Новости

...Нальчикде уа ала Ата журтубузну къоруулагъанлагъа баш ургъандыла

Тюнене эрттенликде уа автопробегге къатышханла Элбрусдан Нальчикге келгендиле эмда Ёмюрлюк отну къатында болгъан митингге къатышхандыла.

Красноярскечиле Элбрусну бек жаратхандыла, оюмларын эфир бла жерлешлерине жетдиргендиле

Сыйлы къонакълагъа Элбрус районну чегинде Кёнделен элге кирген жерде жылы локъумла эм гоппан аякъ бла тюбеген эдиле. Автопробегни къурагъан «Енисей» телеканал а ызы бла Минги тауну тийресинден тюзюнлей эфирге чыкъгъанды.

Жууаплылыкъдан къутулалмагъанды

РФ-ни Следствие комитетини КъМР-де следствие управлениясыны къуллукъчулары элбрусчу эр кишиге Россейни Уголовный кодексини 126-чы статьясыны 2-чи кесегини «д» пунктуна (акъылбалыкъ болмагъанны урлагъаны ючюн), 309-чу статьясыны 3-чю кесегине (зорлукъ сынатып, ётюрюк айтдырыргъа кюрешгени ючюн) эмда 30-чу статьясыны 3-чю кесегине – 105-чи статьясыны 2-чи кесегини «в» эм «к» пунктларына (башха ам

Малкъар топонимика сёзлюк

Мария бла Виктор Котляровланы басмаларында «Балкарский топонимический словарь» деген китап дуния жарыгъын кёргенди. Аны биринчи изданиясы мындан элли жыл чакълы бир алгъа чыкъгъанды (1970 ж.), бюгюнлюкге ол хазна сакъланмагъанды.

Уллу хата туудурлукъ чекден ётмез ючюн

КъМР-де толтуруучу власть органланы экстремизмни профилактикасы жаны бла ишлерин бирге тийишдириу жаны бла министр Залим Кашироков Интернетни юсю бла кеслерини тизгинлерине башхаланы тартып кюрешгенлени айтханларына алданып, Тюркге кетерге кюрешген жаш юйюр бла ушакъ бардыргъанды.

Форумгъа быйыл тыш къыраллыла да къатышырыкъдыла

РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечиси Андрей Галактионовну резиденциясында «Машук-2017» Шимал-Кавказ жаш тёлю форумну бардырыу бла байламлы къурау комитетни жыйылыуу болгъанды. Ол Шимал Кавказны эм магъаналы жаш тёлю форумун бардырыугъа хазырланыу ахырына жетдириле тургъанын билдиргенди.

Гитчеликде кёргенинг, эшитгенинг унутулмайды

Къоркъуусуз жашау этиуню жорукъларына сабийлени гитче заманларындан окъуна юйретип башларгъа керекди. Бу жаны бла районлада от ёчюлтюучю эм къутхарыучу бёлюмле уллу иш бардырадыла.

Тинтиуледен - шарт жумушлагъа

Бахсан районну администрациясыны башчысыны къуллугъун толтургъан Рустам Канаметов быйылны биринчи жарымында муниципалитетде социал-экономика жаны бла къаллай жумушла къалай тамамланнганларын билир муратда кенгеш бардыргъанды. Анга эллени таматалары да къатышхандыла.

Айырмалы юйретиучюлени атлары айтылгъанды

Черек районда «Воспитатель года-2017» конкурсну муниципал кесегини эсеплери чыгъарылгъандыла. Ол хунерли педагогланы ачыкълаугъа жораланып, билим бериу эм жаш тёлю политика управленияны, окъутууда ишлегенлени профсоюзларыны да тутхучлулукълары бла къуралгъанды.

Кемчиликле мындан ары жиберилмезча

Федерал автомобиль жолланы «Кавказ» управлениясыны специалистлери къурулуш эмда ремонт бара тургъан объектледе ишчи кенгеш бардыргъандыла эмда КъЧР-де, Къабарты-Малкъарда бла Ставрополь крайда тамамланнган ишлеге багъа бичгендиле. Тинтиулени кезиуюнде асфальт тюз салыннганына бла къалгъанына, аны физика-механика болумуна эмда марда излемле къалай сакъланнганларына къаралгъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Новости