Политика

Тарыгъыу тюз болгъанына тюшюннгендиле, анга кёре эсгертиуле жарашдыргъандыла

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасына Урван районну  Псыгансу элинде жашагъан Л.Т. Кардангушевадан Эски Черек – Псыгансу жолда  сууну жагъасы ашалгъаныны юсюнден тарыгъыу келген эди. Аны бла байламлы палатаны экономиканы айнытыу, предпринимательствогъа себеплик этиу эм жашау журт-коммунал мюлк  политика жаны бла комиссиясыны келечилери Хасанби Машуков бла Чеченланы Рустам, элге барып, халны кёргендиле. Ала да жылдан жылгъа, бютюнда жаз башында бла жайда, жагъа бекден-бек ашалып баргъанына шагъатлыкъ этгендиле.

Совет аскерле Афганистандан чыгъарылгъанлы 30 –жыллыгъына

Быйыл 15 февральда совет аскерле Афганистандан чыгъарылгъанлы  30 жыл болады. Аны къыралда магъаналы жамауат-политика юбилейнича белгилерикдиле.  Афган урушну отуну ачылыгъын сынагъан жаш адамла  мингле бла саналадыла. Совет аскерни 14 мингден аслам  солдаты бла офицери ол къазауатда жоюлгъандыла. Къабарты-Малкъардан а  1800 адам чакъырылгъан эди да, аладан 54-сю от жагъаларына къайталмагъандыла, 300 чакълы бири, къазауатда алгъан жараладан бла аурууладан тюзелмей, мамыр заманда ёлгендиле.
 

Проектлени толтурулууларын сюзгендиле

    «Единая Россия»  политика партияны регион бёлюмюню политсоветини кезиулю жыйылыуу болгъанды. Анда эки соруугъа къаралгъанды. Биринчиси былтыр федерал партия проектлени жашауда бардырыу къалай ётгенин  сюзгендиле. 

КъМР-ни Парламентини 25-жыллыгъына

Айырмалылагъа - дипломла, ахча саугъала
КъМР-ни Парламенти республиканы законла чыгъарыучу баш органыны ишин асламлы информация органлада ачыкълагъан бек иги материалланы сайлау жаны бла конкурс бардырады. Ол Парламентни 25-жыллыгъын белгилеуню чеклеринде къуралгъанды эмда жамауатны бу органны борчлары бла шагъырейлендирир мурат  бла башланнганды. 

«Къабарты-Малкъар Республиканы жарашдырыучу судьяларыны юсюнден» Къабарты-Малкъар Республиканы Законуна тюзетиуле кийириуню юсюнден» Къабарты-Малкъар Республиканы законуну проектини юсюнден

Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини

                                              Бегими

    Къабарты-Малкъар Республиканы Парламенти бегим этеди:
    1.«Къабарты-Малкъар Республиканы жарашдырыучу судьяларыны юсюнден» Къабарты-Малкъар Республиканы Законуна тюзетиуле кийириуню юсюнден» Къабарты-Малкъар Республиканы законуну сюзюуге Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини Законлукъ эмда право низам жаны бла комитети берген проектин биринчи окъулууунда къабыл кёрюрге.

Республика байрамлагъа, солуу кезиуге да хазырды

  КъМР-ни Къоркъуулу болумланы тохтатыу эм аланы хаталарын кетериу эмда от тюшюуден сакъланыу жаны бла комиссиясыны кезиулю жыйылыуунда Жангы жылны байрамларында эмда аладан сора солуу кезиуде социал объектле, адамла кёп санда жыйылгъан жерле жамауат тынчлыкъны жалчытыргъа къалай хазырланнганлары сюзюлгенди.  Аны премьер-министрни орунбасары, инфраструктура эм цифралы айныуну министри - комиссияны башчысыны орунбасары Владимир Болотоков бардыргъанды.

Къабарты-Малкъар Республиканы республикалы бюджети 2018 жылны тогъуз айына къалай толтурулгъаныны юсюнден Къабарты-Малкъар Республиканы Правительствосуну отчётуну юсюнден

                                           Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини
                                                                                Б Е Г И М И

Кадр конкурсну чеклеринде усталыкъланы ярмаркасы богъанды

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун толтургъан Казбек Коков Къабарты-Малкъар къырал университетде «Усталыкъланы ярмаркасы эм насийхатчылыкъны программасы»   социальный магъаналы акциягъа къатышханды. Ол «Жангы бийиклик» республикалы кадр конкурсну чеклеринде бардырылгъанын айтырчады.
Анга къатышханла интернатлада окъугъан эмда къыйын жашау болумгъа тюшген юйюрледен сабийле бла  тюбешгендиле. Аны аллында уа ала бу къауум сабийле бла ушакъла бардырыргъа, сабийликни, аналыкъны сакълау жаны бла  къырал политикагъа   юйреннген эдиле.

Казбек Коков Россейни Президентинде Стратегия айныу эмда миллет проектле жаны бла советни президиумуну жыйылыууна къатышханды

   Москвада РФ-ни Правительствосуну Председатели Дмитрий Медведев Россейни Президентинде Стратегиялы айныу эмда миллет проектле жаны бла советни президиумуну жыйылыуун бардыргъанды. Аны ишине видеоконференция байламлыкъ амал бла КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков да къатышханды.

Сёз Жангы жылны байрам кюнлеринде жамауатны къоркъуусузлугъун эмда право низамны жалчытыуну юсюнден баргъанды

    КъМР-ни Правительствосуну юйюнде Казбек Коковну башчылыгъында Терроризмге къажау комиссияны бла республиканы Оператив штабыны  бирге бардырылгъан жыйылыулары болгъанды.  Анда  сёз Жангы жылны байрам кюнлеринде жамауатны къоркъуусузлугъун эмда право низамны жалчытыуну юсюнден баргъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Политика