мюлк министерствосу эл мюлк жерлени суу бла жалчытыу (мелиорация) жумушланы тамамлаугъа субсидия къоллу болургъа сюйгенледен конкурсха къатышырча документлени алыу энтта да баргъанын эсге салады. Ведомствода айтханларыча, ахча «Къабарты-Малкъар Республикада мелиорация комплексни айнытыу» программаны чеклеринде берилликди.

Мал сойгъан комплекс ишлене турады

Черек районда «Экопродукт 07» жалчытыу-сатыу кооператив мал сойгъан комплекс ишлене турады. Муниципалитетни администрациясындан билдиргенлерича, бу организация былтыр КъМР-ни Эл мюлк министерствосу бардыргъан конкурсха къатышханды. 

Саулай экономика болумну иги жанына тюзеллиги сакъланады

КъМР-ни Парламентинде бюджет, налогла эм   финансла жаны бла комитетни таматасы  Михаил Афашагов айтханнга кёре,  келир жылда республикада  саулай  экономика болумну тюзеллиги  эм налогладан да  аслам хайыр тюшериги сакъланады. Аны ТАСС – информагенство билдиргенди.   

Эл мюлк продукцияны производствосу ёсгенди

Быйыл онбир айгъа Къабарты-Малкъарда эл мюлк производительлени барысы да 39,8 миллиард сом багъасына продукция чыгъаргъандыла. Буруннгу жыл  бла тенглешдиргенде, ол 4,2 процентге кёпдю. Аны бизге Кавказстатны пресс-службасындан билдиргендиле.

Страницы

Подписка на RSS - Экономика