Новости

Хушто-Сыртдан Чегем чучхурлагъа дери жолну тапландырыу планнга кийирилликди

КъМР-ни Парламентини Промышленность, транспорт, связь эм жол мюлк комитетини кенгертилген жыйылыуунда республиканы жолларыны болумлары эмда аланы тапландырыуну мадарлары сюзюлгендиле.

Тынчайып къалыр умут жокъду

Шимал Кавказны регионла аралы сетевой компаниясыны (МРСК СК) баш директору Юрий Зайцев Нальчикде болгъан кезиуюнде «Каббалкэнерго» акционер обществону коллективи бла тюбешгенди. Сёз республиканы энергетика комплексинде болумну, тамамланыргъа керекли жумушланы юсюнден баргъанды, деп билдиргендиле компанияны пресс-службасындан.

Эл мюлкде инвестиция проектлеге къырал да билеклик этеди

РФ-ни Эл мюлк министерствосуну АПК-да рыноклагъа къарагъан  департаментини башчысы Анатолий Куценко видеоконференция халда кенгеш бардыргъанды. Сёз анда агропромышленность комплексде объектлени  ишлеу эмда жангыртыу  бла байламлы проектлеге инвестицияла этиуню юсюнден баргъан эди.

Къагъанакълагъа - саулукъ, аналагъа - насып

КъМР-ни саулукъ сакълау министри Марат Хубиев жангы Перинатал арада болгъанды, анда уа бюгюнлюкде дунияны жарыгъын 562 къагъанакъ кёргенди. Сагъынылгъан араны толу болмагъан эки айны кезиуюнде ишини  медицина статистикасы  уа республикада сабийден ауругъанлагъа болушлукъну качествосу иги да кётюрюлгенин белгилейди.

Уллайгъанлагъа уллу хурмет бла

Алгъаракъда «Эльбрусоид» фонд, жангы жылгъа жоралап, «Ниети тазаны иши ахшы» деген ат бла жандауурлукъ акция бардыргъанды. Алай бла жаш тёлюню уллайгъанланы жарсыуларына эс бурургъа, алагъа сакъ болургъа чакъыргъандыла. Анга жыйырмадан аслам волонтёр къатышханды.

Эллиге жууукъ вопросха къаралгъанды

Жангы жылгъы солуудан сора КъМР-ни Парламентини президиумуну биринчи жыйылыуу болгъанды. Аны спикер Татьяна Егорова бардыргъанды. Жыйылыуну ача, ол коллегаларын байрам бла алгъышлагъанды. Ол кюн повестка уа кенг болгъанды – депутатла 48 вопросну сюзгендиле. Ол санда бир-бир республикалы законлагъа тюзетиуле кийирилгендиле.

Партия Владимир Путин жанлылагъа къол салдырыргъа деп кесини майданларын береди

Партияны  Генеральный советини секретары Андрей Турчак бу органны президиумуну жыйылыуунда «Единая Россия»  Владимир Путин жанлылагъа къол салдырыуну кюнюн 14 январьда бардырыуну юсюнден волонтёрланы тилеклерин къабыл кёргенин билдиргенди.

Рынокда сураллыкъ проектле жарашдырадыла

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал  университетде студентле «От Идеи к Продукту» деген  форумда кёргюзтюлген проектлерини презентациясын бардыргъандыла.    

Сейирлик жерлерибиз бизге, келгенлеге да зауукълукъ берип турурча

Заповедниклени кюнюн белгилеу бла байламлы Минги тауну этеклеринде Миллет паркны юсюнден да айтыргъа сюебиз. Аны къураргъа деп РСФСР-ни Правительствосу 1986 жылда 22 сентябрьде оноу этген эди. Мураты уа – мындагъы сейирлик табийгъатны сакълау, альпинизмни эм туризмни айнытыу эди.

«Единая Россияны» фракциясына жаз башы сессия бек къызыу болургъа ушайды

РФ-ни Къырал Думасыны Председателини орунбасары, «Единая Россияны» фракциясыны таматасы Сергей Неверов, бараз кюн бардырылгъан пленар жыйылыуда политика «онминутлукъну» кезиуюнде сёлеше, жаз башы сессияда сюзюллюк баш магъаналы законопроектлени туура этгенди. Аладан бири сабийлени солуу лагерьледе къоркъуусузлукъларын кючлендириу бла байламлыды.

Страницы

Подписка на RSS - Новости