Статьи

Ол чынтты халкъ башчы эди

Валерий Мухамедович Коков халкъны эсинде къуру бизни республиканы угъай, регионну, Россей Федерацияны да бирлигин сакълаугъа уллу къыйын салгъан адамча къаллыкъды. Ол битеу жашауу, ишлери бла да республикабызда келишиулюк, шуёхлукъ, мамырлыкъ да сакъланырларына къуллукъ этгенди.

Туризм жаны бла артыкъда бек айныгъан жерле федерал стратегиягъа къошуллукъдула

Бу кюнледе КъМР-ни Правительствосуну юйюнде бардырыгъан кенгешде  республикада туризм жаны бла артыкъда бек айныгъан, адамланы солутургъа онгла къуралгъан мурдорлу жерлени айырыуну юсюнден баргъанды сёз. Ызы бла ала 2035 жылгъа дери Шимал-Кавказ федерал округда туризмни айнытыуну стратегиясына къошуллукъдула.     

Айтхылы къырал къуллукъчу, акъыллы эмда жууаплы политик

Къабарты-Малкъар Республиканы биринчи Президенти Валерий Мухамедович Коков туугъанлы 18 октябрьде 76 жыл толлукъ эди. Аны бла байламлы республиканы шёндюгю башчысы Юрий Коков instagramда кесини энчи бетинде былай жазгъанды:

Ата журтубузну чынтты къоруулаучуларын ёсдюрюуге - танг себеплик

Элбрус районну билим бериу учрежденияларында, саулай къыралдача, «Юнармия» Битеуроссей сабий-жаш тёлю аскер-патриот жамауат къымылдауну чеклеринде жаш аскерчилени отрядлары къураладыла. Окъуудан эркин заманларында школчула Россейни тарыхына, аскер ишге юйренедиле, жаш аскерчини курсларын ётедиле, спортну аскер тюрлюлери бла кюрешедиле.

Адамлыгъына, хунерлигине бюгюн да сейир этебиз

Бардыла уллу фахмулары болгъан адамла. Ала назму жазадыла, жыргъа макъам саладыла, сурат ишлейдиле. Дагъыда жашауну кёп тюрлю бёлюмлеринде кеслерин кёргюзтедиле. Аллай жашладан бири эди Акъ-Суудан Созайланы Къубадийни жашы Зауурбек. Ол кёп жылланы анда эл клубну таматасы болуп тургъанды.

Мэр, тарыгъыулагъа тынгылагъандан сора, базарда тюрлениулени тохтатыргъа оноу этгенди

Долинскде орналгъан таулу базарны, муниципальныйден чыгъарып, энчи иеге бергенлерини эм аны бла байламлы чыкъгъан тапсыз болумланы юслеринден хапарла халкъда бир ненча айдан бери жюрюйдюле. Башхача айтханда уа, базарны жангы иеси сатыу жерлени орунларына жангы уллу ангарла ишлеп,  алада бёлюмлени хар бирин 120 минг сомгъа сатаргъа эм ай сайын аренда хакъны да алыргъа деп оноу этгенди.

Жолда жорукъланы бузгъанланы жууапха тартылмай къалмазлыкъларына тюшюндюрюу

Къабарты-Малкъарда жолда жюрюуню къоркъуусузлугъун жалчытыу жаны бла правительстволу комиссияны кезиулю жыйылыуунда жорукълагъа бузукълукъла этген водительлени жууапха тартыуну юсюнден бегимле къалай толтурулгъанлары сюзюлгенди. Кенгешни премьер-министрни орунбасары Владимир Болотоков бардыргъанды.

Ток ючюн тёлерге сюймегенле ансыз къаладыла

Хайырланылгъан электрокюч ючюн эки неда андан кёп айны ичинде тёленмей турса, абонентни юйюне неда мюлкюне баргъан ток кесиледи. «Каббалкэнерго» компаниядан билдиргенлерине кёре, быйыл сентябрьде аны бла байламлы 4637 заявка берилген эди. Ол былтырдан эсе минг бла жарымгъа аслам болгъанды. Аланы юсю бла жыйылгъан борчланы ёлчеми 69,7 миллион сомгъа жетгенди.

«Атыбыз тыш къыраллада айтыла башланнганлы, андагъы фестивальлагъа чакъыргъанлай турадыла»

Бюгюнлюкде Шимал Кавказда «Асса-Пати» тепсеу школну билмеген, анда юйреннгенлени аякъ бюкгенлерине бюсюремеген хазна болмаз. Ол школ ачылгъанлы беш жылдан аслам болады. Бу проектни къурап, жашауда бардыргъан а Энейланы Аскерди.

«Багъасына къарамай, иги бояуну сайлагъыз»

Тиширыуну ариу кекеллерин кёрсек, бек сукъланабыз. Ариу чач адамгъа туугъаны бла берилипми къалады, огъесе къарай билгенни башы жылтырап, билмегенни уа мутхузмуду? Аны таплай тутар ючюн къаллай амалла бла хайырланылыргъа боллукъду? Мен бийик билимли специалист дизайнер-парикмахер Кючмезланы Мадинагъа тюбеп, аны юсюнден бир къауум соруу бергенме.   

Страницы

Подписка на RSS - Статьи