Спорт

«Кёзбау этмей бир бирден файда тюшерин излемей, таза жюрекден шуёхлукъ жюрюте билиу бюгюнлюкде бек магъаналыды»

Гёжеф Локияланы Жамболат грек-рим тутушууда болдургъан жетишимлери бла белгилиди. Аны биринчи уллу хорламы 2011 жылда Россейни кадетлени араларында биринчилигинде къытхан доммакъ майдалы эди. Эки жылдан ол къыралны юниор биринчиликлеринде кюмюш эм доммакъ майдалланы алгъанды.

«Туугъан жериме къайтырыма ишеклигим жокъду»

Алгъаракълада Болгарияны Благоевград шахарында армрестлингден дунияны биринчилиги болгъанды. Анда бизни жерлешибиз Отарланы Надира алтын майдалны алгъанды. Жыйырмажыллыкъ спортчу онг, сол къоллары бла аны бла эришгенлени барысын да хорлагъанды. Ары дери ол Европа даражада да алчы болгъан эди. Бюгюн а Надира бизни ушакъ нёгерибизди.

 

«Элледе фахмулу сабийлерибиз кёпдюле, аланы айнытыргъа онгла къураргъа керекди»

Ахыр жыллада спортчуларыбыз хорламлары бла аслам къууандыра турадыла, кёп болмасала да, секцияла ачыладыла, гитче, уллу да жарау этеди. Бюгюн бизни ушакъ нёгерибиз стилевой каратеден тренер, айтхылыкъ каратечи Шахмурзаланы Шахмурзады. Ол стилевой каратеден спортну устасыды, 1996 жылда дунияны кубогун алгъанды, Россейни, халкъла аралы эришиулени призёруду. Бизни бла тюбешиуюнде Шахмурза улу ишини, жетишимлерини юсюнден айтханды. 

 

Ёхтемленирча адамларыбыз кёпдюле, сабийлерибизни да алача болургъа юйретейик

Къыралыбызда, андан тышында да атларын айтдыргъан айтхылыкъ адамларыбызны асламысы, ол санда спортчуларыбыз да, эллерибизден чыкъгъандыла. Аны алай болуруна уа уллу къыйын элледе сабийлени юйретиуге заманларын, къарыуларын да аямагъан адамла саладыла. Аладан бири Анахаланы Мустафады. Ол  самбодан спортну халкъла аралы устасыды, СССР-ни самбодан сыйлы устасыды, Къабарты-Малкъарда физкультураны эм спортну сыйлы ишчисиди. Органлада ахшы ишлегени ючюн юч даражалы майдал бла саугъаланнганды.

«Саулукъну сакъларгъа, игилендирирге да эм ахшы амал женгил жарау этиудю»

Арт кезиуде  спорт, халкъны саулугъун сакълау бла байламлы проблемала биягъы кеслерин эсгертгендиле. Аны ючюн властьла школлада физкультурадан дерслени бардырыугъа, халкъны саулайда физкультура бла кюреширге кёллендирирге мадарла этеди.

Минги таугъа 83 жылда къалай чыгъаргъа боллукъду?

Жаппуланы Рамазан Минги тауда курортну къурагъан биринчи къурулушчуладан болгъанды. Алай Европаны эм бийик таууна уа кёп болмай чыкъгъанды – 83 жылы толгъанында. «Аргументы и факты» газетни корреспонденти Текеланы Исламгъа ол ёрлеуге къалай таукелленнгенини, туризмни айнытханда табийгъатны сакълауну амалларыны юсюнден айтханды.

«Менден къаллай президент боллукъду, ёмюрюм рингде ётгенди»

Къатыш единоборстволада дунияны чемпиону Хабиб Нурмагомедов спортха къайтханды. Алыкъа жангыз да журналистле бла тюбеширге, алай жууукъ заманда UFC-ни жулдузу кезиулю сермешин бардырлыкъды. Къараучула гёжеф атасы ауушхандан сора спортну къоярына къоркъуп тургъандыла. Алай Нурмагомедовну спортда, андан тышында да алыкъа кёп муратлары бардыла. Аланы юслеринден ол "Комсомольская правдагъа" айтханды.

 

«Къарыулуну жюреги кючлю хорлайды»

Фахмулу, атларын айтдыргъан, тенглерине юлгю болгъан жаш адамларыбыз бла окъуучуларыбызны газетде дайым танышдыргъанлай турабыз. Бюгюн а бизни къонагъыбыз Аппайланы Владимирни бла Махийланы Фазилятны къызлары Залинады.

«Спортну сюйсенг, ол чархынгы, акъылынгы да кесине бойсундурады»

Хар инсаннга жашауунда илхам берген, баям, аны муратларыдыла. Ала адамны алгъа элтедиле, жангы бийиклеге чакъырадыла. Биреу илмуда атын айтдырыргъа сюеди, башхалары маданиятда, искусствода неда бир башха затда жетиширге умут этедиле.

«Инсан умутун юзмей, алгъа барса, муратына жетмей къалмаз»

Жерлешибиз Емельян (Эмиль) Биткаш каратеде болдургъан жетишимлери бла белгилиди. Ол Россейни чемпионатында хорлагъанды, эришиуню эм иги спортчусуна да саналгъанды. Бу жетишими бла ол кесине Берлиннге Европаны чемпионатына къатышыргъа жолну ачханды, Германияда да анга жетген чыкъмагъанды. Аны бла ол республикасына даражалы чемпионатдан алтын майдалны саугъалагъанды. Алай спортчуну хорламгъа жолу алай тыйгъычсыз, къысха да болмагъанды. Аны юсюнден сейирлик хапарны ол бизни бла ушагъында айтханды.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт