Статьи

Бек башы – кесинге кезиуюнде къаратыуду эмда болжалгъа салмай бакъдырыуду

Битеудуния саулукъ сакълау организацияны (ВОЗ) башламчылыгъы бла, хар жыл сайын 24 мартда битеу къыраллада, ол санда Россей Федерацияда да, туберкулёзгъа къажау кюрешни битеудуния кюню бардырылады.

Ичги затланы чыгъарыу эм сатыу-алыу рынок бир низамгъа келтирилликди

Былтыр Къабарты-Малкъарда ичги затланы чыгъарыу эм сатыу-алыу бла байламлы законлагъа 286 бузукълукъ этилгенди, ол санда 15 ауур эм бек ауур аманлыкъла. Ол санда 16 материал жарашдырыучу промышленностьну предприятияларына этилгенди. Быллай шартла КъМР-де МВД-да болгъан брифингде белгили этилгендиле.

Адамлыкъны, къыраллыкъны да культураны кючю бла сакъларгъа боллукъду

КъМР-ни Жамауат палатасыны аны председатели Хазратали Бердовну башчылыгъында бардырылгъан VI пленар жыйылыуунда республикада культура сферада проблемала кётюрюлгендиле, аланы тамамлау жолла изленнгендиле, сейирлери болгъан органлагъа, министерстволагъа рекомендацияла этилгендиле эм палатаны иши бла байламлы вопрослагъа къаралгъанды.

Партия эллени айнытыугъа артыкъда уллу магъана береди

Регионлада РФ-ни Къырал Думасыны 7-чи чакъырылыуунда «Единая Россияны» фракциясыны жыйылыуун сюзедиле. Анда уа Россейде эл мюлкню айнытыуну мадарлары тинтилгендиле.

Табийгъат къыйынлыкъладан, отдан да жакълауну мадарлары къалай толтуруладыла

Республиканы Правительствосуну Башчысыны орунбасары Владимир Болотоков къыйын болумланы юсюнден билдириу эм аланы кетериу, от тюшюу жаны бла къоркъуусузлукъну жалчытыу комиссияны жыйылыуун бардыргъанды. Сёз анда черекле кётюрюлюп келген эмда агъачлада ёртен чыгъыу жаны бла къоркъуулу кезиуле башланырына тийишли ведомствола бла муниципалитетле къалай хазырланнганларыны юсюнден баргъанды.

Тюнюне айланнган тюш

Тюнюне айланнган тюш
Хапар

«Ишиме жашаууму мурдорунача къарайма»

Бизни республикада къол усталыкъ бла кюрешген къызларыбызны саны ёсе баргъаны къууандырады. Аллай усталадан бири уа Таира Пухаевады. Аны атасы дюгерлиди, анасы уа таулуду.

Закий бла ёмюрде да унутулмазлыкъ тюбешиуле

Тёппеланы Салахны жашы Магомет – жамауат адамы, 1979-1988 жыллада Къабарты-Малкъарны жарыкъландырыу министри - Къайсынны поэзиясына, адамлыгъына да бийик багъа биче, аны бла тюбешиулерин ариу кёре, бу эсгериулени жазгъанды.

Ахшылыкълары ючюн саугъагъа - терек бахчала

Аны бла ушакъ этген алай хычыуунду. Анга тынгылап, кёп сейир зат билесе, кесинге сени тёгерегингде дуниядан аллай бир шарт ачыкълайса! Сёз ючюн, къозла кёп битген эселе – келир жыл будай элпек боллукъду. Жюзюм бишгенден сора да, кюшлюреклей къалды эсе, келир жыл тирлик аз боллукъду. Кюн сайын бир алма ашасанг, докторну излемезсе…

Медицинаны уста кадрла бла жалчытыуну мадарлары изленнгендиле

КъМР-ни Парламентини Социальный политика, урунуу эм саулукъ сакълау эмда Билим бериу, илму эм жаш тёлю политика жаны бла комитетлери къурагъан жыйылыуда республиканы саулукъ сакълау системасын медицина кадрла бла жалчытыуну проблемасы сюзюлгенди.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи