Жамауат

Бир бирге иги болургъа итинейик

Бир бирге болушлукъну юсюнден айтханда,  бусагъатда битеу таулу эллени межгитлеринде къарыусуз жашагъанланы тизмелери барды, алагъа жамауат къарайды. Жашау къысхады, биз барыбыз да ёллюк жанлабыз, мюлкюн, байлыгъын, сыртына кётюрюп, ол дуниягъа элталлыкъ жокъду. Аны себепли уа, онгу болгъан, къарыусузгъа болушургъа, эс тапдырыргъа кюреширге керекди.

ТАУКЕЛЛИГИ, БИЛИМИ, КЪУРАУ УСТАЛЫГЪЫ ДА ЖАРАГЪАНДЫЛА МЮЛК ЖЮРЮТЮУДЕ

Ара мюлклеге таматалыкъ этген таулу кишилени араларында Таукенланы Ортабайны жашы Ахматны аты не заманда да уллу сый бла айтылады.

КЪЫСХАДЫ НАСЫП ЁМЮРЮ

Къалын туман тюшюп, жерни къыйырындамы, ортасындамы турама, аны билген къыйынды. Алай атламымы акъырын этмейме. Не къадар бир барып турсам, аллай бир жууукъ боллукъ сунуп насыбыма атлайма. Оюм этерге уа къызгъанама заманымы. Артда, бар жумушларым озсала, сокъуранырмамы жашаууму былай, кёп затха жетишалмай оздургъаныма?

Кир-кипчик атхан орунланы алышадыла

Кёп болмай Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ) Къабарты-Малкъарда бёлюмюню  келечилери Нальчикде  кир-кипчик атхан орунла эм ала сюелген жерле  санитар эм башха  мардалагъа келишгенлерин тинтирча рейд бардыргъандыла.

Сейир хапарла

100 жылдан аслам жашагъанланы айрыкамлары

Филиппинский тенгизде дунияда эм кёп жашагъан адамланы айрыкамлары барды. Анда Окинава атлы японлу жерчикде жыл санлары жюзден атлагъан беш жюзге жууукъ адам турадыла. Процентлени келтирип айтханда, хар жюз минг инсаннга отуз беш тамата жетеди. Ол а жер башында эм уллу кёрюмдюдю.

Агъач мюлкледе агротехника ишле тамамланадыла

Жыл сайын Къабарты-Малкъарны агъач мюлклеринде  план бла  агротехника ишле бардырыладыла. Аны магъанасы агъач фондну сакъларгъады эм  игилендириргеди.

Керти муслийман кесин тил этиуден, башханы сёгюуден сакъларгъа борчлуду

Шёндю заман, адамла да тюрленнгендиле. Огъурсуз, къутсуз жумушла асыры жайылгъандан, бирде кесинги тыялмай, ачы сёлеширге, бирлеуленни сёзюн этерге да тюшеди. Алай ол артыкъ уллу гюнях тюйюлдю деп эшитгенме. Ол алаймыды?

«МИР» карточкалагъа кёчюу барады

Миллет тёлеу система бла байламлы федерал законнга тийишлиликде, пенсиягъа 2017 жылда 1 июльда чыкъгъанла ахчаларын банкга кёчюрюп алай алыргъа сюйгенлерин билдирселе - «МИР» карточка жарашдырылады.

Пособиялагъа къагъытны берирге ашыгъыгъыз

Саулайда къыралда 16 жыллары толмагъан сабийлери болгъан  юйюрлеге июньда эм июльда  10 минг сом берилгени эсибиздеди.

Къыяма кюн адамдан бек алгъа не зат сураллыкъды?

Мухаммад файгъамбар, Аллахны саламы анга болсун, былай атханды: «Къыяма кюн Аллахуталаны къулундан этген ишлеринден бек алгъа намаз ючюн сураллыкъды. Аланы бир тюрлю кемчиликсиз толтургъан къутхарыллыкъды эмда хайыр табарыкъды.  Алай жангычылыкъла этген къоранчлы болур. Борч намазлада кемчилик болса, Аллахутала: «Къарачыгъыз, мени къулуму къошакъ намазлары бармыдыла, жетишмеген борч намазланы толтурур ючюн»,-дерикди. Ызы бла уа къалгъан ишлерине да ма былай къараллыкъды». (Абу Дауд).

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат