Спорт

Жетишимли спортчуланы - адамлыкъны багъалап жаш адамланы ёсдюредиле

Орёл шахарда всестилевой каратеден 12-18-жыллыкъ спортчуланы араларында Россейни биринчилиги бардырылгъанды, анда хорлагъанлагъа дунияны биринчилигинде сермеширге онг берилгенди. Анга къыралны 52 регионундан 1500-ден аслам адам къатышхандыла. Къабарты-Малкъарны командасы каратени эки бёлюмюнде – толу контакт эм къорууланыу амалла бла толу контакт – эришгенди.

Россейни биринчилигинде сермеширикдиле

Грозныйде каратеден 12-13-жыллыкъ спортчуланы араларында СКФО-ну биринчилиги бардырылгъанды. Анда хорлагъанлагъа Россейни биринчилигинде эриширге онг берилгенди.  

Элчи сабийле къарыулу, жетишимли болурларына къайгъыра

Он жыл мындан алгъа Жанхотияда Элбрус районну олимпиада резервли спорт школуну ауур атлетикадан бёлюмюню филиалы ачылгъанды. Огъурлу иш районну физкультура эм спорт комитетини башчысы, элледе спортну айнытыугъа къайгъыргъан Жаппуланы Магометни башламчылыгъы бла толтурулгъанды. Аны мектепни ол кезиудеги директору Сотталаны Борис къабыл кёрюп, жарау этерге билим берген учрежденияны эски мекямын бергенди. Аны жангыртыугъа ахчаны уа Бахсан районну администрациясыны алгъыннгы башчысы Артур Каздохов бёлгенди. Къолларындан келгенича элчиле да болушхандыла.

Мени тенгим Георгий

 (Эсгериу)
Бир жол  редакциягъа  бир акъсакъал келип, Холаланы Махайны жашы Георгийни юсюнден газетде материал басмаларыбызны тилегенди. Аны бла сёлеше келгенимде, ол  СССР-ни спортуну устасы, республиканы сыйлы тренери Дмитрий Журавлёв болгъанын билеме. Мен да Холаладанма, Георгийни да таныучу эдим, дегенимде, ол манга хапар айтып башлайды. 

Ахшы муратлары алдадыла

Кенжеде жашагъан Бечелланы Муслим республикада белгили спортчуладан бириди. Ол каратени кёкусинкай тюрлюсю бла кюрешеди. Тюрлю-тюрлю даражалы эришиуледе сермеше, алчы жерлеге тийишли бола тургъанды.

Майдаллары, халкъыны ыразылыгъы – усталыгъыны, къарыууну да шагъатлыкълары

Жаш спортчубуз Мусукаланы Исмайылны жетишимлерини юслеринден биз дайым да эшите турабыз. Ол эркин тутушуудан кёп даражалы россейли, халкъла аралы эришиуледе да ахшы кёрюмдюле болдура келгенди.

Битеуроссей эришиуде – ючюнчю

Россейни сыйлы тренери Казбек Дедегкаевни хурметине аталып, Владикавказда эркин тутушуудан битеуроссей эришиу бардырылгъанды.

Спортчулада, аланы тренерлеринде да – алтын майдалла

Москвада «Братеево» физкультура-саулукъ кючлеу комплексде «Щитовну кубогу» деген ат бла каратени кёкусинкай тюрлюсюнден битеукъырал эришиу бардырылгъанды, ол даражасы бла Россейни чемпионатына тенг болгъанды. Анга 6-50-жыллыкъ эки жюзден аслам спортчу къатышхандыла.

Буз къаяланы арсланы

Белгили альпинист Михаил Хергиани туугъанлы быйыл 84 жыл болгъанды

Ол Сванетияда туугъанды. Жашчыкъгъа юйюрлеринде буруннгулу ат атайдыла –Чхумлиан деп. Алай  альпинист шуёхлары уа анга Миша дегендиле. Битеу дунияны спортсменлери да аны бу ат бла таный эдиле.
Манга уа аны юсюнден  белгили къаячы тиширыуубуз Холамханланы Тамара бла спортну сыйлы устасы Эдуард Римм хапар айтхан эдиле. Бюгюн мен сизни аланы эсгериулери бла шагъырей этерге сюеме.

Гёжефледе – алты «алтын»

Малкъар халкъны жангырыууну кюнюне аталып Тырныауузну «Геолог» спорт-саулукъ кючлеу комплексинде грек-рим тутушуудан Элбрус районну биринчилиги къуралгъанды. Анга Къарачай-Черкесден, Север Осетия-Аланиядан, Ставрополь крайдан бла республиканы районларындан спортчула къатышхандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт