Сабий садиклени санына къошулады

Нальчик шахар округну школгъа дери билим берген алты учреждениясында ясли мекямланы къурулушу бошала турады. Сёз мында 2, 5, 59, 29, 27 эм 49 номерли сабий садиклени юсюнден барады, деп билдиргендиле администрацияны пресс-службасындан. Этилген мадарланы хайыры бла ала бары да къошакъ халда энтта да юч жюз сабий алыргъа боллукъдула. Мэрияда айтханларына кёре, къурулуш «Къабарты-Малкъар Республикада билим бериуню айнытыу» деген къырал программаны чеклеринде бардырылады. Объектле кеслери да шахарны башха-башха районларында орналадыла.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: