Саулукъ

Халкъ медицинаны да барды хайыры

Бусагъатда врачла жаланда дарманла бла чекленип къалмай, халкъ медицинаны амаллары бла да хайырланадыла. Къулакъ аурууда аланы бир къауумуну юсюнден Нальчик шахарны биринчи номерли поликлиникасыны врачы Зарина Хамикоева айтханды:

 

Ашыбызгъа кёре - саулугъубуз

Геронтодиетология - ашны тюз хайырланыуну болушлугъу бла къартайыуну профилактикасы бла кюрешген илмуду. Ол азыкъны аяулу эмда тюрлю-тюрлюлери болурча, аз-аздан, тап файдаланыугъа тынгылы эс бурууну белгилейди. Адамны жыл саныны ёсе барыуу бла аш орун-чеги трактны амаллары азаяды, ичге баргъан ашны уллу ёлчеми, калориясыны кючлюлюгю адамны чархында тюрлю-тюрлю процесслени къыйыннга айландырады эмда бузады.

Муратым - атам, анам да мени бла ёхтемленирча этиудю

Эфендиланы Василийни къызы Лейля Санкт-Петербургда Киров атлы Аскер-медицина академияны Офтальмологиядан бёлюмюнде ординатураны ётеди. Кёз врачланы хазырлауда бу учреждение Россейде биринчи, битеу дунияда уа экинчи жерни алады. Ары дери жаш специалист Къабарты-Малкъар къырал университетни Медицина факультетин, аны ызындан а Ставрополь шахарда интернатураны жетишимли бошагъанды. Бюгюн ол бизни ушакъ нёгерибизди.

Ишинги билип, анга жууаплы кёзден къарасанг, адамладан ыразылыкъ, махтау да табарыкъса

Къайсы ёмюрде да тиширыула бютюн ариу болургъа, кеслерин жасаргъа кюрешгендиле. Бу итиниулюклеринде уа алагъа визажистле болушадыла. Бизни республикада да ала аз тюйюлдюле, кёпле кеслерини «make up» студияларын ачадыла. Алай мен оюм этгенден, аланы араларында Эркенланы Зарина энчиди, аны къол ызы башхады.

Врач айтмагъан дарманланы ичмегиз

Адам улу саулукълу жашауну юсюнден сагъышларын, оюмларын дуния жаратылгъанлы бери да этеди. Бюгюнлюкде медицина алгъа иги да атлагъанлыкъгъа, жамауатны бу жаны бла кёп зат сагъайтады, ол алыкъа тюрлю-тюрлю проблемаланы жесириди.  Бусагъатда саулугъубуз бла байламлы неге бютюн эс бурсакъ тюз боллугъуну юсюнден бизни бла къысха  ушагъында Республикалы клиника больницаны врачы-кардиологу Улбашланы Мариям билдиргенди.

«Саулукъ аш бла байламлыды, аны эсде тутайыкъ»

Рахайланы Аслижан бизни республикада бек билимли гастроэнтерологладан бириди, Нальчик шахарны ючюнчю номерли поликлиникасында ишлейди. Биз  Аслижан Далиевнагъа тюбеп газет окъуучула жиберген бир талай соруугъа жууап беририн тилегенбиз. 

Сарымсахны кючю уллуду

Дарманлыкълары болгъан битимлеге артыкъ эс бурмаучу медикле  окъуна сарымсахха энчи къарап башлагъандыла. Бюгюн аны хайырыны юсюнден Нальчик шахарны биринчи номерли поликлиникасыны врач–терапевти Гыжгыланы Разият бла ушакъ этебиз.

Республика «Манга жашау саугъала» битеуроссей акциягъа къошулгъанды

КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну Перинатал арасында абортла этиуге къажау битеуроссей ыйыкъны чегинде «Манга жашау саугъала!» деген акция ётгенди. Анга республиканы Минздравыны ишчилери, дин келечиле, араны специалистлери, арада аналыкъ школгъа жюрюген анала боллукъ тиширыула къатышхандыла. Марьяна Казанованы  «La stella» продюсер арасында эм Жанатайланы Ирэнаны  «Кавказны ёхтеми» миллет тепсеулени студиясында юйреннгенле тюбешиуге энчи жарыкълыкъ къошхандыла.

Къутургъан ауруу бошланыргъа къоймайды

Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарда бёлюмюнден билдиргенлерича, бизни республикада маллада бла жаныуарлада  къутургъан ауруу  бла болум осалыракъды. Быйылны биринчи жарымында, жаныуарла къабып, медицина учреждениялагъа  болушлукъ излеп 1289 адам баргъанды. Ол санда 482 сабий. Кийик жаныуарладан онтогъуз адам ачыгъанды (бешиси - сабийле), хауле итле уа 375 адамны къапхандыла. Быллай шартла, кёп - аз болсала да, битеу  районлада тохташдырылгъандыла.

Тютюн ичиу къыйын аурууну - баш сылтауу

Бу кюнледе Роспотребнадзорну сайтында тютюн ичиу онкология аурууланы къозгъагъан баш сылтау болгъаны эсгертиледи. Аман къылыкъгъа 15 жылларында берилгенле ракдан, 25 жылларында тютюн ичип башлагъанладан эсе, беш кереге кёп ауруйдула.

Страницы

Подписка на RSS - Саулукъ