Политика

Конституция кесини магъаналылыгъын тас этмегенди, аны конституциялы мурдору жамауатны излемлерин энтта кёп жылланы тамамларыкъды

12 декабрь – РФ-ни Конституциясыны кюню 

Адам, аны праволары эм эркинликлери къыралда баш байлыкъ болгъанларын тохташдыргъанды  

Конституция – къыралны баш документиди. Битеу законла, политикалы мурдор, башчылыкъ этиу система да анга таянып жарашдырыладыла.   Бюгюнлюкде Россейни баш закону демократияны, жалынчакъсызлыкъны, эркинликни жорукъларында жарашдырылгъанды. Баш магъана инсанланы праволарын сакълаугъа бериледи. Алай быллай Конституция  Россейде жаланда  XX  ёмюрню ахырында    къабыл кёрюлгенди. 

Жыйылгъан ахчаны халкъыбызны ырахматлы жашауун къураргъа къоратыла эсе, биз борчубузну толтуралабыз

21 ноябрь – Налог службада ишлегенни кюню

Юсюпланы Исмайылны жашы Мусса бюгюнлюкде РФ-ни Налог службасыны КъМР-де Управлениясында контроль жаны бла бёлюмню башчысыды, РФ-ни Налог службасыны сыйлы къуллукъчусуду, тюрлю-тюрлю ведомстволу саугъала бла белгиленнгенди. Профессионал байрамыны аллында биз аны бла тюбеп,   ведомствону баш борчларыны, коллегаларыны юслеринден ушакъ бардыргъанбыз. 

Юйде турмагъан адам ючюн тёлерге керек тюйюлдю

Кир-кипчикни ташыу ючюн тёленнген ахчаны ёлчеми юйде жашагъанланы санына кёре тергеледи (РФ-ни Правительствосуну 2011 жылда 6 майдан 354-чю номерли бегимине тийишлиликде). Ол кеси да бир журтда неда фатарда дайым тургъанлагъа кёре угъай, талай заманны башха жерде жашагъанлагъа кёре да.

Батырлыкъны, миллетни бирлигини юлгюсюн кёргюзтгендиле

4 ноябрь - Россейни халкъларыны бирлигини кюню

Россейни халкъыны бирлигини кюню жаш къырал байрамладан бириди. Быйыл ол 15-чи кере белгиленеди. Алай аны тарыхы уа ёмюрлени теренине кетеди.

Къаллай федерал законла кючлерине киргендиле

Октябрьде кючюне бир ненча федерал закон киреди, ол санда сабийлери болгъан юйюрлеге къырал болушлукъ бериу, пенсияланы «Мир» банк картагъа ётдюрюу, ОСАГО келишимни женгиллетиу жаны бла да.

Заградотрядла кеслериникилеге атдырмагъандыла

Болмачы хапарла эмда кертиси

Лев Даниловну «Штрафники, Николай Достальны «Штрафбат» деген фильмлерине къарасанг, Уллу Ата журт урушда хорламны уголовникледен эмда анда-санда къошулгъан репрессиялы офицерледен къуралгъан штрафбатальонла болдургъан сунарса. «Экспресс газетаны» корреспонденти Елена КРЕМЕНЦОВА  аллай ётюрюклени ачыкълауну тийишли кёргенди.

«Жетишимни баш жашырынлыгъы билимди»

РФ-ни Президентини башламчылыгъы бла законла жарашдырыугъа фахмулары, билимлери, усталыкълары болгъан, башчылыкъ, оноу эте билген инсанланы ачыкълар мурат бла «Лидеры России. Политика» деген федерал конкурс бардырылады.  Проектни «Россей – онгланы къыралы» коммерциялы болмагъан автором организация толтурады.

Ата-бабаларыбыз халкъны сейирлерин сакълагъандыла, ол кезиуде политика болумгъа тюз багъа бергендиле

Къабарты-Малкъар Республиканы 100-жыллыгъына

Кавказ халкъланы Россейге къошулуу тарыхлары тынч болмагъанды. Ата-бабаларыбыз политика сайлауну, Россей бла байламлыкъла къурауну сылтауларыны эм магъанасыны юслеринден биз  КъМР-ни илмусуну  сыйлы къуллукъчусу, КъМР-ни илму эм техника жаны бла къырал премиясыны лауреаты, тарых илмуланы доктору, профессор, Гуманитар тинтиулени Къабарты-Малкъар институтуну директору    Касболат Дзамихов бла ушакъ этгенбиз.

Адамны эркинликлерин сакълау прокуратураны баш борчуду

 

Шёндюгю заманда прокуратураны борчлары къаллайладыла, адамланы эркинликлерин сакъларгъа, законлукъну жалчытыргъа полномочиялары жетишемиди?  Аны юсюнден КъМР-ни прокуратурасында РФ-ни следствие органларыны ишлерине надзор тамамлау жаны бла бёлюмюню башчысы Мызыланы Магомет бла ушакъ бардыргъанбыз.

 

Ата-бабаларыгъызны ёлюк къумларын къозгъамагъыз, ансы 37-чи жыл къайтып къалыргъа боллукъду

Тарыхны дерслери

Томскда жашагъан Денис Карагодин энкавэдэшникле барысы да малгъунла, репрессиягъа тюшгенле уа мёлекле болгъанларын ачыкълайма дегенди да, кесине тапсыз келген шартлагъа тюбегенди.

Страницы

Подписка на RSS - Политика