Статьи

Миллет сезимибизге не болгъанды?

Хурметли редакция! Ёз тилибизде чыкъгъан алгъын «Коммунизмге жол», бусагъатда уа «Заман» газетни алгъанлы жарым жюз жылдан артыкъ болады. Халкъыбызны атын иги бла айтдыргъан кёп ахшы адамларыбызны юслеринден хапарларын окъуп, зауукълукъ алама.

Халкъгъа жашау этерге жетерик ахчаны бек аз ёлчеми 5,5 процентге ёсгенди

КъМР-ни Правительствосуну кезиулю жыйылыуунда къырал ырысхыны приватизациясыны прогноз планына тюрлениуле кийирилгендиле, жылны 1-чи кварталында халкъгъа жашау этерге жетерик ахчаны бек аз ёлчеми да тохташдырылгъанды. Битеу да бирге кенгешде 20-дан аслам бегимни проекти къабыл кёрюлгенди. Аны премьер-министр Мусукланы Алий бардыргъанды.

Ата-бабаларыбызны жигитлиги ёмюрледе да унутуллукъ тюйюлдю

Уллу Ата журт уруш башланнган кюнню тюнене республиканы хар къалайында да эсгериу ишле бла белгилегендиле. Нальчикде 21 июньда ингирликде сагъат онда солуу паркга кирген жерде белгисиз солдатны эсгертмесини аллында  жау чыракъла жандырылгъандыла. Жауун къаты жауа тургъанына да къарамай, алайгъа кёп адам келгенди, кадетлени бла школчуланы кёрген бютюн хычыуун эди.

Кюз арты сессияны планы тийишли субъектледен келген предложениялагъа кёре къуралгъанды

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуун спикер Татьяна Егорова бардыргъанды. Анда бир-бир республикалы законланы проектлери сюзюлгендиле эмда кюз арты сессияны Планына къаралгъанды.

Чакъырыу сёз

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Ю.А. Коковну Эсгериуню эмда бушууну кюню бла байламлы чакъырыу сёзю
22 июнь - къыралыбызны тарыхында бушуулу кюндю. Мындан 76 жыл алгъа Уллу Ата журт уруш башланнганды.

Полициячыланы керти нёгерлери

Россейни МВД-сында кинология служба къуралгъанлы 21 июньда 108 жыл толгъанды. Къабарты-Малкъарда Ич ишле министерствону тийишли бёлюмюню башчысы полицияны подполковниги Олег Заруцкий, коллегаларын профессионал  байрамлары бла алгъышлай, бу бёлюмню борчларыны юслеринден айтханды.

Сейир эмда хайырлы жумушладан толу кезиу

Жай каникулла башланып, къошакъ билим берген учрежденияла да ол кезиуге кеслерини ишлерин тохтатыпдыла. Элбрус районну Мокъаланы Магомет атлы сабийлени эм жаш тёлюню чыгъармачылыкъларын айнытыу арасыны «Метеор» клубунда да бусагъатда  бери жюрюгенлени ауазлары эшитилмейдиле.

Фронтдан къайтмай къалды

Къыралыбызгъа жау чапханда, Ата журтларын, туугъан эллерин ууучлаучуладан къорууларгъа кетген эдиле малкъарлы жашла да къазауатха. Жанларын, къанларын аямай сермешдиле. Кёплери ызларына къайтмадыла.
Бирлерини хапарлары жетди юйлерине. Тауушсуз-чуусуз жокъ болгъанла да аз тюйюлдюле. Суратдагъы жаш да аладан бириди. Ол Хабаздан Кожукланы Хажи-Османны уланы Азретди.

Къурчдан къаты тёлю

Жыл сайын июньну 22 кюню кёз аллыма келип къалады. Ол чакъда, эрттенликде-эртте туруп, отуннга баргъан эдим. «Арт эменнге» - алай айтыучу эдиле биз баргъан жерге. Артха къайта, тёш башындан къарап, Къашхатауну халкъы элни орта орамыны эки жанына жыйылып тургъанын кёрдюк. Нёгериме айтдым уруш башланнганын. Ол а, кёзюме къарап, сейирсинди. «Къайдан билесе?» - деп сорду.

Таукелликге кёллендирген тизгинле

Уллу Ата журт уруш башланнганлай, олсагъат окъуна битеу къыралда басмада таукелликни ауазы эшитилгенди. Архив материаллагъа кёре, жетинчи кюн «Къызыл Эльбрус» газетде А. Сафар деп къол салгъан жашны «Отечественный урушха» деген назмусу басмаланады. Ол изданияда дагъыда Цирихов Магометни, Алийланы Мухтарны назмулары чыгъадыла.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи