Право

Коллекторла тынчлыгъыгъызны алгъан эселе

Борчлары болгъанлагъа коллекторла сёлешип башлагъанлары бюгюн кимге да сейир тюйюлдю. Аллай болумгъа алгъаракълада эки нёгерим тюшгендиле. Аланы терсликлери болмагъанларын да айтыргъа тийишлиди. Бирине банкга тёлеген ахчасы заманында жетмегени ючюн пеня жазылып тебирегенди.

Ичги бушуугъа жетдиргенди

Эки къарындаш, бир бирлери бла даулашып, кичиси таматаны бичакъ бла ургъанды. РФ-ни Следствие комитетини КъМР-де следствие управлениясыны къуллукъчулары бу шартла бла байламлы РФ-ни Уголовный кодексини 105-чи статьясыны 1-чи кесегине кёре терслеу материалла жарашдыргъандыла. 

Жолгъа биягъы эсирип чыкъгъанды

Бахсан районну полициячылары  аварияны юсюнден шартланы тинтген кезиуде водитель эсирип болгъанын ачыкълагъандыла. Бу кюнледе ингирде 23 сагъатда Заюков элни тийресинде «ВАЗ-21101» эмда «ВАЗ-2113» машинала къагъышхандыла. Аны кезиуюнде адам ачымагъанды.

Чабакъчылагъа – аслам онгла

Россейде «Чабакъчылыкъны юсюнден» закон ишлеп башлагъанды. Энди кёллени бир кесеклерин ортакъгъа алып, чабакъ тутаргъа келгенледен тёлеу жыйгъан фирмаланы неда предпринимательлени алай этерге эркинликлери боллукъ тюйюлдю. Алай чабакъланы жаяргъа деп энчи къуралгъан кёлледе уа иш алгъынча къалады – алада чабакъ тутар ючюн, хакъ берирге тюшерикди.

Чагъырны юсюнден – алыучулагъа толу хапар

Жюзюмчюлюкню эмда чагъыр  жарашдырыуну  юсюнден закон быйыл биринчи июльда кюч аллыкъды. Ол  аланы чыгъарыуну, сатыу-алыуну, хайырланыуну жорукъларын тохташдырады,  деп билдиредиле информагентствола.

Борчу буюргъанын, жюреги айтханын толтура

Тёбен Чегемден Къаракъызланы Сафар жашауун толусунлай ич ишледе къуллукъ этиуге жоралагъанды. Бу сёзню да бошдан айтмайма, ахыр кюнюне дери  формасын  юсюнден хазна тешмегенди.

Кредитге алгъаныгъыз ючюн сокъуранмазча – талай жорукъ

Бусагъатда халкъгъа не тюрлю затны да кредитге алырча кёп онгла къураладыла. Ол угъай, къайсы тюкеннге кирсенг да, олсагъатлай тёгерегинги кредит организацияны специалистлери аладыла. Ала, кёп документлени да излемей, къысха заманны ичинде жаратхан товарны кредитге берирге хазырдыла. Болсада, артда «борчха» алгъаныгъыз ючюн сокъуранмазча уа талай затха эс бурургъа керекди. Алай бла талай жорукъну эсде тутаргъа тийишлиди. Аланы юслеринден юрист Текуланы Азамат айтады.

Адам эм закон

Алтынны жууугъу урлагъанына ишеклик барды

Нальчикни полициячылары алтын затланы урлагъанына ишеклини бир кюнню ичинде тохташдыргъандыла.

Наркотикни кесине ичерге асырагъанды

Республиканы наркополициячылары 283,7 грамм марихуана наркотикни сыйыргъандыла. 

Малланы урлагъанларына женгдиргендиле

Урван районда малланы урлагъанларына ишеклиле тутулгъандыла. Ала алгъын да быллай аманлыкъла этгенлерине женгдиргендиле. 

Страницы

Подписка на RSS - Право