Спорт

Россейни биринчилигини аллында

Тырныауузда В.А. Губанов атлы «Геолог» спорт-саулукъ кючлеу комплексде Элбрус районну каратеден биринчилиги озгъанды. Ол Физкультурачны кюнюне жораланнганды. Къатышханланы араларында Къабарты-Малкъардан, Къалмукъдан, Кърымдан, Къарачай-Черкесден, Ставрополь крайдан спортчула болгъандыла.

"Умутун юзмей, алгъа баргъан, муратына жетмей къалмаз"

Жерлешибиз Емельян (Эмиль) Биткаш каратеде болдургъан жетишимлери бла белгилиди. Ол Россейни чемпионатында хорлагъанды, эришиуню эм иги спортчусуна да саналгъанды. Алай  бла ол кесине  Европаны чемпионатына къатышыргъа жол  ачханды, анда да анга жетген чыкъмагъанды. Аны бла ол республикасына даражалы чемпионатдан алтын майдалны саугъалагъанды. Алай спортчуну хорламгъа жолу  тыйгъычсыз, къысха да болмагъанды. Аны юсюнден  ол бизни бла ушагъында айтханды.

 

Биринчи сынамлары жетишим бла бошалгъанды

Къазанда регбини олимпиада тюрлюсюнден (регби-7) федерал лиганы оюнлары бардырылгъандыла. Анда алчылыкъ ючюн къыралны 11 эм иги командасы эришгендиле.

Ветеранланы араларында - биринчи

Москвада ветеранланы араларында эркин тутушуудан Россейни чемпионаты бардырылгъанды. 

Жайны ичинде – сегиз хорлам

Талай кюнню ичинде Прохладныйден белгили женгил атлетчи Мария Ласицкене (Кучина) юч жерде хорлагъанды. 
Бек алгъа ол «Бриллиант лигада» 22-чи «алтынын» алгъанды.

Окъуучуланы спартакиадаларындан - майдалла

Череповец шахарда дзюдодан окъуучуланы IX жай спартакиадалары бардырылгъанды. 

Гулийланы Тамирлан – спартакиаданы призёру

Россейни окъуучуларыны Белгородда бардырылгъан тогъузунчу жай спартакиадаларында ауур атлетикадан финалгъа къыралны 13 регионундан сегизини эм кючлю штангачылары чыкъгъандыла. Бу эришиулени энчилиги неди десегиз, аланы эсеплерине кёре 15-17-жыллыкъладан къуралгъан командала  Европаны биринчилигине хазырланырыкъдыла.

«Ангушт» хорлагъанды

Тырныауузну «Тотур» стадионунда футболдан тёрели турнир ётгенди. Ол «Элбрус» команданы футболчулары Толгъурланы Алимни бла Муса Моловну хурметлерине бардырылгъанды.

Европаны бла дунияны чемпионатларына къатышыргъа эркинликни къоруулагъандыла

Уфада бел бауладан тутуп тутушуудан Россейни чемпионаты къуралгъанды. Ахыр жыллада бардырылгъан эришиуледен ол эм уллу болгъанды – анга къыралны 32 регионундан 300-ге жууукъ эм кючлю гёжеф къатышхандыла, деп билдиргендиле Къабарты-Малкъарны Черек районуну пресс-службасындан. 

Чеченден - беш майдал бла

Грозныйде грепплингден регион даражалы эришиу бардырылгъанды, анга жер-жерледен аслам гёжеф къатышхандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт