Новости

Полициячыланы намысларына - каратеден эришиу

Тырныауузда «Геолог» спорт-саулукъ кючлеу комплексде ич ишле органланы борчларын толтура ёлген келечилерини хурметлерине каратеден эришиу бардырылгъанды. Анга СКФО-ну 6 регионундан 200-ден аслам спортчу къатышхандыла.

Ёксюзлеге деп ишлене тургъан юйню заманында бошаргъа буюрулгъанды

КъМР-ни Правительствосуну башчысыны орунбасары – билим бериу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министр Нина Емузова бу кюнледе Терк районда болгъанды.

Жюн рынокда павильонланы къурулушу тохтатылгъанды

Газетибизни тюненеги номеринде билдиргенибизча, Долинскде орналгъан таулу базарда аны жангы иеси бардыргъан тюрлениуле бла байламлы, бараз кюн тиширыула кеслерини кёлкъалдыларын Нальчикни мэри Арсен Алакаевха барып айтхан  эдиле. Тюбешиуню ахырында ол алагъа орта юн эрттенликде объектге келип, болумну андан ары сюзерге сёз берген эди.

Сербиядан къонакъла республика бла шагъырейленедиле

Сербия Республиканы Сабанчылыкъ эмда тахта кёгетчилик жаны бла институтуну директору Ян Туран бла нартюх ёсдюрюу жаны бла специалист Милослав Бабич селекция ишде сынауларын билдирир, мында ол жаны бла хал  бла да танышыр мурат бла Къабарты-Малкъаргъа келгендиле. Нартюхню тирлигин жыйыуну кюнюнде ала Прохладна районнга баргъандыла.

Эсгергендиле, гюлле салгъандыла

Къабарты-Малкъар Республиканы биринчи Президенти Валерий Мухамедович Коковну туугъан кюнюнде аны эсгерирге Нальчикде къырал аграр университетни аллында майданда мемориалны къатына кёп адам жыйылгъан эди. Аланы араларында бу бийик окъуу юйню оноучулары, преподавательлери, анда ишлегенле, студентле да бар эдиле.

Юрий Коков: «Жаш тёлюбюз билим бериуде, илмуда, спортда да кесин иги жаны бла кёргюзтеди»

Тюнене Юрий Коков Сочиде Жаш тёлюню бла студентлерини ХIХ Битеудуния фестивалинда Къабарты-Малкъарны келечилери бла тюбешгенди. Регионну оноучусу КъМР-ни жаш тёлюсю билим бериу, илму эмда спорт жаны бла да хунерлигин кёргюзтеди, республиканы халкъларыны адет-тёрелери бла башхаланы шагъырей этеди, деп чертгенди.

Адам эм закон

Жалгъан шартла ючюн терсленеди
КъМР-ни прокуроруну орунбасары Артур Махов алгъыннгы полициячыгъа ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди. Ол РФ-ни Уголовный кодексини 286-чы статьясыны 1-чи кесегине (ишчи борчларын артыгъы бла хайырланнганы ючюн) эм 303-чю статьясыны 2-чи кесегине (уголовный ишге жалгъан шагъатла къошханы ючюн) бузукълукъла этгенине ишеклик барды.

Алчыланы санына къошулалмадыкъ

«Спартак-Нальчик», «Анжи-2» команда бла ойнап, 3:0 эсеп бла хорлап къууандыргъан эди. Алай ол къууанч кёпге бармагъанды, ахыр матчында ол «Афипсге» 3:1 эсеп бла къытдыргъанды. Болсада къаршчы командагъа бу хорлам тынчлыкъ бла келмегенин да белгилерге тийишлиди.

Балконланы кенгертиу къоркъуулуду

Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясында муниципал контроль управленияны специалистлери Московская орамда кёп фатарлы юйледен биринде, эки къоншу фатарны балконларын кенгертиу ишле бардырыла тургъанларын эслегендиле.

«Халкъ участковый» сайланнганды

«Халкъ участковый» битеуроссей конкурсну республикалы бёлюмюнде РФ-ни МВД-сыны «Урванский» муниципалитетле аралы бёлюмюню участка уполномоченныйни Аслан Жамборов хорлагъанды. Ол быйыл бу атха ючюнчю кере тийишли болгъанын айтырчады.

Страницы

Подписка на RSS - Новости