Спорт

Спортчу къарыу алгъанындан тышында, билимли, адежли да болургъа тийишлиди

Бабугентден Герийланы Руслан, спорт бла гитчелигинден кюреше, каратеде, бютюнда уа къол бла тюйюшюуде жетишимлери бла белгилиди. Республика, округ, къырал даражалы эришиуледе ол хорлагъанланы къауумуна дайым киргенлей тургъанды. Сермешлерин болжалдан алгъа хорлам бла аз кере бошамагъанды. Бийик усталыгъы, хорламгъа итиниулюгю жетишимлеге да келтиргенди – анга Россейни спортуну устасы деген ат берилгенди.  Бюгюн ол бизни ушакъ нёгерибизди.

Майдалла да къыта, адамлыкълары, ариулукълары, субайлыкълары бла юлгюдюле

Спортну къайсы тюрлюсю да адамдан къарыу, заман, итиниулюк излейди. Ол анга берилгенлени уллу жетишимле, белгилилик бла саугъалайды, алай аны бла бирге уа чып тюшюу бла да къоркъуулуду. Алай андан сагъаймагъан, ётгюрлюклери, жигитликлери бла республикабызгъа махтау келтирген къызларыбыз а, айхай да, бардыла. Ала кёп эришиуледе майдалла къытханларындан тышында, субайдыла, адет-тёрени биледиле, бийик усталыкъ билим алып, миллетибизге жарайдыла. Бу материалда аланы талайыны юсюнден билдирейик.

Хар ким да ишлеген жеринде бир иги мурат салып, анга жетишир ючюн битеу билимин, къарыуун салса, ол толмай къаллыкъ тюйюлдю

Беккиланы Иссаны жашы Азрет эркин тутушуудан СССР-ни   сыйлы устасыды, РСФСР-ни эркин тутушуудан, самбодан - СССР-ни, тутушууну миллет тюрлюсюнден а  Шимал Кавказны да чемпионуду.  

Азиялы командала малкъарлы жашны оюнун жаратадыла

Зумакъулланы Вячеславны жашы Алимни юсюнден мен алгъаракъда республиканы жашаууну юсюнден хапарлагъан интернет пабликлени биринде окъугъан эдим. Футболгъа сейирим не заманда да болгъанды, алай Алимни атын а бу жолгъа дери, нек эсе да, бир да эштмеген эдим. Бюгюнлюкде ол Тайваньны бийик лигасыны «Тайнань сити» деген футбол командасы ючюн ойнайды, ары дери Монголияда эришгенди. Малкъарлы жаш бла келишим озгъан жылны ахырында этилгенме. Битеу бу шартла  сейир кёрюнюп, аны бла ушакъ этерге кёлленнген эдим. Малкъар тилни билмегенин уллу жарсыу бла белгилеп, ол битеу сорууларыма интернет бла къысха заманны ичинде толу жууапла берип жибергенди.

- Тилни иги билмегениме бек жарсыйма. Аны сылтауун 90-чы жылланы аллында туугъанымда кёреме. Ол кезиу къыт заман болгъанын эсге ала, ата- анала сабийлерин, юйюрлерин жалчытыугъа берилип эдиле. Атам кёп жылланы «Черодейка» салонда кассир-бухгалтер болуп ишлегенди. Анам а дюгерлиди. «Дубкидеги» сабий тууулгъан больницада акушерка эди. Менден сора да, юйюрюбюзде тамата къарындашым барды. Ол да Москвада жашайды эм ишлейди.

Мырза-Бек бразилиячыны хорлагъанды

Тырныаууздан белгили гёжеф, Элбрус районну Олимпиадалы резервли спорт школуну сохтасы Тебуланы Мырза-Бек  Карате Комбат профессионал къауумда бешинчи сермешин бардыргъанды. Шёндю Санкт-Петербургда жашагъан жаш Будапештде 61 килограммгъа дери ауурлукълары болгъанланы арасында бек кючлю тутушуучуладан бири – бразилиячы Теик Силва бла – тюбешгенди.

Бир жолгъа – онтогъуз майдал

 «Кёнделен» физкультура-саулукъландырыучу комплексде грек-рим тутушуудан эришиуле ётгендиле. Алагъа  196 спортчу къатышханды: 2009-2011, 2008-2010 эмда 2006-2008 жыллада туугъанла.

«Элледе фахмулу сабийлерибиз кёпдюле, аланы айнытыргъа онгла къураргъа керекди»

Ахыр жыллада спортчуларыбыз хорламлары бла аслам къууандыра турадыла, кёп болмасала да, секцияла ачыладыла, гитче, уллу да жарау этеди. Бюгюн бизни ушакъ нёгерибиз стилевой каратеден тренер, айтхылыкъ каратечи Шахмырзаланы Шахмурзады. Ол стилевой каратеден спортну устасыды, 1996 жылда дунияны кубогун алгъанды, Россейни, халкъла аралы эришиулени призёруду. Бизни бла тюбешиуюнде Шахмурза улу ишини, жетишимлерини юсюнден айтханды. 

«Хар ишдеча, спортну да жюрегинг бла сюйюп алай кюрешмесенг, магъанасы хазна болмаз»

 Улбашланы Назирни жашы Махмут Къабарты-Малкъар къырал университетни физика эм математика факультетин жетишимли бошап, кандидат диссертациясын да къоруулагъандан сора этген сайламы бла жашауун байларгъа аз да сюймегенин ангылайды. Ауур атлетика бла заманы бош кезиуде кюрешген жашны мураты спортну бу тюрлюсюнде жетишимли болургъа  эди. Алай бла ол Москвагъа атланып, анда жашауун жангыдан башлайды. Бек биринчиден ол Россейни физкультура, спорт, жаш тёлю эм туризм университетине киреди эм аны 2017 жылда жетишимли бошайды.

Окъуууна да сакъ, жарауларына да къаты

Гитче спортчула, сынамлары аз болса да, хорламгъа итиниулюклери, тириликлери бла абаданладан артха къалмайдыла. Ала, кюнден-кюннге усталыкъларын ёсдюре, атларын айтдырадыла. Аллайладан бири  Жаппуланы Къууанчды, ол дзюдогъа сабий саддан сора жюрюп башлагъанды, тренер Шауаланы Ханапийни къолунда юйренеди.

Жашау жорукъгъа адамланы къутхарыуну салып

От ёчюлтюучюню иши, айхай да, адамдан уллу жигитлик, огъурлу жюрек, тёгерегингдегилеге  сюймекликни излейди. Аны сайлагъан инсан кесини жанына къоркъуу болгъанын сезеди, алай эсе да, къыйынлыкъгъа тюшгенлени къутхарыргъа ашыгъады. 

Страницы

Подписка на RSS - Спорт