Спорт

Фестивальдан - алтын эм доммакъ майдалла

Нальчикде бу кюнледе единоборстволадан «Спорт бирикдиреди» деген биринчи фестиваль болгъанды. 

Боллуланы Алий – алчыланы санында

Чегем районну Нартан элини физкультура-саулукъ-сакълау комплексинде Дышековланы тукъум саугъалары ючюн грек-рим тутушуудан биринчи ачыкъ тутушуу болгъанды.

Муратым, тренер болуп, Малкъаргъа къайтыргъады

Спорт бла кюрешген жашларыбызны, къызларыбызны хорламларын кёрсек, айхай да, къууанабыз. Алай хорламлагъа жол а тынч тюйюлдю – кёп затха чыдаргъа, къуруда чыгъа тургъан чурумлагъа къарамай, алгъа барыргъа керекди. Насыпха, миллетибизде аллай адамларыбыз кёпдюле. Аладан бири  Алтууланы Магометни бла Гадийланы Ануарны къызы Клюзаны жашлары Асланды.

 

Командалы эришиуде - биринчи жер

Минеральные Воды шахарда кикбоксингден тёрели командалы эришиу бардырылгъанды.

Абадан къауумда биринчи майдалла

Къабарты-Малкъарны олимпиада резервли спорт школундан Михаил Акименко Катарда женгил атлетикадан дунияны чемпионатында кюмюш майдалны къытханды.

Жетеуленден бешисинде - майдалла

Калуга областьны Медынь шахарында универсальный сермешледен эр кишилени эм тиширыуланы араларында Россейни кубогу бардырылгъанды.

Къол тутушдан эм кючлюле ачыкъланырыкъдыла

Нальчикде къол тутушдан Россейни МВД-сыны битеуроссей чемпионаты барады. Ол 9 октябрьде ачылгъанды, эм къарыулуланы атлары уа 13октябрьде белгили боллукъдула. Чемпионатха  къыралны субъектлеринден ич ишле органланы 500 келечиси къатышадыла.

Къаршчы командалагъа аз да онг бермегенлей, «алтынны» алгъандыла

Пензада жыжымны тартыудан Россейни кубогу бардырылгъанды, анда 720-1000 килограмм ауурлукъ къауумда бизни командабыз биринчи жерни алгъанды. Ала бла республиканы Спорт министерствосунда тюбешиу болгъанды.
Эришиуге эр киши, тиширыу эм къатыш командала къатышхандыла. Хар команда 8 спортчудан къуралгъанды, бир адам запасной болгъанды. Бизни командагъа Сослан Дзуганов, Ахмед Курашев, Казбек Тхамитлоков, Игорь Афаунов, Мусарби Кудашев, Рустам

Алтын майдал эмда Россейни чемпионатына жол къагъыт

Нижний Новгородда Профсоюзланы физкультура спорт обществосуну ара советини грек-рим тутушуудан чемпионаты ётгенди. Ол Россейни келир жыл январьда бардырыллыкъ чемпионатына спортчула сайланырыкъ эришиуледен бирине саналады.

Даражалы турнирде – алчы жерледен бири

«Владимирская осень»  деген битеуроссей турнирге 43 субъектден 2000-2002 жыллада туугъан 360-ха жууукъ спортчу жыйылгъанды. Эришиуле грек-рим тутушуудан спортну халкъла аралы класслы устасы Эдуард Никифоровну хурметине бардырылгъандыла, кеслери да Владимир шахарны тутушууланы энчи спорт комплексинде ётгендиле.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт