Календарь событий

03 июля 2019

Извещение

к сведению избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва, назначенных на 8 сентября 2019 года.

Хайырланыучуланы кредит кооперативи деген ол неди?

Эллени хар биринде да банкланы бёлюмлери не хазна болсунла. Ахчаны ёнкючге терк излегенлеге уа ол бек уллу тыйгъычды. Быллай проблемадан къутулур ючюн адамла хайырланыучуланы кредит кооперативлерине (КПК) киредиле. Ол не амалды, неге керекди, аны къаллай хайыры барды – бу соруулагъа Россейни Банкыны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню башчысыны орунбасары Балаланы Расул жууап бергенди.

Шимал Кавказны суулары жаны бла эксперт совет университетде ачыллыкъды

Х.М. Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетде  «Суу  жашаугъа эмда керек табийгъат байлыкъды» деген темагъа «тёгерек стол» бардырылгъанды. Анда суу къолайлыкъны сакъларгъа бурулгъан  бир ненча магъаналы оноу  къабыл этилгенди.

«Ата-бабаларым къалай жашагъандыла, атларын не бла айтдыргъандыла – ол затла къурагъандыла автор оюмуму»

«Бу ишими кёпню кёрген малкъар халкъыма жоралайма»,- деп жазгъанды Курданланы Ибрагимни къызы Сафият «Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды» деген китабыны ал бетинде. Бу магъаналы чыгъарма былтыр кюз артында дуния жарыгъын кёргенди.

«Ишиме сюйюп барама, юйюме къууанып къайтама»

Врачны аты ол аягъы юсюне салгъан саусузланы ыспаслары бла айтылады. Нальчикни Дубки тийресинде Перинатал арада  акушер-гинеколог болуп ишлеген Къумукъланы Аслижанны (Къулийланы Ахматны къызы) да республикада кёпле таныйдыла эмда хурмет этедиле. Мен аны бошдан айтмайма, анга ыразы болгъанларын кёпледен эшитгенме. Ол усталыгъы бла ишлеген отуз жылгъа жууукъ заманны ичинде къолуна  алып жаягъына къысхан балачыкъланы мингле бла санаргъа боллукъду. Аны усталыгъы, ариу сёзю да сабийден ауурлукълары болгъан кёп тиширыугъа болушхандыла.

Жюреклерини тазалыкълары, акъылларыны теренликлери эм тукъумларына сакълыкълары бийик даражададыла

Малкъар Россейге къошулгъандан сора таулуланы башха халкъла бла экономика, политика, культура байламлыкъланы   бютюнда  кенгертирге онглары  болгъанды. XVIII—XIX ёмюрледе Малкъарны географиясына, тарыхына, халкъны жашау турмушуна, культурасына сейир ёсгени эсленеди. Бери тыш къыраллы, Россейли экспедицияла къуралып, тинтиуле бардырылып башлайдыла. Гюльденштедт, Рейнеггс, Паллас, Потоцкий, Клапрот, Боссе, Шаховской, Бларамберг эм кёп башха  алимле кеслерини китапларында таулуланы юслеринден сейир шартланы басмалайдыла.  

Бахсанда уллу кёпюр ишлер мурат барды

Бахсан шахарда узунлугъу 220 метрге жетген аллай уллу кёпюр ишлерге дейдиле. Ол  Конечная орамны  Дыгулубгейни ичи  бла баргъан республикалы трассагъа къошарыкъды, деп билдиргендиле  администрациядан.

Аскер оркестрлени жарыкъ макъамлары

Ессентуки курорт шахарда  РФ-ни  Миллет  гвардиясыны  Шимал-Кавказ аскер округда оркестрлерини «Музыка. Кавказ. И блеск военной меди!» фестивалы къуралгъанды. Проект Кавказ Минерал Водылени шахарларында юч кюнню  бардырылгъанды, анга битеу СКФО-дан Росгвардияны жети музыкалы къаууму къатышханды. Сыйлы къонакълача тюбешиуге Къырал  Думаны депутаты Ольга Казакова, Ессентуки шахарны администрациясыны таматасы Александр Некристов, Росгвардияны аскер-оркестр службасыны башчысыны орунбасары  полковник Борис Макаров  келгендиле.

Къонакъгъа келип, тонап кетгенди

22 июньда РФ-ни МВД-сыны «Прохладненский» муниципалитетле аралы бёлюмюне Прималкинское элден 34-жыллыкъ тиширыу тарыгъып келгенди.

Жорукъланы сакъламагъанны багъасы - адамны жашауу

Урван районну сюдю водительге ачылгъан уголовный ишни тинтип бошагъанды.  Эр кишини хатасындан жолда аварияда тёрт адам жоюлгъанды.  Сюд ачыкълагъаныча,  урванчы эр киши былтыр 8 сентябрьде «Рендж Ровер» машинада эркин этилген мардадан терк барып, «ВАЗ-21093» бла къагъышханды. Ол а алайдан чартлап, «ГАЗ-3102» машинагъа тийгенди. 

Ачыкъ эшикни хайырындан алтын къоллу болгъанды

Быйыл 25 июньда бир белгисиз эр киши Нальчикде Лермонтов атлы орамда кёп къатлы юйледен бирине киргенди. Фатарны эшиги ачыкълай къалгъанын кёрюп, отоуда столда алтын затланы алып кетгенди. 

Газны эркинликсиз сатханды

РФ-ни Следствие комитетини КъМР-де следствие управлениясыны къуллукъчулары бахсанчы тышырыугъа ачылгъан уголовный ишни тинтип бошагъандыла.

Элли жылларында «жашчыкълай» къалгъанла

Редакциябызгъа окъуучуларыбыздан письмола терк-терк келедиле. Алада халкъыбызны къайгъы этдирген кёп кемчиликлени юсюнден айтылады. Ма бу письмода да аллай бир жарсыуубузну юсюнден барады сёз. Аны жазгъан кесини юсюнден хапарлайды, алай, кеси айтханлай, сабийлерибизни жашауларында барыбызны да бирча ачытхан кёп шартла эсленедиле. Кертиди, ол кесини тукъумун жазмагъанды, жаланда аты бла чекленип къалгъанды, Халимат И. деп. Алай не ючюн этгенин да ангылатады.
 

Билим даражаларын ачыкъларгъа сюйгендиле

Къабарты-Малкъар къырал университетни студентлери Билим бериуню качествосуну мониторингини илму-излем институту бардыргъан Федерал интернет-экзаменни эсеплерине тийишлиликде профессионал окъутуу жаны бла 15 алтын, 17 кюмюш эмда 33 доммакъ сертификат алгъандыла. Ала анга кеслерини ыразылыкълары бла къатышхандыла.
Сагъынылгъан сынау (ФЭПО) – ол инновациялы проектди. Кеси да ФГОС-ланы чеклеринде жаш адамлагъа  билим  бериуню даражасын тинтеди. Жангы излемлеге, сурамлагъа тийишлиликде окъутууну башха-башха кезиулеринде студентле къаллай жетишимле болдургъанларын ачыкълайды.

Сабий садик битерге алай кёп къалмагъанды

Нальчикде 11-чи номерли орта школну жанында бир кезиуге 60 сабий кечинирге боллукъ садикни къурулушу бошала турады, деп билдиргендиле КъМР-ни Къурулуш эмда жол мюлк министерствосундан.

Картофдан бай тирлик алыуну амалларын сюзгендиле

Жыл сайын бардырылыучу «Сабанны кюню» деген семинар-кенгеш алгъаракъда Зольск районда Белокаменка элде ётгенди. Бу ишни РАН-ны бизни республикада илму арасыны (КБНЦ) эл мюлк институту бла SumiAgro компания къурагъандыла. Анга КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну, МФЦ-ны бизнесменлени  жумушларына къарагъан бёлюмюню, Россельхозараны келечилери, картоф ёсдюрюу бла кюрешген предпринимательле да къатышхандыла, деп билдиргендиле арадан.
 

Эм багъалы харбызны багъасы – 7 минг доллар

Японияда «дэнсукэ» сортлу къара  харбызланы сатыуну  биринчи аукциону болгъанды. Kyodo агентстводан билдиргенлерине кёре, ол къыралны Асахикава бла Саппоро шимал шахарларында бардырылгъанды

Ууну кесине жыйгъанды, алай хайырланалмагъанды

Терк районну полициячылары   30 июньда Арик элге кирген жерде «Ниссан» машинаны тохтатхандыла.

Онлайн-кассаланы энди кимле хайырланыргъа борчлудула?

Белгилисича, быйыл 1 июльдан башлап, предпринимательство бла кюрешгенлени талай категориялары онлайн-кассаланы хайырланып тебирерге борчлу болгъандыла.