Политика

Къайсы къуллукъда да адамланы сейирлери ючюн ишлегенме, аланы излемлерине чюйре келген оноуну къабыл кёргенме

Къабарты-Малкъарны 100-жыллыгъына

Белгили политик Заурби Нахушев республиканы толтуруучу, законла чыгъарыучу органларында кёп жылланы оноучу къуллукълада ишлегенди, бюгюнлюкде уа РФ-ни Жамауат палатасыны келечисиди. Биз аны бла тюбешип, жашаууну, КъМР-де, битеу къыралгъа да къыйын 90-чы жылланы эм башха затланы юслеринден ушакъ этгенбиз.

- Заурби Ахмедович,  жыл саныгъызны сеземисиз?

Къабарты бла Малкъар Россей империягъа къошулгъанларыны юслеринден келишимле, актла миллетлени тарых жоллары бир болгъанына шагъатлыкъ этедиле

 

КъМР-ни 100-жыллыгъына

«Тюзлюкню сюйген, билимли оноучула бла ишлерге насыбым тутханды»

Борис Паштовну атын эшитмеген адам республикада, баям,  болмаз. Ол кёп жылланы тюрлю-тюрлю къырал къуллукълада ишлегенди, республиканы информация коммуникацияла, жамауат биригиуле эм жаш тёлю политика жаны бла министри болгъанды,  КъМР-ни Парламентини  Культура, граждан обществону институтларын айнытыу эм асламлы информация органла жаны бла комитетине башчылыкъ этгенди. 

«Баш жетишимге республиканы инсанларыны конституциялы эркинликлерин сакълау жаны бла тийишли праволу база къуралгъанын санаргъа боллукъду»

Къабарты-Малкъарны 100-жыллыгъына

Бечелланы Борисни жашы Илияс республикада парламентаризмни мурдорун салгъан, законодательный базаны айнытыугъа магъаналы юлюш къошхан адамладан бириди. Ол   КъМР-ни Баш Советини 12-чи чакъырылыууну законодательство жаны бла комиссиясына башчылыкъ этгенди.

Предпринимательствону айнытыуда инсан тирилик изленеди

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында «Бизнес, власть, жамауат: бирге ишлеуню технологиялары» деген темагъа «тёгерек стол» болгъанды. Анда бизнесни бла коммерциялы болмагъан организацияланы (НКО), халкъны араларында байламлыкъланы тохташдырыуну эм кючлендириуню, социал эм жаш тёлю предпринимательствону айнытыуну амаллары, экономиканы ковидден сора болуму сюзюлгендиле. Жыйылыугъа Москвадан, Саратовдан, Санкт-Петербургдан къуллукъчула, бизнесменле, политикле, Мичуринскден Къырал службаны эм управленияны институтундан «Экономическая политология» программаны ётген выпускникле къатышхандыла.

Жеринден тепдирилмеген мюлк бла байламлы жумушла тийишлисича толтурулгъандыла

Росреестрни Къабарты-Малкъарда Управлениясында бу кюнледе бардырылгъан коллегияда ведомствону былтыргъы ишини эсеплерин чыгъаргъандыла. Жыйылыугъа Управленияны башчысы Виталий Дмитриев, БТИ-ни таматасы Хасанби Шахмурзов, «ФКП Росреестра» къырал учрежденияны таматасы Анна Тонконог эм башхала къатышхандыла, деп билдиргендиле ведомстводан.

Тёгерек-башны тазалыгъын жалчытыуда сакълыкъ изленеди

Кёп болмай  КъМР-ни къурулуш эмда жашау журт–коммунал мюлк министрини орунбасары Котченко Романны башчылыгъы бла  «тёгерек стол» болгъанды. Анда бюгюнлюкде жамауатны жарсытхан   къаты къалгъан-къулгъанла бла байламлы (ТКО)  соруула  сюзюлгендиле. Аны юсюнден бизге   ведомствону пресс-службасындан билдиргендиле.

Конституция кесини магъаналылыгъын тас этмегенди, аны конституциялы мурдору жамауатны излемлерин энтта кёп жылланы тамамларыкъды

12 декабрь – РФ-ни Конституциясыны кюню 

Адам, аны праволары эм эркинликлери къыралда баш байлыкъ болгъанларын тохташдыргъанды  

Конституция – къыралны баш документиди. Битеу законла, политикалы мурдор, башчылыкъ этиу система да анга таянып жарашдырыладыла.   Бюгюнлюкде Россейни баш закону демократияны, жалынчакъсызлыкъны, эркинликни жорукъларында жарашдырылгъанды. Баш магъана инсанланы праволарын сакълаугъа бериледи. Алай быллай Конституция  Россейде жаланда  XX  ёмюрню ахырында    къабыл кёрюлгенди. 

Жыйылгъан ахчаны халкъыбызны ырахматлы жашауун къураргъа къоратыла эсе, биз борчубузну толтуралабыз

21 ноябрь – Налог службада ишлегенни кюню

Юсюпланы Исмайылны жашы Мусса бюгюнлюкде РФ-ни Налог службасыны КъМР-де Управлениясында контроль жаны бла бёлюмню башчысыды, РФ-ни Налог службасыны сыйлы къуллукъчусуду, тюрлю-тюрлю ведомстволу саугъала бла белгиленнгенди. Профессионал байрамыны аллында биз аны бла тюбеп,   ведомствону баш борчларыны, коллегаларыны юслеринден ушакъ бардыргъанбыз. 

Юйде турмагъан адам ючюн тёлерге керек тюйюлдю

Кир-кипчикни ташыу ючюн тёленнген ахчаны ёлчеми юйде жашагъанланы санына кёре тергеледи (РФ-ни Правительствосуну 2011 жылда 6 майдан 354-чю номерли бегимине тийишлиликде). Ол кеси да бир журтда неда фатарда дайым тургъанлагъа кёре угъай, талай заманны башха жерде жашагъанлагъа кёре да.

Страницы

Подписка на RSS - Политика