Календарь событий

17 июля 2019

Жалгъан сайтлагъа алданмагъыз

Интернетде Россейни Пенсия фондуну официал  болмагъан сайтлары   жайылгъандыла. Алада  социал тёлеулени юслеринден ётюрюк информация бериледи, ала тамамланнган жумушла да сагъайтадыла. 

КъМКъУ-да кёп профильли школ ачыллыкъды

Быйыл 17 июльдан башлап айны ахырына дери  Къабарты-Малкъар къырал университетде 6-10 класслада окъугъанлагъа   кёп профильли  школ ишлерикди. Аны магъанасы жаш адамланы физикадан бла  математикадан даражалы  эришиулеге хазырларгъады эм бу илмулагъа эслерин  бурургъады.

Республикада беш магъаналы регион проект бардырылады

КъМР-ни Экономиканы  айнытыу министерствосундан билдиргенлерине кёре, «Демография» миллет проетни чеклеринде Къабарты-Малкъарда беш регион проект бардырылады. 

Мында эригирге заман жокъду

Долинскдеги "Вершина" санаторийни жай айлада   сабийле бийлейдиле. Къалын ёсген тереклени, юлкюлени  ичлеринде бу кёп къатлы  мекямны анга  жууукълашхынчы кёраллыкъ да тюйюлсе. Биз баргъанда,  жашчыкъла бла къызчыкъла экинчи сменни  къууанчлы халда жабылыууна хазырлана тура эдиле. 

Сабий садланы къурулушларыны болуму бла шагъырейленнгендиле

Белгилисича, Къабарты-Малкъарда «Демография» деген миллет проектни чеклеринде эки айдан башлап юч  жылларына дери   сабийлени къошакъ халда жерле бла жалчытырча къыстау  садикле ишленедиле эм ясли къауумла къураладыла.  Кёп болмай  Битеуроссей миллет фронтну (ОНФ) республикада   бёлюмюню  келечилери аланы онтогъузусунда  болум   бла шагъырейленнгендиле.

Жаш адамла информация технологияланы сайлайдыла

Бу кюнледе Х.М.Бербеков атлы  Къабарты-Малкъар къырал университетге  документлени алыу къыстау барады. Бу жумуш бла кюрешгенле айтханнга кёре, быйыл мында окъургъа сюйгенле  башха жылладан эсе иги да кёпдюле. Республиканы школларын, лицейлерин бошагъанладан сора да,  Ингушетия, Къарачай-Черкес, Чечен, Шимал Осетия-Алания республикаладан да кёпле келедиле.  Документлерин информатикалы технологияла, медицина, стоматология эмда психология, физкультура-спорт   институтлагъа  бергенле асламдыла.

Уста от ёчюлтюучюле - фахмулу жырчыла

Россейни Уголовный-тюзетиучю службасында къуллукъ этгенлени чыгъармачы коллективлерини 6-чы битеуроссей фестивальларында  хорлагъанла эмда тюрлю-тюрлю номинациялада  лауреатла болгъанла Омскну къырал музыка театрыны сахнасында концерт бергендиле. 

Ышандырып, алтын затларын урлагъанды

Былтыр ноябрьде РФ-ни МВД-сыны Элбрус районда бёлюмюне 39-жыллыкъ тиширыу тарыгъып келгенди. Аны айтханына кёре, ол Интернетде эр киши бла танышханды, ол атына Руслан  дегенди. Аны бла тюбешгенден сора уа  алтын затлары тас болгъандыла -100 минг сом багъасы.

Мекямны ишлетиуге кеслерини ахчаларын къошханланы эркинликлери сакъланырыкъды

РФ-ни Къырал Думасы экинчи окъулуула къабыл кёрген документле кёп къатлы юйледе фатарла ишлетиуге кеслерини ахчаларын къошхан инсанланы (долевой къурулуш) эркинликлерин сакълаугъа бурулупдула. 

Инсанланы эркинликлери тийишлисича сакъланнганлары ачыкъланнганды

Ведомствола аралы комиссияны келечилери аманлыкъ этгенлерине ишеклилени эркинликлери къалай сакъланнганларын сюзгендиле. Аны къауумуна уа КъМР-ни Башчысында граждан обществону айнытыу эм адамны эркинликлери жаны бла комиссияны, Адамны эркинликлери жаны бла уполномоченныйни аппаратыны, КъМР-де Ич ишле министерствону эмда ведомствону  Жамауат советини, прокуратураны,  Жамауат-тинтиу комиссияны келечилери киргендиле. 

Эллени ючден бири суу къытлыкъ сынайды

Жай кезиуде   Къабарты-Малкъарны бир-бир эллеринде таза суу азайгъанына жамауатдан   кёп тарыгъыу  эшитирге тюшеди.  Аны бла байламлы кёп болмай «Эхо Кабардино–Балкарии» элледе бу жаны бла болумну билир муратда instаgram  социал сетьде   соруу бардыргъанды.  

Гулийланы Тамирлан – спартакиаданы призёру

Россейни окъуучуларыны Белгородда бардырылгъан тогъузунчу жай спартакиадаларында ауур атлетикадан финалгъа къыралны 13 регионундан сегизини эм кючлю штангачылары чыкъгъандыла. Бу эришиулени энчилиги неди десегиз, аланы эсеплерине кёре 15-17-жыллыкъладан къуралгъан командала  Европаны биринчилигине хазырланырыкъдыла.

Кийизлеринде - халкъыбызны адеп-къылыгъы, жашау турмушу

Сабийлигимден бери таныгъан Этезланы- Ёзденланы Нюржан ким да юлгю алырча адамды. Мен аны бла къоншуда  жашагъанма, къызлары бла тенглик жюрютгенме, кёп туз-гыржынын ашагъанма. Кесине да  келин деген болмаса, атын бир заманда айтмагъанбыз,асыры хурмет этгенден.

Жангы амалланы хайырлана, усталыгъын да ачыкълайды

Узакъ эмда ариу эллерибизден бири – Хабаздан-редакциябызгъа экинчи классны окъуучусу Курданланы Назилядан алгъаракъда келген къагъыт бизге хычыуун тийгенди. Эм алгъа ол миллет газетибизни билип, анга биреуню болушдурмай, кеси жазгъаны бла.

ОСУЯТ

(Болгъан иш) 

Уллу Ата журт уруш башланнганда Айшат  къагъанакъчыкъ эди. Къайдан ангыларыкъ эди ол атасы Керим къазауатны биринчи  жылында окъуна  окъ тийип ёллюгюн. Анасы  Азиза уа... Ариулугъу бла  элде  анга жетген  къыз жокъ эди.  Аны  узун къара эшмелерине кёпле сукъланыр ючюн да къалмагъандыла. Къайры барса да,  анга  машалла демеген  жокъ эди.

Жер-суу атланы буруннгуда айтылгъанларыча сакълайыкъ

Биз кесибиз окъуна иги билалмайбыз ансы  таулада, тау элле тийрелеринде атсыз  хазна таш, агъач окъуна жокъду. Аланы хар бирине,  халларына кёре неда бир затха ушатып, бир иш бла байламлы атла аталып къалгъандыла.

КъМКъУ-ну келечилери Сколковода тёрт тюрлю проект кёргюзтюрюкдюле

Кёп болмай Сколковону илму-техника институтунда быйыл бла экинчи кере бардырылгъан «Остров 10-22» деген билим бериу  интенсив башланнганды. Анда регионланы  университетлеринден жюз эм  Россейни бла тыш къыралланы 1600-ге жууукъ илму-жарыкъландырыру араларыны келечилери ишлерикдиле. 

Памперслени хаталары бармыды?

Бусагъатда сабийлени памперсле бла ёсдюредиле. Ол игимиди огъесе аманмыды? Аны юсюнден биз Новоивановка элни педиатры Магрелланы Келимат бла ушакъ бардыргъанбыз.