Жамауат

Сабанланы тёгереклеринде ёсген тереклеге сакъ болурча

Россельхознадзорну Къабарты-Малкъарда Управлениясыны жерчиликде надзорлукъ этген  бёлюмю эл мюлк жерлени хайырланыугъа дайым эс бурады. Быллай тийрелени тёгерегинде терекле ыз-ыз ёсдюрюлгенлери бошундан  болмагъанын эсгередиле аны специалистлери. Ала суу эмда жел эрозияны тыяргъа, топуракъны мылылыгъын бир мардагъа келтирирге, хауаны болумун игилендирирге себеплик этедиле.

Суу салыннган сабанлада быллай тереклени арыкъланы къатында ёсдюрюучюдюле. Ол да суу къуруп кетмезине, топуракъны къурамын тап халда тутаргъа, заранлы хансланы ёсдюрмезге да болушады.

Къачан къаллай къызла ариулагъа саналгъандыла

Не тюрлю заманлада да, мамыр кезиуледе, къазауатлада да, ариулукъгъа табыныу энчи жерни алгъанды. Таулу миллетни юсюнден айтханда, бизни къызларыбыз субайлыкълары, тизгинлерин ариу жыя билгенлери, кеслерин жюрютгенлери бла къачан да юлгю болгъандыла. Сюргюн жыллада, ачлыкъ, къытлыкъ къысханда да, ала кеслерин бошламагъандыла. Алай биз субайлыкъны, чырайлыкъны багъалагъан эсек, тюрлю-тюрлю ёмюрледе уа ариулукъну белгилеген шартла дайым тюрлене тургъандыла.

Женгил мадарланы излей, тамблагъы жаш тёлюню жууукъсуз-тенгсиз этмейик

Алимле тергегеннге кёре, жер юсюнде тиллени саны 5650-ден асламды. Аладан 35-синде тюрк халкъла сёлешедиле, ол санда биз да. Къайсы этносда да сабийлени 30 проценти ана тиллерин билмеселе, ол жокъ бола тургъаннга саналады.

Ёз газетибизни окъугъанланы, тауча бардырылгъан радио, телевидение бериулеге тынгылагъанланы, суратлау адабиятыбыз, театрыбыз бла сюйюннгенлени азлыгъын эсге алсакъ, бу тарих бизге да жарсыулуду. Огъарыда сагъынылгъан шартла ачыкълагъан болумгъа тийишлиликде, жарсыугъа, къарачай-малкъар тил да атласда белгиленнген, тас бола тургъанланы санына къошулгъанды. 

«Ата-анала сабийлери фахмусу бла энчи айырмалы болурча муратланып турмай, анга толу жашау этерге болушургъа тийишлидиле»

Битеу ата-анала да тёгерекдегилени акъылы, фахмусу бла сейирсиндирген сабийлери болсала сюедиле.  Алай азмычланы (вундеркинд) юсюнден кёбюрек билсек, бу энчи сабийлени къадарлары биз суннганча алай жарыгъ а болурму деп сагъышланабыз.

Кёбюсюнде бийикге чыгъыуланы ахыры ажымлы бошалады.  Алай узакъ  ёмюрлю фахмула да  ата-аналарыны ышаныуларын асламысында жашаугъа кийиралмайдыла.  Анга шатык юлгю – Мэрилин вос Савант, дуния башында  бек бийик интеллекти бла адам.  Аны  IQ  кёрюмдюсю 228 болгъанды, мардагъа уа 100 саналады.

Жетишимли болур ючюн не этерге керекди?

Жетишимли болууну юсюнден кёп китапла жазылгъандыла, тинтиуле бардырылгъандыла. Алай алада баш магъаналы соруугъа жууап берилмейди. Аны сылтауу да бошду – алчылыкъны бир тюрлю жашырынлыгъы жокъду. Аллай оюмну «Большая восьмерка» китапны автору, кёп айтхылыкъ адамланы къатышыулары бла этилген тинтиуню башламчысы Ричард Сент-Джон этеди.

 

Байла учуз багъаланы сайлайдыла

        Дунияны эм бай адамлары кеслерин бир кесек «сейир» жюрютгенлерин журналистле бла психологла эртте да эслеген эдиле. Бек алгъа кесине эсни Уоррен Баффет бурдургъанды: ол 72,7 миллиарды болгъан инвесторду, алай кеси уа бир гитче юйчюкде жашайды эмда фастфуд бла ауузланады. Аны ызындан Ингвар Кампрадени юсюнден айтып башлагъандыла. Ол ИКЕА-ны таматасыды, жер башында эм къолайлы адамладан бириди.

Терк интернетни хайырланып

Россейни  -  Сюд приставларыны федераль  службасыны   КъМР-де бёлюмюню къуллукъчусу Заур Пшеноков  приставларыны «Ход исполнительного производства» деген сервиси  Къырал жумушла тапдырыу  порталда  эм теркледен бириди.  Ол соруугъа жууапны 30 секунддан аз заманнга береди. Андан сора да,  бу сервисни    кёпле хайырланадыла. Бир сутканы ичинде анда  30 мингден аслам  адам  регистрация этеди.

Хар хайырланыучу иги жанына тюрлениулени сезерча

Кёп болмай «Россети Северный Кавказ» компанияны бёлюмю «Каббалкэнерго» биригиуюню  таматасы Муртаз Каровну башчылыгъы бла   кенгеш болгъанды.  Анда былтыр тамамланнган  жумушланы эсеплегендиле эм быйылгъа салыннган борчла да сюзюлгендиле, деп билдиредиле  энергокюч  организацияны пресс-службасындан.

«Къабарты-Малкъарны Тюрк бла байламлыкъланы къураргъа онглары уллудула: эл мюлкде, промышленностьда, бизнесде, маданиятда»

Мызыланы Адрайны жашы Къаншаубий «Заманны» редакциясында къонакъда кёп кере болгъанды. Ол Башкъортостанны Тюркде келечилигине таматалыкъ этгенди, аны башламчылыгъы бла тюрлю-тюрлю проектле тамамланнгандыла – экономика, культура жаны бла да.

Кюнню халында сагъайтхан болумла

Кюнню халы бла байламлы тапсызлыкъла климат сауут  сынауланы эсебидиле дегенча оюмланы эшитирге тюшеди.  «Комсомольская правда» газетни корреспонденти Евгений Черных ол жаны бла хапарлы болур ючюн кёп жылланы биосфералы, геосфералы эм башха энчи сауутланы темасын тинтген отставкада полковник бла сёлешгенди. Полковник материалны басмаланырына ыразылыгъын бергенди, алай аты белгисизлей къалырын излегенди. Биз да ол ушакъ окъуучуларыбызгъа сейир кёрюнюр деп, аны хазырлап бюгюннгю номерибизде басмалайбыз.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат