Право

Чеклени тийрелерин жокълауну жорукъларына бойсунуу – хар кимге да борчду

Россейни ФСБ-сыны КъМР-де Чекчи управлениясы Къабарты-Малкъарны жамауатына бла аны къонакъларына былай эсгертеди: чекни тийрелерине  келген эмда алайлада  тургъан  хар адамны да жанында аны инсанлыгъына шагъатлыкъ этген документи (паспорту, сабийни туугъаныны юсюнден шартла жазылгъан къагъыт) болургъа керекдиле.

Кёп фатарлы юйде битеулю жумушла деген ол неди эмда аны ючюн тёлеуле къалай бериледиле

Кёп фатарлы юйде жашагъанла кеслери хайырланнган коммунал жумушладан сора журтну кереклерине этилген къоранчланы къалай тёлейдиле деп, кёпле сорадыла. Аны КъМР-ни Энергетика, тарифле эмда жашау журтлагъа надзор этиу министерствосунда былай ангылатадыла.

Излемлеге келишмегени тохташдырылгъанды

КъМР-ни право низамны сакълаучулары Нальчикде ичги затла сакъланнган складны ачыкълагъандыла. Анда 3,5 минг аракъы шеша, 160 литр спирт, 10 литр коньяк табылгъандыла, продукция жалгъан болгъанына ишеклик барды. 

Устала бла шахмат ойнагъандыла

КъМР-де УФСИН-ни тюзетиучю колонияларында тургъанла  «Шахматла  ойнау» деген битеуроссей акциягъа къатышхандыла. Ол кеси да Шахматланы битеудуния кюнюне жораланнганды, деп билдиргендиле ведомствону пресс-службасындан.

Хыйлачыгъа 24 миллион сом тюшгенди

КъМР-де эл мюлкледен бирини алгъыннгы таматасы, хыйлачылыкъ этип, 24 миллион сом къоллу болгъанына ишеклик барды.

Сютден этилген ашарыкъла бла анга ушатылгъан затла энчи тапкалада сакъланыллыкъдыла

Июльда кючюне бир ненча федерал закон киргенди. Алагъа кёре, финансла, аш-азыкъ продуктла, кредит бериуню низамы тюрлендирилгендиле.  Башхача айтханда, ала къыралны хар инсаныны сейирлери бла байламлыдыла.

Газны, токну, сууну эсеплеучю приборланы орнатыу кимни борчуду?

Юйледе таза сууну, газны, электрокючню эсеплеген приборланы орнатыу тийишли предприятияланы боюнундады. Алай приборланы ким сатып алыргъа керекди, деген соруу чыгъады.

Тийишли болмагъан тёлеулени алгъанланы – къаты жууапха

Бир-бир болумлада адамны РФ-ни Пенсия фонддан (ПФ) тёлеулени алыргъа эркинлиги тыйылады. Анга талай сылтау барды, сёз ючюн, инсан ишге чыкъса, неда сакъатлыгъы кетсе. Аллай кезиуледе ол фондха, берилген тёлеулени тыяр ючюн, болуму тюрленнгенини юсюнден билдирирге керекди.

Тёрт жюзден аслам пилотну жараусузгъа тергегендиле

 Россейде граждан авиациягъа пилотланы хазырлау бла байламлы болум амандан-аман бола барады. Генеральный прокуратураны эсеплерине кёре, бир жылны ичинде тюрлю-тюрлю халатла жибергенлери ючюн ишлеринден 425 пилот эркин этилгендиле, эки авиация юйретиу ара жабылгъанды. Чурумла асламысында аланы юйретиуде кемчиликле болгъанлары ючюн чыгъадыла.

Ышандырып, алтын затларын урлагъанды

Былтыр ноябрьде РФ-ни МВД-сыны Элбрус районда бёлюмюне 39-жыллыкъ тиширыу тарыгъып келгенди. Аны айтханына кёре, ол Интернетде эр киши бла танышханды, ол атына Руслан  дегенди. Аны бла тюбешгенден сора уа  алтын затлары тас болгъандыла -100 минг сом багъасы.

Страницы

Подписка на RSS - Право