Жангылыкъла

Окъуучуларыбызны санына дайым къошулады

Жазылыу - 2021
Хурметли жамауат!
Жазылыу кампания бошалса да, газетибизни  тиражы аз-аздан  ёсюп туруучуду. Алай болсада бу айны ал кюню уа бизни бютюнда бек къууандыргъанды. Не ючюн десегиз, биринчи мартдан «Заманны» окъуучуларыны санына 54 адам къошулгъанды.  
Хар биригизге да уллу ыразылыгъыбызны билдиребиз. Мындан ары да ана тилибизде чыкъгъан газетни тохтамай алып, окъуп турурсуз деп ышанабыз. Биз а сизни сакълауларыгъызны, умутларыгъызны сёзсюз толтурургъа кюреширикбиз.

Энергетикле къыйын болуилада ток бла чырмаула болмазча этедиле

«Россети Шимал Кавказ» компания быйыл СКФО-да 5,2 минг энергообъектге ремонт этерикди. Ол санда: 36 трансформаторгъа, юч минг чакълы трансформатор подстанциягъа эмда 2,2 минг коммутация аппаратха.

Къабарты-Малкъарда специалистле 187 аппаратны бла 98 подстанцияны жангыртырыкъдыла. КъЧР-де, Шимал Осетияда, Ингушетияда эмда Чечен Республикада да аслам иш тындырыргъа тюшерикди. Аланы асламысы Ставрополь крайда бардырыллыкъды: анда 1267 аппаратха эмда 1276 подстанциягъа ремонт этилликди.

Къурулуш бардыргъанда изленнген документлени хазырларгъа болушурукъдула

Росреестрни Кадастр палатасы 4 мартда вебинар бардырлыкъды. Анда ведомствону специалистлери эркинлик алмай сюерге жарагъан объектлени документлерин къалай жарашдырыргъа кереклисин ангылатырыкъдыла. Бу информация кадастр инженерлеге, риелторлагъа, юристлеге, жер-жерли администрацияланы келечилерине да магъаналы  боллукъду, дейдиле Росреестрде.

Алимле тёгерекдеги къудуретни тазалар амалланы сюзерикдиле

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни башламчылыгъы бла 18-19 мартда вузда «Инженер эмда агроэкосистемалада инновациялы технологияла» (SCOPUS) деген халкъла аралы илму-сынам конференция бардырыллыкъды. Аны ишине Тохоку Университетни (Япония), Экономика университетни – Варна (Болгария), Азербайджанны къырал аграр университетни келечилери къатышырыкъдыла.

Къоркъуусузлукъну жалчытыу амалла

Жыл башланнганлы бери республикада кёп адам жыйылыучу жамауат тийреледе 35 видеокамера орнатылгъанды. Бу ишни «Къоркъуусузлу республика» къырал учреждение тамамлагъанды, дегендиле КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосунда.

Жолланы къардан тазалайдыла эм бузламазча материалла чачадыла

 Бу кюнледе Къабарты-Малкъарда  иги кесек къар жаугъаны себепли, Росавтодорну автомашина жоллагъа къарагъан  «Кавказ» управлениясы кече-кюн демей жоллада къоркъуусузлукъну жалчытырча  эм транспортха тыйгъыч болмазча   тийишли ишле бардырады.  Ол санда  жолланы   тазалайды эм бузламазча материалла  чачады.  

Кёпюрге тынгылы ремонт этиледи

Къабарты-Малкъар бла Ставрополь крайны чегинде  «Кавказ» Р-217 федерал трассада кёпюрге  тынгылы ремонт этиле турады. Аны юсюнден Росавтодорну автомашина жоллагъа къарагъан «Кавказ» управлениясыны  пресс-службасындан билдиредиле.

Биринчи мартдан алып башларча

Бир тюрлю сылтаула бла сиз «Заманнга» жазылалмай къалгъан эсегиз, къайгъырмаз, болумну тюзетирге онг барды.  

Энтта да мадар барды

Жазылыу - 2021

 Хурметли жамауат!

Энтта да мадар барды

Жазылыу - 2021

 Хурметли жамауат!

Бир тюрлю чурумла бла сиз «Заманнга» быйылны биринчи жарымына жазылалмай къалгъан эсегиз, халны тюзетирге онг барды. Февральны 20-сына дери бу жумушну къайгъысын кёрсегиз, ана тилибизде чыкъгъан газетни 1 мартдан алып, окъуп башларыкъсыз.

Жазылыуну тёрт айгъа багъасы – 486 сом 70 капек.

Бизни индексибиз – П 5893

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла