Жангылыкъла

Жазылыу – 2021

Мындан ары да – «Заман» бла бирге!

Кертиси бла окъуна, ыйыкъла, айла къалай терк ётюп барадыла. Ма энтта сентябрь  жетди. Бу кезиуде уа, тёредеча, келлик жылны биринчи жарымына газетлеге, журналлагъа жазылыу кампания башланады.

Чирик кёлню тюбюне аквалангсыз

Черек районда кёп тюрлю рекордла тохташдырыла тургъандыла. Сёзсюз, ала  Чирик кёлге тюшюу бла да байламлы эдиле.

Семиртгичлени хайырланыу кёбейгенди

Къабарты-Малкъарда жыл сайын семиртгичлени хайырланыу ёсе  барады. Сёз ючюн, быйыл саулай республикада аланы 38 минг тоннасы салынырыкъ эсе, экинчи жылда  ол 3 минг тоннагъа неда 8 процентге  кёбейрикди, деп билдиредиле  КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну пресс-службасындан.

Тазалаучу комплексни хайырлылыгъы уллу боллукъду

Кёп болмай   Май  районну администрациясыны башчысы  Татьяна Саенко РФ-ни эл мюлк министрини орунбасарыны кенгешчиси  Алексей Давиденко,  КъМР-де Тынгылы къурулуш бардырыу жаны бла управленияны эм подряд организацияны келечилери бла бирге   Майский  шахарда кир сууну тазалагъан комплексни къурулушуна къарагъандыла. Аны юсюнден  муниципалитетни пресс-службасындан билдиредиле.

Жазылыу – 2021

Мындан ары да – «Заман» бла бирге!

Кертиси бла окъуна, ыйыкъла, айла къалай терк ётюп барадыла. Ма энтта сентябрь  жетди. Бу кезиуде уа, тёредеча, келлик жылны биринчи жарымына газетлеге, журналлагъа жазылыу кампания башланады.

Адамла электрон больничныйлени сайлайдыла

 2020 жылны башындан бери Къабарты-Малкъарда  42 минг электрон больничный лист берилгенди. Республикада жашагъанланы 73 проценти къагъыт больничныйден эсе электронныйни жаратадыла. Былтырны бу кезиую бла тенглешдиргенде, аланы  51 процент сайлагъанды.

Жол ишле тамамланадыла

Бу кюнледе «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» миллет проектни чеклеринде  Бабугент – Бызынгы жолну  тынгылы ремонту  бошала  турады. Ол Къашхатаудан Къара-Суугъа, «Бызынгы» альплагерге дери барады  эм  «Урвань-Уштулу» федерал трассагъа къошулады.
Участокда черек жагъаланы къоркъуулу жерлерин бетон бла кючлегендиле, жарладан топуракъ, таш  оюлмазча да 850 метр узунлукъда габионла салыннгандыла. Андан сора да, 7,7 километрде эки къат асфальт жайылгъанды. 

Ётюрюк хапарлагъа ийнанмагъыз!

Арт кезиуледе аналыкъ капиталдан 50 минг сомну къолгъа алыргъа боллукъду дегенни эшитип, МФЦ-гъа эмда Пенсия фондха республикада жашагъан адам сёлешип башлагъанды. МФЦ-дан бу иш бла байламлы тынгылы жууап бергендиле: «Была бары да ётюрюк хапарладыла, ийнанмагъыз, аналыкъ капиталны ахчасын жаланда закон бла белгиленнген жумушлагъа къоратыргъа жарайды»!

Жашау журтланы санына къошулады

Къабарты-Малкъарда быйыл сегиз айгъа 14,1 миллиард сом багъасына къурулуш бардырылгъанды. Ол былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, 100,3 процентге кёпдю, деп билдиредиле Кавказстатдан.

Финансланы юсюнден билгенигизни туура этерге

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарда «Финанс окъуулулукъ» деген соруу бардырылып башланнганды. Аны Россейни Банкыны Югда бёлюмю къурагъанды. Банкда айтханларына кёре ол келир айны онтёртюнчюсюне дери бардырыллыкъды.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла