Жамауат

Жау чайкъау

«Малкъарлыла бла къарачайлыла сютден эмда сют башдан жау алыу  бла бурун заманладан  бери шагъырейдиле, мал тутуп, сют саууп тебирегенли», - дейди сют промышленностьну инженер технологу Мисирланы Хасан.  - Малчылыкъ бла уа бизни  ата-бабаларыбыз - аланла - бир талай минг жыл мындан алгъа окъуна кюрешип башлагъандыла. Ала жау чайкъаргъа къалай юйреннгенлерини юсюнден Мисир улу кеси билгенин эмда Къарачай-Малкъарны этнографлары жыйгъан материалларын жарашдырып айтады.

Кёлю къалгъанны тилегинден къоркъугъуз

Арт заманда ислам медицина деген ангыламны юсюнден терк-терк эшитирге тюшеди. Аны  энчиликлерини, багъыу амалларыны, аны болушлугъу бла ким хайырланыргъа боллугъуну юсюнден  «Мамырлыкъ» жандауурлукъ фондну башчысы Ахматланы Назир хажи бла ушакъ этгенбиз.

 

«Бу усталыкъны сайлагъаныма сокъуранмайма»

Къайсы бирибиз да жаш заманыбызда къартлыкъны, къарыусузлукъну юсюнден сагъыш этерге сюймейбиз. Эсибизге келтирирге окъуна. Ол кезиу къайда эсе да узакъда къалып, бизге жеталмазлыкъча.

Тютюнню къояма деген амал табарыкъды

КъМР – ни наркодиспансерини наркологу  Артур Пачев кёп жылланы ичинде бизни республикада орта билим берген школлада наркотиклени эм тютюнню хатасыны юсюнден лекцияла окъуп тургъанды. Жарсыугъа, быйыл коронавирус бу ишни тынгылы бардырыргъа чырмагъанды. Алай биз врач бла онлайн амал бла ушакъ этгенбиз.

 

Бир тюрлю хайыр келтирмеген жумушдан кери болайыкъ

Арт заманда шахарларыбызны, ол угъай, эллерибизни окъуна орамларында къолларында, билеклеринде татуировка салдыргъан жаш адамланы кёрюрге тюшеди.  Анга сейир этерча да тюйюлдю – артистле, жырчыла, социальный сетьледе белгили адамла битеу санларын аллай суратла бла «жасап», къалгъанлагъа юлгю болгъандыла.

Кёлкъалдылыкъ

Мухаммад файгъамбар, Аллахны саламы анга болсун: «Муслийманны  къолундан, тилинден да бир адам да ачымазгъа керекди»,-дегенди.

Фатарланы юслеринден ётюрюк эм керти хапарла

Бир жанындан, фатарла бла байламлы не соруугъа да жууапланы билебиз. Алай, ачыкъланнганыча, алыкъа кёп адамла ийнанып тургъан таурухла бардыла.

Тойларыбыз ресторанладан юйлерибизге къайтырламы?

Хар халкъны энчи адетлери, тёрелери бардыла. Ёмюрлени теренинден келген ыз-къылыкъ   мардала хар жангы тёлюге жашау  мурдордула. Бызынгы элден эсли ынна Созайланы Люба бир – бир адетлени юслеринден айтханды.

Агрохимикатла бал батманлагъа заран салмазча

Бал батманла тутханлагьа заран салмаз ючюн, пестицидлени эмда агрохимикатланы сабанлада къалай хайырланыргъа кереклисин юсюнден Россельхознадзорну КъМР-де эмда Шимал Осетияда Управлениясыны специалистлери билдиредиле.

Елизавета патчахдан – салам

Орскдан окъуучу, белигили адамлагъа къагъытла жазып, мухурларын жыяды, аланы саны 100-ден атлагъанды. Бу кюнледе уа анга Великобританияны патчахы Елизаветадан къагъыт келгенди.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат