Политика

Аш-азыкъны кёп тюрлюлери бла кеси кесибизни жалчытабыз

Кёп болмай РФ-ни Эл мюлк министерствосунда болгъан жыйылыуда  Россейни Президентини «Россей Федерацияны  аш-азыкъ къоркъуусузлугъун жалчытыр ючюн  экономика жаны бла энчи амалланы хайырланыуну юсюнден»  буйругъу къалай толтурулгъанына къаралгъанды. Кенгеш видеоконференция халда  ётгенди, деп билдиргендиле КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну пресс-службасындан.

Биригип ишлеу хайырын кёргюзтгенди

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында Россейни Конституциясына тюрлениуле кийириу бла байламлы болгъан айырыулада жамауат къарау къалай къуралгъаныны эсеплери чыгъарылгъандыла.

Сабанлада иш къазауатды

РФ-ни эл мюлк министри Дмитрий Патрушев бу кюнледе бардыргъан видеоконференцияда къыралда жаз башы сабан ишлени къалай бардырылгъанларыны юсюнден сёлешиннгенди.

Тарыхчы Сергей Соколов: «ЦРУ-гъа шпионладан эсе Горбачёв кёп этгенди»

25 жыл мындан алгъа, 1991 жылны 19 августунда, президент Михаил Горбачёвну къуллугъундан кетерип, СССР-да властьны ГКЧП алгъанды. Бу жаз «Комсомолка», биринчи болуп, Вашингтонну совет генсекни 85-жыллыгъына этген сейир саугъасыны юсюнден жазгъанды: ЦРУ Горбачёвну осал жанындан кёргюзтген документлени ачыкъ этгенди, деп билдиредиле «Комсомольская правда» газетде.

«Биз жашауубузну, къыралыбызны келир кюнюн кеси къолларыбыз бла къурагъаныбызгъа толу ийнаннганбыз»

Чеченланы Хусейни жашы Хасанны  жашау жолу аны тёлюсюню келечилеринден артыкъ энчи болмаз – школдан сора Къабарты-Малкъар къырал университетни бошагъанды, Къызыл Аскерде къуллукъ этгенди,  туугъан эли Къашхатауда устаз болуп ишлегенди. Алай андан ары уа аны жашаууна комсомол бла байламлы болады.

Республиканы жамауатын табийгъат эм техноген болумладан сакълау – бийик даражада

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуунда «комитетни  сагъатыны» чеклеринде депутатла республикада «Граждан къоруулауну юсюнден» федерал закон къалай толтурулгъанын сюзгендиле. Кенгешни спикер Татьяна Егорова бардыргъанды.

Жамауат организацияланы ишлерин игилендирир умутда

«Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бла «Единая Россия» партия жанлы болгъанланы республикада регион советини  Граждан башламчылыкълагъа себеплик этиу арасы  келишим къурагъандыла. Документге организацияны башчысы  Юлия Пархоменко бла сагъынылгъан Араны келечиси Ирина Кишукова бу кюнледе къол салгъандыла, деп билдиргендиле «Иш кёллю Россейни» жер-жерли бёлюмюнден.

Посланияда салыннган борчланы толтурургъа себеп болурча ишлерге хазырбыз

РФ-ни Федерация Советини башчысыны орунбасары Андрей Турчак, Россейни Правительствосуну жангы къаууму къуралгъаныны юсюнден оюмун айта, «Единая Россия» толтуруучу власть органлагъа партияны кёзюнден къарагъанын чертгенди. «Министрлени кабинети  партияны келечилеринден къуралгъаны бла бирге, биз барыбыз да бир борчну тамамлайбыз: РФ-ни Президенти салгъан буйрукъланы»,-дегенди ол.

Жаш тёлю, политика, айырыула

   Бу кюнледе  «КъМР-ни  профсоюз организацияларыны биригиую" союзну уллу залында жаш политиклени тюбешиулери болгъанды. Анга 120-дан артыкъ адам къатышханды. Аланы асламысы  жаш тёлю биригиулени башчыларыдыла. Аланы араларында  Жаш тёлю парламентни бла Жаш тёлю правительствону, политика партияланы бёлюмлерини келечилери, жер-жерли самоуправление советлени специалистлери да болгъандыла. Бу  проект  «Территория смыслов» битеуроссей жаш тёлю форумда хорлагъанды. Аны  автору уа Герийланы Зухурады.

Архив службаны ишинде жетишимле бла бирге кемчиликле да аз тюйюлдюле

КъМР-ни Парламентини спикери Татьяна Егорова законла чыгъарыучу баш органны президиумуну кезиулю жыйылыуун бардыргъанды. Анда «правительстволу сагъатны» чеклеринде республиканы Архив службасыны башчысы Шахим Шогенов «КъМР-де архив ишни юсюнден» республикалы закон къалай толтурулгъаныны юсюнден билдиргенди. Сёз документлени асырау, аланы эсепге алыу, фондну хайырланыу къалай къуралгъаныны юсюнден баргъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Политика