Право

Сюдню баргъаны аудиогъа жаздырыллыкъды

Энди биринчи эмда аппеляция сюдлени жыйылыулары, андан тышында бардырылгъан процессуал жумушла барысы да аудиогъа жазылыргъа керекдиле. Бу ишге секретарь неда судьяны болушлукъчусу жууаплыдыла.

Къуллугъун артыгъы бла хайырланнганына ишеклик барды

Газ службаны келечиси, кесини полномочияларын артыгъы бла хайырланып, Бахсан районда жашагъанлагъа газны хайырланнганлары ючюн терс шартланы кёргюзтюп, 1,1 миллион сом къоранч этгенине ишеклик барды. 

Не заманда да къайда да къыйын эсе да – анда

Росгвардияны КъМР-де Управлениясында СОБР-ны отряды къуралгъанлы 26 жыл толгъанына аталып, къууанчлы жыйылыу болгъанды. Ол борчларын толтургъан кезиуде аманлыкъчыланы къолларындан ёлгенлени хурметине эсгертмеге гюлле салыудан, минут шумсуз туруудан башланнганды.

Даулашып, къолгъа бичакъ алгъанды

РФ-ни Следствие комитетини КъМР-де следствие управлениясыны къуллукъчулары 26-жыллыкъ жаш адамгъа ачылгъан уголовный ишни тинтип бошагъандыла. Ол РФ-ни УК-сыны 105-чи статьясыны 1-чи кесегине кёре терсленеди (мурдарлыкъ).
Следствияны оюмуна кёре, быйыл 30 июльда ингирде 20 сагъатда ол танышы бла аракъы иче болгъанды. Аны кезиуюнде даулашып, ишекли нёгерин столда тургъан бичакъ бла бек аздан сегиз кере ургъанды. Алгъан жараладан ол алайда ауушханды. 
Материалла сюдню къараууна берилгендиле.

Адамны эркинликлерин сакълау прокуратураны баш борчуду

Шёндюгю заманда прокуратураны борчлары къаллайладыла, адамланы эркинликлерин сакъларгъа, законлукъну жалчытыргъа полномочиялары жетишемиди?  Аны юсюнден КъМР-ни прокуратурасында РФ-ни следствие органларыны ишлерине надзор тамамлау жаны бла бёлюмюню башчысы Мызыланы Магомет бла ушакъ бардыргъанбыз.

 

Офицерле сыйлы донорла болгъандыла

РФ-ни Миллет гвардиясыны КъМР-де Управлениясыны ведомстводан тышында къалауурларына  къанны къуйгъан республикалы араны баш врачы эмда  бёлюмню таматасы Руслан Тленкопачев бла Аза Дударова  келгендиле.

Сынау жыйышдырама деп, санга ышаннган адамны жашауу, къадары бла да ойнаргъа жарамайды

Мишаланы Мустафаны жашы Мухтар  ёкюллени «Эгида» коллегиясыны эмда КъМР-ни ёкюллерини палатасыны реестрине киреди.  Бу къыйын эм жууаплы усталыкъда ишлей, ол жамауатны къайгъыртхан ишлени бардыра,  анга ышаннган адамлагъа болушханлай келеди. Биз Мухтар  бла тюбешип,  ишини энчиликлерини, ёкюлню борчларыны, шёндюгю праволу къыралны эм кёп башха затланы юслеринден ушакъ бардыргъанбыз. 

Эркинликлери жыйырма жылгъа дери сыйырылыргъа боллукъду

Быйыл 26 сентябрьде оператив-излеу жумушланы кезиуюнде РФ-ни МВД-сыны Нальчикде Управлениясыны наркотиклеге къажау  управлениясыны къуллукъчулары «Сосруко» ресторанны тийресинде Май районну Александровское элинден эр кишини бла аны юй бийчесин тутхандыла. Право низамны сакълаучула ала  жашырын жерден артмакъ чыгъара тургъан кезиуде тохтатхандыла.

Банк картагъызны юсюнден шартланы бир адамгъа да айтмагъыз

Интернетни, мобильный телефонланы хайырланып, адамланы алдагъан кезиуле республикада 41 процентге кёбейгендиле Аны бла бирге уа банк карталадан ахча урлау бла байламлы аманлыкъла 84 процентге ёсгендиле.  Аны юсюнден КъМР-де МВД-да бардырылгъан брифингде айтылгъанды.

Наркомания багъаргъа онг ахырда болмагъан аурууду

Тырныауузну 3-чю номерли орта школуну 8-чи классыны окъуучулары «Сабийлени къоркъуусузлукълары эм саулукълары ючюн» деген акциягъа къатышхандыла. Алагъа къонакъгъа Элбрус районну прокуроруну орунбасары Азамат Кокоев, прокурорну болушлукъчусу Узеланы Жамиля эмда акъылбалыкъ болмагъанланы ишлери жаны бла инспекторла келгендиле.

Страницы

Подписка на RSS - Право