Спорт

Гитче гёжефлерибизде – тёрт майдал

Шимал  Осетия-Аланияны Моздок шахарында Россейни спортуну устасы Джамалдин Кубачевни хурметине  эркин тутушуудан биринчи регионла аралы эришиу бардырылгъанды.

Хорлагъанлагъа – майдалла, энчи саугъала да

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарны футзалдан ассоциациясы гитче футболдан 2018-2019 жыллада биринчиликни бла кубокну ахыр матчларын бардыргъанды.

Элбрус районну спорт школундан гёжефледе – беш майдал

Сабийлени къоруулауну халкъла аралы кюнюне аталып Бахсан шахарда 2009-2011 жыллада туугъан жашчыкъланы араларында грек-рим тутушуудан республикалы эришиу бардырылгъанды.

Спортчуларыбызда – эки «доммакъ»

Новочеркасск шахарны Буз мекямында дзюдодан, Г.П. Недвигинни хурметине аталып, «А» класслы XX битеукъырал эришиу бардырылгъанды. Анда майдалла эм Россейни чемпионатына къатышыр ючюн, 17 региондан 180-ден аслам дзюдочу кюрешгендиле.

Жарыкълыкъ берген эришиу

Нальчикни культура эм солуу паркыны  назму аллеясыны  аллында   санларында къыяулары болгъан сабийлени эмда акъылбалыкъ болмагъанланы араларында  женгил атлетиканы чабыу тюрлюсюнден эришиуле бардырылгъандыла. Ала бу жол бла   алтынчы кере  къураладыла.  Анга къатышханланы араларында  республиканы намысын  россейли эмда халкъла аралы  эришиуледе  къоруулап, хорлагъанла да бар эдиле.

Юйретген жашчыкъларын хорларгъа къуру кюч бла угъай, техника амал бла боллугъуна тюшюндюреди

Озгъан ёмюрню сексенинчи, токъсанынчы жылларында  бизни жашларыбыз тыш къыраллада бардырылгъан халкъла аралы эришиуледе трибуналаны кёп кере къалтыратхандыла. Россейни байракъларын кётюртгендиле, гимнин сокъдургъандыла, республиканы атын айтдыргъандыла.

«Кюмюш» - Гергъокъланы Саидде

Эльхотовода СССР-ни сыйлы тренери Борис Савлоховну бла Украинаны сыйлы тренери Тиймураз Савлоховну хурметлерине эркин тутушуудан эришиу къуралгъанды.

Минги тауда тау лыжачыланы къырал командалары усталыкъларын ёсдюредиле

Бюгюнлюкде Минги тауда россейли лыжачыла юйрениу-жарау этиу жыйылыуларын бардырадыла. Аланы ски-кросс эм могул дисциплиналада жарауларына Россейни фристайлдан федерациясыны президенти Алексей Курашов да келгенди. Аны лыжачыла эм тренерле бла тюбешиуюнде хазырланыу къалай ётгени сюзюлгенди. Белгили болгъаныча, спортчула могулдан майны ахырына дери, ски-кроссдан да 8 июньнга дери юйренирикдиле.

Битеукъырал эришиуден – доммакъ майдал

Армавирде дзюдодан битеукъырал эришиу бардырылгъанды, анга 21 жыллары толмагъан спортчула къатышхандыла.

Гежаланы Далхат Европаны биринчилигинде сермеширикди

Краснодар крайны Анапа районунда 13-14-жыллыкъ спортчуланы араларында боксдан Росссейни биринчилиги бардырылгъанды. Анга къыралны 60-дан аслам регионундан 326 боксчу къатышхандыла, ала 20 ауурлукъ къауумда эришгендиле.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт