Жангылыкъла

Жазылыу - 2021

Тилибизни, бирчалыгъыбызны сакълауну себеби

Багъалы шуёхла!

Ана тилибизде чыкъгъан газетибиз къыраллыгъыбызны белгилеринден бириди. Аны таулу юйюрледе болууу, кёрюнюую - къууанчды, ёхтемликди. Ол  ёз халкъыбызны адамына санагъаныбызны шагъатлыгъыды, сабийлерибизни, туудукъларыбызны  тюз ёсдюрюуню, тилибизни,  бирлигибизни  сакълауну ышаннгылы себебиди. Алайды да, келигиз, «Заманнга» жазылайыкъ, аны алайыкъ, окъуюкъ!

Бизни индексибиз – П 5893

Жазылыу - 2021

Тилибизни, бирчалыгъыбызны сакълауну себеби

Багъалы шуёхла!

Ана тилибизде чыкъгъан газетибиз къыраллыгъыбызны белгилеринден бириди. Аны таулу юйюрледе болууу, кёрюнюую - къууанчды, ёхтемликди. Ол  ёз халкъыбызны адамына санагъаныбызны шагъатлыгъыды, сабийлерибизни, туудукъларыбызны  тюз ёсдюрюуню, тилибизни,  бирлигибизни  сакълауну ышаннгылы себебиди. Алайды да, келигиз, «Заманнга» жазылайыкъ, аны алайыкъ, окъуюкъ!

Бизни индексибиз – П 5893

Жазылыу- 2020

Хурметли жамауат!

 

Жазылыу - 2020

Хурметли жамауат!

 

Муниципалитетлени барында да жолла жангыртылынныкъдыла

Кёп болмай КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосунда «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» миллет проектге кёре бардырылгъан  ишлени эсеплегендиле.  Анга кёре 103 километр республикалы магъаналы  жоллагъа тынгылы ремонт этилгени, ол санда  Нальчикни тийресинде да 20 километр чакълы участок игилендирилгени сагъынылгъанды.  

Хар юйге да огъурлу къонакъча кирсин!

Хурметли жамауат!

 

Черек районда эки объект тапландырыллыкъды

«Эл жерлени комплекс халда айнытыу» къырал программагъа кёре РФ-ни Эл мюлк министерствосуну комиссиясы  Черек райондан эки жангыртыу проектни  къабыл кёргенди.

Жазылыу – 2021

Хар юйге да огъурлу къонакъча кирсин!

Хурметли жамауат!

Жазылыу - 2020

Хар юйге да огъурлу къонакъча кирсин!

Хурметли жамауат!

«Заман» газетге 2021 жылны биринчи жарымына жазылыу андан ары бардырылады.
Энди да сиз ана тилибизде чыкъгъан газетни алырсыз, окъурсуз, ол хар биригизни да эсли кенгешчигиз, керти хапарчыгъыз, огъурлу сёз нёгеригиз болуп турур деп ийнанабыз. Бу магъаналы жумушну болжалгъа салмагъыз!

Качестволу урлукъ бла жалчытыу

Кёп болмай Россейни Эл мюлк министерствосунда  видеоконференция халда селекция эм урлукълукъ жаны бла координация советни  кенгеши бардырылгъанды. Анда баш тема къыралны аграрчыларын тахта кёгетлени  качестволу урлукълары бла жалчытыу болгъанды, деп билдиредиле КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну  пресс-службасындан.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла