Саулукъ

«Мигрень къаты тутду эсе, жашил алманы туурап, ашыкъмай ашагъыз»

Школ программагъа кирген чыгъармалада биринчи кере окъугъан эдик «мигрень» деген сёзню. Жарсыугъа, уллу болгъаныбыздан сора кёбюбюз аны не зат болгъанын башыбыздан сынадыкъ. Бюгюн аны юсюнден «Ваш Доктор» деген клиниканы врач - терапевти Хуламханланы Халимат бла ушакъ бардырабыз.

Саулукъну юсюнден сёлешгендиле, аны кючлендириуню къыйматлы амалларын сюзгендиле

Долинскде «Синдика» къонакъ юйде   «Саулукълу дуния» деген регионла аралы    форум  болгъанды. Ол  тёрт кюнню баргъанды.  Аны Россейни Предприниматель тиширыуларыны ассоциациясы КъМР-ни Правительствосуну эмда чекленнген жууаплылыкълары болгъан «Каббалк-Интурист», «Ридада» обществоланы, «Акрополь» ОАО-ну, «Гедуко» СПА-араны, «Развитие и совершенствование» корпорацияны   себепликлери бла къурагъанды. Анга РФ-ни кёп регионларындан келечиле, ол санда белгили экспертле да  къатышхандыла.

Сабийлик муратларыма жетгениме, адамлагъа жараялгъаныма къууанама»

Геронотология арада ишлегенлени баш врачындан башлап аш-суу хазырлагъанларына, тизгинни-тазалыкъны жалчытханларына  дери анда тургъан саусузлагъа къайгъырыулукъларын энчилегенле асламдыла. Кёп болмай а бизге, редакциягъа, яникойчу Геграланы Борис келип, сагъынылгъан учрежденияда уруннганлагъа ыразы болгъанын билдирген эди. Биз а аны бла байламлы сагъынылгъан араны врач-терапевти Зумакъулланы Светлана бла ушакъ бардырыуну тийишли кёргенбиз.

Прививка заран келтирмезча не этерге керекди

Вакцинация кёп къыйын инфекция аурууланы багъыуда уллу жерни алады. Аны хайырындан мингле бла адамланы ёлтюрген оспа аурууну хорлагъанбыз. Ол корьдан, краснухадан, дифтериядан, столбнякдан ауушханланы санын иги да азайтыргъа себеплик этгенди

«Врач хар кюнден юйренип турмаса жарарыкъ тюйюлдю»

Хасания аягъындан юйюне келе туруп, артда кесини отоуунда олтуруп, китап окъургъа кюрешген заманында да бюгюн операция этген тиширыуну сыфаты Аккыланы Махтини кёз аллындан кетмеди. Аны юсюнден оюмла анга ахырда тынчлыкъ бермейдиле.

«Къыркъ жылыгъыз толгъандан сора, специалистлеге барып, кесигизге къарата-къарата туругъуз»

Инсультдан ёлгенле  катастрофалада эм жоллада аварияланы кезиулеринде жан бергенледен эсе  иги да кёпдюле. Онкология аурууладан сора адамланы бек кёп ёлтюрген инсультду. Аны юсюнден Нальчик шахарны биринчи поликлиникасыны терапевти Гыжгыланы Разият бла ушакъ этгенбиз.

Ариу сёзю, чемер къоллары бла кёплеге жарагъан

Баккуланы Ахмадияны къызы Сагибатны таныгъанлы иги кесек заман болады. Ол адамны миллетине, динине, къуллугъуна да къарамай, болушлукъ этерге, эс тапдырыргъа хазыр, ариу тилли огъурлу тиширыуду. Кеси да  Хасанияны Нарт уя жеринде агъачны этегинде жашайды. Аны кёк башлы эки къатлы  юйю элни къалайындан къарасанг да, къол аяздача, кёрюнеди. Кенг арбазы, къачан барсанг да, тизгинлиди, тазады. Аны арбазында юлкюле, тюрлю-тюрлю гюлле да кёпдюле. Ала жаз башындан тебиреп, къар жаугъунчу  чагъып турадыла. Артыкъ уллу болмагъан бахчасында уа  ёсмеген зат жокъду.

«Осал къылыкъны къойсагъыз, кёбюрек жюрюсегиз, жашауугъузгъа жылла къошарыкъсыз»

Сёзсюз, хар бирибизни саулугъубуз жашау халыбыз бла байламлыды: ашыбыз – сууубуз, къылыгъыбыз, солугъан хауабыз, жюрегибизни тынчлыгъы неда аны болмагъаны.  Адамгъа хата келтирген осал къылыкъладан бири тютюн ичиудю. Аны юсюнден  Огъары Малкъарда больницаны баш врачы Чаналаны Аслижан бла   ушакъ этгенбиз.

 

«Саусуз сабийге юйде сакъ болургъа керекди»

Диабетден ауругъанланы саны ёсе баргъаны кимни да жарсытырчады. Бютюнда бу ауруудан сабийлени къыйналгъанлары. Андан адам кесин сакълар ючюн  профилактика амалла бармыдыла деген эм башха соруулагъа Нальчик шахарны биринчи номерли поликлиникасыны врач–педиатры Зарина Хамикоева – Коцба  жууаплайды.

Кёзлеригизге дайым сакъ болугъуз

Мындан бир къауум жыл алгъа, жыл санлары абадан адамла кёзлери осал кёргенлерине тарыкъсала, жанынг ауруса да, сейир кёрюнюучю эди. Энди уа ол жарсыу уллу-гитче дей турмайды. Жаш адамланы, сабийлени, аны къояйыкъ да, къагъанакъланы араларында окъуна кёзлери кереклисича иги кёрмегенле кёп бола барадыла.

Страницы

Подписка на RSS - Саулукъ