Жамауат

Бузукълукъ этгенлеге тазир салыннганды

«Газпром межрегионгаз Нальчик» компанияны хайырланыучула бла ишлеген бёлюмюню келечилери быйылны биринчи жарымында 101,6 минг юйде (фатарда) тинтиуле бардырып чыкъгъандыла. Бу ишни кезиуюнде кёк отлукъну эсеплеучю 147 приборгъа адамны къолу жетгенин ачыкълагъандыла. 

Хар бири да - махтаугъа тийишли

Россейни МЧС-ини Элбрусда бийик тау-излеу-къутхарыу отряды 1992 жылда 28 июльда къуралгъанды. Аны базасы Терс–Къолда  2150 метр бийикликде орналады. Отрядны таматасы халкъла аралы эм  РФ-ни сыйлы къутхарыучусу Гулийланы Абдуллахды. 

Хунерлиги, жигерлиги, адеплилиги бла да бизге юлгю эди

Хазыр журналист болуп киши да туумайды, ол усталыкъны сайлап, энди ишлеп башлагъанла сынаулары болгъанладан юйренедиле. Ол жашау тёре болуп эрттеден келеди. 

«Байрым кюн кесин тазалап, межгитге алгъаракъ баргъан, Аллахуталагъа тюени къурман этгеннге тенгди…»

Муслийманлагъа  байрым кюн энчи болгъанын барыбыз да билебиз. Алай ыйыкъны ичинде ол нек сайланнганды? Башхаладан айырмалы эсе, аны къалай ётдюрюрге тийишлиди?   Соруугъа жууапны «Ислам в Евразии» газетни баш редактору - белгили ислам университет «Аль-Азхарны» бошагъан Аккайланы Хасим хажи береди:

Байламлыкъда ишлеу къыйын болумну терк кетерирге, адамланы да сакъларгъа болушады

КъМР-де Росгвардияны бла МЧС-ни управленияларыны келечилери энчи составны эвакуациясын бардырыуда, адамла аслам жыйылгъан жерледе отну ёчюлтюуде усталыкъларын ёсдюрюр муратда бирге юйрениуле бардыргъандыла. Быллай операцияла энчи составны психология жаны бла да къыйын болумлагъа хазырлылыкъда турургъа, от  ёчюлтюу-къутхарыу бёлюмле бла башха структураланы байламлыкъда ишлерге юйретедиле.

Аманлыкъчыладан сакъланыуну биринчи амалы –хар кимге да ышанмау сакълыкъды

Телефонланы, Интернетни болушлугъу бла хыйлачылыкъ этип ахча урланнганы кёбейгенди. Аманлыкъчыла асламысында, инсанны телефонуна сёлешип, аны банкда карточкасыны номерин айтырын тилейдиле, аны билгенлей а алагъа анга парольну тапхан уллу иш тюйюлдю. 

Къоллары – чемер, кёлю - жарыкъ

Биринчи кере тюбешгенимде окъуна сезген эдим ол хунерли адам болгъанын. Алайсыз а къалай? Кёзлери жарыкъ,  санларын тири къымылдатады… Мени бла ушакъ  эте, къолундан ишин кетермейди: юзмелтчикни ары бла бери айландырып ийлейди. Бир кесекден  стол юсюне салып жаяды. Къолларыны къымылдагъанлары тохтагъанда, тюрслеп къарасам - тюльпан гюлню сураты.

Ата журтубузну тенгиз чеклерин таулу миллетни уланлары да къоруулагъандыла

Июльну ахыргъы ыйых кюнюнде къыралда Аскер-тенгиз флотда къуллукъ этгенле кеслерини профессионал байрамларына тюбейдиле.  Быйыл  ол 25 июльгъа тюшгенди.  

Ол ариулукъну, къууанчны да сезе, кёре билгенди, халал жюрекли, насыплы да болгъанды

Хучиналаны Юсюпню жашы Ануар бла бирге иги кесек заманны ишлегеним себепли  аны бла кёп кере ушакъ  этерге да тюшгенди. Аны уа  эсгерир затлары болгъандыла. Узун жашауунда кёп тюрлю ишлеге тюбегенди, алай адамлыгъын тас этмегенди, кёп кере кишилигин кёргюзтгенди.

Сюйген жюреклеге чырмау жокъду

Мариямны школ жылларындан окъуна кёп тенги болгъанды. Тенг къызлары аны бла заманларын ётдюрюрге бек сюйгендиле. Туугъан кюнлерине да чакъырмай къоймагъандыла. Ма аллай къууанчланы биринде ол Ислам бла танышады. Къонакъ жаш бла бир мектепде окъугъанлыкъгъа, ол аны эсине окъуна тюшюралмагъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат