Экономика

Бизнесни жашырынлыкъларына тюшюне

«Иш кёллю Россей» организацияны жаш тёлюге деп къуралгъан бизнес-школунда маркетинг, реклама, товарла сатыу эмда жумушла бериу бла байламлы дерсле ётгендиле. Тренинглени сынамлы бизнес-тренер Наталья  Костенко бардыргъанды, деп билдиргендиле организацияны бизни республикада бёлюмюнден.

Алтын неда кюмюш ахчаладан иги саугъа болмаз

Россельхозбанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде хайырланыучулагъа деп багъалы темирледен жарашдырылгъан ахчала сатыучудула. Анда айтханларына кёре, ала алтындан, кюмюшден, платинадан неда палладийден боладыла.

Жарашдырыучу производство ёсгенди, аш-азыкъ чыгъарыу азайгъанды

Къырал статистиканы федерал службасыны Шимал-Кавказ федерал округда управлениясы билдиргеннге кёре, Къабарты-Малкъарда промышленный производствону индекси  2019 жылда 2018 жыл бла тенглешдиргенде 109,7 процентни тутханды.  

Эки, юч отоулу фатарлагъа сурам ёсе барады

Къабарты-Малкъар юйюрню сыйын къаты жюрютген регионладан бирине саналады. Ол себепден мында   жашау журт къоллу болургъа излегенле да асламдыла. Кредит  жылгъа 18,8 процент тёлерча берилсе да, ол алыучуланы тыймайды, аны къой,  арт эки жылда адамла   кёбюсюнде эки, юч отоулу фатарланы кёбюрек алып  башлагъандыла, деп билдириледи Россельхозбанкны КъМР-де бёлюмюнден.   

Ахчаларын банкда асырагъанланы саны

Былтыр республикада банклада жыйылгъан ахчаны ёлчеми буруннгу жылдан бери  сегиз процентге кёбейгенди эмда 50,2 миллиард сомгъа жетгенди, деп билдиргендиле РФ-ни Ара банкыны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнден.

Ахчангы сакъларгъа сюе эсенг, алтын ал

Россельхозбанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде хайырланыучулагъа багъалы темирледен да сатыучуларын билдиргендиле.

Гитче предпринимательствогъа – банкны къошумчулугъу

Россельхозбанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмю гитче эмда орта бизнес бла кюрешгенлеге былтыр кредитледен 830 миллион сом бергенди.

Къауданны кюйдюрген хаталыды

Жаз башы жуукълаша башлагъаны бла жер-жерледе от тюшер деген къоркъуу бютюнда уллу болады. Кир-кипчикни, къауданны кюйдюрюп туруу, тийишли жорукъланы сансыз этиу игиликге келтирлик тюйюлдю. Сёз ючюн, быллай хата-палахланы кёбюсюню сылтауу адамланы жууапсызлыкъларындады.  

Мирзеулюк нартюхню ёсдюрюуню къыйматы недеди

Къабарты-Малкъарда ёсген мирзеулюк битимлени арасында нартюх энчи жерни алады дерчады. Ол себепден аны ёсдюрюу бла кюрешгенлеге иги тирлик берген, ауруулагъа, къыйын табийгъат болумлагъа чыдамлы болгъан тюрлюлерин хайырланыргъа тийишлиди.

Салыннган борчланы бийик даражада толтурургъа уста, ишлерине жюреклери бла берилген команда болушады

Насталаны Магомедни жашы Алисолтан къурулуш сферада уруннганлы элли жылгъа жууукъ болгъанды. Ол ишчиден кесини компаниясыны башчысына дери ёсгенди, КъМР-ни Парламентини 5-чи эм 6-чы чакъырылыуларыны  депутатыды, Бюджет, налогла эм финанс рынокла жаны бла комитетни башчысыны орунбасарыды.  КъМР-ни сыйлы къурулушчусуду.

Страницы

Подписка на RSS - Экономика