Билим

Аныча адамгъа жашауда тюбеген уллу къууанчды

Бир жол эрттегили шуёхума тюбейме. Ушакъ эте келгенибизде, ол манга: «Билеме, сен кёплени юсюнден жазаса, махтайса. Ала керти да хурметге тийишли адамладыла. Аны ючюн сау бол, алай мени тилегими толтура, бизни биринчи устазыбызны юсюнден да жазсанг эди, бек ыразы этеригенг. Бу жаланда мени тилегим тюйюлдю, классыбызда окъугъан кёплени тилеклериди. Устазыбыз а Къарчаланы Шама Хакимовнады», - деп, аны юсюнден эки сагъатны ичинде тохтаусуз хапар айтып турду. Мен аны, башхаланы да тилеклерин толтура къаламымы къолгъа алгъанма.

Биринчи курсха уллу муратла бла

Биринчи сентябрьде Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде КъМР-ни къыраллыгъыны бла Билим бериуню кюнюне жоралап биринчи курсну келечилери бла тюбешиу болгъанды. Вузну ректору Аслан Апажев къууанч жыйылыуну ача бийик билим алыргъа биринчи атлам этген жаш адамланы, ата-аналарын да жарыкъ байрамла бла алгъышлагъанды.  

Мектепден тышында юйрениуню ахшы амалы

Жангы окъуу жыл жетди, 1 сентябрьде сабийле къуру школда угъай, къошакъ билим берген учреждениялада да окъуп башларыкъдыла. Бюгюнлюкде къошакъ билим бериу бла республиканы жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла, Спорт эм Культура министерстволарыны мурдорларында къурагъан учрежденияла, энчи иели организацияла эм предпринимательле къурагъан организацияла.

Къошакъ билим бериуге - энчи магъана

Кёп болмай Элбрус районда устазланы август кенгешлери ётгенди. Анга муниципалитетни администрациясыны башчысыны къуллугъун толтургъан Сотталаны Къурман, аны орунбасары Арслан Улимбашев, билим бериу управленияны таматасы Атаккуланы Нюржан, мектеплени таматалары, устазла эм башхала къатышхандыла.

Тамблагъы кюнню сагъышын этгенле

Жашау бир жеринде турмайды. Жангы технологияла чыгъа барадыла. Бир жыйырма жыл мындан алгъа ким биле эди интернет дунияны  бийлеп къояр деп. Хуржун телефонну бир-эки кнопкасына бармагъынгы азчыкъ жетдирсенг, не сорууунга да жууап келип къаллыкъды. Аллай сылтауланы хаталарындан арт кезиуде библиотекагъа келип, окъургъа китап алгъанланы санлары аздан-аз бола барадыла. Алай болгъанлыкъгъа, ала ишлерин тохтатмагъандыла.

«Студентле сейир тёлюдю, хар бирине энчи амал табаргъа керекди да, алай этерге кюрешеме»

Бир айдан жангы окъуу жыл башланады. Ол, школчулагъача, бийик эмда энчи окъуу юйледе билим алгъанлагъа да байрамды. Аны бла бирге уа устазлагъа, преподавательлеге, юйретиучюлеге да жууаплы кезиудю. Ма аны ючюн болур,  мени бир эллим Тюргельдиланы Зухураны ол кюннге тынгылы хазырланнганы. Ол Искусстволаны Север-Кавказ къырал институтунда жаш адамланы  тыш къыраллы тиллеге юйретеди.

Электрокючню юсюнден сабийле бла ушакъ

«Россети Шимал Кавказ» компанияны бизни республикада бёлюмюню келечилери школчулагъа деп электрокючню къоркъуусузлу хайырланыуну юсюнден тёрели дерс бардыргъандыла. Бу жол ала «Тейри къылыч» санаторийде болгъандыла.

Сабийни жашаугъа кёз къарамы да устаздан башланады, аны окъургъа кёллендирген да олду

Устазлыкъ кёп башха усталыкъладан жууаплы да, къыйын да болгъанына угъай дерик чыкъмаз. Нек дегенде сабийни жашаугъа кёз къарамы да ма андан башланады, аны окъургъа кёллендирген да олду. Ол хунер а бек керекди. Дагъыда тёзюмлюгю, жюрек халаллыгъы болмагъан бир да  сайламасын бу жумушну. 

Хунерли школчулагъа болушургъа алланып

Кёп болмай «Билим бериу» миллет проектни чеклеринде Элбрусну орта школунда цифралы эм гуманитар усталыкъладан билдирген «Точка роста» араны ачарча кабинетлеге  ремонт этип  башлагъандыла. Мында «Физика»,

Кадрла хазырлагъанларына – бийик багъа

Россейни билим бериуге надзор этген федерал службасыны   сайтында 1030-чу номерли буйрукъ басмаланнганды. Анда В.М.Коков атлы Къабарты-Малкъар къырал аграр  университетге аккредитация этилгенини юсюнден билдириледи.  Анда былай жазылады: «2012 жылны 29 декабринде чыгъарылгъан 273-ФЗ номерли Федеральный законну 92-чи  статьясына тийишлиликде  бийик билим берген федерал къырал бюджет  учрежденияны къырал аккредитациядан жетишимли  ётгенине санаргъа». 

 

Страницы

Подписка на RSS - Билим