Саулукъ

Баууру ауругъаннга – жангы амал

Кёп болмай  Нальчикни 1-чи номерли  клиника  больницасында бауурунда  онкологиясы  болгъан саусузгъа   операцияны жангы тюрлюсю  этилгенди.

Къан тамырланы кючлейик

Бюгюнлюкде Россейде эм жайылгъан аурууладан бешден бири къан тамырла бла байламлыдыла. 

Тиширыу тютюн иче эсе…

Тыш къыраллада тютюн ичгенлени саны азая эсе, Россейде уа кёбейип барады. Миллет республикалада болум игирекди деген ётюрюк айтырыкъды. Бизде да, эр кишиледен, жашладан сора да, жарсыугъа, бир-
бир тиширыула, жаш къызчыкъла да тютюнсюз болалмайдыла. Бу  проблеманы юсюнден КъМР-ни Наркология диспансерини врачы-наркологу А.А. Пачевге тюбеп, ушакъ этгенбиз.

Къарыусузну, саусузну жашауун женгиллетир ючюн, сиз не амал этерик эдигиз?

Инвалидлени халкъла аралы кюнюне жораланып, Россейни  кёп жерлеринде, ол санда Къабарты-Малкъарда да,  "Доступная среда"  акция бардырылгъанды. Ол  Къабарты-Малкъар къырал университетни "Точка кипения" залында ётгенди. Анга республиканы хазна къалмай битеу районларындан юч жюзден аслам адам  къатышханды.
     

Сабийлени саулукъларына бакъдырырча - жангы медицина керекле

«Доступная среда» программаны чеклеринде Сабий юйге эмда республиканы сабий клиника больницасына саулукъ онглары чекленнген балалагъа деп жангы реабилитация керекле келтиргендиле.

Осал къылыкъ – сабийигизни жауу

Кёп  эр кишиле, ол угъай да, тиширыула да тютюн ичедиле. Аны бла къуру кеслерине угъай, сабийлерини саулукъларына да уллу хата саладыла. Бютюнда къагъанакълары болгъанла  ол къылыкъларын къояргъа керекдиле. Аны юсюнденди  саусуз сабийлеге бакъгъан  республикалы клиника больницада ишлеген врач Теммоланы Лейля бла бюгюннгю ушагъыбыз.
 

Къышны аурумай чыгъар амал бармыды?

Соруу:

- Сууукъла жетдиле.Дарман салыу саулукъну бузамыды? Не зат этерге билмей, арсарлы болуп турама. (Джамиля, Нальчик шахар)

«Д» витамин акъыл къошады

Алимле сабийле январьдан мартха дери къыйналып окъугъанларын тоташдыргъандыла, деп билдиредиле «Российская газетада». Глазго эм Кембридж университетле тинтиуле бардыргъандыла, ала Шотландиядан 800 мингден аслам школчуну саулукъларын бла окъууда жетишимлерин сюзгендиле.

Кёп аурууланы сылтауу - жукъусузлукъ

Бизни къыралда адамланы 45 проценти кече тынчаялмай къыйналадыла. Жукъусузлукъдан сакъланырча инсан чархына, саулугъуна къалай къараргъа керекди?

«Къан тамырла аурумаз ючюн, алгъадан къайгъырыу изленеди»

Бусагъатда варикоз ауруу кёпледе тюбейди. Бютюнда тиширыула бутларыны къан тамырлары кёбюп, къаралып кёбюрек къыйнайдыла. Ол а, аурутхандан сора да, ариу санлы, омакъ тиширыугъа жюрек къыйынлыкъды. Варикозну юсюнден  медицина илмуланы доктору, профессор Ахмед Асланов бла ушакъ бардыргъанбыз.

Страницы

Подписка на RSS - Саулукъ