Право

Бирге келишип ишлеу – иги жанына тюрлениулени себеби

Мартда Уголовно-толтуруучу системада ишлегенле кеслерини байрамларын белгилегендиле. Аны бла байламлы  биз  КъМР-де УФСИН-ни начальниги ич службаны полковниги Аслан Лихов бла  ушакъ этгенбиз.

Ууну жашырын жерледе тапхандыла

Интернетде синтетика наркотик сатып алгъан юч инсан тутулгъандыла. Ала ууну шахарны районларында жашырын жерледе тапхандыла.

Ауругъан сабий бла къаллай бир турургъа жарайды?

РФ-ни Социал страхование фондуну къырал жумушла эм социал коммуникацияла жаны бла департаментини башчысы Татьяна Лотоцкая ангылатханнга кёре, больничныйни болжалы сабийни жыл санына эм къаллай бирге къыйын ауругъанына кёре болады. Ол кёп заманны ауруй эсе, ишлемегенлерини юсюнден къагъытны юйюрню башха-башха членлерине берирге да жарайды. Бала амбулатор багъыуда эсе, биринчи он кюнде анга къарагъаннга хакъ страховой стажына кёре тергеледи. Андан сора заманда хакъ айлыгъыны орта эсебине кёре къуралады.

Сынаулары, насийхат сёзлери, къайгъырыулары бла да жарагъанлай турадыла

ФСИН-ни КъМР-де Управлениясыны аппаратында уголовный-толтуруучу  системаны ветеранларыны регион жамауат организациясыны жыйылыуу болгъанды.Аны ишине  ведомствону таматасыны юйретиу иш жаны бла  орунбасарлары да къатышхандыла. Жыйылыуну  Ветеранланы советини  таматасы, ич службаны отставкада полковниги  Кючменланы Мухтар  ачханды эм бардыргъанды.

Комиссия Жамауат палатаны аллында отчёт этгенди

ФСИН-инн КъМР-да Управлениясыны башчысыны орунбасары  Аслан Канкулов эмда УИС-ни таматасыны  адамны эркинликлерин сакълау жаны бла   болушлукъчусу Текаланы Рита  КъМР-ни Жамауат палатасыны жыйылыууну ишине къатышхандыла.

Ишчини урунуу борчларын аны ыразылыгъы болмай тюрлендирирге жарамайды

Россейни Конституциялы сюдю РФ-ни Урунуу кодексини 370-чи статьясыны 5-чи эм 6-чы кесеклери Конституциягъа келишгенлерин бла къалгъанларын сюзгенди. Ол жаны бла тарыгъыуну сюдге  профсоюзланы   урунууну праволу инспектору А.Хмелевскихден келгенди.

Ууну жашырын жерде букъдургъан кезиуде тутулгъанды

Полициячыла наркотикле сатханына ишекли тиширыуну тутхандыла. Ол къоншу региондан КъМР-ге ууну жашырын жерлеге букъдурур мурат бла келгени тохташдырылгъанды.

Аманлыкъланы ауурлукъларын букъдуруу шартла кёбейгендиле

КъМР-ни прокуратурасында праволу статистика, информация технологияла эм информацияны къоруулау бёлюмюню былтыр ишини эсеплери чыгъарылгъандыла. Анга аталгъан кенгешни надзор ведомствону башчысыны орунбасары Юрий Лаврешин бардыргъанды.

Осал къылыкъгъа къажау - бирден сюелирге

Бу кюнледе «Акрополь» маданият эмда солуу юйде наркоманиягъа къажау кюрешге аталып конференция болгъанды. Анда республиканы школларында, профессионал билим берген энчи эмда бийик окъуу юйлеринде бу ууну жайылмазыны амаллары сюзюлгендиле.

Саулукъ сакълауну дерслери

ФСИН-ни  КъМР-да Управлениясыны 5-чи номерли  колониясында тургъан тиширыула бла юйретиу-ангылатыу иш бардырылгъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Право