Саулукъ

Жукъуну эмда тюшлени юслеринден биз не зат билебиз?

 Белгилисича, жукъу саулукъну мурдоруду. Алай андан сора биз не зат билебиз жукъуну эмда тюшлени юслеринден? Бюгюн бизни ушакъ нёгеребиз Кардиология араны поликлиникасыны кардиологу Жанатайланы Людмилады.

 

Ашны-ачлай, сууну уа – заманында

Суу ичиуню саулукъгъа магъанасыны юсюнден кёп айтылады, алай жангылырча шартла да тюбейдиле. Биз аланы талайын бу материалда тинтгенбиз.

Багъыуну амалларын излейдиле

Бюгюнлюкде битеу дуния коронавирус деген ауруу бла къаты кюреш бардырыудады. Бек уллу терслиг а анга аллындан да тийишли магъана берилмегениндеди дерге боллукъду. Насыпха, шёндю аны бла байламлы ахшы атламла бардыла. Сёз ючюн, Къытайда бу аууруудан къыйналгъанла жокъну орунунда болгъанлары себепли, ахыр больница жабылгъанды. Анда 103-жыллыкъ ынна окъуна багъыудан сора тирилгенди. Индияда врачла лопинавирни, ретеновирни, осельтамивирни хлорфенамин бла бирге хайырлана, коронавирусха багъыуда ахшы жетишимлеге жетгендиле.

Ёпкеледе ракны баш сылтауу – тютюндю

Бу кюнледе Роспотребнадзорну сайтында тютюн ичиу онкология аурууланы чыгъаргъан сылтауланы 90 процентин тутады, деп жазылгъанды. Аман къылыкъгъа 15 жылларында берилгенле ракдан, 25 жылларында тютюн ичип башлагъанладан эсе, беш кереге кёп ауруйдула.

Къартлыкъ не заманда башланады?

Тыш къыраллы бир-бир алимлени оюмларына кёре, къартлыкъны биринчи ышанлары адамны жыйырма бла жети жылыдан сора мыйысында эсленип башлайдыла. Ол кертимиди? Аны юсюнден биз медицина илмуланы доктору, профессор Теммоланы Лейла бла ушакъ этгенбиз.

Тютюн ичиуден айырылыу онг бармыды?

Тютюнню не хатасы болгъаныны юсюнден КъМР-ни наркодиспансерини наркологу Артур Пачев  бла ушакъ этгенбиз.

Диабетден сакъланыр ючюн, къылыкъны тюрлендирирге тийишлиди

Диабетден ауругъанланы саны, медицина алгъа баргъанлыкъгъа, айхайда азаймайды. Андан къыйналгъанланы араларында сабийле да аз болмагъанлары уа бютюнда жарсытады. Аны юсюнден тинтиуню «Экспресс газета» бардыргъанды.

Нек къозгъалады жангыдан ауруу?

Операция этилип, ётю кетерилгенден сора заман кёпмю неда азмы озду, алай саусузну аурууу жангыдан къозгъалып, къыйнап башлагъаны, къарынында, къалай эсе да, тапсызлыкъ эсленнгени  неда бир башха тюрлю тынгысыз этген жери болгъаны бла байламлы анга поликлиникагъа барыргъа неда къайтып больницагъа жатаргъа тюшгенди. Ол а, уллу къыйынлыкъдан къутулгъанча болуп, жангыдан аягъы юсюне сюеле келген адамны бек жарсытады.

Аз тюбеген ауруудан къыйналгъан сабийлени къайгъысын кёре

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуу Татьяна Егорованы башчылыгъында бардырылгъанды. Анда сёз республиканы законла чыгъарыучу органыны РФ-ни урунуу эмда социал къоруулау министри А.О.Котяковха обращениясыны юсюнден баргъанды. Депутатла андан фенилкетонуриядан ауругъан сабийлеге инвалидностьлукъну алагъа 18 жыл толгъунчу тохташдырылырын тилегендиле.

«Жюрек-къан тамырланы аурууларындан багъыу кезиуюнде башланса къутулуп онг барды»

Жюрек-къан тамыр ауруула бек жайылгъандыла шёндю, аладан ёлюп кетгенле да аз тюйюлдюле. Аны сылтауларыны юсюнден КъМР–ни саулукъ сакълау министерствосуну Кардиология арасыны кардиологу Жанатайланы Людмила  айтады.

Страницы

Подписка на RSS - Саулукъ