Жамауат

Кеси жерингде кёлюнг, ёнюнг да жарыкъ

Бирде Быллымда, Мокъаланы Магомет школчула бла, элни жамауаты бла тюбешип, чыгъармачылыкъ ишини эмда жашаугъа, заманнга да кёз къарамыны юсюнден айтхан эди. Аны бирсиле да билирлерин сюйюп, къагъытха кёчюреди. Алайды да, аны ол статьясы бла сизни шагъырей этерге сюебиз. Статья 2003 жылда жазылгъанды.

Исламгъа къошакъ этгеннге Аллахутала ыразы болмаз, аны къуллукълары да къабыл кёрюлмезле

Хар элни да къой союуу башхады, деген сёз жюрюйдю миллетде. Алай  динни юсюнден айтханда, быллай башхалыкъла, келишмеулюкле ахырда жарамайдыла. Бюгюнлюкде даулашланы асламы исламгъа халкъ адетле кийирилгенлери, тёрелени динни жорукълары сунуп, аланы алышхан кезиуле бла байламлыдыла.

КИМГЕ ДА БОЛУШУРГЪА, КИМГЕ ДА ИГИЛИК ЭТЕРГЕ ИТИННГЕН ТАМАТА

Къабартылы халкъны белгили адамларын санай кетсенг, Борис Мазихов Бесланович ол тизмеге киргенледенди. Аны атын, тукъумун республикада кёпле биледиле. Жаш заманындан да ол жазыу иш бла къаты кюрешип келеди. Хапарла, романла, тамсилле, повестьле, пьесала жазгъанды.

Транспортда, амал болгъаны къадар, азыракъ жюрюрге

Къабарты-Малкъарны Транспорт эмда жол мюлк министерствосу  коронавирус (nCov-2019) жугъаргъа къоркъуулу кезиуде жамауатны бютюн  сакъ болургъа чакъырады. Аны бла бирге   аслам адам олтургъан  улоуладан эсе маршруткаланы хайырланыргъа эм  резин къолкъапла киерге кереклисин да эсгертеди,  деп билдириледи ведомствону сайтында.  

Жауундан сора кюн тиеди

Кёчгюнчюлюкню хатасындан къаллай бир таулу юйюр къайда не болгъаны билинмей къалгъанды. Аладан хар бирини къадары халкъыбызны тарыхын ачыкълагъанчады. Бюгюннгю  хапарыбызда биз Хасанияда жашагъан Тежаланы Блюханы эсгериулерине таянырыкъбыз. Ол кёлю да тола, алай ушакъ эте эди…

Керти муслийман кесин тил этиуден, башханы сёгюуден сакъларгъа борчлуду

Шёндю заман, адамла да тюрленнгендиле. Огъурсуз, къутсуз жумушла асыры жайылгъандан, бирде кесинги тыялмай, ачы сёлеширге, бирлеуленни сёзюн этерге да тюшеди. Алай Аллахуталаны аллында ол уллу гюняхладан бириди. Аны юсюнден бизге   «Ислам в Евразии» газетни баш редактору, Аль-Азхар университетни бошагъан Аккайланы Хасим хажи айтады:

Волонтёрла болушлукъ тапдырлыкъдыла

Кёп болмай Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ) Къабарты-Малкъарда келечилери  волонтёрла бла тюбешиу бардыргъандыла эмда  коронавирус  ауруу  жайылыргъа къоркъуулу кезиуде кеслери жашагъан абаданлагъа  бла сакъатлагъа болушлукъ тапдырыргъа   юйретгендиле.  Тюбешиуде республикада  «Саулукъ сакълау» проектни бардыргъан,     «Волонтёры-медики» битеуроссей  къымылдауну  бёлюмюню таматасы,  волонтёр  штабны башчысы   Залина Кушхова жаш коллегаларына мастер-класс бардыргъанды эмда берген сорууларына жууаплагъанды.   

«Жууукъларыбыз, къоншуларыбыз, эллилерибиз бизге ышаннганларын ангылап ишлегенбиз»

Холамханланы Анатолий  Къашхатауда от тюшюуге къажау 8-чи номерли  бёлюмде  30 жылдан аслам ишлеп, адамланы жанларын, саулукъларын сакълагъанды, ырысхыларын къутхаргъанды. Ол от тюшюуге къажау службагъа 1985 жылда келгенди.  33 жылны ичинде от ёчюлтюучюню  усталыгъына   кертичи болуп,   аны сайлагъанына бир кере да сокъуранмагъанды.  Бу къуллукъда уа анга профессионал сынауун, жигитлигин кёргюзтюрге   кёп кере тюшгенди.

Къачан эм къаллай къызла ариулагъа саналгъандыла

Не тюрлю заманлада да, мамыр кезиуледе, къазауатлада да, ариулукъгъа табыныу энчи жерни алгъанды. Таулу миллетни юсюнден айтханда, бизни къызларыбыз субайлыкълары, тизгинлерин ариу жыя билгенлери, кеслерин жюрютгенлери бла къачан да юлгю болгъандыла. Сюргюн жыллада, ачлыкъ, къытлыкъ къысханда да, ала кеслерин бошламагъандыла. Алай биз субайлыкъны, чырайлыкъны багъалагъан эсек, тюрлю-тюрлю ёмюрледе уа ариулукъну белгилеген шартла дайым тюрлене тургъандыла. Аны ючюн къайсы ёмюрледе къаллай къызла ариугъа саналгъанларына бир къарайыкъ.

Насыплы адам къаллайды?

Адам улуну бу дунияда эм биринчи мураты, умуту, жюрек талпыныуу насыплы болургъады. Аны алайлыгъын чертип, 2012 жылда ООН Насыпны халкъла аралы кюнюн тохташдыргъанды. Андан бери март айда ол байрам белгиленип келеди. Аны бла байламлы биз да бир къауум адамгъа бу сорууну бергенбиз.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат