Новости

Жангы правительствону къаууму къабыл кёрюлгенди

Владимир Путин вице-премьерлени бла министрлени къуллукъларына Дмитрий Медведев кёргюзтген кандидатураланы къабыл кёргенди.  Ала аны юсюнден россейли Президентни Бочаров Ручейде резиденциясында сёлешгендиле. Путин кандидатураланы барысын да  Медведев бла тюнене эрттенликде окъуна сюзгенин айырып айтханды.

Республиканы андан ары айныууну ышаннгылы себеби

Москвада Къабарты-Малкъарны башчылары эмда Россейни бла регионну  Сатыу-алыу-промышленность палаталарыны оноучулары Бирге ишлеуню юсюнден юч жанлы келишимге къол салгъандыла. Документде республиканы экономикасыны баш магъаналы бёлюмюне инвестицияла не къадар кёп салынырча этиуню амалларын жарашдырыуну мадарлары белгиленедиле.

КъМР-де тау-байыкъландырыучу эмда жарашдырыучу производствола къурауну юсюнден келишимни толтурууну амаллары сюзюлгендиле

Тюнене Москвада КъМР-ни Башчысы Юрий Коков «Вольфрам» компания» АО-ну президенти Михаил Горбачев бла ишчи тюбешиу бардыргъанды. Аны кезиуюнде Къабарты-Малкъарны жеринде тау-байыкъландырыучу эмда жарашдырыучу производствола къурауну юсюнден эки жанлы келишимни толтурууну амаллары сюзюлгендиле.

«Терекалмаз» Узбекистаннга жерни тешген оборудование жиберип турлукъду

Къабарты-Малкъар Республиканы делегациясы КъМР-ни промышленность эмда сатыу-алыу министри З-Г.А.Губашиевни, Промышленниклени бла предпринимательлени союзуну регион бёлюмюню президенти В.Ш.Хажуевну, «Терекалмаз» АО-ну баш директору А.Б.Тлеужевну къауумунда Узбекистаннга иш бла баргъанды.

Ауур аманлыкъла этгенлери ючюн терсленедиле

Нальчикни гарнизон аскер сюдюнде Россейни МВД-сыны эмда ФСБ-сыны Ингушетия Республикада бёлюмлерини къуллукъчуларына ачылгъан уголовный ишни тинтип башлагъандыла.  

Мароккодан - «кюмюш» бла

Аликберланы Алан Россейни боксдан жаш тёлю командасыны санында кёп болмай Мароккону Марракеш шахарында Битеудуния гимназиадагъа (Окъуучуланы араларында олимпиада оюнла) къатышханды. Былайда бизни республикадан бу эришиулеге жаланда ол сайланнганын чертирчады.  

Бюджет къалай толтурулгъанын сюзерикдиле

17 майда КъМР-ни Парламентинде Къабарты-Малкъар Республиканы 2017 жылгъа республикалы бюджети эмда Къабарты-Малкъар Республиканы борчлу халда медицина страхованияны жер-жерли фондуну 2017 жылгъа бюджети къалай толтурулгъанларына къараллыкъды. Жыйылыу 11:00 сагъатда башланырыкъды.

РФ-ни Президентини Федерал Жыйылыугъа Посланиясында салыннган борчланы толтурууну мадарлары сюзюлгендиле

Санкт-Петербургда, 1906 жылда 27 апрельде Къырал Думаны биринчи жыйылыуу болгъан Таврический дворецде, Россей Федерацияны Федерал Жыйылыуунда РФ-ни Законла чыгъарыучуларыны совети бла аны Президиуму кенгеш бардыргъанды.

Камила бла Саида - жангы фильмде

Озгъан ыйыкъда Москвада кезиулю Халкъла аралы кинофестиваль режиссёр Сарик Андреасянны «Непрощённый» деген суратлау фильмини премьерасы бла ачылгъанды. Анда белгили россейли актёрла бла бирге таулу къызчыкъла Отарланы Камила бла Саида да ойнайдыла. 

Сыйлы байрамыбызны программасы байды, кенгди

Элбрусда  аллыбыздагъы уллу байрамгъа аталгъан ишле башланнгандыла. 16 апрельде атланнган «Хорламны Байрагъыны къатында сыйлы къалауур» деген акция 8 майгъа дери барлыкъды. Ол кезиуде сыйлы къумач кесекни копиясы районну битеу школларында боллукъду. Анда уа окъуучула  анга къууанчлы тюбеп, «Эсгериуню вахтасында» сюелликдиле.

Страницы

Подписка на RSS - Новости