Право

Терслигине жолукъдурурча – вахта

Эркинликлери сыйырылгъан адамлагъа тюзетиучю колонияла ишлеп башлагъандыла.               Алада 900-ге жууукъ адам турлукъдула, дегенди Россейни ФСИН-и башчысыны орунбасары Валерий Максименко. Ол айтханнга кёре, бузукълукъчуну терслигине жолукъдурууну жангы тюрлюсю – зор бла ишлетиу – аны жамауатдан айырыу тюйюлдю. Тюзетиучю колонияда турууну, юйлеринден узакъда урунуп, общежитиялада жашагъан вахтовиклени ишлери бла тенглешдирирге боллукъду.

Адам эм закон

Хыйлачылагъа энтта ийнаннгандыла

Быйыл 12 июньда Терк районну Дейское элинден 54-жыллыкъ тиширыуну телефонуна ол танымагъан биреулен сёлешип, банкны ишчисиме деп, аны 500 минг сом кредит алыргъа заявкасы къабыл кёрюлгенди дегенди. Тиширыу, кредит алыр умуту болмагъанына да къарамай, сёлешген бла ушакъгъа киришип, банк картасыны шартларын белгили этгенди. Алай бла андан 7,5 минг сом алыннганды.  

Сабийлени бузукълукълары ючюн – ата-аналагъа тазир

Жолда жюрюуню къоркъуусузлугъуну жорукъларын бузгъан сабийлени ата-аналарын жууапха тартыргъа боллукъдула. Быллай экспериментни Москвада бардырыргъа мурат барды, деп билдиредиле «Российская газетада». Проблеманы сылтауу оналты жылгъа дери бузукълукъ этгенле осал ишлери ючюн аз да жууаплы болмагъанларындады. Акъылбалыкъ жыл саннга жетгинчи тазир салгъан угъай, аланы административ бузукълукълада окъуна терслерге къыйынды. Праваласыз мотоциклге олтурургъа, авария этерге, адамланы ачытыргъа алагъа жарайды, алай законнга кёре келтирген заранлары ючюн сёз тутаргъа уа жарамайды.

Адам эм закон

Льготалы кредит

Быйыл 1 июльдан башлап «Биринчи/юйюр автомобиль» деген кредит берилип башлайды. Аны багъасы 1,5 миллион сомгъа  дери жетген машинагъа къоратыргъа боллукъду (алгъын ол багъасы миллион содан учуз машиналагъа берилгенди).

Законсуз ырысхыны багъасы 4,6 миллион сомгъа жетгенди

КъМР-де МВД-ны Экономика къоркъуусузлукъ эм коррупциягъа къажау управлениясыны къуллукъчулары Май районда ОМВД-ны  полициячылары бла бирге оператив-излеу жумушла толтуруп, 39-жыллыкъ тиширыу къырал белгилери болмагъан тютюнле сатханын ачыкълагъандыла.

Интернатчылагъа саугъала, жюрек жылыулукъ

ФСИН-ни КъМР-де Управлениясыны келечилери алгъаракъда Нартанда школ-интернатда жандауурлукъ акция бардыргъандыла, деп билдиргендиле ведомствону пресс-службасындан.

Конституциягъа къаллай тюзетиуле белгиленедиле?

Коронавирус ауруу жайылгъаны бла РФ-ни Конституциясына тюзетиуле кийириу бла байламлы къол кётюрюуню кюню бир ненча кере тюрлендирилгенди. Болсада къыралда эпидемиология хал тапланнганы бла байламлы аны 1 июльда бардырыргъа оноу этилгенди. Бу къысха статьяда уа къыралны баш законуна къаллай тюзетиуле кийирилгенлерин   эсгертирге сюебиз.

Къол кётюрюу къоркъуусузлукъну жорукълары санитар излемле сакъланып бардырыллыкъды

1 июльда РФ-ни Конституциясына тюзетиуле кийириу жаны бла къол кётюрюу бардырыллыкъды.  Бу статьяда уа пандемияны кезиуюнде айырыу низамгъа къаллай жангычылыкъла кийирилгенлерин ангылатыргъа сюебиз.

Телефонла колониягъа жетмегендиле

ФСИН-ни Къабарты-Малкъарда Управлениясыны ючюнчю номерли колониясыны келечилери ол учрежденияда (тутмакъда) олтургъанлагъа хайырланыргъа кеслеринде тутаргъа окъуна эркинлик берилмеген затла жетдирирге умут этгенлени жолун кесгендиле.

Законсуз ырысхыны багъасы 4,6 миллион сомгъа жетгенди

КъМР-де МВД-ны Экономика къоркъуусузлукъ эм коррупциягъа къажау управлениясыны къуллукъчулары Май районда ОМВД-ны  полициячылары бла бирге оператив-излеу жумушла толтуруп, 39-жыллыкъ тиширыу къырал белгилери болмагъан тютюнле сатханын ачыкълагъандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Право