Право

Акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлери сакъланырча

РФ-ни Следствие комитетини КъМР-де следствие управлениясыны коллегиясыны жыйылыуунда акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлерине бла праволарына бузукълукъланы азайтыуну, бу ишни игилендириуню соруулары сюзюлгендиле.

Аны ача, управленияны башчысы юстицияны генерал-майору Андрей Потапов былтыр бу жаны бла аманлыкъла къалай тинтилгенлерин, акъылбалыкъ болмагъанлагъа этилген аманлыкъланы азайтыу жаны бла къаллай мадарла толтурулгъанларын билдиргенди. Ол уголовный ишлени юлгюге келтирип, аланы тинтген кезиуде этилген кемчиликлени белгили этгенди.

Улоуланы урлагъандыла

Машинаны урлагъанларына ишекликде ГИБДД-ны къуллукъчулары эки инсанны тутхандыла.

Быйыл 22 февральда 13 сагъатда Нальчикде УМВД-ны дежурный бёлюмюне эр киши сёлешип, ким эсе да аны «ВАЗ-21099» машинасын урлагъанын билдиргенди. Ачыкъланнганыча, эр киши транспортну юйюню къабакъларыны аллында къойгъанды. Ол сабийин алып чыкъгъынчы уа ким эсе да аны урлагъанды.

Миллионсуз, будайсыз да къалгъанды

Республиканы инсаны 38 тонна будайны сатып алама деп, миллион сом тёлегенди. Алай сатыучуну бир тюрлю товары жокъ эди.  

Право низамны сакълаучула билдиргенлерича, былтыр ноябрьде Ростов областьны Батайск шахарыны 28-жыллыкъ инсаны Интернетде будай сатханыны юсюнден билдириуню басмалагъанды. Алай кертиси бла уа аны жугъу да болмагъанды.

Юйретиу ишде магъаналы дерсле

   Россейни Къабарты -Малкъарда УФСИН-ни «Вулкан» отрядында къуллукъ этгенле УИС-ни ветеранлары бла бирге   Нальчикде 14-чю номерли гимназияда окъугъанлагъа «Кишиликни дерсин» бардыргъандыла. Спецназда къуллукъ этгенле отрядны къуралыууну эмда ала Шимал Кавказда къаллай тюрлю операциялагъа къатышханларыны юсюнден хапарлагъандыла.

Россей Сирияда башха къыраллагъа оюмун, кючюн кёргюзтеди, кесине тийишли жер алады

Хулчаланы Абдулланы жашы Алим жыйырма жылгъа жууукъ Россейни Сауутланнган кючлеринде къуллукъ этип, къысха заманны ичинде лейтенантдан майор чыннга дери ёсгенди. Ол берген антына кертичилей къалгъаны, командование салгъан борчланы бет жарыкълы толтургъаны ючюн къырал саугъала бла да белгиленнгенди.

Сагъышландыргъан ушакъла

     Россей УФСИН-ни КъМР-де бёлюмю бла республикада Муслийманланы дин управлениясы къол салгъан келишимге тийишлиликде бу кюнледе Дин управленияны председателини болушлукъчусу Анжела Амшукова 4-чю номерли тюзетиу колонияда олтургъанла бла тюбешгенди.  

Улоуну сатхандан сора налог тёлерге керекмиди?

Бирле машиналарын сатып, ахчасын да алып тынчайып къаладыла. Бирле уа алай этгенден сора энтта да къыралгъа налог тёлерге керекдиле. Ол нек болады алай?

Фатарда этилген ремонт законлу болурча

Фатарда ремонт ишле бардыргъандан сора, бирде анда болгъан тюрлениулени, жеринден тепдирилмеген мюлкню бирикген реестрине (ЕГРН) тюшюрюрге керек болады. Росреестрни Федерал кадастр палатасыны специалистлери, бу иш къачан эмда къалай этилиучюсюню юсюнден тынгылы ангылатхандыла.

Борчунг болгъанын бла къалгъанын бил

   Бу кюнледе Россейни Сюд приставларыны  Федерал службасыны Къабарты-Малкъарда управлениясыны башчысы Бауаланы Ахмат журналистле бла тюбешгенди. Ол алгъаракълада бардырылгъан "Борчунг  болгъаныны юсюнден бил" деген акция къалай бардырылгъаныны юсюнден  айтханды.

Эсирип жолгъа биринчи кере чыкъмагъанлары ачыкъланнганды

Автоинспекторла «Кеф водитель» рейдни кезиуюнде 29 бузукъчуну ачыкълагъандыла. Аладан ючюсю жолгъа кеф болуп биринчи кере чыкъмагъанлары тохташдырылгъанды. Алагъа РФ-ни УК-сыны 264.1-чи статьясына кёре терслеу материалла ачылгъандыла.

Рейд бардырылгъан алты сагъатны ичинде уа къырал автоинспекторла   жети кеф водительни тохтатхандыла. 19 инсанны уа  машинаны жюрютюрге эркинлиги болмагъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Право