Жангылыкъла

Курортланы арасында Элбрус биринчи

   Быйыл къыш солуу кюнледе Россейни регионларында  жети миллиондан артыкъ турист кечиннгенди.

Бир кюннге – экеулен табылгъанды

    Республиканы полициячылары тюрлю-тюрлю бузукълукъла ючюн федерал излеуде болгъан эки адамны бир кюнню ичинде ачыкълагъандыла.
Алай бла 14 январьда Черек районну право низамны сакълаучулары тинтиулени кезиуюнде бир ненча кере башы сюдлюк болгъан 27-жыллыкъ эр кишини тутхандыла. Ол уручулукъ этгенине ишекликде излене эди.
Терекчи полициячыла уа былтыр сентябрьден бери сюд приставла излеген 28-жыллыкъ тиширыуну къайда болгъанын тохташдыргъандыла.

 

Тохтауучла тапландырадыла

  Кёп болмай Нальчикни мэриясы шахарда  автобусла тохтаучу бир талай жерге ремонт этип тапландыргъанды.
       - Жангыртыу ишлени кезиуюнде саулай да он остановкагъа къаралгъанды. Ала ара шахарны Ленин, Калмыков, Суворов, Тарчоков, Осетинская, Профсоюзная эм башха орамлада орналадыла.

Жаш тёлю башламчылыкъла изленедиле

КъМР-ни Парламенти жаш тёлю билим бериу эм илму организацияланы арасында «Мени законла чыгъарыучу башламчылыгъым» деген конкурсну бардырады. Тинтиулени быйыл 1 мартха дери конкурсну къурау комитетине берирге керекди.  

Борчну тёлемеуню баш сылтауу уллу кёллюлюкдю

 Алгъаракълада Чегем районда сюд приставла бла «Газпром межрегионгаз Нальчик»  компанияны келечилери рейд бардыргъандыла. Аны чеклеринде борчлары болгъанладан жюз минг сомдан артыкъ жыйылгъанды.
   Бу жол контролёрла районда газ ючюн иги кесек заманны  тёлемей  тургъан онюч адамны жокълагъандыла.

Тюз шагъатла жыйышдырыргъа онг барды

Арт заманда ДНК тинтиуле сейир шартланы ачыкъларгъа, белгили болмагъан затланы окъуна тохташдырыргъа онг бергенлерини юсюнден  телевиденияда тюрлю-тюрлю бериуледе, полициячыланы юслеринден сериалла да кёргюзтюледиле.

Келишимлени хайыры – жангы мектепле бла маданият юйле

   Былтыр властьны федерал органлары бла  75 келишим этилгенди. Алагъа кёре федерал бюджетден республиканыкъына битеу да 5 миллиард сом чакълы бир берирге белгиленнген эди. Ол келишимлени толтурууну чеклеринде  социал инфраструктураны игилендириу, экономиканы бёлюмлерин айнытыу жаны бла мадарланы талайын тамамларгъа къолдан келгенди.

Лицейде – вузну информациялы классы

   Кёп болмай «Информатики XXI века» деген усталыкъ сайлау эм билим бериу проектгекёре, Къабарты-Малкъар къырал университет бла 2-чи номерли лицей арада байламлыкъла жюрютюрге деп келишим этгендиле. Аны чеклеринде мектепде вузну информациялы классы да ачылгъанды.

Айырмалылагъа – саугъала, сыйлы белгиле

    Алгъаракъда  Къабарты-Малкъарны Къырал эм муниципал жумушланы тамамлагъан  кёп  функциялы арасыны таматасы Аслан Афаунов МФЦ-ны «Новая высота» деген конкурсну республикада кесегинде хорлагъан келечилери бла тюбешгенди.
   Ол эришиуню   финалына чыкъгъанланы санында Арада уруннганла бирсиледен эсе аслам болгъандыла. Ол шарт  мында уста ишчилени эм оноучу кадрланы  тынгылы хазырлагъанларын ачыкълайды. Алай бла, биринчи жерлеге  Зезаланы Рамазан, Хучиналаны Индира, Хаирланы Лейла, Мадина Карданова эм Инна Шопагова чыкъгъандыла.

Тёбен Чегемде кёпюрню жангыртадыла

   Бу кюнледе Тёбен Чегемде  черекдеги  кёпюрге тынгылы ремонт этиледи. Ол элни эки кесегин бирге къошады эмда  чаллыкълагъа бла жайлыкълагъа элтеди. Ол себепден аны магъанасы бек уллуду. Объектге тынгылы ремонт этилирине  КъМР-ни Къурулуш эмда жол мюлк министерствосу 2,45 миллион сом бёлгенди,  деп билдириледи Чегем районну администрациясыны пресс-службасындан. 
   Бусагъатда  подряд организацияны келечилери объектде темир конструкцияланы орнатыу бла кюрешедиле. Ишлени уа саулай бу айны ахырына бошаргъа айтадыла. 
 

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла