Право

Коррупциягъа – биргелей къажау турургъа

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны башламчылыгъы бла «Коррупцияны профессионалла хорлайдыла» деген  форум бардырылгъанды .  Анга КъМР-ни  Экономика эмда жамауат къоркъуусузлукъ жаны бла советини  секретары  Казбек Татуев, федерал инспектор Тимур Макоев,  КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны коррупциягъа къажау управлениясыны таматасы Аслан Нагоев,КъМКъАУ-ну ректору Аслан Апажев,   талай  министерствону бла ведомствону келечилери къатышхандыла.

Бокс бла кюреширге болушхандыла

КъМР-де УФСИН-де къуллукъ этгенле жандауурлукъ этиуден да артха къалмайдыла. Бу жол  ала Бабугентде кадет школ-интернатда окъугъан Ансаргъа болушхандыла.
       Жашчыкъны дагъыда юч къарындашы барды. Аланы уа  ынналары  ёсдюреди. Ансар а  бокс бла кюреширге бек сюеди, алай аны тийишли спорт кереклери жокъ эдиле.  Аны юсюнден УФСИН-де къуллукъ этгенлеге  Нальчикде  Социал болушлукъну арасында ишлегенле билдиргендиле. Ала бу юйюрню  махтагъандыла, ынналары жашла адепли болуп ёсер ючюн къолдан келгенни аямагъанын,  юйюр  жангыз да пенсиясына кечидиргенин да айтхандыла.

Подписка на RSS - Право