Жангылыкъла

Урлукъну игилендириу эмда чыгъарыу жаны бла ара

Кёп болмай Къабарты-Малкъар Республиканы экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис, «КъМР-ни айнытыу корпорация» акционер обществону башчысыны къуллугъун толтургъан Чочайланы Ахмат  бла  Прохладна районда  «Отбор»  агрофирмада  болгъандыла. Ала  «СКФО-ну 2025 жылгъа дери айнытыу» къырал  программаны  чеклеринде бардырылгъан   урлукъну игилендириу   араны  иши бла    шагъырейленнгендиле.

Жолчула къыстау къармашадыла

Кёп болмай КъМР-ни Правительствосуну Председателини орунбасары   Муаед Кунижев бла Нальчик шахар округну администрациясыны башчысы Таймураз Ахохов  «Къоркъуусуз эмда тынгылы  автомобиль жолла» деген миллет проектни чеклеринде  Киров орамда   ремонт ишле  къалай баргъанлары бла шагъырейленнгендиле, деп билдириледи мэрияны пресс-службасындан.  

Сууну магъаналылыгъыны юсюнден ушакъ

Суу байлыкъланы Битеудуния кюнюню аллында РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери Къашхатауда орта школда энчи дерс бардыргъандыла. Анда окъуучулагъа сууну магъаналылыгъыны юсюнден кёп сейирлик хапарла айтылгъанды, деп билдиргендиле бёлюмню пресс-службасындан.

Губула тирилген кезиу башланады, сакъ болугъуз

Быйыл мартны ал кюнлеринден башлап, губула къабып, республиканы медицина учрежденияларына 15 адам келгенди, деп билдиргендиле Роспотребнадзорну КъМР-де Управлениясыны бёлюмюнден.

Почта бла хайырланнганла кёбейгендиле

Къабарты-Малкъарны почта бёлюмлери 2019 жылда 345 минг келген посылканы эмда 35 минг EMS-ни алыучулагъа жетдиргендиле. Аны аллындагъы жыл бла тенглешдиргенде, бу кёрюмдю иги да бийикди, аны бла бирге  ашырылгъан посылкаланы ёлчеми да ёсгенди.

Жолчула суула кётюрюлюр кезиуге хазырдыла

Жаз башында эмда жайда суула кётюрюлген кезиуледе Росавтодорну автомашина жоллагъа къарагъан «Кавказ» управлениясы жоллада    къоркъуусузлукъну жалчытыргъа хазырды.

Энтта да бир ясли ишлене турады

КъМР-ни Къурулуш эмда жол мюлк министерствосундан билдиргенлерича, Нальчикде 39-чу  номерли орта школну арбазында  жангы ясли ишленип бошала турады.  

Почтала жангыртыладыла, ишлерин тирилтедиле

Былтыр Къабарты-Малкъарда почтаны   онтёрт  бёлюмю  жангыртылгъанды.  Аладан тёртюсюнде этилмей жарамазлыкъ  жумушла тамамланнгандыла,   онусунда уа  комплексли ремонт бардырылгъанды.  Андан сора да,  Нальчикде Баш почтамтны  арбазында тозурагъан асфальтны орунуна плитка салыннганды. 

Жолдан тынч ётерча боллукъду

Бахсан шахарда 1-чи номерли орта школну къатында   жолну башы бла  жаяу жюрюгенлеге темир кёпюр ишлене турады, деп билдириледи районну администрациясыны пресс-службасындан.

Къанатлыланы ток урмазча

«Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню специалистлери ток ызланы бегирек къоркъуулу жерлеринде къанатлыланы къоруулагъан 345 устройство орнатхандыла. Энергетикле айтханларына кёре, быллай затла аланы ток ургъандан сакъларча деп этиледиле.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла