Спорт

Ёхтемленирча адамларыбыз кёпдюле, сабийлерибизни да алача болургъа юйретейик

Къыралыбызда, андан тышында да атларын айтдыргъан айтхылыкъ адамларыбызны асламысы, ол санда спортчуларыбыз да, эллерибизден чыкъгъандыла. Аны алай болуруна уа уллу къыйын элледе сабийлени юйретиуге заманларын, къарыуларын да аямагъан адамла саладыла. Аладан бири Анахаланы Мустафады. 

Командабыз - жарым финалда

Ростов областьда 2006 жылда дери туугъан къызланы араларында баскетболдан Россейни биринчилиги бардырылгъанды. Анда Санкт-Петербургдан, Курскдан, Люберцевден, Дондагъы Ростовдан, Нальчикден бла Азовдан командала ойнагъандыла. 

Кесини усталыгъына жаш гёжефлени юйретеди

Мисирланы Мурадинни жашы Илияс эркин тутушуудан Россейни спортуну устасыды, бел бауладан тутуп тутушуудан да къыралыбызны сыйлы устасыды, спортда сынамы 30 жылгъа жетеди. Бюгюнлюкде ол «Хасания» спорт клубда эркин тутушуудан тренер болуп ишлейди. Бу клубха жюрюген жашчыкъла уа жетишимлери бла дайым къууандыргъанлай турадыла, ала республикада, андан тышында бардырылгъан даражалы эришиуледен майдал къытмай къайтмаучудула. Алайды да, бюгюн ушакъ нёгерибиз Ильясды. 

Сохталары къарыулу, адепли, жигер болурларына да къайгъырады

Спортну бюгюннгю жашауда неден да бек юйретиу магъанасы уллуду десек, жангылмазбыз. Нек дегенде айтхылыкъ спортчула ёсе келген тёлюлеге аламат юлгю боладыла. Алагъа къарай, сабийлерибиз аман къылыкъладан сакъланадыла, заманларын орамда бошуна ётдюрмей, осал къауумлагъа кеслерин алдатмай, жетишимлиликни жолуна сюеледиле. Хау, ала барысы да Олимпиаданы, дунияны чемпионлары болуп барлыкъ тюйюлдюле. Алай, жарау эте, чыгъынырыкъдыла, низамгъа тюзелирикдиле, тюз ниетли тенгле табарыкъдыла. Тренерле уа анга бек сакъдыла. 
 

«Бизге жюрюген сабийле не жаны бла да айнырларына къайгъырабыз»

2009 жылдан бери «Спартак-Нальчик» футбол клубну мурдорунда сабийле юйренирча школ ишлейди, анга алты-жети жыллары толгъанланы  аладыла. Бу ишни баш мураты - сынамлы, ахшы спортчуланы тышындан излемей, кесибизде хазырлауду. Бюгюнлюкде анда талай оюнчу къауумну хазырлайдыла, ала, эришиулеге къатыша, жетишимлери бла да къууандырадыла. Алай биз аланы юслеринден хазна зат билмейбиз. Ол себепден бюгюн бизни ушакъ нёгерибиз сабий команданы тренери Цийкъанланы Исламды.

«Муратым - пауэрлифтингде дунияда эм кючлюлени санына кириргеди»

Арт жыллада жаш адамла неден да бек спорт бла кюреширге итинедиле, дерге боллукъду. Аланы асламысы спортну кюч тюрлюлерин сайлайдыла, уллу жетишимле да болдурадыла. Хабаздан Тетууланы Жамалны жашы Камил да аллай уланларыбызны санынданды. 26-жыллыкъ жаш Россейни спортуну устасыды. Къабарты-Малкъар къырал эл мюлк университетин тауусханды, бусагъатда жарау этгенден тышында, бизнес бла да кюрешеди. Бюгюн ол бизни ушакъ нёгерибизди.

 

Ананы кюнюне жоралап

Нальчикде сабий чыгъармачылыкъны «Эрудит» арасында, Ананы кюнюне жораланып, шахматладан эришиуле къуралгъандыла, алагъа 32 сабий къатышханды.  

Хорлагъаннга - алтын майдал, ахча да

Къазахстанда эркин тутушуудан XII халкъла аралы эришиу бардырылгъанды, ол СССР-ни кезиуюнде аты айтылгъан политика эм жамауат къуллукъчу, Социалист Урунууну Жигити Динмухамед Кунаевни хурметине къуралгъанды. 

Гёжефлерибизде – он майдал

Нальчикде Универсальный спорт мекямда самбодан СКФО-ну биринчилиги бардырылгъанды. Анда алчы жерле ючюн 300-ден аслам жаш бла къыз тутушхандыла, Къабарты-Малкъардан гёжефле 10 майдал къытхандыла.

Къарыулуну жюреги кючлю хорлайды

Аппайланы Владимирни бла Махийланы Фазилятны къызлары Залина, жашлыгъына да къарамай (23 жылы толгъанды), дзюдода уллу жетишимлеге жетгенди: талай жыл мындан алгъа ол кесини ауурлугъунда Россейде эм кючлю болгъанды, Европаны кубогунда да «доммакъны» алгъанды. Кёп болмай а, «Динамо» спорт обществону биринчилигинде – экинчи, СКФО-ну биринчилигинде уа биринчи жерлени да алгъанды.
 

Страницы

Подписка на RSS - Спорт