Саулукъ

Студентле наркотиклеге къажаудула

Кёп болмай Информация технологияла эм экономика колледжде врач-наркологла бла  ич ишлени органларыны келечилери  студентлеге  «Жаш адамла наркотиклеге къажаудула» деген темагъа жоралап «тёгерек стол» бардыргъандыла.

Хант туз – акъ уу?

Жорукъланы  жокъгъа санаргъа
 
Саулукъ сакълауну битеудуния организациясы (ВОЗ) инсультланы бла инфарктланы саны ёсюп баргъаныны юсюнден къайгъы эртте этип башлагъанды. Жюрек къарыусузлукъгъа гипертония келтиреди, аны баш сылтауу уа тузну мардадан оздуруп ашауду.
 

Диетологла нени жашырадыла?

Адамны санларында бир-бир жерлери артыкъ бек нек семиредиле? Бу соруу кёплени тынчлыкъларын алып турады. Сёз ючюн, мен эслегенден, эр кишиледе асламында  къарынлары ёседи. Сыраны кёп ичгенледе ол аслам тюбейди. Алай ол ичгини къатына да бармагъанлада уа неден тууады бу жарсыу? Бу сорууну мен диетолог Чыпчыкъланы Аслижаннга бергенме.

Алимле юйретедиле: китап окъуу жашауугъузну узун этеди

Кафканы «Метаморфозаларын» окъуп, Габриэль Гарсия Маркес жазыучулукъ ишни сайлагъанды. Хемингуэй илхамны Лев Толстойну «Война и мир» романындан алгъанды. Хар инсанда да китапла башха-башха сезимле туудурадыла, алай ала кёбюрек жашаргъа уа болушамыдыла? Бу соруугъа жууапны Йельск университетни алимлери излегендиле. Ала энчи тинтиу да бардыргъандыла: онеки жылны ичинде китап окъуу бла узакъ ёмюрлюлюкню байламлыкъларын тохташдырыр муратда абадан адамланы жашау халларын сюзгендиле, деп билдиредиле «Комсомольская правда» газетде.

Аякъларынг сау болса, жюрегинг тау болур

Адамны аякълары аны жашауунда къаллай уллу магъананы тутханларын ким да биледи. Ала саулукълу эселе, адамны ич органлары да cayлукълудула, жюреги, баууру, ёпкелери, аш оруну, мыйысы окъуна да тап ишлейдиле. Кёзлери ахшы кёредиле, къулакълары иги эшитедиле. Жаяу кёп жюрюген жюрекге да бек игиди.

Жюрекни жашлыкъдан башлап сакъларгъа

Жюреклери ауругъанланы араларында кёбюсюнде жыл санлары жетген, тютюнню ауузларындан кетермеген, кёп ашаргъа сюйген, машинадан чыкъмагъан семиз адамла болгъан сунабыз. Ол, керти окъуна, алаймы болур деп соргъанбыз биз Кардиология араны поликлиникасыны кардиологу, КъМР – ни Саулукъ сакълау министерствосуну штатдан тышында баш кардиологу  Жанатайланы Людмиладан. Аны жууабы былай болгъанды:

Медицина болушлукъну жангы амаллары

РФ-ни Саулукъ сакълау министерствосуну баш нейрохирургу, Россейни Илмула Академиясыны академигин, профессор Владимир Крыловну башчылыгъы бла Къабарты-Малкъарда «Организация системы хирургической помощи пациентам с фармакорезистентными формами эпилепсии в Российской Федерации» проектни жашаугъа кийириу башланнганды. Ол къыралны жаланда сегиз регионунда бардырыллыкъды.

Жыл саны – аз, билими, сынамы, усталыгъы уа – аслам

Миллетибизде, медицинаны жолу бла барып, адамланы саулукъларын игилендирирге, бирде уа жашауларын окъуна къутхарыргъа къолларындан келгенни аямагъанлары бла бирге тамамлагъан жумушларын илму бла байлагъанларыбыз да асламдыла. Аладан бири уа Хасауланы Русланды.

 

Кимни туудугъу болгъанын бир такъыйкъагъа да унутмайды

"Чынтты врач, саусузгъа  бакъгъандан сора да, анга жан аурутуп, кесини ёз адамынача къайгъырады. Мечиланы  Сагъытны къызы Люба да ма аллай докторду, огъурлу адамды», - ма быллай эм алагъа ушагъан жазыула Долинскде аллергиядан ауругъанлагъа бакъгъан больницаны китабында кёпдюле.

Башламчылыкъ хайыр келтиреди

Кёп болмай КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосунда «Земский доктор» къырал программа къалай ишлегенин эсеплегендиле. Аны хайыры бла  былтыр республиканы медицина учрежденияларында  69 врач уруннганды, деп билдириледи ведомствону пресс-службасындан.

Страницы

Подписка на RSS - Саулукъ