Новости

Сауутха лицензияны - электрон амал бла

Инсанла, тийишли къуллукълада ишлегенле сауут жюрютюрге, энчи детектив неда къоруулау иш бла кюреширге заявленияланы энди Къырал эмда муниципал жумушла бла жалчытхан бирикген интернет-порталны юсю бла да берирге боллукъдула, деп билдиредиле Росгвардияны КъМР-де Управлениясыны Лицензия-эркинлик бериу арасындан.

Полицияны офицеринде - «алтын»

Россейни дзюдодан бла самбодан спорт устасы, тюрлю-тюрлю халкъла аралы эришиуледе биринчи жерле алгъан Залим Гаданов, озгъан ыйыкъда Лос-Анджелесде Полициячыланы бла от ёчюлтюучюлени ХVII битеудуния оюнларына къатышып, Россейге алтын майдал келтиргенди. Ол анда 66 килограмм ауурлукъда жыл санлары 30-дан атламагъанланы къауумунда эришгенди.

Ачыкъланнган улутхачылыкъ шартла толу кёргюзтюлмейдиле

КъМР-ни прокуратурасында коррупциячылыкъгъа къажау ведомствола аралы къауумну кенгешинде правону къоруулаучу органлада улутхачылыкъгъа къажау иш къалай бардырылгъаны сюзюлгенди, деп билдиргендиле ведомствону пресс-службасындан.

Жашау-турмушларына къарагъандыла

Автоинспекторла автобусланы эмда женгил машиналаны жюрютген водительлени урунуу болумларын эмда солууну къалай къурагъанларын тинтгендиле. Бу жол алагъа КъМР-де Ич ишлени министерствосуну Жамауат советини келечилери да къатышхандыла.

Чекден ётгендиле, тутмакъгъа тюшгендиле

Къабарты-Малкъарны Элбрус район сюдю Грузияны эки адамын Россей Федерацияны къырал чегинден законсуз ётгенлери ючюн уголовный жууапха тартханды.

Къууанчланы кезиуюнде маршрутла тюрленирикдиле

Нальчикде Мальбахов орамны Киров-Осетинская кесегинде автомобиль жол 17 августда къууанчлы халда ачыллыкъды.

Бизни «Жаш патриотла» - алчыланы санында

Жаш аскерчилени битеуроссей сборларында Къабарты-Малкъардан «Жаш патриот» команда алчыланы санына киргенди. Эришиуле Севастопольда «Арми-2017» халкъла аралы аскер оюнланы чеклеринде бардырылгъандыла.

Мирзеуден бай тирлик жыйылгъанды

Къабарты-Малкъарда къылкъылыланы оруу бошалгъанды. Районланы бла шахар округланы эл мюлк управленияларындан билдиргенлерине кёре, республиканы битеу мюлклеринде 186300 тонна мирзеу жыйгъандыла. Ол санда кюзлюк будайдан 125700 тонна. Былтыр бла тенглешдиргенде, ёсюм тёрт эм сегиз процент болгъанды.

Республикабызгъа келген туристлеге дайым къошулады

Россей Федерацияны Шимал Кавказны ишлери жаны бла министерствосуну шартларына кёре, быйылны башындан бери республикагъа келген туристлени саны 125 процентге ёсгенди. Регионну тау-лыжа курортлары бла бирге санаторий-саулукъну кючлендириучю, спорт, экология, маданият-этникалы эмда тарых туризм да айнып барады.

Ырхы черек ыздан чыкъмагъанды, журтлагъа да хата келтирмегенди

Баш кюн Тырныауузда сагъат тёрт бола, Герхожан суу кётюрюлюп келгенди. Насыпха, ырхы белгиленнген энчи ыздан чыкъмагъанды, юйлеге, адамлагъа да хата жетмегенди.

Страницы

Подписка на RSS - Новости