Политика

Къаллай федерал законла кючлерине киргендиле

Октябрьде кючюне бир ненча федерал закон киреди, ол санда сабийлери болгъан юйюрлеге къырал болушлукъ бериу, пенсияланы «Мир» банк картагъа ётдюрюу, ОСАГО келишимни женгиллетиу жаны бла да.

Заградотрядла кеслериникилеге атдырмагъандыла

Болмачы хапарла эмда кертиси

Лев Даниловну «Штрафники, Николай Достальны «Штрафбат» деген фильмлерине къарасанг, Уллу Ата журт урушда хорламны уголовникледен эмда анда-санда къошулгъан репрессиялы офицерледен къуралгъан штрафбатальонла болдургъан сунарса. «Экспресс газетаны» корреспонденти Елена КРЕМЕНЦОВА  аллай ётюрюклени ачыкълауну тийишли кёргенди.

«Жетишимни баш жашырынлыгъы билимди»

РФ-ни Президентини башламчылыгъы бла законла жарашдырыугъа фахмулары, билимлери, усталыкълары болгъан, башчылыкъ, оноу эте билген инсанланы ачыкълар мурат бла «Лидеры России. Политика» деген федерал конкурс бардырылады.  Проектни «Россей – онгланы къыралы» коммерциялы болмагъан автором организация толтурады.

Ата-бабаларыбыз халкъны сейирлерин сакълагъандыла, ол кезиуде политика болумгъа тюз багъа бергендиле

Къабарты-Малкъар Республиканы 100-жыллыгъына

Кавказ халкъланы Россейге къошулуу тарыхлары тынч болмагъанды. Ата-бабаларыбыз политика сайлауну, Россей бла байламлыкъла къурауну сылтауларыны эм магъанасыны юслеринден биз  КъМР-ни илмусуну  сыйлы къуллукъчусу, КъМР-ни илму эм техника жаны бла къырал премиясыны лауреаты, тарых илмуланы доктору, профессор, Гуманитар тинтиулени Къабарты-Малкъар институтуну директору    Касболат Дзамихов бла ушакъ этгенбиз.

Адамны эркинликлерин сакълау прокуратураны баш борчуду

 

Шёндюгю заманда прокуратураны борчлары къаллайладыла, адамланы эркинликлерин сакъларгъа, законлукъну жалчытыргъа полномочиялары жетишемиди?  Аны юсюнден КъМР-ни прокуратурасында РФ-ни следствие органларыны ишлерине надзор тамамлау жаны бла бёлюмюню башчысы Мызыланы Магомет бла ушакъ бардыргъанбыз.

 

Ата-бабаларыгъызны ёлюк къумларын къозгъамагъыз, ансы 37-чи жыл къайтып къалыргъа боллукъду

Тарыхны дерслери

Томскда жашагъан Денис Карагодин энкавэдэшникле барысы да малгъунла, репрессиягъа тюшгенле уа мёлекле болгъанларын ачыкълайма дегенди да, кесине тапсыз келген шартлагъа тюбегенди.

Аш-азыкъны кёп тюрлюлери бла кеси кесибизни жалчытабыз

Кёп болмай РФ-ни Эл мюлк министерствосунда болгъан жыйылыуда  Россейни Президентини «Россей Федерацияны  аш-азыкъ къоркъуусузлугъун жалчытыр ючюн  экономика жаны бла энчи амалланы хайырланыуну юсюнден»  буйругъу къалай толтурулгъанына къаралгъанды. Кенгеш видеоконференция халда  ётгенди, деп билдиргендиле КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну пресс-службасындан.

Биригип ишлеу хайырын кёргюзтгенди

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында Россейни Конституциясына тюрлениуле кийириу бла байламлы болгъан айырыулада жамауат къарау къалай къуралгъаныны эсеплери чыгъарылгъандыла.

Сабанлада иш къазауатды

РФ-ни эл мюлк министри Дмитрий Патрушев бу кюнледе бардыргъан видеоконференцияда къыралда жаз башы сабан ишлени къалай бардырылгъанларыны юсюнден сёлешиннгенди.

Тарыхчы Сергей Соколов: «ЦРУ-гъа шпионладан эсе Горбачёв кёп этгенди»

25 жыл мындан алгъа, 1991 жылны 19 августунда, президент Михаил Горбачёвну къуллугъундан кетерип, СССР-да властьны ГКЧП алгъанды. Бу жаз «Комсомолка», биринчи болуп, Вашингтонну совет генсекни 85-жыллыгъына этген сейир саугъасыны юсюнден жазгъанды: ЦРУ Горбачёвну осал жанындан кёргюзтген документлени ачыкъ этгенди, деп билдиредиле «Комсомольская правда» газетде.

Страницы

Подписка на RSS - Политика