Саулукъ

«Бусагъатда билимге, сынамгъа да бютюн уллу магъана бериледи»

Саулукълу жашау, сёзсюз, бек магъаналыды. Ол себепден багъыу амаллагъа не заманда да энчи эс бурулгъанлай турады. Ол а медицинада уруннган специалистлени билимлерин, сынамларын да дайым кючлендирип турургъа борчлайды. Биринчиси бла артыкъ чырмаула жокъ эселе, сынамны уа врач ишини юсюнде кёп заманны ичинде ала барады.

Кёз къарамы окъуна да ышаныулукъ береди

Нальчикни Дубки районунда Кардиология араны реанимация бёлюмюне тохтамай саусузланы келтиргенлей турадыла.  Кюн сайын ала,  бек аздан, жети-сегиз  адамны жашауу ючюн къазауат этип кюрешедиле. «Сизни  тынчлыкълы кюнюгюз неда кечегиз болуучумуду»,- деп сорама мен алагъа. Ала уа: «Андан эсе сагъатыгъыз десенг а!» - деп жууаплайдыла. Мен ала бла тургъан бир кесек заманны ичинде терк болушлукъ берген машиналаны экиси былайгъа хылыф жетедиле. Акъ халатлы къызла уа келтирилген саусузлагъа чапдыла.

Тенгиз эм тау хауа - кюч-къарыу алыуну себеби

 

Жаз башында табийгъат, къыш сууукъладан уяна,  жашнап башлайды. Кюз арты жетгенлей а  исси жай айланы мутхуз, жауунлу  кезиуле алышындырадыла. Жылны бу эки кезиуюнде да хауа болумла терк-терк тюрленнгенлери ючюн, кёплени  ауруулары къозгъаладыла. Ол кезиуледе гитчелеге бютюн сакъ болургъа керекди. Къалай бла? Аны юсюнден  Нальчикни 1-чи номерли сабий поликлиникасыны врачы-иммунологу Асият  Шадова бла ушакъ этгенбиз.

 

Мардасыз кёп ишлегенле ауруугъа хорлатадыла

Бусагъатда инсульт бла больницагъа тюшгенлени араларында къартла, жашла да, эр кишиле, тиширыула да бардыла. Алай  болмаз ючюн, не зат этерге керекди? Бу соруудан башланнган эди Кардиология араны поликлиникасыны кардиологу, КъМР – ни Саулукъ сакълау министерствосуну штатдан тышында баш кардилогу Жанатайланы Людмила бла ушагъыбыз.

Кюнде кёп заманны турургъа нек жарамайды?

Къартаяма деп къоркъмай, кюнде къаллай бир заманны туругъа жарайды деген соруу арыкъ болурча не ашаргъа керекди дегеннге ушайды. Быллай оюмгъа алим, биомедицина технологияла эм къартлыкъны генетикасы жаны бла эксперт, «Илму жашауну кёбейтир ючюн» фондну вице-призединти Юрий Дейгин келгенди

Иммунитетлери къарыусузлагъа аллергия терк жабышады

Аллергиядан къыйналгъанланы саны жыл сайын ёсюп барады. Бу аурууну юсюнден биз Нальчикде Аллергия араны поликлиника бёлюмюню врачы Н.Х. Самойлова бла ушакъ этгенбиз.

Кесине сакъ болмагъаннга доктор да болушалмайды

Кюз айла. Жылны бу кезиуюнде кюнню халы сутканы ичинде бир ненча кере тюрленеди.  Эсине тюшсе, жиляр, ызы бла уа къарап-къарагъынчы ойнап, кюлюп башлар. Бутларында, беллеринде жел ауруулары болгъанла, радикулитден къыйналгъанла алгъадан окъуна биледиле кюн бузуллугъун, хауа тюрлениригин. Къанларыны басымы кётюрюлюп, жюреклери ауругъанла уа? Гипертоникле? Кюнню былай терк-терк тюрлене, бир жауа, бир ачыла тургъаны кимден да алагъа къыйынды. Аны юсюнденди Огъары Малкъарда больницаны баш врачы Чаналаны Аслижан бла ушагъыбыз.

«Саусузланы ыспас сёзлери манга неден да багъалыды»

Ностуланы Карина,Гяургиев Арсенни къызы, жаш болгъанлыкъгъа, адамлыгъы эм усталыгъы бла да кесин танытханды. Ол Нальчикни Дубки тийресиндеги кардиология клиникада врач болуп эрттеден ишлейди.

Бизни адепли, хатерли Лена

-Элибизге аллай келин кирген барыбызны да насыбыбызды. Аны аллына бармагъаныбыз жокъду, бирибизге да уллу кёллюлюк этмейди, бек сакъды. Келсенг, жарыкъ тюбер, намыс,сый берир, ызынгдан ашыра чыгъар, - дейди Габоланы ( Текуланы ) Лейля,  Яникойну амбулаториясына кёп жылланы ичинде башчылыкъ эте келген  Чыпчыкъланы  Ленаны сагъыннганымда. 

Энчи сабийлеге — энчи эс буруу

Х.М. Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетни Минги тау тийресиндеги окъуу-илму комплекс базасында «Инклюзивное образование: результаты, опыт и перспективы» деген ат бла биринчи халкъла аралы форуму болгъанды. Аны ишине психологиядан бла педагогикадан экспертле, билим бериу учрежденияланы социал педагоглары, психологла. КъМКъУ-ну преподавательлери бла студентлери, саулукъларында чыплары болгъан энчи сабийле, аланы аталары, аналары да къатышхандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Саулукъ