Право

Адам эм закон

Уллу кёллюлюк этгенди

Быйыл 13 августда ингирде 19 сагъатда прохладначы  эсирип болгъанды. Ол юйюнде отоуладан биринде, уллу кёллюлюк этип, кесини жыл жарым толгъан баласыны къоркъуусузлугъуну юсюнден сагъыш этмей, отну жандыргъанда хайырланылгъан суусун затны сабий жетерча жерде къоюп кетгенди. 

Жол

Сегиз адам жаралы болгъанды

Пассажирлени жюрютген «Газель» машина авариягъа тюшгени бла байламлы шартла  тинтиледиле.

Алыучулагъа чагъырны юсюнден билирча

Быйыл биринчи июльда РФ-де жюзюмчюлюкню эмда чагъыр жарашдырыуну юсюнден закон кюч алгъанды. Ол аланы чыгъарыуну, сатыу-алыуну, хайырланыуну жорукъларын тохташдырады, деп билдиредиле информагентствола.

Адам эм закон

Кючюк да жокъ, ахча да жокъ

Прохладныйден 26-жыллыкъ тиширыу Интернетде Померанский шпиц кючюк сатылгъаныны юсюнден билдириуню окъугъанды. Аны иесине сёлешип, ол аны сатып алыр мурат бла банк картасына 15 минг сомну ийгенди. Алай ахча къоллу болгъанлай, ол телефоннга жууап бермей тохтагъанды. Тиширыу аны алдагъанларын ангылап, право низамны сакълаучулагъа тарыкъгъанды. Бу аманлыкъ бла байламлы уголовный иш ачылгъанды.

Бахсанчыла - мини-футболдан эришиуледе алчыла

Росгвардияны Управлениясыны Бахсанда бёлюмюню ведомстводан тышында къалауурларыны келечилери мини-футболдан республикалы турнирде алчыла болгъандыла. Эришиуле тёрелидиле эмда  полицияны полковниги Муаед Сижажевни хурметине къураладыла, ол 2011 жылда ишчи борчун толтургъан кезиуде ауушханды.

Къаллай тюрлениуле болгъандыла быйыл законлада

Бизни къыралны законодательствосунда быйыл аслам тюрлениуле сингдирилгендиле. Адамланы ол санда электрон урунуу китапчыкъла, ана капиталны кёбейтиу, налогла, автомашиналаны регистрациясы, льгота ипотека эм кёп башха сфералада жангы жорукъла сакълайдыла.

 

Чабакъчылагъа – аслам онгла

Бизни къыралда «Чабакъчылыкъны юсюнден» закон ишлеп башлагъанды быйыл. Анга кёре энди кёллени бир кесеклерин ортакъгъа алып, чабакъ тутаргъа келгенледен тёлеу жыйгъан фирмаланы неда предпринимательлени алай этерге эркинликлери боллукъ тюйюлдю. Алай чабакъланы жаяргъа деп энчи къуралгъан кёлледе уа иш алгъынча къалады – алада чабакъ тутар ючюн хакъ берирге тюшерикди.

«Энди боллукъ капитальный ремонтха тёлерге неге керекди»

Капитальный ремонтха налог кийирилгенли талай жыл болады. Алай аны тёлерге кёпле ашыкъмайдыла, аны бла байламлы ангылашынмагъан затла да кёпдюле. Аланы юслеринден РФ-ни алгъыннгы къурулуш эм жашау журт-коммунальный мюлк министри Михаил Мень айтады.

 

Сабийлени саулукълары эмда къоркъуусузлукълары ючюн

Къабарты-Малкъарда МВД-ны Наркотиклеге контроль этиу жаны бла управлениясында  «Сабийлерибизни саулукълары эмда къоркъуусузлукълары ючюн» деген акцияны бардырыу жаны бла штабны жыйылыуу болгъанды. Анга КъМР-де УФСИН-ни, жарыкъландырыу, саулукъ сакълау, граждан обществону институтлары бла байламлыкъла къурау эмда  спорт министерстволаны келечилери къатышхандыла.  Аны юсюнден Къабарты-Малкъар Республикада МВД-ны пресс-службасындан билдиргендиле.

Жангы танышыны машинасын сюрюп кетгенди

Россейни МВД-сыны Прохладныйдеги муниципалла аралы бёлюмюне 32-жыллыкъ чеченли жаш тарыгъып келгенди. Ол айтханнга кёре, бери къонакъгъа келип тургъанлай, эки жаш бла танышханды. Ала андан керекли жерлерине элтирин тилегендиле. Аланы  элтип бара тургъанда, жолда тохтап, бир кесекге бир жанына кетгенлей, жашладан бири аны машинасын сюрюп кетгенди.

Страницы

Подписка на RSS - Право