Спорт

«Спортчу итиниулюгюнден сора да, ниет жаны бла къарыулу болургъа тийишлиди»

Халкъны тамблагъы кюню, аны кёз жарыгъы жаш тёлюдю. Насыпха, бизни жаш адамларыбыз маданиятда, спортда, саулукъ сакълауда, социальный ишде, башха сфералада да атларын иги бла айтдыра келедиле. Аллай уланларыбыздан бири Заур Курамагомедовду. Аны эм уллу хорламы 2012 жылда Лондонда Олимпиада оюнлада грек-рим тутушуудан доммакъ майдалны алгъаныды. Ары дери ол дунияны чемпионатында ючюнчю болгъанды, Европаны Софияда бла Бакуда чемпионатларыны кюмюш эм доммакъ призёруду, Россейни эки кере чемпионуду. Жетишимлери ючюн анга «За заслуги перед Отечеством» орденни майдалы берилгенди, Россейни спортуну сыйлы устасы деген ат да аталгъанды.

 

«Саулукъну кёп жыллагъа сакълар ючюн, энчи жарау этиуню унутмазгъа тийишлиди»

Къудайланы Чукайны жашы Керим Яникойну орта школунда отуз жылдан аслам заманны урунады. Сабийлени кёп тёлюлерин физкультурадан юйрете, аланы саулукъларына, айныуларына къайгъыра ишлейди, уллу  сынамлы устазларыбызданды. Бюгюн ол бизни ушакъ нёгерибизди.

 

Къыйын болумлада чыныгъа, хорламгъа таймай барады

Хорламла келтирген спортчула, фахмулу жазыучула бла жырчыла, умутландыргъан алимле – ала барысы да халкъны кёлюн кётюрген, миллетлигин чертген ышанладыла. Таулу халкъ да хунерли жашлагъа бла къызлагъа байды. Ахшы муратла туудургъан уланларыбыздан бири спортчу Жаникаланы Асланды. Ол дзюдода, самбода, ММА-да жетишимлери бла белгилиди. Спортда жолу уа, чурумлагъа, къыйын болумлагъа къарамай, алгъа барыуну юлгюсюдю. 
 

«Хорламларыны атама бла анама, тренерлериме, тегнлериме атайма»

 Хар миллетни да тамблагъы кюнюн къурагъан жаш тёлюсюдю. Таулу халкъда уа умутландыргъан жашла бла къызла, айхай да, бардыла. Ала маданиятда, илмуда, спортда жетишимлери бла атларын айтдырадыла. Аллай уланларыбыздан бири дзюдочу Гайыланы Омарды.

Муратым, тренер болуп, Малкъаргъа къайтыргъады

Спорт бла кюрешген жашларыбызны, къызларыбызны хорламларын кёрсек, айхай да, къууанабыз. Алай хорламлагъа жол а тынч тюйюлдю – кёп затха чыдаргъа, къуруда чыгъа тургъан чурумлагъа къарамай, алгъа барыргъа керекди. Насыпха, миллетибизде аллай адамларыбыз кёпдюле. Аладан бири  Алтууланы Магометни бла Гадийланы Ануарны къызы Клюзаны жашлары Асланды.

 

«Муратым пауэрлифтингде дунияда эм кючлюлени санына кириргеди»

Арт жыллада жаш адамла неден да бек спорт бла кюреширге итинедиле, дерге боллукъду. Аланы асламысы спортну кюч тюрлюлерин сайлайдыла, уллу жетишимле да болдурадыла. Хабаздан Тетууланы Жамалны жашы Камил да аллай уланларыбызны санынданды. 26-жыллыкъ жаш Россейни спортуну устасыды. Къабарты-Малкъар къырал эл мюлк университетин тауусханды, бусагъатда жарау этгенден тышында, бизнес бла да кюрешеди. Бюгюн ол бизни ушакъ нёгерибизди.

 

Нокаут бла хорлагъанды

Бабугентчи Макъытланы Алан Чеченде АСА Yong Eagles организация  къурап бардыргъан эришиулеге къатышханды. Жерлешибизни бу тюбешиую бир ай мындан алгъа да ётерге керек эди, алай аны бла октагоннга чыгъарыкъ Магомет Баханаев ауруп къалгъаны себепли, сермешни кёчюрюрге тюшген эди.

Гёжеф жангыз да жетишимли болуп къалмай, адамлыгъы бла тенглерине да юлгю кёргюзтюрге тийишлиди

Накъут-налмас ювелирни къолунда ариу болгъанларыча, фахму да айнырча ишин билген юйретиучюню излейди. Спортчуну жашауунда ол борчну тренер толтурады. Ол гёжефни къарыулу болургъа эм кючюн тюз хайырланыргъа юйретеди, чыныкъдырады. Бизни бюгюннгю ушакъ нёгерибиз каратени кёкусинкай тюрлюсюнден тренер Насыплыланы Тахир да анга келгенле, спортну жашырынлыкъларына тюшюне, жетишимли болурларына, аны бла бирге уа адет-намысны да тутарларына къайгъыра ишлейди. 

Дзюдода, сумода да алчыланы санында

Алгъаракълада республиканы ара шахарыны «Нальчик» спорт комплексинде самбодан Къабарты-Малкъарны биринчилиги бла чемпионаты бардырылгъандыла. Спортну бу тюрлюсюнден эришиу бизде биринчи кере къуралады, анга регионну шахарларындан бла районларындан 200-ден аслам адам къатышхандыла. Анда кесини ауурлукъ къауумунда алтын майдалны дзюдочу къызыбыз Гуппойланы Магометни къызы Алина къытханды. 

 

Жашлыкъны, саулукъну сакълауда да биринчи жерде - физкульутура

Къыралны жанындан спортну айнытыугъа уллу эс бурулады, арбазлада адамла хакъсыз жарау эталырча тренажёрла орнатыладыла, спорт залла дайым ишленедиле. Физкультура инсанны саулугъун кючлеуде, санланы жашлай тутууда уллу магъанасы болгъанын алимле бир аууздан айтадыла.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт