Жамауат

Тутхан ишине уллу сюймеклик бла

Бу кюнледе Суратлау искусстволаны А.Л.Ткаченко атлы музейинде Рузана Дацирхоеваны «Дерева вы мои, дерева» атлы   кёрмючю ачылгъанды. Анда къараучула суратчыны  живопись, графика эмда  сценография ишлери  бла шагъырей болгъандыла.

Аутист сабийлеге деп биринчи класс ачылгъанды

Биз «аутист» деген сёзню эшитгенликге, аны магъанасын ангыламай тургъанбыз. Медицина илмуланы доктору, КъМКъУ-ну профессору Теммоланы Лейла: «Он жыл мындан алгъа бир айгъа эки аутист сабийни келтире эдиле ата-анала манга  консультациягъа, энди уа он-онекисине къарайма. Аутистлени саны  ёлюп барады»,-дейди. Аны айтханына кёре, аутистлени психика айныулары тенглеринден артха къалады, ала ашны, кийимни бек айырадыла, атларын айтып, чакъыргъанлыкъгъа – бармайдыла, эшитгмегенча этип къоядыла, кеслерини юслеринден ючюнчю бетде айтадыла.

Экологияны игилендириуге алланып

Белгилисича, адамны саулукълу  жашау этерине  экологияны бла санитар болумну магъанасы уллуду.   Ол себепден Зольск районда анга  аслам эс бурулады, деп билдириледи муниципалитетни администрациясыны  пресс-службасындан.  

«Республиканы айнытыугъа себеплик этерик тамашалыкъ табийгъатыбызны тюз хайырланайыкъ»

Таула, жер башыны тёртден бирин алып, кёзге ариу кёрюннгенлери бла бирге кеслеринде кёп байлыкъланы жыйгъандыла – таза суула бла хауа, сейирлик экосистема, агъачла. Алай адамны зараны алагъа да жетгенди: тереклени, жаныуарланы тюрлюлери азайгъанды, табийгъан кирлендирилгенди. Аланы сакълаугъа эм къоруулаугъа жамауатны эсин бурдурур ючюн, ООН-ну Генеральный Ассамблеясы 2003 жылда 11 декабрьде  битеу дунияда да Тауланы халкъла аралы кюнюн белгилерге оноу этгенди.  
 

Ата–ана бла сабий – бир дуниядыла

Башланнган классланы бошагъан, онбиржыллыкъ сабийле терк ёседиле эм психологиялары тюрленеди. Гитче балачыкълагъа саналгъан жыллары  артда къалады, алай ала алыкъа акъылбалыкълагъа да саналмайдыла. Психолог  Муртазланы Фаризат айтханнга кёре, аланы ол кезиулери  къыйын заманнга саналады. Ёсе келген къызчыкъла бла жашчыкъла ата-аналарына кёп къыйынлыкъла сынатадыла. Гитче заманларындача, хар айтхан жумушха бла тилекге бой салгъан сабий энди бир затны эшитириги да келмей къалады. 

Халал къыйынны эмда таза ниетни жашауну тутуругъуна санайды

Жашауну татлысын-ачысын да кёре, къайсы бирибиз да къадарны юсюнден сагъышланмай къалмайбыз. Аслам затны аны ажайып базманында ёнчелерге да сакъбыз. Шукур къудуретге, жолубузда кёплеге тюбей, аладан игиликге, тёзюмлюлюкге да юйрене-тюшюне келебиз.

Адамланы жюреклерине ийманны салгъан

  «Заман» газетни дин бетинде окъуучуларыбызны Аллахуталаны атлары бла шагъырей этип башлагъанбыз. Алгъын номерде Абу-Ханифа атлы ислам вузну бошагъан, «Ислам в Евразии» газетни баш редактору Аккайланы Хасим хажи  аль-Хаким (Терен акъыллы, Билимли, Ангылы) деген атны магъанасын ангылатханды.   Бюгюн а ол аль-Мукъмин деген атны юсюнден айтады (Къоруулагъан, Сакълагъан, Ийман  берген): 

Сейирлик тюбешиу

Мен Байдаланы Ибрагимни тамата къызы Сакинатма. Бахсан ауузунда, Къызгенде туугъанма. Жашлыгъым да андаётгенди. Башха таулу тиширыулача, юй тутаргъа, аш-азыкъ, жюниш этерге юйреннгенме. Кёчгюнчюлюкге да Бахсан ауузундан чыкъмагъанма. Уруш башланыр жылланы аллында Тилланы Абуталимге эрге баргъан эдим. Алгъа ала Иткъолда жашай эдиле, тюз да Минги Тауну аягъында. Бир-эки жыл анда жашай турабыз да, артда уа Губасантыгъа кёчебиз. Уруш Бахсан ауузуна жетген заманда бизни эки сабийибиз бар эди. Биринчибиз къызчыкъ эди - Халимат, аны гитчеси уа жашчыкъ. Анга Махти деп атайбыз.

Жерлени сугъарыугъа – аслам эс

Быйыл Къабарты-Малкъарда эл мюлк жерлени сугъарыугъа жарым миллиард сом чакълы къоратыллыкъды. Белгилисича бизни регионда жерчилик  артыкъ уллу файда келтирлик сферагъа саналмайды. Аны себепли РФ-ни Эл мюлк министерствосу мелиорацияны хайыры бла къыралны экспорт онгларын кючлендирир умутда сынам регионнга Къабарты-Малкъарны сайлагъанды.

Мен аппамы сюеме, аны бла ёхтемленеме

Окъуучуларыбыз редакциягъа жазып, телефон бла да сёлешип, жарсыуларын, оюмларын билдиредиле, жууукъларыны, ахлуларыны юслеринден да хапар айтадыла. Бу кюнледе да  Уяналаны Алимни къызы Элинадан аллай бир письмо келгенди. Ол кесини аппасыны юсюнден  былай жазгъанды:

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат