Жангылыкъла

Станцияла суу кётюрюлюуге хазырдыла

«РусГидро» компанияны Къабарты-Малкъар  Республикада бёлюмюнден билдиргенлерине кёре, регионну ГЭС-лери, быйыл жаз башы - жай кезиуде черекле кётюрюлюу кезиуге толу хазыр болгъандыла. Бёлюмню тамата инженерини орунбасары Резуан Ашевни  башчылыгъы бла ишлеген комиссия аны бла байламлы актха бу кюнледе къол салгъанды.

Сабий больницада ремонт къыстау барады

Кёп болмай КъМР-ни саулукъ сакълау министри Марат Хубиев жангы республикалы сабий клиника больница (РДКБ) боллукъ мекямда ремонт  къалай баргъаны бла шагъырейленнгенди, деп билдиргендиле КъМР-ни Салукъ сакълау министерствосуну пресс-службасындан. 

Эски заводну мурдорунда – жангы предприятие

Кёп болмай Май муниципал районну Александровское элинде мал ашла чыгъаргъан «Голдкорм» завод сынау халда ишлеп башлагъанды, деп билдиредиле КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну пресс-службасындан. 

Соруула бергендиле, жууапла алгъандыла

Пенсия фондну Черек районда управлениясыны башламчылыгъы бла Черек районну Бабугент элини школуну устазларына пенсия системаны, анда бола тургъан тюрлениулени ангылатыу бла байламлы семинар къуралгъанды, аны управленияны ишчилери Башийланы Расул бла Атабийланы Амина бардыргъандыла.

Аналыкъ капиталны республикада 65 мингден аслам юйюр алгъанды

Аналыкъ капиталны программасы ишлегенли аны республикада  65312 юйюр алгъандыла, аладан 66,2 проценти берилген ахчаны хайырланып бошагъандыла.   

Экономиканы айнытыудан сора да, аслам адамны иш бла жалчытады

Терекде кийимле тикген «БТК групп» фабрика ишлеп тебирегенли быйыл беш жыл боллукъду. Бусагъатда мында ассортиментни кёбейтирча  эмда  продукцияны санын   ёсдюрюрча мадар этиледи. Алай бла жууукъ заманда, аскер кийимледен сора да, башха энчи формала да чыгъарып башларыкъдыла.  

Биринчилени санында

Россейни стратегиялы башламчылыкъла агентствосу бу кюнледе  вузла аралы «Точка кипения»  конкурсуну «биринчи урумуну» эсеплерин ачыкълагъанды. Конкурсха эки жюз бийик билим берген учрежденияла заявкаларын ашыргъандыла.

КъМКъУ-ну алимлери тыш къыралла бла байламлыкъла къурайдыла

Алгъаракълада  гитче эм орта бизнес бла байламлы  тёрт жюзге жууукъ  компанияны келечилери,  Россейни, Узбекистанны эмда Ара Азияны къыралларыны билим бериу учреждениялары «Expo-Russia Uzbekistan 2019» деген  экинчи  халкъла аралы промышленный кёрмючге эмда аны чеклеринде  бизнес форумгъа къатышхандыла.

Энергетикле токну ызына терк къайтаргъандыла

Онекинчи майда ингирде сагъат сегизни жарымында уллу жел ургъаныны  эмда сакъ жауун жаугъаныны хатасындан «Нальчик» подстанциядан чыкъгъан 110 кВт кючлю электрокюч ыз ёчюлгенди эмда Чегем районда Шалушка, Каменка эм Яникой элледе жашагъан юч минг чакълы адам токсуз къалгъанды. Саулай айтханда, бу тийреледе 20 трансформатор подстанцияны иши тохтатылгъан эди.

Оборудованияны бла техниканы жангыртыугъа - танг ахча

Быйыл биринчи кварталда Къабарты-Малкъарны тийресинде гидроэлектростанцияла бары да 37,6 миллион киловатт-сагъат электрокюч чыгъаргъандыла, деп билдиргендиле РусГидро компанияны республикада бёлюмюню пресс-службасындан.

Бу кезиуде ремонт эмда комплекс халда жангыртыу программаланы тамамлаугъа 32,6 миллион сом къоратылгъанды. Ол санда 23,1 миллиону ремонтха берилгенди, къалгъаны уа - оборудованияны реконструкциясына эмда техниканы жангыртыугъа.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла