Право

Жорукълагъа тюшюндюрюр муратда

КъМР-де МВД-ны Миграцияны ишлери жаны бла управлениясында къуллукъ этгенле  республикада УФСИН-ни  4-чю номерли тюзетиучю колониясын жокълагъандыла эмда анда тургъан тыш къыраллыла бла ушакъ бардыргъандыла. 

Законланы да билирге, усталыкъларын да кётюрюрге – ахшы себеплик

ФСИН-ни Къабарты-Малкъарда  Управлениясында юйрениуле  бардырылгъандыла. Алагъа тюзетиучю учрежденияланы таматаларыны  орунбасарлары,  бёлюмлени начальниклери да къатышхандыла, деп билдиргендиле КъМР-де УФСИН-ни пресс-службасындан.

Россейни Жигитини атасын жокълагъандыла

Ата журтну жигитлерини кюнюнде КъМР-де МВД-ны келечилери Россейни Жигити Анатолий Кяровну атасын жокълагъандыла. 

Бушуу бла бошалгъан даулаш

Бахсан районну инсанына ачылгъан уголовный иш тинтилип, сюдню къараууна берилгенди. Ол РФ-ни УК-сыны 109-чу статьясыны 1-чи кесегине кёре терсленеди. Башхача айтханда, билмей, адамны ёлтюргенине ишеклик барды.

Тынгылы ремонт ючюн льготаланы юсюнден

Кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт этиу ючюн тёленип башлагъанлы бир ненча жыл болады. Аны юйде жашагъанла бары да берирге борчлудула. Ол кеси да фатарны ёлчемине кёре тергеледи. Бирлеге ол артыкъ ауур кёрюнмей эсе да, къолайсызыракълагъа неда кеслери жашагъан абаданлагъа ол, баям, алай да болмаз. Ма ол себепден 2016 жылда 39-РЗ номерли «Къабарты-Малкъар Республикада талай категория гражданлагъа къырал социал себеплик этиуню юсюнден» закон бла бу ишде льготала сингдирилгендиле, деп айтылады КъМР-ни кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт этиу жаны бла регион Фондуну Интернет-сайтында.

Сабийлени бузукълукълары ючюн – ата-аналагъа тазир салыргъа

    Жолда жюрюуню къоркъусузлугъуну жорукъларын бузгъан сабийлени ата-аналарын жууапха тартыргъа боллукъдула. Быллай сынауну Москвада бардырыргъа мурат этиледи. Бу башламчылыкъны сылтауу - оналты жыллары толмагъанланы араларында бузукълукъ этгенле аз да жууапха тартылмагъанларындады. Алагъа акъылбалыкъ болгъунчу тазир салгъан угъай, административ бузукълукълада окъуна терслерге къыйынды. Эркинликсиз мотоциклге олтурургъа, авария этерге, адамланы ачытыргъа алагъа жарайды, алай законнга кёре келтирген заранлары ючюн а жууап тутаргъа уа - угъай.

Адамны угъай, аны эркинликлерин, къыралыбызны законлары тохташдыргъан праволарын сакълайбыз

Толбайланы Борисни жашы Расул ёкюл болуп ишлегенли кёп заман болмайэсе да, къысха кезиуню ичинде ол жамауатны чамландыргъан уголовный ишлени бардырып, кесини билимин, усталыгъын кёргюзтгенди. Ол Къабарты-Малкъарны ёкюллерини палатасыны келечисиди, Нальчикни ёкюллерини «Эгида» коллегиясыны къауумуна  киреди,  кеси да арбитраж, уголовный, граждан, административ ишлени бардырады. Биз аны бла сайлагъан усталыгъыны энчиликлерини юслеринден ушакъ бардыргъанбыз.

Наркоманиягъа къажау кюреш бютюн къыйматлы болур кючню бирикдирирге керекди

КъМР-де УФСИН-ни уголовный-толтуруучу инспекциясында къуллукъ этгенле Къабарты-Малкъарда Ич ишле министерствосуну кенгешине къатышхандыла. Анда «Россейни сабийлери-2019» оператив-профилактика операцияны эсеплери чыгъарылгъандыла. Кеслерини отчётлары бла УФСИН-ни жер-жерли органыны, КъМР-де МВД-ны эмда саулукъ сакълауну бла жарыкъландырыуну министерстволарыны ишчилери сёлешгендиле.

Буйрукъ келир жыл кючюне кирликди

Машинаны жюрютюрге эркинлик алыргъа, неда водитель удостоверенияны алышыргъа, жангы категорияны къошаргъа сюйгенле  борчлу халда медицина тинтиуледен ётерикдиле, наркотиклени неда ичгини  хайырланнганлары бла къалгъанлары сюзюлюп, водитель удостоверенияны алыргъа справка алай берилликди, деген жангылыкъланы юсюнден озгъан ыйыкъда битеу телеканалла да айтхандыла. Ол жаны бла буйрукъну РФ-ни Саулукъ сакълау министерствосу хазырлагъанды, кеси да кючюне 22 ноябрьде кирирге керек эди.

Чабакъ эмда башха тенгиз продукцияны къоркъуусузлугъуна ишеклик болмазча

Роспотребнадзорну специалистлери  быйыл чабакъланы эмда тенгизледе тутулуп чыгъарылгъан башха продукцияны сатыу бла кюрешген 56 жерни тинтгендиле,  экиден биринде тюрлю-тюрлю бузукълукъла да тапхандыла, деп айтылады ведомствону жер-жерли бёлюмюню билдириуюнде.

Страницы

Подписка на RSS - Право