Спорт

Алчылыкъны ычхындырмагъандыла

Бу кюнледе "Динамо" обществону "Горизонт" къонакъ юйюнде "Патриотда" аскер-патриот паркда ведомствола аралы Битеуроссей эришиуле бардырылгъандыла. Аскерчиле спортну прикладной тюрлюлеринде кючлерин сынагъандыла. Кеслери да биринчи кере комплекс халда олимпиада маталлы бардырылгъандыла.

Беш майдал бла къайтхандыла

Бу кюнледе Волгоград шахарда дзюдодан спортну устасы Евгений Погореловну хурметине тёрели Битеуроссей турнир бардырылгъанды.

Гёжефлерибиз финалгъа чыкъгъандыла

6-7 сентябрьде Нальчикде «Гладиатор» универсал спорт комплексде бел баулада тутушуудан Россейни Чемпионаты болгъанды. Анга къыралны 29 регионундан эркин эм классика тутушуу бла кюрешген 250 гёжеф къатышхандыла.

Жетишим болдургъан спортчулагъа - къырал саугъала

КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну Буйругъуна кёре, Россейни спортдан сыйлы устасы, Олимпиада оюнланы чемпионкасы Мария Ласицкене физический культураны  бла спортну айнытыргъа салгъан къыйыны эм  спортда кёргюзтген бийик кёрюмдюлери ючюн «Къабарты-Малкъарны алында къыйыны ючюн» деген орден бла саугъаланнганды.

Спортда бийик кёрюмдюлени болдурургъа салгъан къыйыны ючюн Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Геннадий Габриляннга алгъышлау этгенди.

Уста фрирайдчы, жигит къутхарыучу

Къабарты-Малкъардан фрирайдчы Ёзденланы Идирис къатышхан эришиулеринде жетишимли болмай хазна къалмайды. Алгъа жыллада ол Сочиде «Роза Хутор» тау лыжа курортда Россейни фрирайддан кубогуну биринчи кезиуюнде экинчи жерни алгъанды, Францияда эришиуден да кюмюш майдалны келтиргенди.

Саулукъну сакълар ючюн, кюн сайын физкультурагъа заман бёлюрге

Адамны эм уллу байлыгъы – аны саулугъуду. Бу оюмну тюзлюгю аз да ишеклик туудурмайды. Саулукъну сакълар ючюн, кёп тюрлю амалла бардыла. Алай аладан эм магъаналысы, хайырлысы да, баям, физкультурады. Анга шагъатлыкъгъа бизни ёмюрню, бурун цивилизацияланы да тёрелерин келтирирге боллукъду, хар миллетни кесини энчи методикалары болгъанды. Аланы барысын да уа бир жорукъ бирикдиргенди – инсаннга ауруулагъа хорлатмазгъа, хомух, эринчек болмазгъа, дайым къымылдаргъа, ишлерге керекди. Анга уа, бек биринчи, физкультура юйретеди.

АНГА ТАУЛАНЫ КЪАПЛАНЫ ДЕГЕНДИЛЕ

РСФСР-ни, СССР-ни да сыйлы тренери, Россейни табийгъатны сакълауда сыйлы къуллукъчусу, Россейни культурасыны сыйлы къуллукъчусу, «Сыйлылыкъны белгиси» орденни кавалери,  отуз беш жылны ичинде Къабарты-Малкъарда Альпинизмни федерациясыны председатели, кёп жылланы ичинде республиканы Министрлерини советини уучулукъ жаны бла управлениясыны къуллукъчусу болуп тургъан  Залийханланы Чокканы жашы Хусей  миллетибизни хайт деген жашларындан бири эди.

Спорт сынамын андан ары ёсдюреди

Токиода  оюнланы чемпиону Мария Ласицкене жангы стартлагъа хазырланыуну башлагъанды, деп билдиргенди аны тренери  Геннадий Габрилян.

Мисирланы Исмайыл – Европаны чемпиону

«Оренбуржье» спорт-маданият арада дзюдодан Европаны кубогу къуралгъанды. Анга Европаны бла Азияны 14 къыралындан 200-ге жууукъ спортчу къатышхандыла. Россейни келечилери анда 35 саугъа къытхандыла.

От ёчюлтюучю жигит, башхалагъа болушургъа хазыр адам болургъа керекди

Саулукълу жашау бардырыуну, спорт бла дайым кюрешиуню магъанасы уллуду. Бютюнда сен къутхарыучу эсенг. Мисирланы Тимур Россейни МЧС-ини регионда управлениясыны экинчи номерли от ёчюлтюу-къутхарыу бёлюмюнде ишлейди, ич службаны сержантыды.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт