Спорт

Нальчикни сабий стадиону – эм иги спорт объектлени санында

Москвада спорт мекямланы араларында бардырылгъан «АРЕНА» миллет эришиуню эсеплери чыгъарылгъандыла, анда «Тюз жердеги спорт майданла» деген номинацияда республиканы «Сабий стадиону» экинчи жерни алгъанды.

Командабыз финалгъа чыкъгъанды

Воронежни «Согдиана» спорт-маданият арасында Россейни баскетболдан биринчилигини жарым финалыны экинчи кесеги ётдюрюлгенди. Анга Туладан, Вологдадан, Москвадан, Дондагъы Ростовдан 2005 эм андан сора жыллада туугъан къызланы командалары къатышхандыла.  

Жангы маршрутну хайыры - ишчи жерле бютюн терк айныу

Автомототуризмни битеумиллет ассоциациясыны президенти Сергей Лобарев билдиргеннге кёре, «Элбрусну таурухлары» деген автомобиль турист маршрутну къураргъа белгиленеди. Ол ал кезиуде Шимал Кавказны тёрт регионун – Къабарты-Малкъарны, Къарачай-Черкесни, Шимал Осетия-Аланияны бла Ставрополь крайны байларыкъды.

Командабызда – 37 майдал

Кисловодск шахарда кикбоксингден Ставрополь крайны биринчилиги бла чемпионаты бардырылгъандыла.

«Элледе фахмулу сабийлерибиз кёпдюле, аланы айнытыргъа онгла къураргъа керекди»

Ахыр жыллада спортчуларыбыз хорламлары бла аслам къууандыра турадыла, кёп болмасала да, секцияла ачыладыла, гитче, уллу да жарау этеди. Бюгюн бизни ушакъ нёгерибиз стилевой каратеден тренер, айтхылыкъ каратечи Шахмурзаланы Шахмурзады. Ол стилевой каратеден спортну устасыды, 1996 жылда дунияны кубогун алгъанды, Россейни, халкъла аралы эришиулени призёруду. Бизни бла тюбешиуюнде Шахмурза улу ишини, жетишимлерини юсюнден айтханды.

Округда – алчыланы санында

Бу кюнледе Шимал Осетия-Аланияны ара шахары Владикавказда грек-рим тутушуудан СКФО-ну биринчилиги бардырылгъанды, анга округну битеу регионларындан 18 жыллары толмагъан умутландыргъан гёжефле къатышхандыла.

Регионла аралы эришиулеге атланырыкъдыла

«Гитче футболну – школлагъа» проектни чеклеринде «Нальчик» спорт комплексде билим бериу учрежденияланы араларында футзалдан эришиу къуралгъанды, анга кеслерини районларында хорлагъан школла къатышхандыла.

Минги тау къонакъбайлыкъ этеди

Бюгюн Минги тауну тийресинде Россейни тау-лыжа спортдан  кубогуну 4-5-чи кезиуле башланадыла. Беш кюнню ичинде бардырыллыкъ эришиулеге къатышыргъа деп бери къыралны тюрлю-тюрлю регионларындан 120 спортчу келгенди.

Локияланы Жамболат Европаны чемпионатында тутушурукъду

Билдиргенибизча, Новосибирск шахарда бардырылгъан грек-рим тутушуудан Олимпиаданы аллында Россейни чемпионатына башха-башха регионладан кючлю спортчула жыйылгъандыла.  «Новосибирск Экоцентр»  кёрмюч комплексде къуралгъан чемпионат, хорлагъанланы бла призёрланы белгилегенинден сора да, Токиода  жайда боллукъ Олимпиадагъа барлыкъ къыралны миллет сборныйине тюшерге боллукъланы ачыкълайды.

Чемпион атын юч кере къоруулагъан каратечи

Озгъан жыл Румынияда Брашов шахарда стилевой каратени ашихара тюрлюсюнден дунияны биринчилиги бла чемпионаты бардырылгъан эдиле. Алагъа жыйырма къыралдан юч жюзден аслам спортчу жаш тёлю, юниор эм абадан жыл сан категориялада хорлам ючюн кюрешгендиле. Эришиуге РФ-ни жыйымдыкъ командасыны санында бизни жерлешлерибиз да къатышхандыла. Ала алгъан эки алтын, бир кюмюш, эки да доммакъ майдалла уа Россейге битеукоманда зачётда экинчи жерге чыгъаргъа онг бергендиле. 
 

Страницы

Подписка на RSS - Спорт