Жамауат

Адам кесине не игиликни излей эсе да, башхагъа да алай къараргъа керекди

Сёзсюз, интернетни кёп игилиги барды. Алай анда кёпле кеслерини керти атларын да букъдуруп, миллетлени бир бирге юсгюрюр ючюн кёп кюч – къарыу саладыла. Анга ислам дин къалай къарайды? Бу сорууну биз Яникой элни иймамы Элеккуланы Хасаннга бергенбиз.

«Жашауумда битеу жетишимлени да атамы бла анамы хайырындан болдуралгъанма»

КъМР-ни Парламентини спикерини орунбасары Жанатайланы Салим депутатланы арасында эм сынаулуду десек, жангыллыкъ болмазбыз. Ол законла чыгъарыучу органнга сайланнганлы жыйырма жылгъа жууукъ болады, бу кезиуде депутатдан комитетни башчысына, спикерни орунбасарына дери ёсгенди.  Биз аны парламентаризмни айнытыуну, юйюрюню, сюйген китапларыны юслеринден ушакъ этгенбиз.

Жазылыу – 2020

Жангы жылгъа – «Заман» бла бирге!

 Сыйлы жамауат!
Биз кюн сайын республикабызда тамамланнган ишлени газетни бетлеринде ачыкълайбыз, халкъыбызны тарыхыны, маданиятыны, къууанчларыны, жарсыуларыны, ниетлерини бла муратларыны юсюнден материалла басмалайбыз.

Бёрюле табийгъатны тюрлендиргендиле

Табийгъатда магъанасыз бир зат да жокъду. Хар битим, жаныуар, ургъуй окъуна  да уллу экосистеманы кесегин тутадыла. Анга шагъатха Миллет география биригиуню «Кийик табийгъатны хазнасы» деген китабында бир бёрю юйюр кенг жайылгъан заповедникни ичинде жаныуарланы жашауларын къалай тюрлендиргенини юсюнден бу шартны  келтиреди.

Письмо да жазарла, сёлешип да айтырла

Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарда Управлениясындан аны атындан хыйлачыла телефон бла сёлешген неда письмо жазып жиберген кезиуле тюбегенлерин билдиргендиле. Ведомствону жер-жерли бёлюмлерини биринде айтханларыча, энчи адамлагъа эмда предприятиялагъа бла организациялагъа Управленияны башчысыны атындан письмола жиберилип, анда сизге административ тазир салыннганды, деп жазып, аны тёлеуню жалгъан реквизитлерин да кёргюзтедиле.

Къолларынг ариу болурун сюе эсенг

Къолланы териси суудан бузулмаз ючюн косметологла резин къол къапла кийигиз дейдиле.  Алай ары дери къолланы тынгылы жуууп, къурутуп, аз-маз тальк себерге тийишлиди. Быстыр, адыр, пол жуууп бошагъаныгъыздан сора уа къолларыгъызны  къол къапланы тешмей тургъанлай жууугъуз, ызы бла аланы тешип,  ичлерин чайкъагъыз, сора, къурутуп, эки жанындан да тальк себип  салыгъыз. Къол къапланы тешгенден сора, къолларыгъызны да жылы сууда  жууаргъа, ала къургъакъсыгъандан сора уа крем жагъаргъа керекди.

Келир жылда переписьде электрон технологияла кенг хайырланыллыкъдыла

Бурун заманладан бери къайсы къыралда да адам санын тергеу иш бардырылгъанды. Аны хайыры бла аскер къуллукъгъа неллай бир адамны чакъырыргъа, халкъдан къаллай бир налог жыяргъа боллугъун билгендиле. Перепись буруннгулу Къытайда, Грецияда, Римде, башха къыраллада да бардырылып тургъанды.

АДАМНЫ КЪУУАНЧЛАРЫ, ЖАРСЫУЛАРЫ СЫЙЫННГАН ХАУХ ДУНИЯДА ЖОЛОУЧУЛА

Малкъар халкъны биринчи устазлары Ленин атлы окъуу шахарчыкъда билим алгъандыла. Ол шахарчыкъ 1924 жылдан башлап 1936 жылгъа дери ишлегенди. Артда аны орунуна педагогика училище, медицина училище дегенча, орта билим берген окъуу юйле ачылгъандыла.  Алай а ол ишлеген онеки жылны ичинде анда билим алгъан, андан усталыкъны кенг жолуна чыкъгъан   таулуланы саны  кёпдю. Хоханаланы Кыпыкны къызы Къаний аладан бири болгъанды.

Тау эллеге билимни жарыгъы ургъанда

Къыйматлы проектлени бардырыуну къайгъысын кёре

Кёп болмай РФ-ни Эл мюлк министерствосуну мелиорация жаны бла департаменти видеоконференция халда  кенгеш бардыргъанды. Анда «Агропромышленный комплексни продукциясыны экспорту» къырал проектни эм «Россейни мелиоратив комплексин айнытыу» программаны жашауда  бардырыуну, алагъа  бёлюннген  бюджетни  хайырланыуну   юсюнден айтхандыла.  Андан сора да, 2013-2020 жыллада  эл мюлк бёлюмню айнытыу  къырал  программаны ол санда  эл мюлк продукцияны рыногун тийишли халда къурауну да  сюзгендиле.   

Билимли муслийман башхалагъа юлгюдю

РФ-ни Муфтийлерини советини   председателини орунбасары – Саратов областьны муфтийи Мукаддас Бибарсов бек белгили дин къуллукъчуладан бириди. Ол дайым да Кавказны республикаларына келип, алада дин къарындашларыны проблемалары бла шагъырей болгъанлай турады. Аллай жолоучулукъларындан биринде биз аны бла тюбешип,   къыралда ислам дин бериу системаны айнытыуну, динде тиширыуланы  жерлерини юслеринден сорууларыбызгъа жууапла беририн  тилегенбиз.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат