Жамауат

Аны жюрегини излеми - къатындагъылагъа къайгъырыу, болушуу

Малкъарланы Зайнаф атасы Жантууланы Махмутну бла анасы Нафисатны уллу юйюрлеринде ёсе, эм алгъа къатындагъылагъа болушургъа, хурмет берирге юйреннгенди. Ол жорукъгъа уа бюгюнлюкде да кертичилей къалады. Билими, сынамы бла да хайырлана, къоншулукъда, бирси жерледе тургъанлагъа капельницала, уколла эте, къайгъыра, барысындан да ыспас сёзлени эшитеди. Себеплик излеп аллына келгеннге не заманда да эс тапдырмай къоймайды.

Ичги - гюняхланы бек уллуларындан бири

Къолайлыкъ жаны бла къарасакъ, жашау къыйындан-къыйын бола барады десек, жангылмакъ. Аны юсюне да ичгичилик, наркомания, саякълыкъ кенг жайылгъандыла. Эллерибизде кеслерин ичгиге бергенлени санына къошула баргъан болмаса, ала азаймайдыла. 

«Тиширыу не ишде да айныуну, игиликни башламчысыды»

  Бюгюнлюкде политикада, къырал къуллукълада да тиширыула кёпден-кёп болуп барадыла. Демократия сынаулары уллу болгъан къыраллада аллай болумгъа  сейир этерча да тюйюлдю. Алай Кавказдача  юйюр тёреле къаты сакъланнган регионда уа ол тюзмюдю? Мени ушакъ нёгерим Хасаитова (Жолабланы Локъманны къызы) Лиза оюм этгенича, тиширыу болгъан жерде низам, тизгинлик, оюмлулукъ бардыла, аны ючюн ол политикада, жамауат ишде да тири болургъа   керекди.   Тиширыу  не ишде да айныуну, игиликни башламчысыды. 
 

Юй да сюегенди, жашла, къыз да ёсдюргенди, терекле да салгъанды

Гергъокъланы Магометни жашы Барисбийни кеси тенглилеринден артыкъ уллу башхалыгъы жокъду. Холамда туугъанды, уллу юйюрде ёсгенди. Атасы урушда, Ата журтну къоруулай къазауат этгенде, юйюрюн Орта Азиягъа кёчюредиле. Ала Къыргъыз ССР-ни Кант районуна тюшгендиле. Ол алты жылында, абаданыракъ жашчыкъладан да артха къалмай, чюгюндюрде ишлегенди. Артда уа школгъа баргъанды. Кёп башхалача, дерследен  къачхан заманлары да болгъанды.

Ичги ичге кирсе…

Нек болдукъ биз былай? Аракъысыз этилмеген, къобуз таууш эшитилмеген, жыр жырланмагъан «тойлагъа» тирелип нек къалдыкъ? Талай заманладан бери атаны балагъа жалгъашдыра, ёлетни-ёртенни да ёчюлте келген таулу кишини дебери былай эниш не ючюн болду? Ичгини «хайырындан» жау десе, жауну жойгъан, дау десе, дауда хорлагъан, халкъы ючюн, Ата журту, туугъан жери ючюн къаты сюелген, ат белинде ойнагъан жигит уланланы тас этдик. Аланы элледе окъуна табарыкъ тюйюлсе бюгюнлюкде. 

Ырхылагъа контроль селеймезча

Тырныауузда ырхылагъа кёз-къулакъ болгъан постха тынгылы жол ишленнгенди. Ол а 3100 метр бийикликде Герхожан бла Къая-Арты суула къошулгъан тийреде орналады.

Иши, сёзю да асыл эди

Къыралына, Ата журтуна, халкъына таза кёлю бла къуллукъ этген ахшы адамларыбызны арасында Чеченланы Шахан-Герийни жашы Шамилни атын энчи белгилерчады.

Мария жюрегиндегин айтханды

Битеудуния женгил атлетиканы бек жарыкъ жулдузларындан бири прохладначы  Мария Ласицкене бу кюнледе инстаграмда кесини страницасында россейли спортха башчылыкъ этген къуллукъчулагъа кесини кёлкъалдысын айтханды. Анда сёз бир къауум россейли спортчула допингни хайырланнганлары бла байламлы саулай команда аман бетли болуп тургъанларыны юсюнден барады. 

Айтхылы къойчу болгъанды

Тёбен Чегемде Малкъондуланы Къайт бла аны юй бийчеси Кемилят, насып юлюшлерине  къууана, 8 жашны бла 4 къызны жашау жолуна хазырлай эдиле. Атаны бла ананы иги умутлары аланы хар бири да хатасыз ёсюп, эр жетип, ёмюр сюрселе деп эди.

Къайын ананы тюшю

Кёп болмай, бир жууукъ адамыбыз ёлюп, тау элледен бирине барыргьа тюшдю. Заман, жашау да алай болгъандыла да, энди жууукь, тенг да асламысында бушууда, андан азырагъ а къууанчда тюбешип, бир бирлерин алай тансыкълайдыла. Ма бу жол да тиширыула, экеу-ючеу олтуруп, ушакъ этедиле. Жангыдан киргенледен бири, олтургьанла бла саламлаша келеди да, мени къатымдагъы тиширыугъа жетгенде: «Люба, сен да мындамыса? Къалайсыз? Тынч турамысыз?» - деп сорады.  Ол а, ёрге туруп: «Игибиз, хатабыз жокъду, кесигиз а къалайсыз?» - дейди.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат