Тийрелени губуладан тазалау къыстау барады

Жер-жерледе губуланы санын азайтыр эмда аланы жайылыууна чек салыр умутда алагъа къажау мадарла бардырылып башланнгандыла бизни республикада. Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарда управлениясындан билдиргенлерине кёре,  бюгюнлюкге битеу да кёп къалмай 200 гектаргъа  дарман къуюлгъанды, ол санда сабийле кечиннген жай солуу эм саулукъландырыу учрежденияланы тийрелеринде 50 гектардан артыкъ жерлеге.

Ведомствону специалистлери айтханларыча, бизни республика кърым геморрагия безгек жайылыргъа боллукъ тийреге саналады, аны себепли бу ауруу къозгъалырына бек уллу къоркъуу барды. «Хар ыйыкъ сайын бардырылгъан мониторингни эсеплерине кёре, быйыл губула къабып медицина учреждениялагъа 820 адам баргъанды, ол санда 339 – сабий. Жаланда озгъан ыйыкъда быллай сылтау бла врачлада 17 адам (12 сабий) болгъанды. Насыпха, аланы арасында сагъынылгъан ауруугъа жукъгъан бири да жокъду», - деп белгилейдиле ала.

Служба жер-жерледе тинтиуле бардырады, къуртланы  тергейди, ол санда  иели малланы юслеринде губуланы да эсеплейди. Жыйылгъан материалны КъМР-де Гигиена эм эпидемиология араны лабораториясына элтип, Конго-Кърым геморрагия безгек болгъанын бла къалгъанын  тинтедиле. Хар адам да юсюнден тешген къуртну  элтирге боллукъду ары. Аны адреси: Нальчик ш., Байсолтан улу атлы орам, 33, телефону: (8662) 74-28-28.

Тийрелени тазалау шахар округланы, районланы, эллени бюджетлеринден эмда предпринимательле берген ахчагъа бардырылады. Быйыл анга битеу да 2,5 миллион сом къоратыллыкъды,  дейдиле Роспотребнадзорда.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: