Спорт

Саулукъну кёп жыллагъа сакълар ючюн, жарау этиуню унутмазгъа

Къудайланы Чукайны жашы Керим Яникойну орта школунда отуз жылдан аслам заманны урунады. Сабийлени кёп тёлюлерин физкультурадан юйрете, аланы саулукъларына, айныуларына къайгъыра ишлейди, уллу  сынамлы устазларыбызданды. Бюгюн ол бизни ушакъ нёгерибизди.

 

Элбрусчулада – ахшы кёрюмдюле

Чегем шахарда грек-рим тутушуудан жаш тёлюню арасында ачыкъ республикалы турнир ётгенди. Ол КъМР-ни физкультурасыны бла спортуну сыйлы къуллукъчусу, СССР-ни спортуну устасы Аслан Аджиевни намысына къуралгъанды. Анга 238 спортчу къатышханды. Къабарты-Малкъарны гёжефлеринден сора да, кюйюзге Санкт-Петербургдан, Къарачай-Черкесден бла Ставрополь крайдан жашла чыкъгъандыла.

Чабыу - инсанны чёрчеклигин ачыкълагъан оюн

Халкъыбызда бурундан бери сакъланып келген оюнла бла сизни андан ары шагъырей этерге сюебиз. Фольклорчубуз Таумырзаланы Далхат белгилегеннге кёре, чабыу, терк барыу, бир бирни оза, жетдирмей къачыу - адамны, жаныуарны да ажалдан къалдырады. Заманны къыйын болумлары, табийгъат жашауну жорукълары адам улуну къылыгъына, ишине терен тамгъа салгъандыла.

Спортну ветеранларыны саулукъларына къараугъа, асламлы физкультураны айнытыугъа – энчи эс

Къабарты-Малкъарны Спорт министерствосунда жамауат совет биринчи жыйылыуун бардыргъанды. Анда законодательство эм улутхачылыкъгъа къажау кюреш бардыргъан, социально-экономика, асламлы эм бийик жетишимлени спортуну айнытыу, «Урунуугъа эм къорууланыугъа хазырма» (ГТО) битеуроссей физкультура-спорт комплексни кийириу бла байламлы ишчи къауумланы къурау эм аланы борчларын белгилеу бла байламлы соруулагъа къаралгъанды.

Аны сохталары - къалайда да жетишимли

Мисирланы Мурадинни жашы Илияс эркин тутушуудан Россейни спортуну устасыды, бел бауладан тутуп тутушуудан да къыралыбызны сыйлы устасыды, спортда сынамы 30 жылгъа жетеди.

Коронавирус ючюн бир-бир къыраллагъа турист путёвкаланы къайтарыргъа боллукъду

Талай къыралда, коронавирус жайылып, энчи низам кийирилгени себепли Роспотребнадзор туристлеге эсгертиуле этгенди. Алагъа кёре, «жабылгъан» къыраллагъа путёвкаланы турфирмалагъа къайтарыргъа боллукъду.

Амаль «доммакъ» бла къайтханды

Бу кюнледе Назраньда Россейни грек-рим тутушуудан биринчилиги ётгенди. Анга 18 жыллары толмагъанла къатышхандыла.  Гёжефле сегиз ауурлукъ категорияда сермешгендиле.

Республикада, андан тышында да - биринчиле

Малгобекде волейболдан, Тиширыуланы халкъла аралы кюнюне жораланып, эришиу къуралгъанды, анга Чеченден, Ингушетиядан, Нальчикден бла Къабарты-Малкъар къырал университетден командала къатышхандыла. 

Республиканы атындан – Россейни биринчилигине

Шимал-Кавказ федерал округну республикаларындан бла крайларындан 21 жыллары толмагъан бек кючлю гёжефле Махачкъаладан Россейни грек-рим тутушуудан биринчилигине тюшер ючюн къаты кюрешгендиле.

Элбрус районда олимпиадалы резервни Байзуллаланы Юсюп атлы спорт школуну келечиси Локияланы Аслан, 60 килограммгъа дери ауурлукълары болгъанланы араларында эрише, ахшы кёрюмдюле болдургъанды.

Кесин кёргюзтюрге хазырды

Тамбла  Алматы шахарда  АСА 105 лиганы кезиулю турнири ётерикди. Анга бабугентчи  спортчу жашыбыз Тюменланы Кязим да къатышады.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт