Новости

Таулада – ажымлы иш

Орта кюн 6.00 сагъатда Минги таугъа ёрлей баргъан къауумдан экеулен 4900 метр бийикликден кетип ёлгендиле. Аны юсюнден къутхарыучуланы службаларына болумну кёргенледен бири сёлешип билдиргенди.

«Балтиморгъа» бадыражанла Прохладнада ёсдюрюледиле

Прохладна районда «Овощи юга» ООО къуралгъанлы экинчи жыл барады. Аны производствосуна эмда томатла ёсдюрюлген сабанларына къараргъа озгъан геуюрге кюн республикагъа Россейни эмда тыш къыралланы бир-бир телевидение, радио компанияларындан, газетледен бла журналладан журналистле келген эдиле.

Май указланы толтуруу - баш къайгъырыуду

КъМР-ни Правительствосуну кёп болмай бардырылгъан жыйылыуунда Россей Федерацияны Президентини «Узакъ болжаллы къырал экономика политиканы юсюнден» 2012 жылда 7 майда чыгъарылгъан 596-чы номерли Указы эмда «Къырал управленияны амалларын игилендириуню баш мадарларыны юсюнден» 601-чи номерли указы Къабарты-Малкъарда 2017 жылны биринчи кварталында къалай толтурулгъанларына къаралгъанды.

Тозурагъан юйледен кёчюрюу къалай барады

27 апрельде Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечисинде советни жыйылыуу болгъанды. Аны ишине КъМР-ни Башчысы Юрий Коков къатышханды. Анда Россей Федерацияны СКФО-гъа кирген субъектлеринде журтланы экология къоркъуусузлукълары бла байламлы вопросла сюзюлгендиле.

Телевизорундан къуру къалмаз ючюн борчун тёлегенди

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда токну хайырланнганлары ючюн ахча тёлемегенлени мингле бла санаргъа боллукъду. Аллайланы «Каббалкэнерго» сюдге береди. Анда тийишли оноу чыгъаргъандан сора ишни приставла къолгъа  аладыла.  

Къууандыргъан кёрюмдюле

Кёп болмай Ростов областьда РФ-ни Миллет гвардиясыны аскерчилерини араларында жазгъы служебный биатлондан бла женгил атлетикалы кроссдан Шимал-Кавказ федерал округну чемпионаты болгъанды. Анга тогъуз команда къатышханды.

Тырмашыуну ахшы эсеплери

Нальчикде 2002-2003 жыллада туугъан жашланы араларында грек-рим тутушуудан республиканы биринчилиги бардырылгъанды.
Анга Элбрус районну сабий-жаш тёлю спорт школунда жарау этгенле да къатышхандыла. Кеслерини ауурлукъ категорияларында призёрланы санына Къудайланы Заур, Ислам Урусов бла Геккиланы Шамил киргендиле. Аланы тренерле Балаланы Адим бла Этезланы Ибрагим юйретедиле.

Сыйлы жерни ычхындырмагъанды

Благодарный шахарда прикладной каратеден ачыкъ турнирге Нальчикни 8-чи номерли школуну келечиси Уммайланы Амиран да къатышханды.
Аны тренери Къараланы Аслан айтханнга кёре, республика ючюн эрише, ол 35 килограмм ауурлукъда 3-чю болгъанды. Жашчыкъ секциягъа жюрюгенли толу жыл да болмайды. Алай аны техникасы аман тюйюлдю.

Волонтёрла наркотиклеге къажау кюрешни тирилтедиле

Элбрус районну администрациясында жаш тёлю политика, акъылбалыкъ болмагъанланы ишлери эм аланы эркинликлерин къоруулау жаны бла комиссияны къуллукъчулары, Элбрусда регион колледжни окъуучулары, Жаш тёлю гвардияны келечилери Тырныауузда «Жашаудан айырылма! Наркотиклеге угъай де!» деген акцияны къурагъандыла.

Бек кючлюлени санына киргенди

Бешинчи «Жаш профессионалла» (WorIdSkillsRussia) деген миллет чемпионатны финалына чыгъаргъа эркинлик ючюн Якутск шахарда бардырылгъан битеуроссей сайлау эришиулеринде Шимал-Кавказ федерал округдан КъМКъУ-ну педагогика колледжини окъуучусу Карина Межгихова биринчи жерге чыкъгъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Новости