Политика

Республикада муниципал тийрелени тазалау жаны бла месячник бардырыллыкъды

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков регион Правительствогъа ыйыкъны ичинде республиканы тийресинде къаты кир-кипчикни кетериу жаны бла месячник бардырыуну планыны проектин кёргюзтюрге буюргъанды. Ол жууукъ заманда регионнга контейнерле алырча 63 миллион сом чакълы бир бёлюнюрюгюн айтханды, бусагъатда тёрт минг контейнер, жюзден артыкъ кир-кипчик кетериу энчи техниканы автопаркы барды.

Республикада айырыула тийишли халда озгъандыла, адамла кёз къарамларын эркин билдиргендиле»

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков «муниципал сагъат» бардыргъанды. Аны ишине КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы Мухамед Кодзоков, КъМР-ни Айырыу комиссиясыны председатели Вячеслав Гешев, биринчи вице-премьер Муаед Кунижев, КъМР-ни къурулуш эм ЖКХ министри Алим Бербеков, КъМР-ни табийгъат байлыкъла эм экология министри Шауаланы Илияс, муниципал къуралыуланы таматалары къошулгъандыла.

КъМР-ни Башчысы Халкъла аралы Черкес Ассоциацияны келечилери бла тюбешгенди

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Халкъла аралы Черкес Ассоциацияны президенти Хаути Сохроков эм тамбла Нальчикде кесини ишин башлагъан, Халкъла аралы Черкес Асоциацияны ХIII конгрессине келген делегатланы келечилери бла тюбешгенди.

Республиканы оноучусу къол кётюрюуню эсеплерин белгилеу жыйылыугъа къатышханды

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков «Единая Россия» партияны ЦИК-ни къураучу управлениясыны видеоселектор кенгешине къатышханды. Жыйылыугъа Россей Федерацияны субъектлерини бийик къуллукъчулары, регион партияланы отделенияларыны секретарьлары, регион айырыу штабланы таматалары, партияланы регион бёлюмлерини башчылары, кандидатла эм партия актив къошулгъандыла.

Жангы мектепде сабийлени окъутууну къуралыууна эс бургъандыла

Районлагъа жолоучулукъну чегинде Казбек Коков Май муниципал районну Ново-Ивановское элинде биринчи сентябрьде ачылгъан битеулю билим берген учрежденияда – 7-чи нормерли лицейде – болгъанды. Ол Май районну администрациясыны таматасы Татьяна Саенко эм лицейни директору Елена Хиврич бла тюбешгенди, жангы мектепде сабийлени окъутууну къуралыу сорууларын сюзгенди.

Пермьни къырал университетинде жоюлгъанланы жууукъ-ахлуларына къайгъы сёз берилгенди

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Пермьни къырал университетинде ёлгенлени жууукъ-ахлуларына къайгъы сёз бергенди.

Тарыхны юйретир, тёрелени сакълар мурат бла къуралгъан байрам

20 сентябрьде Къабарты-Малкъарда эм жаш къырал байрамладан бири белгиленеди - Адыгланы (черкеслилени) кюню. Анга быйыл жаланда 7 жыл толады. Быллай къууанч кийириуню юсюнден оноу а 2014 жылда 12 августда чыгъарылгъанды. Ол жаны бла КъМР-ни Башчысыны Указында айтылгъаныча, байрам инсанладан эмда жамауат организацияладан келген тилеклеге тийишлиликде кийириледи. Кеси да солуу кюндю.

«Демократиялы излемле жалчытылынадыла»

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бюгюн Нальчикде 1-чи номерли  школда орналгъан  123-чю номерли айырыу участкада къол кётюргенди. Эсигизге салайыкъ,  Россейни Къырал Думасына эмда республиканы жер-жерли власть органларына депутатланы айырыу быйыл  юч кюнню барады. Казбек Валерьевич а участкагъа  юй бийчеси эм къызларындан бири бла келгенди.

Бюллетеньлени толтуруп, ала сайлауларын этгендиле. Бу политика магъаналы ишни юсюнден оюмун айта, ол Къырал Думаны жангы къауумуна киргенле борчларын бийик даражада толтурлукъларына ышаннганын чертгенди.

Участкалада къоркъуусузлукъну битеу амаллары жалчытылыннгандыла

Тюнене эрттенликде 8 сагъатда республиканы битеу шахарларында бла районларында 355 айырыу участкала ачылгъандыла. Быйыл къол кётюрюу юч кюнню бардырылады, ол адамланы къоркъуусузлукъларын жалчытыргъа, коронавирус жукъгъан аурууну жайылмазча этерге онг береди. Битеу айырыу участкалада тийишли къоркъуусуз амалла сакъланадыла: кирген заманда температураны ёнчелейдиле, къол къапла, маскала эм энчи къаламла бередиле.

Нальчикни битеуроссей курорт даражасын къайтарыргъа итинедиле

Тюнене Нальчикде «Долина Нарзанов» санаторийни 2-чи корпусуну ачылыууна аталгъан къууанчлы жыйылыу болгъанды. Анга КъМР-ни Башчысы Казбек Коков да къатышханды.

Страницы

Подписка на RSS - Политика