Право

Закондан билимли этер муратда

Кёп болмай Чегем шахарны Маданият юйюнде «Рыцари закона» деген районла аралы  конкурс болгъанды. Аны      акъылбалыкъ болмагъанланы  ишлери  жаны бёлюм  эм  билим бериу управление жаш адамланы саулукълу, къоркъуусуз  жашау бардырыргъа,  терроризмден, экстремизмден  башха аманлыкъладан да сакъланыргъа эмда патриот сезимлерин кючлергеди.    

Бийик билим алып чыгъар онглары барды

          Тюзетиучю учреждениялада тургъан тутмакъланы да энди  бийик билим алыр онглары барды. Москвада  "Синергия" финанс-промышленный университетни  регион келечиси  Владимир Кулагин  бу кюнледе  КъМР-де УФСИН-ни  колонияларында болгъанды эмда  анда тургъанланы вузну   факультетлери, билим бериу программалары бла да шагъырей этгенди, окъутуу  къалай къуралгъанындан  да   хапар айтханды.

Газдан биягъы сау юйюр ууланнганды

РФ-ни Следствие комитетини КъМР-де Следствие управлениясыны къуллукъчулары Черек районну Жемтала элинде юйюр газдан ууланнганы бла байламлы шартланы сюзедиле.

Жууапха тартылгъан эсе да, тюз жолгъа турмагъанды

Быйыл 3 февральда ингирде сагъат бирде Нальчикден Эльбердов атлы орамда авария болгъанды. Насыпха, аны кезиуюнде бир адам да ачымагъанды. Болсада алайгъа жетген  автоинспекторла «ВАЗ-21099» машинаны 29-жыллыкъ водители эсирип тургъанына ишекли болгъандыла. Артда аны медицина тинтиуле да кёргюзтгендиле.

Сабийле саулукълу, ариу къылыкълы болуп ёсерча

Нальчик шахарда «Успех» билим бериу арада  наркотиклеге къажау  «Сабийлерибизни саулукъларын эмда къоркъуусузлукъларын къоруулау» деген республикалы акцияны чеклеринде экстремизм бла наркомания, ичгичилик, тютюнле адамгъа къаллай уллу хата келтиргенлерини юсюнден лекцияла окъулгъандыла. 

Жаш тёлюню юйретиуде бирге ишлерге келишгендиле

Россейни Миллет гвардиясыны КъМР-де Управлениясы бла «Альтаир» жаш тёлю клуб   бирге ишлеуню амалларын сюзгендиле. Управленияны башчысы полицияны полковниги Сергей Васильев граждан обществону айнытыугъа себеплик этген «Созидание» организацияны бла Орус география обществону «Альтаир» жаш тёлю клубуну таматасы Мокъаланы Тенгиз бла тюбешгенди.

Ахчаны борчха бошунлай кимге да берип къояргъа жарамайды

Бир тюрлю сылтау бла ёнкюч излерге, берирге да тюшеди. Алай аны артха алгъан а бир-бирде къыйын болуучуду, бютюнда сёз уллу ахчаны юсюнден бара эсе. Аны себепли юристле борч бергенде, ол шартны къагъытха тюшюрюрге керекди деп юйретедиле. Аны къаллай кезиуледе юридический кючю болгъаныны, къалай жазаргъа кереклисини юсюнден бизге юрист Азамат Тохов ангылатады.  
 

Ток ючюн тёлерге ашыкъмагъанланы къабакъ эшиклери къагъыллыкъды

Бу кюнледе «Каббалкэнергону» Май эмда Прохладна районлада бёлюмлеринде ишлегенле сюд приставланы келечилери бла бирге ток ючюн борчла этип тургъанланы жокълагъандыла.

Законланы бузуп байыкъланыргъа умут этгенди

КъМР-ни полициячылары атлары кенг айтылгъан фирмаланы белгилерин законлагъа бузукълукъла этип  хайырланнган энчи предпринимательге ачылгъан уголовный ишни тинтип бошагъандыла.   Фирмалагъа  404 минг сом къоранч  этилгенди, деп билдиргендиле бизге ведомствону пресс-службасындан. 

Динни юсюнден хайырлы ушакъла

   КъМР-ни  Муслийманларыны дин управлениясыны келечиси Атмырзаланы Абдуллах битеулю низамлы колонияны жокълагъанды эмда УФСИН-ни  таматасыны дин жаны бла болушлукъчусу Айвар Болов бла бирге  колониячыла бла ушакъ бардыргъандыла, насийхат сёзле  айтхандыла, тутулуп тургъанланы сорууларына да жууапла бергендиле, деп билдиргендиле КъМР-де УФСИН-ни пресс-службасындан. 
 

Страницы

Подписка на RSS - Право