«Кавказ» трассада кёпюрге тынгылы ремонт этилликди

КъМР-де «Кавказ» къырал жолну Малка элни къатында кёпюрлеринден биринде жангыртыу ишле башланнгандыла алгъаракълада. Федерал жол агентствону «Кавказ» управлениясындан билдиргенлерине кёре, ол шёндюгю излемлеге келишмей эди, транспортну аслам болгъанын да чыдаялмай тохтагъанды.

Алай бла подряд организация шёндю объектни оюп кетериу бла кюреше турады. Аны бла бирге инженер коммуникацияла да башха жерге кёчюрюледиле. Проектде айтылгъаннга кёре, кёпюрню чыпынлары да жангыртыллыкъдыла, жангыдан ишленирик жол а эки ызлы боллукъду.  Къоркъуусузлукъну жалчытыр умутда анда эки жюзден артыкъ метр буруула орнатыллыкъдыла, бар керекли белгиле эмда термопластикден разметка да жарашдырыллыкъды.

Жангыртыу ишлени кезиуюнде машинала алайда экинчи кёпюр бла жюрюрюкдюле. Биринчиси битгенден сора, ызы бла анга да тынгылы ремонт этилликди. Управленияда айтханларына кёре, кюн сайын бу жол бла 18 мингден артыкъ машина барады.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: