Экономика

Республиканы предприятияларыны продукциясы - Абу-Дабиде

Талай кюн алгъа Бирлешген Араплы Эмиратланы (ОАЭ) ара шахары Абу-Дабиде аш-азыкъланы эмда суусап сууланы SIAL Middle East 2019 деген кёрмючю болгъанды. Анга 50 къыралдан мингден артыкъ компания къатышханды.

Предпринимательлеге себеплик этиуню, санаторийлени ишин игилендириуню юсюнден баргъанды ушакъ

«Иш кёллю Россей» жамауат организацияны КъМР-де бёлюмюню келечиси Гузеланы Индира, республиканы Правительствосуну къыралны ара шахарында эм Москва областьда сатыу-алыу-экономика жаны бла представительствосуну башчысы Альберт Шаоев, «Горный край» жамауат организацияны таматасы Дмитрий Макаренко эм бизнесни къоруулау жаны бла ишлеген адвокат Денис Ковалёв бу кюнледе Къырал Думаны депутаты Ирина Марьяш бла тюбешгендиле.

Муниципалитетни бюджетини проектин жик-жиги бла тинтгендиле

Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясында муниципалитетни келир эмда 2021-2022 жыллагъа бюджетини проектин сюзюу жаны бла жыйылыу бардырылгъанды бу кюнледе. Анга жамауатны келечилери, шахар Советни депутатлары, мэрияны къуллукъчулары да къатышхандыла, деп билдиргендиле аны пресс-службасындан.

Мюлкге налог аны кадастр багъасына кёре тергелликди

Келир жылдан башлап бизни къыралда (Севастопольдан башха жерледе) адамланы жеринден тепдирилмеген мюлклерине налог аланы кадастр багъаларына кёре тергелликди, деп билдиргендиле Федерал налог службаны КъМР-де Управлениясындан.

Жукъгъан ауруу жайылмаз ючюн

Россельхознадзорну Къабарты-Малкъарда эмда Шимал Осетия – Алания Республикада управлениясындан билдиргенлерине кёре, «Паштет Калининградский» деген хазыр эт продукцияда тонгузланы африкалы эминасыны (АЧС) вирусу табылгъанды. Аны ол регионда ишлеген «К.» предприятияда чыгъаргъандыла.

Окъуучуланы финанс политика бла шагъырейлендириу

Алгъаракъда Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде, Бухгалтерни кюнюне жораланып, Россейни Банкыны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери бла тюбешиу болгъанды. Анга вузну преподавательлери, студентле да къатышхандыла, деп билдиргендиле КъМКъАУ-ну пресс-службасындан.

Шешаланы артха къайтарыу нек къалгъанды?

«Мияла шешаланы артха сатханым ючюн манга Германияда ахча тёлей эдиле. Анда бу иш тынч тамамланады. Кафеде 45 центге  татлы суудан бир шеша алып, аны  стаканнга къуйдуртсанг,  багъасы 20 цент болады. Шеша бла  алып кетип  ызы бла аны бош этгенден сора артха келтирсенг – 25 цент къайтарадыла», - дейди Владимир Петров.

Чыгъарылгъан эсепледе иги ёсюм эсленеди

Быйыл биринчи  октябрьге Россельхозбанкны  Къабарты-Малкъарда бёлюмюню кредит бохчасыны ёлчеми  10,8 миллиард сомгъа жетгенди. Аны асламысы, неда  8,8 миллиард сом, предприятиялагъа берилген ахчады, къалгъан 2 миллиард  сомну уа  адамла алгъандыла, деп билдириледи  финанс организацияны пресс-службасындан.

Жашау этерге жарамагъан юйледен кёчюрюу жорукъла сингдириледиле

Келир жыллада бизни къыралда бек тозурагъан юйледен эм азындан жарым миллион адамны кёчюрюрге керек боллукъду. Башхача айтханда, 10 миллион чакълы квадрат метр эски журтланы оюп кетерирге тюшерикди.

Баш мурат – халкъны эсин саулукълу ашарыкълагъа бурургъа

«Халал» марка бла эт жарашдыргъан «Райян» завод кесини продукциясы бла республикада, андан тышында да атын айтдыргъанды. Бюгюнлюкде предприятияны Нальчикде Киров орамда тюкенини къатында жангы мекям ишлене тургъанын кёрген болурсуз. Бу проектни юсюнден   бизге аны башчысы Арсен Шанков айтады.

Страницы

Подписка на RSS - Экономика