Жангылыкъла

Суу бла жалчытхан объектле ток ызлагъа къошуладыла

 

 «Россети Северный Кавказ» компанияны бёлюмю «Каббалкэнерго»   Къабарты-Малкъарда ичер суу бла жалчытхан алты объектни  энергокюч сетьлеге  къошады.

ГАЗЕТЛЕГЕ, ЖУРНАЛЛАГЪА ЖАЗЫЛЫУ БАШЛАННГАНДЫ

Хурметли жамауат!

2020 жылны экинчи жарымына жазылыу кампания барады.

ГАЗЕТЛЕГЕ, ЖУРНАЛЛАГЪА ЖАЗЫЛЫУ БАШЛАННГАНДЫ

Хурметли жамауат!

2020 жылны экинчи жарымына жазылыу кампания башланнганды.

Сиз «ЗАМАН» газетге почтаны къайсы бёлюмюнде да жазылыргъа онг табарыкъсыз. Магъаналы ишни болжалгъа салмагъыз!

Жазылыуну алты айгъа багъасы – 684 сом 48 капек.

Бизни индексибиз – П5893

 

ГАЗЕТЛЕГЕ, ЖУРНАЛЛАГЪА ЖАЗЫЛЫУ БАШЛАННГАНДЫ

Хурметли жамауат!

2020 жылны экинчи жарымына жазылыу кампания башланнганды.

Сиз «ЗАМАН» газетге почтаны къайсы бёлюмюнде да жазылыргъа онг табарыкъсыз. Магъаналы ишни болжалгъа салмагъыз!

Жазылыуну алты айгъа багъасы – 684 сом 48 капек.

Бизни индексибиз – П5893

ГАЗЕТЛЕГЕ, ЖУРНАЛЛАГЪА ЖАЗЫЛЫУ БАШЛАННГАНДЫ

Хурметли жамауат!

2020 жылны экинчи жарымына жазылыу кампания башланнганды.

Сиз «ЗАМАН» газетге почтаны къайсы бёлюмюнде да жазылыргъа онг табарыкъсыз. Магъаналы ишни болжалгъа салмагъыз!

Жазылыуну алты айгъа багъасы – 684 сом 48 капек.

Бизни индексибиз – П5893

Яслилени санына къошула барады

«Демография» деген Миллет проектни чеклеринде бизни республикада талай районлада жангы ясли блокланы къурулушу барады. Бу кюнледе энтта да ючюсюнде ишле къыстау бардырыладыла, деп билдиргендиле КъМР-ни Къурулуш эмда жашау журт - коммунал мюлк министерствосундан.

Доммакъ ёмюрден къалгъан обаланы тасхалары

Белгилисича, Бахсан районда «Куба-Таба-2» обаланы комлексинде  къыстау археология ишле барадыла. Кёп болмай  муниципалитетни администрациясыны башчысы Артур Балкизов да андагъы болум бла шагъырейленнгенди.    

Заранлы къурт-къумурсхаланы санын тергерикдиле

Республикада карантин фитосанитария болумну жалчытырча эмда «Россей Федерацияда карантиннге тюшерге тийишли болгъан заранлы къурт-къумурсхаланы 2019-2021 жылланы чеклеринде ачыкълау жаны бла программаны» толтурур умутда Россельхознадзорну Къабарты-Малкъарда эмда Шимал Осетия-Алания Республикада Управлениясыны специалистлери феромониторинг бардырып башларгъа умутлудула.

Газетлеге бла журналлагъа жазылыу башланнгандыХурметли жамауат!

Хурметли жамауат!

ГАЗЕТЛЕГЕ, ЖУРНАЛЛАГЪА ЖАЗЫЛЫУ БАШЛАННГАНДЫ

Хурметли жамауат!

2020 жылны экинчи жарымына жазылыу кампания башланнганды.

 

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла