Политика

Заранлы хансланы жокъ этиу жумушлагъа жамауатны саулай къатышыргъа чакъыргъандыла

КъМР-ни Парламентини Аграр политика, экология, табийгъатны хайырланыу эм жер халла жаны бла комитетини кенгертилген жыйылыуунда республиканы эл мюлк комплексини былтыр ишини эсеплери эмда быйылгъа салыннган борчла сюзюлгендиле.   

Законда айтылгъандан чыгъаргъа жарамайды

КъМР-ни Ветеринария управлениясыны инспекторлары биология  къалгъан-къулгъанланы жыйыу, жарашдырыу эмда къурутуу жаны бла излемлени сансыз этгенлени ачыкълар умутда республиканы районларында рейдле бардырадыла, деп билдиргендиле ведомстводан.

Депутат болурума атам бла анам юйретген ниетле талпындыргъандыла

Тиширыуну баш борчу -  сабийле ёсдюрюудю, юйню от жагъасын сакълауду, аны турмушну тапландырыуду. Ол бизни ата-бабаларыбыздан келген тёреди, битеу динле да аны излейдиле.

Эл мюлкде ишлегенлеге – къырал болушлукъ

КъМР-ни Парламентини Аграр политика, экология, табийгъатны хайырланыу эм жер халла эмда Социальный политика, урунуу эм саулукъ сакълау комитетлерини кенгертилген жыйылыуунда республиканы эл мюлкюнде ишлегенлени социал-экономика излемлери бла эркинликлери къалай сакъланнганлары сюзюлгенди.
Анга законла чыгъарыучу органны спикерини орунбасары Михаил Афашагов, КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну Парламентде эм сюд органлада келечиси Мадина Дышекова, депутатла, толтуруучу эм жер-жерли власть органланы, сейирлери болгъан башха ведомстволаны келечилери да къатышхандыла.

Аскерге чакъырылгъанланы саны контракт бла къуллукъ этгенлеге кёре къуралады

КъМР-ни Парламентини президиумуну жыйылыуунда «комитетни сагъатыны» чеклеринде республикада жаш адамланы аскерде къуллукъ этиуге чакъырыу иш къалай къуралгъаны эмда аскерчи усталыкъны даражасын ёсдюрюу жаны бла къаллай мадарла толтурулгъанлары сюзюлгенди.

Эки ыйыкъны ичинде эсепге 2,5 минг адам тургъанды

Эки ыйыкъны ичинде «Единая Россияны» «ПолитСтартап» проектине къатышыргъа сюйгенлерин 2,5 минг адам билдиргендиле. Бютюнда кёп заявкала Санкт-Петербургдан, Кърымдан, Татарстандан, Волгоград, Мурманск, Ростов эм Москва областьладан келгендиле. Аны юсюнден партияны Генеральный советини президиумуну келечиси РФ-ни Къырал Думасыны депутаты Алена Аршинова билдиргенди.

Белинги къаты тартдыр…

Арт заманда Россейли политикле халкъны кеслерини къужур оюмлары бла чамландыргъанлай турадыла. Кёп болмай да Роспотребнадзорну таматасы Анна Попова беллерини кенгликлери 90 сантиметрден артыкъ болгъан россейлилеге тазир салыргъа керекди дегенди. Къуллукъчуну ол айтыуу кёплени чамландыргъанды. 

Тарыгъыу тюз болгъанына тюшюннгендиле, анга кёре эсгертиуле жарашдыргъандыла

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасына Урван районну  Псыгансу элинде жашагъан Л.Т. Кардангушевадан Эски Черек – Псыгансу жолда  сууну жагъасы ашалгъаныны юсюнден тарыгъыу келген эди. Аны бла байламлы палатаны экономиканы айнытыу, предпринимательствогъа себеплик этиу эм жашау журт-коммунал мюлк  политика жаны бла комиссиясыны келечилери Хасанби Машуков бла Чеченланы Рустам, элге барып, халны кёргендиле. Ала да жылдан жылгъа, бютюнда жаз башында бла жайда, жагъа бекден-бек ашалып баргъанына шагъатлыкъ этгендиле.

Совет аскерле Афганистандан чыгъарылгъанлы 30 –жыллыгъына

Быйыл 15 февральда совет аскерле Афганистандан чыгъарылгъанлы  30 жыл болады. Аны къыралда магъаналы жамауат-политика юбилейнича белгилерикдиле.  Афган урушну отуну ачылыгъын сынагъан жаш адамла  мингле бла саналадыла. Совет аскерни 14 мингден аслам  солдаты бла офицери ол къазауатда жоюлгъандыла. Къабарты-Малкъардан а  1800 адам чакъырылгъан эди да, аладан 54-сю от жагъаларына къайталмагъандыла, 300 чакълы бири, къазауатда алгъан жараладан бла аурууладан тюзелмей, мамыр заманда ёлгендиле.
 

Проектлени толтурулууларын сюзгендиле

    «Единая Россия»  политика партияны регион бёлюмюню политсоветини кезиулю жыйылыуу болгъанды. Анда эки соруугъа къаралгъанды. Биринчиси былтыр федерал партия проектлени жашауда бардырыу къалай ётгенин  сюзгендиле. 

Страницы

Подписка на RSS - Политика