Жамауат

Бу айдан башлап законлада, жашауда да не зат тюрленирикди

«Больничный» къагъытланы жангы жорукъла бла жарашдырыу, нотариусда келишимлени женгилирек халда къурау, музыка инструментлеге паспортла эм башха жангычылыкъла.

 

Юй жаныуарладан къаллай ауруулагъа жугъаргъа боллукъду?

Къутургъан ауруу

Къутургъан ауруу (бешенство) – адамны жашауун юзерге боллукъ бек къоркъуулу инфекциягъа саналады. Ол жаныуар къапханда аны тюкюрюгю  бла кёчеди.

Мен къайын анамы сюеме

Мен къайын анамы танымайма, алай аны бек сюеме. Жетген къыз болгъанымда, эрге барыр къайгъы этгинчи окъуна, башыма игисагъан бир иги къайын анам болса эди деген акъыл келген эди. Алай мени къадар тюбешдирген адамымы, баш иеми, анасы жокъ эди.

«Мени баш къайгъырыуум – табийгъатыбыз адамлагъа заран келтирмез амалланы табыуду»

Республикабыздан тышында да белгили гляциолог, география илмуланы кандидаты Керимланы Абдуллах экспедиция бла Памирде болуп, СССР-ни бек бийик таууну – пик Коммунизманы (Таджикистан) –тёппесине  (7495 м.) эки нёгери - айтхылыкъ альпинистле эм алимле Нурис Урумбаев эм Борис Струков бла бирге ёрлегенди. Бу тауну башында къардан Керим улу пробала алгъанлы 35 жылдан атлагъан эсе да, ол бюгюн да дунияда рекордха саналады. Нек дегенде, андан бийикден алыкъа аллай затны киши мажармагъанды.

Юйню арбазында машинала салыр жерни къалай къураргъа боллукъду

Кёп фатарлы юйлени арбазларында машина салыр жер болмаса, водительлеге аланы тротуарлада, къыртишде, сабийле ойнаучу майданчыкълада къояргъа тюшеди. Сёзсюз, ол тапсыз ишди. Ма аны себепли аллай юйледе жашагъанла управляющий компаниялагъа арбазлада аллай жерле къураргъа кереклисин дайым айтып туруучудула. Бютюнда машиналары болмагъанла. Нек дегенде, бирле техникаларын подъезд аллында къоюп кетселе, алагъа юйге кирирге, колясканы чыгъарыргъа окъуна къыйын болады.

Тынгылы ремонт ючюн льготалагъа кимле тийишлидиле

Кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт этиу ючюн тёлеуню анда жашагъанланы бары да берирге керекдиле. Ол кеси да фатарны уллулугъуна кёре тергеледи. Бирлеге ол артыкъ ауур кёрюнмей эсе да, къолайсызлагъа уа неда кеслери жашагъан абаданлагъа ол, баям, алай да болмаз. Бизни республиканы кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт этиу жаны бла регион Фондунда айтханларына кёре, 2016 жылда 39-РЗ номерли «Къабарты-Малкъар Республикада талай категория гражданлагъа къырал социал себеплик этиуню юсюнден» закон бла бу ишде льготала бардыла.

Сёз къыралны юсюнден баргъанда, барыбыз да бир миллет болгъаныбызны сезебиз

Къазахстанны халкъыны ассамблеясыны келечиси, белгили журналист, Къазахстанны миллет каналында жангылыкъланы бардыргъан Кымбат Досжанова  бу къыралда жашагъанла миллетлерине кёре юлешинмегенлерин, барысы да бир халкъ болгъанларын айтхан эди, ол санда озгъан ёмюрде Шимал Кавказдан  зор бла кёчюрюлгенле да.  Биз аны бла   къысха ушакъ бардыргъанбыз:

Сынауну, къыйынлыкъны ызындан тынчайыу, женгиллик келликди

Абу Хурайра былай билдиргенди: Мухаммад файгъамбар, Аллахны саламы анга болсун, анга былай айтханды: «Санга хайыр келтирген затда къажыкъмай кюреш, Аллахуталадан болушлукъ тиле эмда сынаула, къыйынлыкъла ючюн артха турма. Бир  заманда да: «Мен  алай неда былай этсем, ма бу тюрлю боллукъ эди», - деме. Андан эсе: «Аллах  алай буйрукъ этгенди. Ол анга керек болгъаныча тамамлатханды», - де. Нек десенг, «алай болса эди» деген шайтаннга кесини аман ишлерин толтурургъа онг береди».

Миллет хазнабыздан

Ёрлешиу

Таулула таугъа чыгъаргъа бек ёч болгъандыла. Ол аланы жашауларында да кёрюнеди. Таулу деген атны жюрютген малкъар халкъ жашауун, ашауун да, билимин, кюрешин да таула бла байламлы этип болгъанды. Таугъа чыгъыу неда таугъа ёрлеу, тауну жашаууна, табийгъатны ёхтемлигине кёре болады.

Жамауатны келечилери актёрлагъа билеклик этгендиле

Битеуроссей Халкъ фронтну Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери, бир бирге билеклик этиу жаны бла #БизБиргебиз деген битеуроссей акцияны чеклеринде «Понаехавшие» деген атлы театрны актёрларына болушхандыла. ОНФ-де айтханларыча, бу театрны труппасы репетицияларын бардыргъан мекямгъа быйыл октябрьде от тюшген эди. 

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат