Спорт

Тенгиз Калдани – Россейни спортуну устасы

Ленинград азатланнганлы 75 жыл толгъанына аталып, Санкт-Петербургда каратеден "Невский факел" деген XXX битеуроссей турнир къуралгъанды. Анга къыралны 25 регионундан тюрлю-тюрлю жыл сандагъы 900-ге жууукъ спортчу къатышхандыла.

Москвадан – тогъуз майдал

   Москвада «Олимпийская деревня-80» спорт комплексде грек-рим тутушуудан ара шахарны биринчилиги болгъанды, андан Къабарты-Малкъардан гёжефле тогъуз майдал келтиргендиле.

Окъуучулагъа – зауукълу эришиуле

«Гитче-футболну – школгъа» деген битеуроссей проектни чеклеринде Нальчикде республикалы эришиу къуралгъанды.

Республикабызны боксчулары - ючюнчюле

    Тырныауузда боксдан халкъла аралы матч эришиуле бардырылгъандыла. Алагъа Россейни, Польшаны, Азербайджанны бла Къабарты-Малкъарны жыйымдыкъ командалары къатышхандыла.

Россейни биринчилигинде эриширикдиле

   Нальчикде Универсал спорт  комплексде 18 жыллары толмагъан гёжефлени араларында грек-рим тутушуудан СКФО-ну биринчилиги бардырылгъанды. Анга Дагъыстандан, Ингушетиядан, Къабарты-Малкъардан, Къарачай-Черкесден, Шимал Осетия-Аланиядан, Чеченден бла Ставрополь крайдан 300-ге жууукъ адам къатышханды.
 

Эм къарыулула «Атлантха» жыйылгъандыла

Нальчикде «Атлант» тренажёр залда орус жимден (штангагъа бир тюрлю ауурлукъну салып, аны талай кере кётюрюу, хорлагъаннга штанганы эм кёп кере кётюрген саналады)  Къабарты-Малкъарны биринчилиги бла чемпионаты бардырылгъандыла. Эришиулени «Нальчик» спорт школ бла республиканы пауэрлифтингден федерациясы къурагъандыла. Анга регионну районларындан бла шахарларындан 100-ге жууукъ адам къатышханды.

Быйылны да жетишимли башлагъандыла – беш майдал къытхандыла

Элбрус районну спорт школуну баш борчларындан бири даражалы эришиуледе хорлаяллыкъ спортчуланы хазырлауду, ала бу ишни жетишимли да толтурадыла. Жылдан-жылгьа школда къарыулу, бийик усталыкълы гёжефлеге уллу спортха жол ачылады.

Бизни келечибиз – Россейде экинчи

Москвада «Н.Г. Озолинни бла В.М. Дьячковну мемориалы» деген 38-чи  битеуроссей эришиуде республиканы 1-чи номерли олимпиада резервли спорт школундан Михаил Акименко кюмюш майдал  къытханды.

Ставропольдан – кёп майдал бла

Ставрополь крайны кикбоксингден биринчилигине бла чемпионатына Россейни Югуну 40 эм иги спорт школундан 330-гъа жууукъ гёжеф къатышханды. Ала  кикбоксингни «фулл-контакт» эм «фулл-контакт лоу-кик бла» деген бёлюмлеринде эришгендиле.
    

Къышда Элбрусха биринчи болуп ёрлегенле

    Совет Союзну заманында, байрам кюннге жоралап, уллу ишле тамамлап болгъандыла. Озгъан ёмюрню отуз бешинчи жылында СССР-ни колхозларыны биринчи битеусоюз съездлери бола эди. Анга атап республиканы бек айырмалы, жигит къаячылары Элбрусну эки тёппесине, ызы бла уа Казбекге чыкъгъандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт