Билим

Сынаулагъа хазырлана, усталыкъ да сайлай

Арт кезиуде билим бериуде болгъан тюрлениуле ата-анала жаш тёлюню бюгюннгю сурамларына тийишлиликде ёсдюрюр мурат бла окъуулу репетиторланы гузабагъа къалып излегенлерин жашау эртте ачыкълагъанды. Республикада ол жаны бла ишлеген тюрлю-тюрлю араланы да энди кёпле биледиле. Аланы иги кесегинде уа жашла бла къызла башха-башха предметледен сынаулагъа хазырланадыла.

Чыгъармачылыкъ къолайлыкъны эм илму ишге сейирни айнытыргъа себеплик

Бу кюнледе  Школчуланы «Высшая проба»  Битеуроссей олимпиадаларына  регистрация этиу ахырына жетгенди.  Интеллектуал эришиу жаланда Россейде угъай, тыш къыраллада да эм даражалыладан бирине саналады.  Анда кеслерини  билимлерин 7-11 классланы окъуучулары сынаргъа боллукъдула. Хорлагъанла бла призёрла льгота халда вузлагъа кираллыкъдыла, Россей Федерацияны Президентини грантларын алыргъа да боллукъдула.

Жаш дипломатланы биринчи атламлары

Къабарты-Малкъар къырал университетде  белгили алим, къырал къуллукъчу  Евгений Примаков туугъанлы токъсан жыл толгъанына жоралап  «Тамблагъыны дипломатиясы» деген конференция башланнганды.  Анга КъМКъУ-ну студентлери бла Нальчикни  4-чю номерли гимназиясыны, Атажукино элни  3-чю номерли орта школуну, Куркужинни 1-чи номерли орта школуну профильли классларыны  окъуучулары къатышхандыла. 

Къошакъ билим бериу жаны бла алчы организацияланы санында

Санкт-Петербургда  «Школа будущего. Проблемы и перспективы развития современной школы в России» сегизинчи Битеуроссей билим бериу форумну чеклеринде  «Россейни 100 эм иги школу»  деген жыл сайын бардырылгъан федерал эришиуню эсеплери чыгъарылгъандыла.

Диктантны магъанасы – жамауатны билимин ёсдюрюргеди

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде «Географиядан диктант» деген кезиулю халкъла аралы акция болгъанды. Ол РФ-ни  Президенти,  Орус география обществону (РГО) попечитель советини  таматасы Владимир Путинни башламчылыгъы бла жыл сайын бардырылады. Аны магъанасы -  жамауатны географиягъа эсин  бурургъады, кереклисин ангылатыргъады эм ата журтларын игирек танырча, сюерча этергеди.   

Хунерли, тири студентлеге – ахшы себеплик

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни къауум окъуучусу алгъаракъда РФ-ни Эл мюлк министерствосуну вузларыны активлерини «ВКорень» деген биринчи Битеуроссей школну (форумну) ишине къатышхандыла, деп билдиргендиле университетни пресс-службасындан.

Кёл салып окъугъаннга, билим алыргъа итиннгеннге бир чырмау да жокъду

Глашланы Николайны жашы Исмайыл жай каникуллада солуп, къолундан келгенича анасына болушуп, бу кюнледе окъуууна къайтханды. Жаш Саратовда Василий Разумовский атлы къырал медицина университетде билим алады.

Миллет политиканы къыйматлы къурауну амалларын сюзгендиле

Къабарты-Малкъар къырал университетде «РФ-ни субъектлеринде къырал миллет политиканы бардырыу» деген билдириу  семинар болгъанды.   Анга Шимал Кавказ федерал  округдан   къырал, регион  эм муниципал  власть органланы, жамауат организацияланы  келечилери, саулайда 150- ге жууукъ специалист  къатышханды. 

Россейни, Къазахстанны эм Узбекистанны жаш стоматологлары сынауларындан юлюш этгендиле

Тюнене Къабарты-Малкъар къырал университетде ариулукъгъа бла саулукъгъа жораланып «Вершина Кавказа» деген ючюнчю халкъла аралы форум,  Жаш стоматологланы биринчи  битеуроссей конференциялары эм  «Междисциплинарная стоматология»  олимпиадалары да башланнганды.   

Китаплада окъугъан шартлагъа сейирлик жолоучулукълада тюшюнедиле

Сабийлени эм жаш тёлюню чыгъармачылыкъ дворецини Туризм эм краеведение бёлюмю 1985 жылда ачылгъанды. Андан бери анга башчылыкъны Гумаланы Мазирни жашы этеди. Аны педагогика стажы отуз жылдан асламды. 

Страницы

Подписка на RSS - Билим