Политика

Архив службаны ишинде жетишимле бла бирге кемчиликле да аз тюйюлдюле

КъМР-ни Парламентини спикери Татьяна Егорова законла чыгъарыучу баш органны президиумуну кезиулю жыйылыуун бардыргъанды. Анда «правительстволу сагъатны» чеклеринде республиканы Архив службасыны башчысы Шахим Шогенов «КъМР-де архив ишни юсюнден» республикалы закон къалай толтурулгъаныны юсюнден билдиргенди. Сёз документлени асырау, аланы эсепге алыу, фондну хайырланыу къалай къуралгъаныны юсюнден баргъанды.

Миллетлени эм динлени келечилерини араларында келишиулюкге – баш магъана

Элбрус районну администрациясында  миллетлени эмда динлени араларында халланы тапландырыу жаны бла комиссияны кезиулю жыйылыуу болгъанды. 

Элде уруннганланы пенсиялары кёбейтиледи

Быйыл сентябрьде кючюне бир ненча федерал закон киреди, ала  къыралны инсанларыны асламыны сейирлери бла байламлыдыла дерге боллукъду.

 

Извещение

к сведению избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва, назначенных на 8 сентября 2019 года.

Бирлешип къармашыуну дурус кёргендиле

КъМР-ни Промышленность  эм сатыу-алыу министерствосунда ведомствону  башчысы Шамиль Ахубеков эм  аны орунбасары Жарашууланы Алим Шимал Осетияны промышленность эм транспорт министри Хайдарбек Бутов бла тюбешгендиле.

Андрей Турчак: «Единая Россия» Президент туура этген кемчиликле кетерилир ючюн къолундан келгенни аярыкъ тюйюлдю

«Россейни Президенти Владимир Путинни жыл сайын жамауат бла бардырыулыучу ачыкъ ушагъы  къыйын проблемаланы туура этиуню ахшы амалыды. «Единая Россия» ма аладан къутулууну мадарларын этерикди. Биз къырал башчыны айтханына  партиягъа буйрукъла бергенинеча къарайбыз, нек дегенде  жууаплылыкъны «бу бизники», «бу сизники» деп бёлмейбиз»,- дегенди «Единая Россия» партияны Генсоветини секретары Андрей Турчак.

Заранлы хансланы жокъ этиу жумушлагъа жамауатны саулай къатышыргъа чакъыргъандыла

КъМР-ни Парламентини Аграр политика, экология, табийгъатны хайырланыу эм жер халла жаны бла комитетини кенгертилген жыйылыуунда республиканы эл мюлк комплексини былтыр ишини эсеплери эмда быйылгъа салыннган борчла сюзюлгендиле.   

Законда айтылгъандан чыгъаргъа жарамайды

КъМР-ни Ветеринария управлениясыны инспекторлары биология  къалгъан-къулгъанланы жыйыу, жарашдырыу эмда къурутуу жаны бла излемлени сансыз этгенлени ачыкълар умутда республиканы районларында рейдле бардырадыла, деп билдиргендиле ведомстводан.

Депутат болурума атам бла анам юйретген ниетле талпындыргъандыла

Тиширыуну баш борчу -  сабийле ёсдюрюудю, юйню от жагъасын сакълауду, аны турмушну тапландырыуду. Ол бизни ата-бабаларыбыздан келген тёреди, битеу динле да аны излейдиле.

Эл мюлкде ишлегенлеге – къырал болушлукъ

КъМР-ни Парламентини Аграр политика, экология, табийгъатны хайырланыу эм жер халла эмда Социальный политика, урунуу эм саулукъ сакълау комитетлерини кенгертилген жыйылыуунда республиканы эл мюлкюнде ишлегенлени социал-экономика излемлери бла эркинликлери къалай сакъланнганлары сюзюлгенди.
Анга законла чыгъарыучу органны спикерини орунбасары Михаил Афашагов, КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну Парламентде эм сюд органлада келечиси Мадина Дышекова, депутатла, толтуруучу эм жер-жерли власть органланы, сейирлери болгъан башха ведомстволаны келечилери да къатышхандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Политика