Жангылыкъла

Не аламат технологияла да адамны сейирлерини чеклеринден ётмезге керекдиле

Хар жыл сайын Россейде, башха къыралладача, Хайырланыучуну эркинликлерин къоруулауну битеудуния кюню белгиленеди. Хайырланыучуланы организацияларыны халкъла аралы федерациясы анга бир тюрлю чакъырыу къураучуду. Быйыл ол быллайды: «Trusted Smart Products – Цифралы дуния: ышаннгылы смарт-устройствола».

Роспотребнадзорну атындан ахча излегенлеге ийнанмагъыз!

Арт заманда Къабарты-Малкъарда жашагъанлагъа  Роспотребнадзорну атындан ахча излеп сёлешгенле болгъанларыны юсюнден хапарла жюрюйдюле.

Байламлыкъла бютюн уллу хайыр берликдиле

Россельхознадзорну Къабарты-Малкъарда эмда Шимал Осетияда бёлюмюнде ведомствону бла КъМР-де Ветеринария управленияны арасында байламлыкъла къурауну юсюнден кенгеш болгъанды. Сёз мында пробала алыуну эмда лаборатория тинтиуле бардырыуну юсюнден барады, деп билдиргендиле ведомствону пресс-службасындан. Жыйылыугъа бёлюмню башчысы Рустам Абдулхаликов, Россельхознадзорну Референт арасыны таматасы Хаути Сохроков, Ветеринария управленияны башчысы Аслан Арамисов эм башхала къатышхандыла.

Предпринимательствону тарыхын билгенле эришгендиле

Алгъаракъда Нальчикде Россейде предпринимательствону тарыхыны юсюнден Битеуроссей олимпиаданы регион кезиую ётгенди. Аны «Иш кёллю Россей» деген жамауат организацияны жер-жерли бёлюмю къурагъанды, деп айтылады аны сайтында.

Тайланддан – кюмюш майдал бла

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни прогрессив эм аддитив технологияла арасыны  алимлери   Бангкок шахарда  халкъла аралы IPITEX кёрмючде «Бийик технологиялы полимерле эм композитле» деген ишлери ючюн  кюмюш майдал бла саугъаланнгандыла. 
Кёрмючде жыйырма беш къыралдан илму эм техника жаны бла мингнге жууукъ жангычылыкъ бла проект  кёргюзтюлгенди, ол санда онусу - Россейден. Аланы  арасында  КъМКъУ-ну прогрессив  полимерле лабораториясыны ишлери да бар эдиле. Специалистле эмда  жюри алагъа бийик багъа бергендиле. 

Аграр университетни келечилери АПК-да жангы затла къурагъанланы санында

Бу кюнледе Ставрополь шахарда «Агроуниверсал-2019» деген тёрели агропромышленность кёрмюч эмда «АПК-да илму-техника прогрессни эм магъаналы проблемалары» ат бла халкъла аралы илму-практика конференция бардырылгъандыла. Аланы ишине Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни механизация эмда предприятияланы энергия бла жалчытыу факультетини келечилери да къатышхандыла, деп билдиргендиле вуздан.

Бараклада тургъанла эски юйлени кетериу жанлыдыла

Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясы «Ара» районда планировканы проектин жамауат сюзюуге чыгъаргъанды. Аны бла байламлы жыйылыу бу кюнледе болгъанды, деп билдиргендиле мэрияны пресс-службасындан.

Бу проект сагъынылгъан районда Шогенцуков, Толстой, Ногмов эмда Кабардинская орамла бла чекленеди. Аны ахыргъы планировкасы 1988 жылда этилген эди. Ол кезиуде бу тийреде кёп фатарлы юйле ишлерге мурат болгъанды. Алай андан бери аслам заман ётгени себепли проектни жангыртыргъа тюшгенди. 

Республика шахарлада болуму бла отузунчу жердеди

РФ-ни Къурулуш  министерствосу «Шахарда болумну игилендириу» деген программа жашауда къалай бардырылгъанын билир ючюн 35 регионда тинтиуле бардыргъанды. Ызы бла къуралгъан рейтингде Къабарты-Малкъар Республика отузунчу жерни алгъанды.

Таулу къыз - дюгер хычинлени устасы

Алгъаракълада республикада жашланы бла къызланы араларында ишчи усталыкъланы юсю бла чемпионат бардырылгъанды. Анга кийимле тигиучюле, агъач устала, къурулушчула, чач къыркъыучула, темирчиле, женгил машиналагъа, эл мюлк техникагъа ремонт этиучюле, аш хазырлаучула, башха усталыкъланы сайлагъанла да къатышхандыла.

Орамла жарытыладыла

Быйыл Къабарты-Малкъарда эллени ичлери бла баргъан автомобиль жолланы  жыйырма беш километр чакълы бирине чыракълары бла чыпынла орнатыллыкъдыла. Ол былтырдан юч кереге кёпдю, дегенди республиканы Жол мюлк управлениясыны таматасы Рафаэль Акопян.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла