Статьи

Экология къоркъуусузлукъну жалчытыуда адамланы сезимлеринден, къылыкъларындан да кёп зат къалады

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында республиканы муниципал къуралыуларында санитар-экология болумну тинтген ведомствола аралы комиссияны жыйылыуу болгъанды. Анда эсепле чыгъарылгъандыла, район, эл администрациялагъа эсгертиуле этилгендиле.   

Къол кётюрюу системаны айнытыу амалларын излегендиле

КъМР-ни Айырыу комиссиясында «Айырыу система шёндюгю демократиялы къыралны амалы» деген темагъа «тёгерек стол» бардырылгъанды. Анга толтуруучу власть органланы келечилери, Парламентни депутатлары, жамауат организацияланы келечилери да къатышхандыла.

Жетишимле асламдыла, энди аланы бегитирге борч салыннганды

КъМР-ни Парламентини кезиулю пленар жыйылыуунда былтыр Правительство  тамамлагъан ишни эсеплери чыгъарылгъандыла. Премьер-министр Мусукланы Алий докладында бюджетни толтурууда, инвестицияланы кёбейтиуде, къурулушда, эл мюлкде жетишимлени, социал сферада болумну юслеринден шартланы белгили этгенди.

«Спортда, башха жерледе да билиминг, усталыгъынг, сынауунг бар эсе, башхаланы юйретирге борчлуса»

«Заман» газетге гимнастика бла кюрешген къызчыкъланы аналары сёлешип, аланы тренерлери Елена Продуновагъа ыразылыкъларын билдиргендиле. Тиширыула айтханларыча, ол келгенли алай кёп заман озмагъанлыкъгъа,  сабийле жетишимле болдуруп башлагъандыла.  

Кёзге иги кёрюнмегенликге, хаталары уллуду

Губула кёзге артыкъ кёрюнмегенликге, аладан адамгъа бек уллу хата жетерге боллукъду. Ала кёп тюрлю жукъгъан аурууланы жаядыла, ол санда бек къоркъуулуладан бирин – кърым геморрагия безгекни да (КГЛ). Ол адамгъа жукъгъан вирус инфекцияды, кеси да бек къыйын ётеди.

Ангылатыу жумушла хайыр келтирмей къоймагъандыла

Быйылны биринчи кварталында КъМР-де наркотиклени законсуз сатыу-алыу бла байламлы этилген 269 аманлыкъ ачыкъланнганды, 30,6 килограмм уулу зат сыйырылгъанды, 8 наркопритон жабылгъанды. Быллай тарихлени журналистле бла тюбешиуде КъМР-де МВД-ны Наркотиклени сатыу-алыугъа контроль тамамлау жаны бла управлениясыны башчысы Константин Шаповаленко туура этгенди.

Дагъыда бир аскерчини аты ачыкъланнганды

Уллу Хорламны кюнюн белгилерни аллында, Огъары Бахсанда Уллу Ата журт урушда жоюлгъан жерлешлерин эсгериу бла байламлы бушуулу митинг болгъанды. Анга жюзден артыкъ адам къатышханды – Элбрус районну эмда эллени администрацияларыны, «Курган» эмда «Мемориал Эльбрус» излеу организацияланы, МЧС-ни Элбрусда бийик тау излеу-къутхарыу къауумуну келечилери, школчула эмда эллиле къатышхандыла.

Приватизацияны къыйматы ёсер ючюн, шарт мадарла этерге тийишлиди

КъМР-ни Парламентини президиумуну жыйылыуунда «правительстволу сагъатны» чеклеринде депутатла жер эм ырысхы халла жаны бла министр Тимур Ошхуновну 2016 жылда республиканы къырал ырысхысын приватизация этиуню  планы къалай толтурулгъаныны юсюнден докладына тынгылагъандыла.

Ичи къуру юйле, атылып тургъан илляула энтта титиретедиле

Чернобыльде авария болгъанда мен экинчи классда окъуй эдим. Алай, сабий кёргенин унутмаз дегенлей, таматаланы хар ол сёзню айтхан къадар жюреклеринде бир уллу жарсыу болгъаны эсимде къалгъанды. Бир къауум замандан а ол аварияны кетериу ишлеге элден эр кишилени ашырадыла деген хапар эшитиледи.

Башхаланы къутхарыр ючюн кеслерин аямагъандыла

Чернобыль АЭС-де авария болгъанлы быйыл 31 жыл толады. Ол катастрофаны кезиуюнде радиоактив уу 300 минг адам жашагъан 19 субъектге жетген эди. Бу осал ишни ызы кёп жыллагъа созулуп, адамланы къадарларын тюрлендирир, жюреклеринде жарсыула туудурур деп ол кезиуде киши сунмагъанды. Ол заманда къыйынлыкъ хар юйюрге да жетмегени ючюн, сёзсюз, ликвидаторлагъа ыспас этерге керекди.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи