Жангылыкъла

Жангы оборудование – бютюн уллу онгла

КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосу  стационар паллиатив бёлюмлеге эмда  саусузлагъа юйлеринде багъарча къырал бюджетден бёлюннген  14 миллион сомдан асламгъа медицина оборудованиядан 58-син  алгъанды.  

Къырал жумушланы - терк да, тынгылы да

Федерал налог службаны Къабарты-Малкъарда управлениясыны специалистлери МФЦ-ны ишчилерине семинар бардыргъандыла. Анда служба бу Ара бла байламлыкъда тамамлаучу къырал жумушланы  качествосун  кётюрюуню юсюнден сёлешиннгенди, деп билдиргендиле УФНС-ны пресс-службасындан.

Почта ишин тирилтеди

Россейни  Почтасыны КъМР-де Управлениясындан билдиргенлерича, бу айны ортасындан  башлап  бизни къыралны кёп регионларына посылкала эки кюнден кеч къалмай жетерикдиле. Айтханларына кёре,  аны 100 мингден артыкъ адам жашагъан шахарлада толу сезерикдиле. 

Кеси арбазларына кеслери иеле

Нальчикде Тарчоков атлы орамда кёп фатарлы юйледен бирини аллында арбазны тапландырыуну анда жашагъанла къолгъа алгъандыла. 

Энтта тёрт орам жангыртылгъанды

Нальчикде орамлада жангы асфальт салыу бла байламлы аслам иш этилгенин ким да кёреди.

Кредит амалла асламдыла

Россельхозбанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню розница кредит портфелини ёлчеми эки миллиард сомдан артыкъ болгъанды. Андан 433 миллион сому быйыл берилгенди. Ол санда 110 миллион – ипотекагъа, деп билдиргендиле финанс учреждениядан.

Жангы черкес радио

«Черкес FM» радиостанцияны ачылыуу уллу концерт бла бардырылгъанды. Жангы радиону битеу дунияда тынгыларгъа боллукъду.  Проектни продюсери Тимур Хацаевни айтханына кёре, бу сейирлик медиа платформады, аны мураты – дунияда болгъан адыгланы халкъны маданиятына, макъамларына эм халкъ чыгъармачылыгъына сюймеклик къозгъаргъады.

Жигитлени атлары унутуллукъ тюйюлдю

    Къашхатауда Уллу Ата журт урушну кезиуюнде бу эл ючюн  душман бла къазауатха кирген  37-чи аскерни 2-чи стрелковый гвардиячы дивизиясыны 350 аскерчиси асыралгъанды. Ол жерге жолну ханс басмайды, ары адамла ёлгенлеге баш урургъа, гюлле салыргъа терк-терк келедиле. Ма бу кюнледе да алайны кёпле жокълагъандыла, аланы араларында  районну эмда элни  администрацияларыны келечилери,  учреждениялада бла организациялада ишлегенле, право низамны  сакълаучу органлада къуллукъ этгенле, эллиле да бар эдиле.

Тротуарланы жангыртыуну къолгъа тынгылы алгъандыла

Нальчик шахар округда тротуарланы жангыртыу эмда тапландырыу ишле андан ары бардырыладыла. Мэриядан билдиргенлерича, бу кюнледе Ленин атлы проспектни Тлостанова орам эм КъМКъАУ бла чекленнген кесегинде мадар этиле турады. Жол къурулушчула аны чачып, мурдорун тынгылы кючлендириу эмда бордюрланы алышындырыу бла кюрешедиле. Ызы бла жангы асфальт саллыкъдыла. Алайда хар нени да бу кюнледе битдирирге умут этиледи.

Энергетикле къышха тынгылы хазырланнгандыла

Къабарты-Малкъарны  Электрокюч бла ышаннгылы жалчытыу жаны бла штабы  отлукъ-энергетика комплексни  предприятиялары къышха къалай хазырланнганларын  сюзгенди, деп билдиргендиле КъМР-ни Промышленность, энергетика эмда сатыу-алыу министерствосундан.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла