Жемишлени патчахы

Гранатны кюшлюрек сууун кёпле сюедиле. Ол кеси да бек хайырлыды. Бу жемишни энчи айырмалыкълары бардыла. Аны бюртюклери окъуна, багъалы ташчыкълача, ариу тюрсюнлюдюле.

Гранатны Вавилонда беш минг жыл мындан алгъа ёсдюрюп тургъандыла, аны медицинада жарагъанын Гиппократ окъуна айтханды. Буруннгу заманладан бери да Кюнчыгъышда гранатны кёгетлени патчахына санайдыла. Аны тыш кёрюмдюсю окъуна бирсиледен айырмалыды. Къуранда жазылгъанына кёре, ол жаннетни бахчасында ёседи.

Чагъырдан, кёк чайдан, клюквадан эсе гранатны сууунда антиоксидантла иги да кёпдюле деп, алимле аллай оюмгъа келгендиле. Гранат глюкоза, фруктоза, клетчатка, танин, кальций, магний, марганец бла да байды. Андан сора да, фитонцидлери, В, С, РР витаминлери да бардыла.

Бу кёгет къан басымлары уллу болгъанлагъа, аш орунлары, башлары терк-терк ауругъанлагъа, жётелден къыйналгъанлагъа да болушады. Гранатны сууу суусап къандырады, температураны тюшюреди, ангинадан

ауругъанлагъа да иги болушады. Жемишни жангы сыгъылгъан сууун, таза  суу бла тенг ёлчемде къатышдырып, кюннге тамагъыгъызны юч кере чайкъасагъыз, аны ауругъаны терк кетеди.

Гранатны тыш къабугъу, бюртюклерини ташчыкълары да хайырлыдыла. Алада болгъан полифенолла адамны чегилеринде микробланы ёлтюредиле. Жемишни ичинде жукъа къабукъларын къургъакъсытып, чайгъа атып ичсегиз а, нерваларыгъызны шошайтады. Андан сора да, аны сууундан кюн сайын жарым неда сау стакан ичсегиз, ол анемиядан болушады, къанда гемоглобинни иги да кётюреди.

Гранатдан сыгъылгъан суугъа сууукъ суу къошуп ичерге керекди. Нек дегенде анда тюрлю-тюрлю кислотала бардыла, ала уа адамны аш орунуна, тишлерине да заранлыдыла. Гранатны къабугъундан этилген дарман а, мардасы бла хайырланылмаса, адамны кёзлерине, саулай санына-чархына да хата келтирирге боллукъду.

Бюртюклени ташчыкълары бла бирге мардасы бла ашаргъа керекди. Сатып ала туруб а жылтырауукъларын, ауурларын сайлагъыз. Аланы жаралары болмазгъа керекди.

Байсыланы Марзият хазырлагъанды.
Поделиться: