Право

Адамны угъай, аны эркинликлерин, къыралыбызны законлары тохташдыргъан праволарын сакълайбыз

Толбайланы Борисни жашы Расул ёкюл болуп ишлегенли кёп заман болмай эсе да, къысха кезиуню ичинде ол жамауатны чамландыргъан уголовный ишлени бардырып, кесини билимин, усталыгъын кёргюзтгенди. Ол Къабарты-Малкъарны ёкюллерини палатасыны келечисиди, Нальчикни ёкюллерини «Эгида» коллегиясыны къауумуна  киреди,  кеси да арбитраж, уголовный, граждан, административ ишлени бардырады. Биз аны бла сайлагъан усталыгъыны энчиликлерини юслеринден ушакъ бардыргъанбыз.

Фатарны сатыу-алыуда арагъа башха адамланы къатышдырмазгъа кюрешигиз

Фатарны сатып алыуну, бу ишге болушлукъчуланы (посредник) къатышдырыргъа керек болмагъаныны юсюнден Росреестрни Къабарты-Малкъарда Управлениясында айтхандыла.

 

Банкланы алдагъандыла

КъМР-де Ич ишле министерствону следствие управлениясы потребитель кредитлени алып, бир ненча миллионну хуржуннга этгенлеге ачылгъан уголовный ишни тинтип бошагъанды. 

Сабийлени сейирлери бла эркинликлери сакъланырча

Бу кюнледе Сюд приставланы Федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны башчысы республиканы  баш сюд приставы  Бауаланы Ахмат эмда  сабийлени  эркинликлерин сакълау жаны бла уполномоченныйи Светлана Тлинова гражданланы приёмгъа алгъандыла. 

Эркин этилмеген затланы ётдюрюрге кюрешгенди

Бу кюнледе  Россей УФСИН-ни КъМР-де  1-чи номерли СИЗО-сунда олтургъан биреуге Нальчикде  жашагъан 1963 жылда

Следствие управление

Аманлыкъчы къонакъ

Акъылбалыкъ болмагъан къызчыкъгъа артыкълыкъ этген эр кишиге ачылгъан уголовный иш сюдню къараууна берилгенди.

Жангы юй алгъанлагъа - эсгертиу

Юйню, фатарны сатыу-алыу бла байламлы ишле бла, баям, кёплеге кюреширге тюшеди. Алай былайда тапсыз болумгъа тюшмез, алданмаз  ючюн, эссизлик этерге жарамайды. Юридический жаны бла не этерге кереклигини юсюнден бизни бла ушагъында адамланы эркинликлерин къоруулау «Правовая зашита» регион организацияны юристи Бекхан Ужахов айтханды. Алай бла фатар алгъанда агентстволаны, нотариусланы эм юристлени болушлукълары бла хайырланыргъа боллукъду. Аланы хар бирин да энчи тинтейик.

Къачып къутулургъа умут этгенди

Жолда сабийни басдырып, авария болгъан жерден къачып къутулгъан водитель 15 кюннге тутулгъанды. 51-жыллыкъ эр кишини солууунда  ичгини ёлчеми эркин этилгенден алты кереге кёп болгъаны тохташдырылгъанды.

Борчларын офисден тышында толтургъанланы эркинликлери сакъланыллыкъды

Къырал Думаны спикери Вячеслав Володин эмда Федерация Советни башчысы Валентина Матвиенко Россейде ишчи борчланы офисден тышында бардырыуну (удаленный халда)  юсюнден законну проектин парламентарийлени къарауларына бергендиле. Бюгюнлюкде къыралда юйлеринден ишлегенлени эркинликлери, бу амалгъа кёчюуню низамы законлада белгиленмегендиле. Закон бу кемчиликни кетерирге, борчларын офисден тышында толтургъанланы эркинликлерин сакъларгъа болушурукъду  деп акъыл этедиле документни авторлары.

СНИЛС-ни алыу, алышындырыу эмда къайтарып жарашдырыу

РФ-ни Пенсия фондуну органларында жыл сайын беш миллион адам регистрацияны ётюп, СНИЛС къоллу боладыла. Бу документ, пенсияны къураргъа керек болгъанындан сора да, льготаланы эмда къырал жумушланы электрон халда алгъанда изленеди.

Страницы

Подписка на RSS - Право