Право

Предпринимательлени эркинликлерин сакълау энчи контрольдады

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуунда «комитетни сагъатыны» чеклеринде предприниматель сферада уголовный ишлени тинтгенде законлукъ къалай жалчытылыннганы сюзюлгенди. 

Борчунг бар эсе,аны берип къутулгъандан игиси жокъду

  Алиментлерин тёлемей къутулур мурат этгенле азаймайдыла. Аладан ал бугъартханланы арасында   тиширыула да кёпдюле. Аллайланы  терсликлерине жолукъдургъан амалла да аз тюйюлдюле. Аланы ангылатырын Сюд приставланы федерал  службасыны КъМР-де Управлениясыны  таматасы Бауаланы Каллетни жашы Ахматха тилегенбиз. Бу къуллукъда ол былтыр кюз артындан бери ишлейди.  

Тазир заманында тёленмесе, эки кереге кёбейтиледи

Бир ыйыкъны ичинде – 1-7 июньда – жолда жюрюуню жорукъларына бузукълукъланы эсепге алгъан автоматизацияланнган системала республиканы жолларында  16,4 мингден аслам бузукълукъ этгенин ачыкълагъандыла.  Бу кезиуде 9,4 миллион  сом тазир салыннганды.

Хыйлачылыкъланы тохтатыр мурат бла

Быйыл 18 мартда 37-ФЗ номерли федерал закон, кючюне кирип, «Сабийлери болгъан юйюрлеге къошакъ къырал болушлукъну юсюнден» федерал законнга  тюрлениуле  кийиргенди.

Наркотиклени законсуз сатханлагъа 15 уголовный иш ачылгъанды

Наркополициячыла «Чахчах-2019» ведомствола аралы профилактика операцияны ал эсеплерин чыгъаргъандыла. Аны биринчи бёлюмю 13-22 майда бардырылгъанды эмда бу кезиуде наркотиклени законлагъа бузукълукъла этип сатханлагъа, хайырланнганлагъа онбеш уголовный иш ачылгъанды.   Аладан сегизиси ауур эм бек ауур бузукълукълагъа саналадыла. Он адам уголовный жууапха тартылгъанды, экеуленнге уа административ протоколла жарашдырылгъандыла. Наркополициячыла законсуз сатыу-алыудан 1,5 килограмм уулу зат сыйыргъандыла. 

Жангы юй алгъанлагъа - эсгертиу

Юйню, фатарны сатыу-алыу бла байламлы ишле бла, баям, кёплеге кюреширге тюшеди. Алай былайда тапсыз болумгъа тюшмез, алданмаз  ючюн, эссизлик этерге жарамайды. Юридический жаны бла не этерге кереклилигини юсюнден бизни бла ушагъында адамланы эркинликлерин къоруулау «Правовая зашита» регион организацияны юристи Бекхан Ужахов айтханды. Алай бла фатар алгъанда агентстволаны, нотариусланы эм юристлени болушлукълары бла хайырланыргъа боллукъду. Аланы хар бирин да энчи тинтейик.
 

Фатарны тюрлендирир ючюн къоншуланы ыразылыкълары керекди

Къабарты-Малкъарда Кадастр палатаны юридический бёлюмюню башчысы Кумыкова Залина билдиргеннге кёре, быйыл 9 июньда, жашау этерге жараулу журтланы башха категориягъа кёчюрюу жорукълада тюрлениуле этилгендиле. Ала документлени жарашдырыу эм  тийишли органнга бериу бла байламлыдыла

Адам эм закон

Бугъаны сатып, ахча къоллу болгъанды 
Быйыл 4 июньда РФ-ни Ич ишле министерствосуну Зольск районда бёлюмюне   36-жыллыкъ кичибалыкъчы ким эсе да аны бугъасын урлап кетгенине тарыкъгъанды.  

Кинологла эришгендиле

КъМР-де УФСИН-ни 4-чю номерли тюзетиучю колониясында итлени юйретиучюлени араларында эришиулени экинчи кесеги бардырылгъанды. Аны кезиуюнде  кёп тюрлю жаны бла сынаула болгъандыла. Ит  иесини  айтханын къалай этгенине, тыйгъычладан ёте, транспортда адамны, букъдурулуп тургъан   наркотиклени  таба билгенине бла къалгъанына къарагъандыла.

Юс кийимледен – мебельге дери

КъМР-де УФСИН-де къуллукъ этгенле аланы бёлюмлеринде чыгъарылгъан продукцияны кёрмючюн къурагъандыла. Анга къараргъа Россейде ФСИН-ни  Тутулгъанланы производство ишлерин къурау эмда урунуу бла тюзетиу жаны бла управлениясыны башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан  Валерий Пантелеев,  СКФО-да къырал, муниципал эм коммерциялы структураланы башчылары эмда  уголовный-толтуруучу  органланы  жер-жерли  производство службаларында ишлегенле да келгендиле.

Страницы

Подписка на RSS - Право