Экономика

Сютге бла андан жарашдырылгъан ашарыкълагъа – энчи эс

Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарда Управлениясы, чыгъарылгъан эмда сатыуда болгъан сют продукцияны качествосуна дайым кёз-къулакъ болгъанлай турады. Ведомствону специалистлери былтыр производстволада эмда тюкенледе 114 тинтиу бардыргъандыла. Аланы кезиуюнде сютню санитар-химия эмда микробиология мардалагъа келишгенин билир ючюн 412 проба алыннганды. Химия веществола (мышьяк, гинасуу, къоргъашин, кадмий дегенча ауур темирле), радионуклидле, генно-инженерный тюрлендирилген организмле биринде да табылмагъандыла. Микробиология жаны бла уа 493 проба тинтилгенди.

Былтыр юч мингден артыкъ ипотека кредитле берилгенди

Былтыр Къабарты-Малкъарда 5,8 миллиард сом багъасына юч мингден артыкъ ипотека кредитле берилгенди. Буруннгу жыл бла тенглешдиргенде ёсюм 44 процентден артыкъ болгъанды, деп билдиргендиле Россейни банкыны жер-жерли бёлюмюнден.

Республика – алчы регионланы санында

Бу кюнледе Ставропольда «Приоритеты регионов: контроль, госуслуги, цифровизация и развитие МСП» деген конференция бардырылгъанды. Аны ишине Россейни Экономиканы айнытыу министерствосуну, талай федерал эмда СКФО-да бла ЮФО-да регион власть органланы, бизнес жамауатны эмда къырал жумушланы тамамлау араланы келечилери къатышхандыла.

Жаш тёлю инновациялы чыгъармачылыкъны арасы къуралгъанды

КъМР-ни, республиканы Экономиканы айнытыу министерствосуну болушлугъу бла Инновациялы чыгъармачылыкъны  «Новатор» даш тёлю  арасы (ЦМИТ) къуралгъанды. Аны юсюнден учрежденияны башчысы Милана Чемазокова билдиргенди. «Аны ишини баш магъанасы -  инновациялы оюмланы жашауда бардырыргъа  юйретиудю», - дегенди ол.

Предпринимательлеге не бла билеклик этилгенин айтырыкъдыла

   КъМР-де гитче эмда орта бизнесни айнытыу жаны бла Корпорация, республиканы Правительствосуну болушлугъу бла, бюгюн эмда тамбла семинарла бардырлыкъды. Алада предпринимательлеге бу Корпорация эмда «МСП Банк» акционер общество финансла, гарантияла эмда лизинг жаны бла къаллай болушлукъ бергенлерин билдирликдиле. Аны бла бирге предпринимательлени уллу заказчиклени излемлерин жалчытыуну энчиликлери бла шагъырейлендирликдиле.

Эл мюлк продукцияны ёлчеми ёсе барады

Къабарты-Малкъарда  былтыр эл мюлк продукцияны ёлчеми 1,8 процентге  ёсгенди. Буруннгу жыл бла тенглешдиргенде, ол 46, 891 миллиард сомгъа жетгенди, деп билдиредиле Шимал Кавказстатдан.

Къармашыуну къоймазгъа, сакълыкъгъа да эс бурургъа

Россельхознадзорну Къабарты-Малкъарда эм Шимал Осетия – Аланияда Управлениясыны бу кюнледе бардырылгъан кенгешинде ведомствону былтыргъы ишини эсеплерин чыгъаргъандыла эмда быйылгъа борчла белгилегендиле. 

Баш эсеп - токну къоранчларын азайтыу

Былтыр Къабарты-Малкъаргъа «МРСК СК» компанияны бёлюмюню - «Каббалкэнергону» ток сетьлерине 1525,2 миллион киловатт-сагъат электрокюч келгенди. Андан а 1304 миллионухайырланнганды. Алай бла буруннгу жыл бла тенглешдиргенде къоранчла, 0,21 процентге азайтылып, 14,5 процентге жетгендиле. Ол а компанияны былтыргъы бизнес-планына толусунлай келишеди, деп билдиргендиле аны пресс-службасындан.

Пособиялагъа - 500 миллион сомгъа жууукъ

"Тюзюнлей тёлеуле" деген проект жашауда бардырылып тебирегенли  РФ-ни  Социал страхование  фондуну КъМР-де  регион бёлюмю республикада ишлеген инсанлагъа пособияла тёлеуге 500 миллион сом чакълы бир  бёлгенди.

Фатарны ортакъгъа бериуню неда алыуну женгил амалы

   Сбербанкны «ДомКлик» деген электрон сервисинде энди юйню неда фатарны ортакъгъа берирге сюйгенле аны юсюнден билдириу этерге боллукъдула. Финанс учрежденияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде айтханларына кёре, ары, ол санда, отоуланы, юйню бир кесеклерини суратларын  да салыргъа жарарыкъды.

Страницы

Подписка на RSS - Экономика