Статьи

Бирлик да бир бирге къайгъырыудан къуралады

Бусагъатда хар кимни да Интернетде оюмун айтыргъа, энчи газет, китап чыгъарыргъа, уллу къуллукъчулагъа къайтып-къайтып жалгъан дау къагъытла жазаргъа онгу болгъанда, къарыуларын, билимлерин да аямай алгъандыла аллай эркинликни къолгъа бир-бирле. Тёгереклериндегилеге кир къуюп, аны бла намысларын кётюрлюк сунадыла ала. Жангыладыла. Аман иши ючюн адам жазагъа тартылмай къалмайды.

Белгили, аламат курорт мюйюшге Долинск деп нек айтылады

Онтогъузунчу ёмюрню ахыр жылларында Нальчикде жашагъан интеллигенция жерчилик бла кюреширге итиннгенди. Сатып алгъан участкаларында энчи колония болуп орналгъанлагъа «толстовчула» деп айта эдиле. Бир-бирле уа  андан сора гитче хуторла къурагъандыла. Ол кезиуде аллай бешиси болгъанды, халкъда алагъа «культурные одиночки» дегендиле.

Жер - байлыкъны анасыды, аны барыбыз да къаты сакъларгъа борчлубуз

Бюгюнлюкде Россей Федерацияда аш-азыкъ жаны бла къоркъуусузлукъну жалчытыугъа эмда импортну алышындырыугъа бютюнда уллу магъана берилип башланнган кезиуде эл мюлк производствогъа жараулу жерлени сакълаугъа да энчи эс бурургъа тийишлиди.

Къырал саугъала иелерин тапхандыла

Кёп болмай Бахсан районну администрациясында Уллу Ата журт урушха къатышхан тёрт фронтовикни бир тюрлю сылтау бла иелерине тапдырылмай къалгъан къырал саугъаларыны удостоверениялары жууукъларына берилгендиле. Бу ишге муниципалитетни таматасы Рустам Канаметов бла Бахсан эмда Зольск районланы аскер комиссары Мухамед Сосналиев да къатышхандыла.

Огъары Малкъарда Абай къаланы тёгерегин тазалагъандыла, Бызынгыда чалгъы чалгъандыла, таулу хычинлени татхандыла

Россейде халкъланы араларында келишиулюкню «Маяки дружбы. Башни Кавказа-2017» деген жаш тёлю маданият-тарых проект быйыл 28 июльда башланнганды. Ол «Сочиде жаш тёлюню бла студентлени ХIХ Битеудуния фестивалына тюбей» деген чакъырыу бла Москвада бийик окъуу юйледен бирини студентлерини башламчылыкълары бла бардырылады.

«Сабийни кесини борчун бла жууаплылыгъын сезерге юйретирге керекди»

Жашау кюнден-кюннге тюрлене баргъаны бла къайсы сфера да анга жангычылыкъланы кийириуню излейди. Бюгюнлюкде сабий ёсдюргенле аланы окъутуу бла байламлыларына артыкъда уллу эс бурадыла. Садикге жюрюген балаларын школгъа хазырлаугъа жашланы бла къызланы Бир къырал экзаменнге хазырлагъандан кем къайгъырмайдыла. Бу болум бла бетден-бетге тюбегенле  аны къалайлыгъын, айхай да, биледиле.

Китапла иелерин табадыла

КъМР-де Китапны сюйгенлени биригиуюню башламчылыгъы бла Нальчикде Культура эм солуу паркда буккроссингге деп шкафчыкъ орнатылгъанлы юч жыл озгъанды. Ары библиотекасындан ким сюйсе да китап келтиреди неда андан жаратханын алады. Биринчи кюнде окъуна биз сейир флешмобну, тап къуралгъан акцияны шагъатлары болгъан эдик. Ол затла барысы да китап окъургъа чакъырыу бла хазырланнгандыла.

Аты игилик бла айтылгъанлай турады

Мокъаланы Тенгизни жашы Аллахберди уруш аллы жыллада, андан сора да, игилени арасында аты айтылгъан таулуладан бири болгъанды. Педагогика жаны бла билим алгъанланы кёбюсю аны окъугъан жылларында таныгъандыла. Ала устазлары назмула, хапарла жазыучусун сюйюп эсгередиле.

Школчуланы жангыртылгъан, омакъ классла сакълайдыла

Кюнден-кюннге жангы окъуу жыл да жууукълашып келеди. Бюгюнлюкде школларыбызны къызыу заманларыды. Асламысы сабийлени келирлерине хазырлыкъларын энди окъуна билдиредиле. Сёз ючюн, аладан бири Черек районну Герпегеж элини мектебиди.

«Юйюбюзге тансыкъ болгъанбыз, алай кетеригибиз а келмейди»

Озгъан ыйых кюн «Горный родник» санаторийде Иорданиядан, Тюркден, Израильден, Ставрополь крайдан келген ата журтлуларыбызны той-оюн бла  ашыргъандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи