Жангылыкъла

Бёрю

Бёрю жигит,  хыйлачы, жыртхыч жаныуарды. Ол Къабарты-Малкъарны тауларында,  агъачларында да жашайды. Хайыуанлагъа уллу  заран келтиргени ючюн анга уу  саладыла, къыргъан да этедиле, алай    азайталмайдыла.  

Суратны сатып алгъан художникни жюрегини, кёлюню бир кесегинден юлюшлю болады

Оруслу художник къыз Светлана Кузнецованы республикада, аны тышында да кёпле биледиле. Аны фахмусуну элпеги, ишине уллу сюймеклиги жазгъан ишлеринде ачыкъ баямланады. Кузнецованы  кёрмючлеринде кёргюзтюлюннген суратларыны кёбюсю энчи иели коллекциялада сыйлы жерлерин тапхандыла.

Къоншу участкаланы иелери бла арада чеклени тохташдырыу

Быйыл июньда РФ-ни Президенти къабыл этген закон бла «Кадастр ишни» эмда «Жеринден тепдирилмеген мюлкню къырал регистрациясыны» юсюнден законлагъа тюрлениуле сингдирилгендиле. Алагъа кёре, къоншула бла келишип, Федерал кадастр палатада арада чекни тохташдырыу инструкцияны хазырлагъандыла, деп билдиргендиле КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосундан.

Байрамны эсде къалгъан такъыйкъалары

Шабат кюн Нальчикде Абхазия майданда бардырылгъан  Къыраллыкъны  байрамына Черек районну келечилери да къатышхан эдиле. Ала да ариу жасалгъан чатыр къурагъандыла. Аны арбазында стендле  болгъандыла.

Бизде чыгъарылгъан аш-азыкъгъа Тюркде да бийик багъа бергендиле

Озгъан ыйыкъда Тюркде аш-азыкъ индустрияны эм технологияланы  WorldFood Istanbul-2019 деген халкъла аралы кёрмючю ётгенди.

Энергияны аяулу хайырланыргъа юйретир умутда

Къабарты-Малкъарда энергияны аяулу хайырланыу эмда экология жаны бла #ВместеЯрче деген фестиваль башланнганды. Аны республиканы энергетика, тарифле эмда жашау журтлагъа надзор этиу министрини орунбасары Оразайланы Альберт ачханды.

Кавказны къыйматлары бла шагъырейлендириу

Къабарты-Малкъар Республиканы делегациясы  «Болгарияда Шимал Кавказны ыйыгъы»деген фестивальгъа къатышады.  Анда СКФО-ну маданият эм турист онгларыны  юслеринден презентацияла боллукъдула, бизнес  бла байламлы келишимле да этилликдиле.

Энтта да огъурлу сёз нёгеригизлей къалсын

Хурметли жамауат!

Бир-бир  окъуучуларыбыз  анда-санда «Заманнга» жаланда бир кварталгъа жазылып къоядыла. Баям, аны да болур кесини магъанасы.

Жангы садикде - 140 гитчеге жер

Экинчи Чегемде  «Демография» миллет проектни чеклеринде 1-чи номерли мектепни арбазында 140 жери боллукъ  садикни къурулушу къыстау барады. Ол бир къатлыды, бар мардалагъа эм излемлеге келишген, уллулугъу 2 минг квадрат метрден атлагъан  объектди.

Сиз а билемисиз?

                                                            Россейни арасы… Красноярск крайда
Россейни география арасы уа Москва тюйюлдю. Аны къайдагъысын билир ючюн, академик Пётр Бакут тинтиуледен сора энчи формуланы жарашдыргъанды. Алай бла тергеулеге кёре, ол ара Красноярск крайны Эвенкийский районунда Виви кёлню къыбыла-кюнчыгъыш жагъасында болгъанын тохташдыргъанды. 

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла