Жамауат

«Жау жип» да такъдыла, той-оюн да этдиле

Миллет миллетлей сакъланыр ючюн, хар адам кесини адебин, адетин намысын сакъларгъа керекди. Бу башда айтылгъан затланы багъалата билген адам а :"Кесими юлюшюмю къошханма мен да халкъым халкълай сакъланыр ючюн", - дерге да боллукъду. 
Эртте заманлада, не сеийр эсе да, бу башда айтылгъанланы барын да сакълай да, багъалата да билгендиле. Бусагъатдагъы жаш тёлю бу затланы нек сансыз этерге керекди деп, хар бирибиз  сагъышланабыз. Къайсы  бирибиз да кесини къолундан келген юлюшюн къоша турса, бир аламат иш боллукъ эди.
 

Баш борчубуз - миллетлени арасында шуёхлукъну кючлерге эм жаш тёлюге тилни, адетни билдириргеди

Бюгюнлюкде Ставропольда 95 миллет жамауат организация ишлейдиле. Ала   маданиятларын, тиллерин сакъларгъа кюрешедиле, жаш тёлюню юйретедиле. 1980 жылдан бери ишлеген Къарачай-Малкъар «Алан» маданият ара да аланы санындады.  Арт тёрт жылда анга  Джегутадан Гочияланы  Исмайыл башчылыкъ этеди.  Аны юсюнден хапарны да ол айтады.

«Таза кёллюлюк саулай адам улуну ёмюрлюк къыйматларындан бириди, аны сакълай билиу а уллу жашау дерсди»

Къазакъланы Мустафаны жашы Борис Огъары Малкъарда 1939 жылда туугъанды. Ёз элинде устазлыкъ ишге ёмюр жарымдан артыкъ заманны бергенди, аладан онсегиз жылны мектепни директоруну къуллугъунда. Жашау аны  сынар ючюн къоймагъанды, алай не къыйын кезиуде да ол кертиликни, тюзлюкню тутуп, сый-намыс, огъурлулукъ, адеплилик жорукъланы бузмагъанды. Алай болмай да не амал, ол, чынтты партиячы, коммунист ниетлени бюгюн да къаты сакълагъанлай келеди.

Жюрекни адети – сюймеклик

Батчаланы Мусса 1939 жылда Кумуш деген къарачай элде туугъанды. Анда жашагъанды. Къарачай-Черкес къырал педагогика институтда окъугъанды. Жазыучулукъ ишин эртте башлагъан эсе да, китаплары уа эсли болгъанда басмаланнгандыла.

Акъылманны ангылау

Халкъыбызны шыйыхы Мечиланы Кязимни жашау, чыгъармачылыкъ да жолларына атап, Къулийланы Къайсын атлы  Малкъар къырал драма театр 1965 жылда «Жаралы жугъутур» деген пьесаны салгъан эди. Аны автору КъМР-ни сыйлы артисти эм драматург Маммеланы Ибрагим болгъанды.

Тапаны хапары

Толгъурланы Бекмырза, жаннетли болсун, бир да болмагъанча огъурлу, миллети ючюн къайгъыргъан, аны адет-тёрелерин иги билген, ала сакъланыр ючюн къолундан келгенни аямагъан аллай адам эди. Кёпню билген, кёпню ангылагъан киши болгъанды. Малкъар эллени, тауланы, сууланы  таурухларын да иги билгенди.

Антикварла эски тигиучю машиналаны нек излейдиле

Таматаладан къалгъан эски затлагъа къарай, бир башха дуниягъа тюшгенча, сейирге къаласа. Сёз ючюн, бусагъатда кёп жаш адам  агъач  кюбюрчюкде не болгъанын билмейдиле – анда уа тигиучю машина сакъланып турады.

Ол кёп къыйын жолланы ёнчелегенди

Шауаланы Олий 1957 жылда кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора Хасанияда орналып, анда жашап тургъанды. Элде тюкенде, артда уа, пенсиягъа чыкъгъынчы, «Нальчик» курортну ара складларында тамата болуп ишлегенди. Эллилеринден къолундан келген игилигин аямагъанды, кимге да болушургъа, эс тапдырыргъа кюрешгенди. Хасаниячыла аны атын иги бла сагъыннганлары да ма аны ючюндю.

Тазалыкъны сакълау кимни борчуду?

Республикада, саулай къыралда да кир-кипчик бла байламлы къыйын болумну юсюнден билдириуле, дайым чыгъа, жамауатны сагъайтадыла. Кёп къатлы юйлени, кафелени арт жанларында, бютюнда уа сууланы жагъаларында къылыкъсыз тёгюлген багуш кёзге, айхай да, ариу кёрюнмейди. 

Тюзлюкню къайда да, не заманда да жакълагъанма, кесими, миллетими да басынчакълатмагъанма

Прохладный-Павлодар

Мен, Габоланы Аслангерийни жашы Аслан, 1920 жылда Тёбен Чегемде туугъанма. Сау миллетни кёчюргенлеринден сора, эки ыйыкъдан мени жыйырма жаш нёгерим бла анда-мында къалгъанланы санында Прохладнадан Орта Азиягъа ашырадыла. Алгъын тау эллени къайсыны да Прохладна тийрелеринде Бажыган, Хурей деген жерледе энчи мирзеу ёсдюрген юлюшлери болгъанды. Мен, ма  ол халкъыбызгъа къара кюн жетген кезиуде Бажыганда болуп, юйдегилеримден айырылып, энчи Павлодаргъа келип тюшеме нёгерлерим бла. 

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат