Право

Рейд тинтиуле бардырыладыла

Россей Федерацияны КъМР-де МВД-сыны, КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосуну эмда СКФО-да Ространснадзорну араларында жангы окъуу жылны аллында къол салыннган келишимге тийишлиликде жамауат транспортну арасында рейд тинтиуле бардырыладыла. Ала адамланы ташыучула транспорт законодательствогъа бузукълукъ этилгенине бла къалгъанына къарайдыла.

Ахчасыз, сертификатсыз да къалгъанды

Дарманла сатып алгъаны ючюн къоранчларыны бир кесегин артха къайтарыргъа сёз берип, тиширыуну 262 минг сомун урлагъандыла.

Уулу кырдык сыйырылгъанды

«Шах-шах-2021» ведомствола аралы операцияны эсеплери чыгъарылгъандыла. Ол республикада майдан октябрьге дери кезиуде бардырылгъанды. Кеси да наркотиклени хайырланыу жаны бла аманлыкъланы тохтатыр, уулу кырдык ёсген жерлени ачыкълап, аланы жокъ этер мурат  бла къуралгъанды. Андан сора да, наркотиклери болгъан кырдыкланы ёсдюрюу, аны сатыу бла кюрешгенлени ачыкълау жаны бла тийишли жумушла да толтурулгъандыла.  

Къуллугъун артыгъы бла хайырланнганды

КъМР-де МВД-ны Следствие управлениясыны къуллукъчулары Чегем райондан 35-жыллыкъ тиширыугъа ачылгъан уголовный ишни тинтип бошагъандыла. Ол культура хазнаны эсгертмелерин къоруулау жаны бла къырал учрежденияны башчысыны къуллугъун толтургъанды алгъаракълада.

Студентлеге бир ненча квалификацияны бирден алыргъа эркин этилликди

Вузланы студентлери бир жолгъа бир ненча усталыкъгъа юйренирге эркиндиле. Дагъыда экинчи курсдан сора башха усталыкъны сайларгъа, факультетни алышыргъа да болллукъдула. Ол жаны бла федерал закон быйыл 1 сентябрьде кючюне киргенди.

Жыйырма жылны бугъуп тургъанды

Аскер бёлюмден эркинликсиз кетгени ючюн федерал излеуде болгъан прохладначы Краснодарда табылгъанды. Ол право низамны сакълаучуладан 20 жылны бугъуп тургъанды.

Ёмюрлени теренинден къуралгъан тёрелеге кертичидиле

Ич ишле министерствону миграцияны соруулары жаны бла бёлюмлерини къуллукъчулары профессионал байрамларын белгилейдиле.

Больничный хакъ тенгли тёленирикди

Сакъатлагъа электрон сертификатла, «гараж амнистия», 7 жыл толгъунчу сабийге къарагъаннга тёлеуле – сентябрьде кючюне къаллай законла киргендиле.

Машинасыз, телефонсуз да къалгъанды

Кёп болмай Зольск районда ОМВД-ны келечилерине такси службада ишлеген эр киши ол элтген адам алдау бла машинасын алгъанын эм тюйюп хуржун телофонун сыйыргъанын билдиргенди. Аны аты Рамазан болгъанын да билдиргенди.    

Эки машина да жаннганды

«Кавказ» федерал жолда эки машина къагъышханды, ачыгъанла бардыла.

Страницы

Подписка на RSS - Право