Саулукъ

Не хыйсапдан жууанадыла адамла сууукъ сууда?

Халкъда «моржла» деген адамла не хыйсапдан жууунадыла сууукъ сууда? Ол кимге хайырлы, кимге уа хаталы болургъа боллукъду? Аны юсюнден бу багъыу амал бла хайырланнган,  бийик медицина билими болгъан Николай Петров бла ушакъ этгенбиз.

 

«Паллиатив жаланда дарманла бла багъыуну угъай, адамлыкъ ышанланы да излейди»

Улбашланы Лейля Нальчикде энчиленнген Сабий юйню жашагъан жерлерине барып (выездной) сабийлеге паллиатив болушлукъну тапдыргъан службасыны башчысыды, врачы-педиатрыды. Алыкъа жаш специалист эсе да, ол медицинада эндиге дери республикабызда угъай, къыралыбызда окъуна бюгюнлюкде аз-аздан белгили бола баргъан ызны (паллиатив службаны) бизде да къуралырына, къыйналып тургъан къызчыкъла-жашчыкъла, аланы юйюрлери да эс табарларына къайгъыргъанладан бириди. Биз аны бла ишини юсюнден ушакъ этгенбиз.

Дарман салыудан къачаргъа керек тюйюлдю

Грипп  жукъгъан аурууду. Андан къалай сакъланыргъа боллугъуну юсюнден Инфекция ауруулагъа эм СПИД–ге къажау  араны врач–инфекционисти Аппайланы Шамил   бла ушакъ этгенбиз.

 

Аш орун аурумаз ючюн

Жарсыугъа, студент жыллада уллу кёллю болуп, заманында аш ашамай, кёпле аш орунларын бузадыла, алгъын сагъатча ишлеген чегиле кеслерин билдирип башлайдыла. Не зат сагъайтыргъа керекди? Алгъын  халгъа къайтыргъа онг бармыды? Аны юсюнден Нальчик шахарны биринчи поликлиникасыны врачы Гыжгыланы Разият бла ушакъ этгенбиз. 

 

Жаяу жюрюуню хайырлылыгъы биз суннгандан эсе асламды

Кеслери ыразылыкълары бла сынаулагъа къатышып, юч кюнню жукъ этмей, ырахат жатып тургъанланы санларында кёзге туура тюрлениуле башланнгандыла. Биринчиден, аланы къанларында холестерин кёбейгенди. Ол а баш мыйыны, жюрекни эм башха ич органланы тамырларында атеросклерозну айныууну сылтауу болады, энергетикалы алышыныуда да чурумла чыгъадыла. Саулукъгъа осал эм ахшы болумланы юсюнден матерал «Московский комсомолец» газетни тинтиулерине кёре хазырланнганды.

Хайырлы къуртланы хаталары уа ббармыды?

Тыш къыраллада  къанны эмиучю къуртла бла жаланда бир кесек ауруудан багъадыла, бизде уа - битеу барысындан да. Буруннгулу врачла пиявкаланы не тюрлю аурууу болгъаннга да буюра эдиле. Тынгылы дарманла чыкъгъандан сора уа, ала унутулуп тургъандыла. Болсада бу арт кезиуледе гирудотерапия энтта да кенг хайырланылып башланнганды. «Ваш доктор» деген медицина учрежденияны врачы Хуламханланы Халимат бу багъыу амалны юсюнден айтханды.

«Паллиатив жаланда дарманла бла багъыуну угъай, адамлыкъ ышанланы да излейди»

Улбашланы Лейля Нальчикде энчиленнген Сабий юйню жашагъан жерлерине барып (выездной) сабийлеге паллиатив болушлукъну тапдыргъан службасыны башчысыды, врачы-педиатрыды. Алыкъа жаш специалист эсе да, ол медицинада эндиге дери республикабызда угъай, къыралыбызда окъуна бюгюнлюкде аз-аздан белгили бола баргъан ызны (паллиатив службаны) бизде да къуралырына, къыйналып тургъан къызчыкъла-жашчыкъла, аланы юйюрлери да эс табарларына къайгъыргъанладан бириди. Биз аны бла ишини юсюнден ушакъ этгенбиз.

Вакцинала дунияны къалай тюрлендирилгендиле:18-чи ёмюрден башлап, бизни кезиулеге дери

Шёндюгю пандемия (Covid-19) адам улугъа жукъгъан ауруула нечик уллу хата салыргъа боллукъларын эсге салгъанды. Къоркъуусуз жашаугъа къайтыргъа жаланда вакцинала онг берликлерин да.

Къыйын жюрек ауруудан къутулурча билирге тийишли затла

Замансыз жашаудан кетиуню сылтауларындан бирине  инфаркт саналады. Ол бек магъаналы бюгюннгю жарсыуладан бири болгъаны ючюн аны юсюнден билирге керек шартланы эсигизге салайыкъ. Материал «Аиф. Саулукъ» газетни алгъыннгы номерлеринде басмаланнган материаллагъа кёре жарашдырылгъанды.

 

Кесекледен сакълагъан аш-азыкъ

Ашагъан ашыбыз, татыулу болгъандан сора да, саулугъубузну къорууларгъа болушхан кёп тюрлю витаминледен толу болургъа керегин барыбыз да билебиз. Болсада къыш айлада кесибизни тюрлю-тюрлю жукъгъан аурууладан сакълар мадарланы, нек эсе да, эсибизге алмай, «кесекле» чархыбызгъа сингнгинчи турабыз. Бюгюн ючюнчю поликлиниканы врачы Рахайланы Аслижан иммунитетни къаллай ашла бла кючлендирирге боллугъуну юсюнден айтады. Ала, жашау сынаула кёргюзтгеннге кёре,  кёп аурууладан къутхармасала да, сууукъланы аллында вирус кесекледен сакъларыкълары ишексизди.

Страницы

Подписка на RSS - Саулукъ