Саулукъ

Усталыгъы бла айырмалыды

Былай, сагъышланып къарасанг, Черек районда  врач Газаланы Алийни къызы Зухураны танымагъан, билмеген, аны аллына  медицина жаны бла себеплик излеп келмеген кёп адам жокъду.

«Бизни ишибизни жашырынлары кёпдюле»

Медицина бир жерде турмайды. Бусагъатда адам кесини саулугъну болумун билирча кёп тюрлю онгла бардыла.  Аллайладан бирине Ультразвуковая диагностика дейдиле, къысха айтханда уа, УЗИ. Бюгюн аллай врачладан бирини - Бачиланы Сакинатны юсюнден сизге хапарларгъа сюеме. 

"Омикрон" бизге жетгенди. Бармыды андан къутулур амал?

КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосунда Республикада омикрон-штамм бла байламлы болумгъа аталгъан пресс-конференция бардырылгъанды. Журналистлени сорууларына КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов, Роспотребнадзорну КъМР-де Управлениясыны башчысы Жирослан Пагов, КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну штатдан тышында баш врачы-инфекционисти Марина Иванова  жууапла бергендиле. 

Саусузгъа болушлукъ этер заман такъыйкъала бла саналады

Жашауда аслам затны асыры терк тюрлене баргъаны адам улугъа бир жанындан тынчлыкълы эсе да, бирси жаны бла уа аны саулугъуну качествосун тозуратхан аурууланы саны ёсе баргъанына да себеплик этгени жарсыулу шартды. Эм жайылгъанлагъа уа жюрек-тамыр ауруула саналадыла. Кеслери да энди жаланда жыл санлары уллайгъанлада угъай, жаш адамлада да тюбейдиле.

Тири жашау бардырыу, аш-азыкъны тюз сайлай билиу – узакъ ёмюрлюлюкню мурдору

Жыл сайын бизни къыралда жюреклери ауруп 1,3 миллион адам ауушады. Ол а бир область араны халкъы чакълы бирчады. Аны ючюн  жюрек, тамырла ауруп башлагъанларын кёргюзтген шартлагъа сакъ болургъа керекди.

Аш – азыкъды кюч берген, аурумазгъа болушхан

Сууукъду орамда. Ковидден сора да бардыла къоркъуула. Сёз ючюн, кесекле.  Аладан къалай сакъланыргъа боллукъду? Бюгюн ючюнчю поликлиниканы врачы Рахайланы Аслижан иммунитетни къаллай ашла бла кючлендирирге боллугъуну юсюнден айтады.

«Ишими жаратама, ол манга сейир кёрюнеди»

Жангоразланы Даниялны къызы Бачиланы Сакинат врач болуп жыйырмадан аслам жыл ишлейди. Медицинада ол сайлагъан ишине Ультразвуковая диагностика (УЗИ) дейдиле. Аны юсюнден толуракъ хапар билирге сюйюп, анга тюбеп, ушакъ бардыргъанбыз.

Кесигизге, жаныгъызда адамлагъа да хата келтирмезча

Жарсыугъа, коронавирус бекден-бек жайыла барады. Аны энчилиги ал кезиуде кесеклеге ушаш баргъаныды. Аны хатасындан, инсан неден ауругъанын билмегенлей, башхалагъа да кёп жукъдурады.

«Бизни ишибизни жашырынлары кёпдю»

Медицина бир жерде турмайды. Бусагъатда адам кесини саулукъну болумун билирча кёп тюрлю онгла бардыла.  Аллайладан бирине Ультразвуковая диагностика дейдиле, къысха айтханда уа, УЗИ.

Хаталары уа болурму медицинада хайырланнган къуртланы?

Не сейир, медицинада кёп затха бир оюм жокъду. Бир алимле хайырлыды дегеннге башхала  хаталыды дейдиле. Къан эмиучю къуртла бла болум да алайды. Бири махтай, башхалары уа сёге… 

Страницы

Подписка на RSS - Саулукъ